Uchwałą nr XLV/452/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 oraz Uchwałą nr XXXIX/394/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr V/40/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i usług w rejonie ulic
Henryka Głogowskiego i Władysława Łokietka oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedla „Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe" w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVIII/328/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i usług w rejonie ulic Henryka Głogowskiego i Władysława Łokietka oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe" w Głogowie, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i usług w rejonie ulic Henryka Głogowskiego i Władysława Łokietka oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe" w Głogowie, zwany dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębach geodezyjnych: VI- Hutnik i IX- Żarków;

1) działki nr geodezyjny 168, 189, 258, 257, 256, 255, 938, 145/5, 145/4, od 323 do 346, 82, 83, 84/3, 633, 632, 77/1, 75/1, 49/5, 119, 450, 448, 449, 447,

2) części działek nr geodezyjny 167, 188, 227, 259, 31, 30, 80, 482, 68/9, 67, 636, 624, 64/2, 652, 58/7, 126, 440, 441/9.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

 

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

7) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, rzemiosło, służba zdrowia, turystyka, obsługa komunikacyjna;

§ 3. 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3) usługi:

a) finanse;

b) gastronomia;

c) handel detaliczny;

d) kultura;

e) obsługa firm;

f) rzemiosło;

g) służba zdrowia;

h) turystyka;

4) zieleń publiczna urządzona;

5) ogrody działkowe;

6) ulice publiczne i wewnętrzne;

7) parkingi, garaże;

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5. 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i ustalonymi w planie liniami zabudowy;

 § 6. 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7. 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

- w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i teren jego odkrycia i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 8. 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z warunkami ustalonymi w § 8 ust.1 pkt.5,

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji sanitarnej;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu

4. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 4;

2) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3, 4;

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

4) możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;blockquote>

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się dostawę energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem,

b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) z odnawialnych źródeł energii;

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci telekomunikacyjnych;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej.

3) dopuszcza się budowę kontenerowych central oraz stacji bazowych i masztów łączności publicznej.

 
Rozdział 2
Ustalenia dla terenów


§ 9. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5a.1.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające - parkingi, ulice wewnętrzne i garaże;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz wznoszenia budynków;

2) dopuszcza się zlokalizowanie parkingu oraz wewnętrznej drogi dojazdowej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej i garaży, znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic J. Kossaka i Obrońców Pokoju;

3) należy zapewnić oświetlenie drogi wewnętrznej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) urządzenie w miarę możliwości terenów zielonych takich jak np. place zabaw;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obsługa komunikacyjna - dojazd od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5a.5.KD-D;

 § 10. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5a.2.MN, 5a.4.MN, 19.1.MN, 20.1.MN i 20.2.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające: parkingi i garaże;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów 5a.2.MN i 5a.4.MN jak na rysunku planu;

2) na terenach 5a.2.MN i 5a.4.MN maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, dach stromy kryty dachówką ceramiczną lub cementową;

3) dopuszcza się parterowe garaże i obiekty gospodarcze wolnostojące, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

4) na terenach 19.1.MN. 20.1.MN i 20.2.MN zakaz wznoszenia budynków;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

3) na terenach 19.1.MN. i 20.2.MN należy zastosować zieleń izolacyjną wysoką i niską od strony ul. Piastowskiej;

4) dla terenów 5a.2.MN i 5a.4.MN należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 5a.2.MN od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5a.5.KD-D;

2) dojazd do terenu 5a.4MN - od ul. J. Kossaka;

3) dojazd do terenu 19.1.MN od strony ul. G. Narutowicza lub W. Witosa;

4) dojazd do terenów 20.1.MN i 20.2MN od strony ul. W. Witosa.

§ 11. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2a.1.MN/U, 2a.2.MN/U, 10.1.MN/U, 18.1.MN/U, 21.1.MN/U, 24.1.MN/U, 24a.1.MN/U, 24b.1.MN/U, 33.1.MN/U, 37.1.MN/U, 37.2.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi z wyłączeniem obsługi komunikacji;

b) parkingi i garaże;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) na terenie 21.1.MN/U:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

b) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości zabudowy i kształtu dachów z zastrzeżeniem ust 2 pkt 1) lit c);

c) w przypadku przebudowy lub remontu istniejącej zabudowy dopuszcza się podwyższenie zabudowy do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe tylko w przypadku zastosowania dachów stromych o kącie nachylenia 30o-50o, z wyłączeniem budynku o którym mowa w ust 2 pkt 1 lit d);

d) dla istniejącego budynku mieszkalnego znajdującego się na dz. nr 325 przy ul. W. Stwosza 8 dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości zabudowy, ilości kondygnacji i kształtu dachu;

2) na terenach 2a.1.MN/U, 2a.2.MN/U, 10.1.MN/U, 18.1.MN/U, 24.1.MN/U, 24a.1.MN/U, 24b.1.MN/U, 33.1.MN/U, 37.1.MN/U i 37.2.MN/U zakaz wznoszenia budynków;

3) na terenie 21.1.MN/U dopuszcza się lokalizowanie nowych usług od strony ul. W. Stwosza wyłącznie w parterze - wysokość budynku max 2 kondygnacje;

4) na terenach 10.1.MN/U, 21.1.MN/U, 24.1.MN/U, 24a.1.MN/U i 24b.1.MN/U dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4) należy zapewnić co najmniej:

a) 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego;

b) oraz 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 10m2 powierzchni użytkowej usług.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

2) dojazd do terenów 2a.1.MN/U i 2a.2.MN/U od strony ul. H. Sienkiewicza;

3) dojazd do terenu 10.1.MN/U od strony ul. Strumykowej;

4) dojazd do terenu 18.1.MN/U od strony ul. G. Narutowicza;

5) dojazd do terenu 21.1.MN/U od strony ulic W. Stwosza, Żwirki i Wigury, Spadzistej i od strony dz. nr 355;

6) dojazd do terenów 24.1.MN/U, 24a.1.MN/U i 24b.1.MN/U od strony ul. B. Prusa;

7) dojazd do terenu 33.1.MN/U od strony ul. Tenisowej;

8) dojazd do terenów 37.1.MN/U i 37.2.MN/U od strony ul. Wioślarskiej;

§ 12. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U , 2.U i 3.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi:

a) finanse i obsługa firm;

b) gastronomia;

c) handel detaliczny;

d) kultura;

e) rzemiosło;

f) turystyka;

2) uzupełniające:

a) parkingi;

b) zieleń urządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy dla terenów 1.U i 2.U - 1 kondygnacja, dla terenu 3.U - 2kondygnacje, możliwość podpiwniczenia, dachy płaskie;

3) dopuszcza się obiekty konstrukcji murowanej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) dla terenów 1.U i 2.U wraz z terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolem 2.ZP i 3.ZP ustala się obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) dla terenu 3.U dopuszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego; obowiązek urządzenia min 5 miejsc postojowych, zlokalizowanych od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1. KD-D;

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej;

4) należy przeznaczyć co najmniej 20% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenów od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1. KD-D 

§ 13. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18a.1.U i 61.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi:

a) finanse;

b) gastronomia;

c) handel detaliczny;

d) kultura;

e) obsługa firm;

f) rzemiosło;

g) służba zdrowia;

h) turystyka;

i) obsługa komunikacyjna;

2) uzupełniające: parkingi i garaże;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące usłudze;

3) dla terenu 18a.1.U nowa zabudowa nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, dach o spadku 15°-45°;

4) dla terenu 18a.1.U, obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. W. Stwosza;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na każde 100m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

2) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18a.2.ZP/KS w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla terenu 18a.1.U;

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 18a.1.U od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 93.1.KD-D;

2) dojazd do terenu 61.1.U od strony ul. K. Wielkiego.

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38.2.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi z wyłączeniem obsługi komunikacji;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b) parkingi i garaże;

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość obiektu 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

3) dopuszcza się lokalizację usług w parterze i na drugiej kondygnacji budynku;

4) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy usługowo - mieszkaniowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej;

2) niezabudowaną powierzchnię działki należy przeznaczyć na zieleń, w tym również zieleń wysoką;

3) należy zapewnić co najmniej:

a) 1 stanowisko postojowe na posesji;

b) 1 stanowisko postojowe na każde 10 m2 powierzchni użytkowej usług.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się obsługę komunikacyjną - dojazd od strony ul. Sportowej.

§ 15. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5a.3.U/MN i 9.1.U/MN ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - usługi z wyłączeniem obsługi komunikacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) na terenie 5a.3.U/MN maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, dach stromy kryty dachówką ceramiczną lub cementową;

3) na terenie 9.1.U/MN maksymalna wysokość zabudowy 1 kondygnacja;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące usłudze;

2) należy zapewnić co najmniej 1,5 stanowiska postojowego dla samochodu osobowego na każde 100m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

3) dla terenu 5a.3.U/MN dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5a.5.KD-D w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych;

4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 5a.3.U/MN od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5a.5.KD-D;

2) dojazd do terenu 9.1.U/MN od strony ul. I. Daszyńskiego.

§ 16. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, 39a.2.ZP i 56.1.ZP ustala się następujące przeznaczenie: zieleń publiczna urządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki oraz innych elementów małej architektury;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych;

2) wzdłuż ciągów pieszych usytuować ławki i kosze na śmieci;

3) dla terenu 3.ZP dopuszczalne urządzenie placu zabaw dla dzieci;

4) dla terenu 56.1.ZP - likwidacja „dzikich" ogrodów;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP i 5.ZP od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-D;

2) dojazd do terenu 39a.2.ZP - od południa z istniejącej ulicy dojazdowej;

3) dojazd do terenu 56.1.ZP od strony ul. Budowlanych lub ul. M. Niedziałkowskiego.

§ 17. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18a.2.ZP/KS i 39a.1.ZP/KS ustala się następujące przeznaczenie: zieleń publiczna urządzona i parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2), 3) i 4);

2) dopuszcza się lokalizację ławek oraz innych elementów małej architektury;

3) dopuszcza się lokalizowanie parkingów, a na terenie 18a.2.Zp/KS dopuszcza się zlokalizowanie miejsc postojowych dla potrzeb usług zlokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18a.1.U;

4) na terenie 18a.2.ZP/KS dopuszcza się wydzielenie przystanku komunikacji zbiorowej i włączenie go do pasa drogowego ul. W. Stwosza.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia oświetlonej ścieżki pieszej;

2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;

4. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 18a.2.ZP/KS od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 93.1.KD-D;

2) dojazd do terenu 39a.1.ZP/KS od strony terenu ul. H. Sienkiewicza.

§ 18. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 38.1.ZD i 59.1.ZD ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 2;

2) dopuszcza się budowę altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25m2 oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 38.1.ZD od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38.3.KS;

2) dojazd do terenu 59.1.ZD od strony ul. Spadzistej i ul. M. Niedziałkowskiego.

§ 19. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 99.1.KD-Z ustala się następujące przeznaczenie - ulica klasy zbiorczej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ulica 2-jezdniowa - szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) chodnik, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego. 

§ 20. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-D, 5a.5.KD-D, 93.1.KD-D i 96.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego 

§ 21. 

1. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolami 1.KS, 2.KS, 3.KS, 4.KS, 38.3.KS, 51.1.KS i 52.1.KS ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - parkingi, garaże, ulice wewnętrzne;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 38.3.KS należy tak zaprojektować miejsca postojowe aby był możliwy dojazd dla potrzeb terenu 38.1.ZD oraz obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38.2.MN/U;

2) dla terenów 1.KS, 2.KS, 3.KS, 4.KS, 38.3.KS i 52.1.KS- zakaz lokalizacji garażów;

3) urządzenie chodnika i zieleni w zależności potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

5) zazielenienie terenów nie zabudowanych.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów 1.KS, 2.KS, 3.KS i 4.KS od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-D,

2) dojazd do terenu 38.3.KS od strony ul. Sportowej;

3) dojazd do terenu 51.1.KS od strony ul. M. Niedziałkowskiego;

4) dojazd do terenu 52.1.KS od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 93.1.KD-D.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 22. 

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 23. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 24. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 17 maja 2007 r., Nr 117, poz. 1548.