UCHWAŁA NR XLV/448/18

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVI/225/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie oraz uchwały Nr XXXII/296/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/225/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się co następuje:

 

§1.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, zwana dalej „zmianą planu”, dotyczy części tekstowej:

1)      uchwały Nr V/45/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, Nr 15, poz. 695 z dnia 25 czerwca 1999 r.;

2)      uchwały Nr XXVIII/243/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 97, poz. 2133 z dnia 31 maja 2005 r.;

3)      uchwały Nr XLI/358/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 48, poz. 718 z dnia 16 marca 2010 r.

 

§2. W uchwałach, o których mowa w §1 wprowadza się następujące zmiany:

1)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 1:

a)      w §21, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W obrębie ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków, przy czym obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;”

b)      w §24, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

1)      odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 2 lit. e;

2)      odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a)    z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d, e,

b)   z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c, d, e,

c)    do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)   możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12,

e)    na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią”;

2)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 2:

a)      w §17 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem pkt 7);”,

b)      w §17 ust.2, dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu:

„7) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;”,

c)      w §20 ust.2, dodaje się nowy pkt 6 w brzmieniu:

„6) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;”,

d)     §25 otrzymuje brzmienie:

„§25. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1)      z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 4;

2)      z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3, 4;

3)      do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

4)      na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią”;

3)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 3:

a)    w §2 pkt 13, otrzymuje brzmienie:

„13) obiekty tymczasowe - obiekty usługowe przewidziane do czasowego użytkowania, nietrwale związane z gruntem, niebędące budynkami;”,

b)   w §38, ust. 2, pkt 5, otrzymuje brzmienie:

„5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;”,

c)    w §40, ust. 2, pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;”,

d)   w §48, ust. 2, pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;”.

 

§3. Pozostałe ustalenia uchwał, o których mowa w §1 pozostają bez zmian,

 

§4.1. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Koliński

 

 Opublikowano 26.01.2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.419