Uchwałą nr XLV/448/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/243/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Starego Miasta w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XX/164/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

 

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie zwany dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym 7 „Stare Miasto”

a) działkę nr 8;

b) działkę nr 6/14 i część działki nr 6/15;

c) działkę nr 6/23;

d) działki nr 6/11, 6/12 i części działek nr 6/4 i 6/7;

e) działkę nr 128;

f) działkę nr 26/2;

g) część działki nr 240;

h) część działek nr 239 i 240;

i) część działki 237;

j) część działki nr 53;

k) część działki nr 281 i część działki nr 103/2;

l) część działek nr 177, 178, 166 i 167.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

3. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).

4. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie dotyczy;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie dotyczy;

 

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) dominanta - obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatorów;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, określająca usytuowanie zewnętrznej ściany budynku, z możliwością cofnięcia lub wysunięcia jej elementów w rzucie i przekroju, dopuszcza się obowiązującą linie ogrodzeń, bram, murów, małej architektury z zielenią tylko w miejscach określonych na rysunku planu;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

4) obszar zabudowany - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni;

5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu - stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggi i tarasów do powierzchni terenu;

6) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

7) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

8) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

9) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

10) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

11) uchwała - niniejsza uchwała;

12) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

 

§ 3.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objętego planem;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) symbole określające przeznaczenie terenów;

2) oznaczenia regulacyjne - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) oznaczenia szczegółowe:

a) klasy ulic;

b) dominanty architektoniczne;

c) szpaler drzew;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny

 

§ 4.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) możliwość lokalizowania funkcji pod warunkiem zapewnienia miejsc postojowych na terenie własnym inwestora w ilości wynikającej z prowadzonej działalności z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 2;

2) obowiązuje zakaz wznoszenia garaży i budynków gospodarczych wolnostojących z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 2;

3) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi;

 

§ 5.

Ustala się następujące wymogi dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego;

2) przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu;

 

§ 6.

Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji punktowych i powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

3) zorganizowany sposób odprowadzania ścieków do systemu ogólnospławnego i pełno-profilowe ich oczyszczanie;

4) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi muszą być oczyszczone na terenie inwestora przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

5) należy dążyć do stosowania nieuciążliwych dla środowiska źródeł ciepła, dopuszcza się możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystania energii elektrycznej lub paliw gazowych;

6) obowiązek urządzenia parkingów o powierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu;

7) zminimalizowanie wycinki drzewostanu;

8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

9) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

10) obowiązuje dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

 

§ 7.

1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego:

1) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej;

2) strefa ścisłej ochrony archeologicznej;

3) strefa obserwacji archeologicznej;

2. Na terenie objętym planem na wszelkie prace budowlane i roboty ziemne należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

 

§ 8.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń publiczna urządzona;

b) skwer;

2) uzupełniające - tereny sportu i rekreacji;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: ogród zimowy, altana, pergola, boiska terenowe, place zabaw dla dzieci;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek wygrodzenia terenu stosownie do historycznej linii zabudowy;

2) obowiązek urządzenia alejek, ścieżek pieszych;

3) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia,

4) od strony ul. Polskiej i ul. H. Kołłątaja, dopuszcza się nasadzenia szpaleru drzew;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony drogi dojazdowej znajdującej się przy południowej i zachodniej granicy terenu.

 

§ 9.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 30 UC/MW, 31.1 UC/MW, 31.2 UC/MW, 32 UC/MW i 34 UC/MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi komercyjne

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:

2) uzupełniające:

a) usługi publiczne, w tym usługi zdrowia i opieki społecznej;

b) parking, garaż wielopoziomowy, podziemny lub nadziemny;

c) zieleń urządzona,

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca linia zabudowy, jak na rysunku planu;

2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 3,5;

3) wysokość nowoprojektowanej zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy do 4 kondygnacji włącznie z parterem, plus poddasze użytkowe,

b) minimalna wysokość dla zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 2 kondygnacje;

c) minimalna wysokość dla zabudowy mieszkaniowej nie może być mniejsza niż 3 kondygnacje;

d) podstawa dachu nie może przekraczać linii podstawy dachu ratusza,

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 31.2 UC/MW i 34 UC/MW należy zlokalizować dominantę przestrzenną, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

5) obiekty powinny nawiązywać formą do miejscowej tradycji budowlanej;

6) zaleca się odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji, historycznej różnorodności fasad oraz historycznych kształtów dachów;

7) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne;

8) należy stosować dachy strome, o nachyleniu połaci 35 - 55°,

9) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

10) ustala się obowiązek sytuowania usług w parterach budynków wzdłuż ulic, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, kształt okna wystawowego powinien być zbliżony do prostokąta w układzie wertykalnym,

11) obowiązek wbudowania obiektów technicznych w obiekty trwałe,

12) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed frontową elewację budynku,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) wnętrze kwartału zabudowy można przeznaczać pod zieleń wewnętrzną wraz z parkingami, dopuszcza się budowę garaży podziemnych lub lokalizację parkingu wielopoziomowego, przy czym nie dopuszcza się dzielenia tego wnętrza;

2) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tych obiektów,

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się minimalną liczbę 40 miejsc parkingowych na kwartał zabudowy,

4) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne wnętrza kwartału należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, posadzki projektować z zastosowaniem historycznych materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, jeżeli istnieje taka możliwość należy odtworzyć kształt i formę historycznych posadzek;

5) proponuje się odtworzenie historycznych elementów małej architektury;

6) w ramach obowiązującej linii zabudowy można stosować ogrodzenia zewnętrzne w formie muru litego z kamienia, materiałów ceramicznych oraz z elementów kutych na podmurówce, wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,

4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30 UC/MW od ul. Długiej, ul. Słodowej i przedłużenia ul. Garncarskiej;

1) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.1 UC/MW od ul. Długiej;

2) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.2 UC/MW od ul. Długiej i przedłużenia ul. Garncarskiej;

3) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 UC/MW od ul. Bernardyńskiej, ul. Garncarskiej, ul. Długiej oraz od strony północnej pierzei;

4) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 UC/MW od ul. Piotra Skargi, ul. H. Kołłątaja i ul. Długiej

 

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36.1 UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi komercyjne:

2) uzupełniające:

a) usługi publiczne, w tym usługi zdrowia i opieki społecznej;

b) parking,

c) zieleń urządzona,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren należy powiązać funkcjonalnie z terenem sąsiednim oznaczonym symbolem 36 UC w uchwale, o której mowa w § 32;

2) miejsca parkingowe zrealizować kompleksowo w ramach terenu, o którym mowa w pkt 1.

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych.

5) Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony ul. Szkolnej i St. Kutrzeby, poprzez teren oznaczony symbolem 36 UC w uchwale, o której mowa w § 32;

 

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39.1 UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi komercyjne:

b) usługi kultu religijnego i sakralne;

c) usługi oświaty;

2) uzupełniające:

a) usługi charytatywno-opiekuńcze

b) usługi administracji;

c) funkcja mieszkalna, jako towarzysząca

d) zieleń urządzona,

e) parking;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) ustala się lokalizację obiektu w granicy północnej z terenem oznaczonym symbolem 103 KS w uchwale, o której mowa w § 36;

2) minimalna wysokość nowo projektowanej zabudowy nie może być mniejsza niż 2 kondygnacje, a podstawa dachu nie może przekraczać linii podstawy dachu ratusza;

3) obiekty powinny nawiązywać formą do miejscowej tradycji budowlanej a gabaryty budynków powinny nawiązywać do obiektów sąsiadujących;

4) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne;

5) należy stosować dachy strome, o nachyleniu połaci 35 - 55°,

6) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

7) obowiązek wbudowania obiektów technicznych w obiekty trwałe,

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren należy powiązać funkcjonalnie z działką sąsiednią, wydzieloną z terenu oznaczonego symbolem 39 UC w uchwale, o której mowa w § 32;

2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, budynków gospodarczych, wiat oraz obiektów budowlanych o funkcji przemysłowej;

3) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

5) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd do terenu od strony ul. H. Kołłątaja.

 

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 45 UP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi kultury

b) usługi kultu religijnego i sakralne;

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona;

b) usługi administracji i obsługi informacyjno - turystycznej;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2) i 3),

2) proponuje się odbudowę bryły kościoła p.w. Św. Mikołaja z zachowaniem formy dachu i wieży - dominanty;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z organizacją imprez masowych;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zieleń, oświetlenie, nawierzchnie i elementy małej architektury ukształtować w sposób uwzględniający ekspozycję bryły kościoła p.w. Św. Mikołaja,

2) w miarę możliwości odtworzenie historycznej posadzki z zaznaczeniem historycznych linii zabudowy i parcelacji działek;

3) w miarę możliwości odtworzenie historycznych elementów małej architektury;

4) wyznaczenie ciągu pieszego wzdłuż murów obronnych, jak na rysunku planu;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony terenu ul. Parafialnej, ul. Mikołaja, ul. Balwierskiej lub placu Solnego;

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 67.1 ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń publiczna urządzona;

b) skwer;

2) uzupełniające - tereny sportu i rekreacji,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, ławki i miejsca zabaw dla dzieci;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia alejek, ścieżek pieszych i tras rowerowych;

2) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia,

3) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Piotra Skargi i ul. H. Kołłątaja;

 

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 97.1 BS/UC, 97.2 BS/UC i 99.1 BS/UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) działalność o charakterze produkcyjnym i produkcyjno-składowym,

b) usługi komercyjne;

2) uzupełniające:

a) przedstawicielstwa handlowe,

b) biura

c) laboratoria,

d) usługi motoryzacyjne, salony samochodowe,

e) działalność związana z obsługą firm i finansami,

f) obsługa transportu,

g) zieleń urządzona,

h) parkingi.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu;

2) obszar zabudowy nie może przekroczyć 80% powierzchni terenu;

3) obowiązek starannego zagospodarowania przestrzeni wejściowych z formalnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obiektów;

4) należy dążyć do usunięcia lub przebudowy obiektów gospodarczych i technicznych degradujących środowisko kulturowe;

5) wysokość nowoprojektowanej zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy do 4 kondygnacji włącznie z parterem,

b) minimalna wysokość nie może być mniejsza niż 2 kondygnacje,

6) obowiązek wbudowania obiektów technicznych w obiekty trwałe,

3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

2) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

        3) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m² powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,

b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 97.1 BS/UC i 97.2 BS/UC od terenu oznaczonego symbolem 147kD w uchwale, o której mowa w § 32;

2) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 99.1 BS/UC od terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 147.1 KD-D;

 

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 103.1.UC ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - usługi komercyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obiekt usługowy powinien nawiązywać gabarytami i formą do istniejącej obok trafostacji, w celu wytworzenia bramy wjazdowej na parking;

2) zastosować dobrej jakości materiały elewacyjne i stolarkę zewnętrzną

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

2) jeżeli istnieje taka możliwość należy odtworzyć kształt i formę historycznych posadzek,

3) obowiązek odtworzenia historycznych elementów małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd do terenu od strony istniejącego wjazdu na parking;

 

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.3 KD-KP ustala się przeznaczenie:

a) ciąg pieszo-jezdny;

b) pasaż;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) należy zachować i odtworzyć historyczny ślad ul. Kuźniczej w formie pieszo-jezdnej uliczki wewnętrznej lub przykrytego pasażu;

2) dopuszcza się incydentalny ruch kołowy, w tym związany z obsługą obiektów usługowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 31.1 UC/MW i 31.2 UC/MW;

3) można lokalizować w trybie obowiązujących przepisów, elementy uzbrojenia technicznego,

4) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

5) chodnik i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

6) w miarę możliwości należy odtworzyć historyczne posadzki z zaznaczeniem historycznych linii zabudowy i parcelacji działek, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony ul. Długiej i ul. Starowałowej;

 

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33 Kp ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - parking;

2) uzupełniające - zieleń urządzona;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem pkt 7);

2) urządzenie miejsc postojowych, dojazdu, jezdni, chodnika i zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się niskie ogrodzenie ozdobne z elementów kutych na podmurówce z kamienia lub materiałów ceramicznych; wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,

4) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne,

5) tereny należy urządzić zielenią częściowo zimozieloną,

6) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

7) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Balwierskiej;

 

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 67.2 Kp ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - parking;

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona;

b) usługi handlu;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

2) dopuszcza się lokalizację małych obiektów usługowych (np. gastronomii i handlu), nie związanych trwale z gruntem;

3) od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 UC/MW obowiązek nasadzenia szpaleru drzew zimozielonych;

4) urządzenie miejsc postojowych, jezdni, chodnika, zieleni i ścieżki rowerowej w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się ogrodzenie z elementów kutych na podmurówce z kamienia lub materiałów ceramicznych; wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,

6) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne,

7) tereny należy urządzić zielenią trzystopniową, częściowo zimozieloną,

8) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Piotra Skargi i ul. H. Kołłątaja;

 

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 147.1 KD-D ustala się przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) chodnik, oświetlenie, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3. Tereny o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

 

§ 20.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 154.1 KD-D i 154.2 KD-D, ustala się przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) chodnik, oświetlenie, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, w nawiązaniu do historycznych posadzek ulicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne,

4) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez odtworzenie historycznej posadzki, odtworzenie w miarę możliwości historycznych elementów małej architektury przed wejściem oraz odpowiednie oświetlenie;

5) ukształtowanie zieleni, oświetlenia, nawierzchni i elementów małej architektury winno uwzględniać ekspozycje bryły kościoła p.w. Św. Mikołaja,

6) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 154.3 KD-KP ustala się przeznaczenie: ciąg pieszo - jezdny.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się incydentalny ruch kołowy, związany z obsługą obiektów usługowych i zabudowy mieszkaniowej;

2) dopuszcza się lokalizację małych obiektów usługowych, nie związanych trwale z terenem, przy czym obiekty te powinny mieć jednolity charakter w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej;

3) można lokalizować w trybie obowiązujących przepisów, elementy uzbrojenia technicznego,

4) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

5) oświetlenie, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

6) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, w nawiązaniu do historycznych posadzek ulicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne,

7) odtworzenie w miarę możliwości historycznych elementów małej architektury;

8) ukształtowanie zieleni, oświetlenia, nawierzchni i elementów małej architektury winno uwzględniać ekspozycję bryły kościoła p.w. Św. Mikołaja,

9) należy uwzględnić ślady historycznej zabudowy poprzez symboliczne zaakcentowanie pierwotnego kształtu zabudowy w nawierzchni;

3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

Rozdział 3
Ustalenia ogólne i szczegółowe w zakresie infrastruktury technicznej

§ 22.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

3) przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem,
na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych
w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

 

§ 23.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) rozbudowa sieci wodociągowej na obszary zabudowy wyznaczonej planem;

3) przebudowa bądź modernizacja wyeksploatowanych przewodów wodociągowych;

4) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;

5) przełożenie istniejących przewodów wodociągowych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu.

 

 

§ 24.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych
ustala się:

1) utrzymanie systemu kanalizacji ogólnospławnej do czasu budowy kanalizacji rozdzielczej;

2) odprowadzenie ścieków z istniejącej i wyznaczonej planem zabudowy do kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) renowację, wymianę oraz przebudowę kolizyjnych odcinków istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z remontem ulic przeprowadzonych przez zarządcę dróg.

 

§ 25.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych, do istniejącej i planowanej kanalizacji ogólnospławnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów zabudowanych
i utwardzonych;

3) obowiązek neutralizacji substancji ropopochodnych i chemicznych jeżeli takie wystąpią;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3.

W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 4;

2) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3, 4;

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

4) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią

§ 26.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia;

2) modernizacja lub przebudowa istniejących gazociągów niskiego ciśnienia ze względu na ich stan techniczny;

3) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.

 

§ 27.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) dopuszcza się:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę istniejącej sieci na obszar zabudowy wyznaczony planem;

b) ogrzewanie gazem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub źródłami energii odnawialnej;

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem.

 

§ 28.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rozbudowę i budowę: stacji transformatorowych, linii kablowych średniego i niskiego napięcia;

2) linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy linii i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone;

3) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanym zagospodarowaniem koszty usunięcia kolizji ponosi wnioskodawca zmiany zagospodarowania terenu;

4) dla zasilania działek objętych planem przewiduje się budowę przyłączy kablowych niskiego napięcia;

 

§ 29.

Na terenie objętym planem w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) należy dążyć do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

2) przebudowa istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu;

3) zakaz lokalizowanie anten i masztów telefonii komórkowej;

 

§ 30.

1. Na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczegółowych i gminnych.

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja punktów gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, w tym dla potrzeb wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów, w każdym kwartale zabudowy.

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 31

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12 i art. 36 ust 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianą) ustala się wielkość stawki procentowej, na 5%. 

§ 32.

W obszarze objętym niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/45/99 z dnia 23 lutego 1999r. (Dziennik Urzędowy Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 1999 roku Nr 15, poz. 695) zmieniony przez Radę Miejską uchwałami nr XXVI/344/2001 z 6 lutego 2001r. (D.U. Woj. Dolnośląskiego Nr 29 poz. 299 z 9 kwietnia 2001r) i nr XXXIX/488/2002 z 28 maja 2002r (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 163 poz. 2229 z 29 lipca 2002r) .

§ 33.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 34.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 31 maja 2005 r., Nr 97, poz. 2133.