Serwisy infrastruktury danych przestrzennych:

Adres serwisu Typ Zawartość Właściciel
http://sit.glogow.pl/WFS/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=wfs

 1. Funkcje terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 2. Zasięgi obowiązujących planów

(serwis testowy)

Urząd Miejski w Głogowie
http://sit.glogow.pl/WMS/Service.svc/get?request=GetCapabilities&service=wms
(w niektórych programach wymagane odwrócenie współrzędnych)

Mapa w geoportalu GUGiK

 1. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 2. Plansze studium
 3. Funkcje terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - mapa zbiorcza
 4. Zasięgi obowiązujących planów
Urząd Miejski w Głogowie
http://sit.glogow.pl/SROWER/Service.svc/get?request=GetCapabilities&service=wms

Ścieżki rowerowe: istniejące, projektowane, planowane Urząd Miejski w Głogowie
http://sit.glogow.pl/CSW/Service.svc/get?request=GetCapabilities&service=csw

Serwis katalogowy metadanych

Urząd Miejski w Głogowie
http://glogow.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?request=GetCapabilities&service=wms

 1. Działki ewidencyjne
 2. Budynki
 3. Kontury klasyfikacyjne
 4. Użytki gruntowe
 5. Ortofotomapa
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie
http://sdi.gdos.gov.pl/wms?request=GetCapabilities&service=wms

 1. Rezerwaty
 2. Parki narodowe
 3. Parki krajobrazowe
 4. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
 5. Obszary ochrony krajobrazu
 6. Obszary specjalnej ochrony
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSWINSP/guest/CSWStartup/?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=CSW

Usługa katalogowa GUGiK-u

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGJT_WMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=wms

Państwowy Rejestr Granic - jednostki terytorialne

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=wms

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_CP/guest?request=GetCapabilities&service=wms

INSPIRE – działki katastralne

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmsimg/guest/ISOK_HipsoDyn/ImageServer/WMSServer

ISOK – dynamiczna hipsometria

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
http://spdpsh.pgi.gov.pl/GeoPSHv7/ObszZagrPodt/wms?request=GetCapabilities&service=wms

Obszary zagrożone podtopieniami

Państwowy Instytut Geologiczny