UCHWAŁA Nr XVII/259/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 marca 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 500/2, (uprzednio część działki nr 500), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr nr 521/2 (uprzednio część działki nr 521) i 573 (uprzednio część działki nr 487) położonych w obrębie V "Kościuszki" w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z poźn. zm.) Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 500/2 (uprzednio część działki nr 500), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr nr 521/2 (uprzednio część działki nr 521) i 573 (uprzednio część działki nr 487) położonych w obrębie V "Kościuszki" w Głogowie.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polna - Kościuszki w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XLVII/386/98 z 24 marca 1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 90 z 11 maja 1998 r.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie działki 540, części działek nr 500/2, 521/2 i 573 (uprzednio oznaczone numerami jak w § 1 ust.1) stanowiących dotychczas część pasów drogowych ulic Polnej, Cybisa i łączącej je drogi dojazdowej na poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności położonych przy ul. Cybisa i oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały symbolami 5a MN i 8a MN.

4. Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1 : 500.

Rozdział 2
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

§ 2.

Dla terenu 5a MN ustala się:

1. Teren wyłącza się z działki nr 521/2 (uprzednio działki nr 521) stanowiącej pas drogowy ul. Polnej i dołącza się do działki nr 499 leżącej przy ul. Cybisa 17, użytkowanej jako zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności.

2. Użytkowanie terenu jak w stanie istniejącym - jako ogródek przydomowy.

3. Wjazd wyłącznie z ul. Cybisa.

4. Sieć wodociągową biegnącą wzdłuż dotychczasowej granicy terenu z ulicą Polną należy przenieść w miejsce wskazane na załączniku graficznym.

§ 3.

Dla terenu 8a MN ustala się:

1. Teren istniejącej jednorodzinnej szeregowej zabudowy mieszkaniowej z możliwością wykorzystania parterów na nieuciążliwe usługi komercyjne.

2. Dopuszcza się docelowo nadbudowę poddaszy użytkowych jednorodnych dla całego zespołu budynków.

3. Działkę nr 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr nr 500/2 (uprzednio część działki nr 500), i 521/2 (uprzednio część działki nr 521) dołącza się odpowiednio do działek nr nr 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 i 508 z utrzymaniem ich dotychczasowego użytkowania jako ogródki przydomowe.

4. Wjazdy na poszczególne działki wyłącznie z ul. Cybisa.

5. Sieć wodociągową biegnącą wzdłuż dotychczasowej granicy terenu z ulicą Polną należy przenieść w miejsce wskazane na załączniku graficznym.

§ 4

Dla terenu 1a KL ustala się:

1. Ulica lokalna osiedlowa - ul. Polna. Szerokość w liniach rozgraniczenia - zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym. Szerokość jezdni 7,0 m.

2. Część pasa drogowego ul. Polnej tj. część działek nr 521/2 i 540 (uprzednio część działki nr 521) włącza się do terenu 8a MN wg ustaleń § 3. pkt 3.

3. Jezdnia asfaltowa. Chodniki z trwałych elementów, np. polbruku. Uzbrojenie inżynieryjne nadziemne i podziemne adaptuje się ze stanu istniejącego. Sieć wodociągową przebiegającą wzdłuż dotychczasowej linii rozgraniczającej ul. Polną od północy należy przenieść w obręb chodnika, wzdłuż granicy z poszerzonym terenem 8a MN.

§ 5.

Dla terenu 3a KD ustala się:

1. Ulica dojazdowa łącząca ul. Polną z ul. Cybisa. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia 10,0 m, szerokość jezdni 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami szer. 2,0 m.

2. Część pasa drogowego ulicy dojazdowej tj. część działek nr 500/2 i 540 (uprzednio część działki nr 500) włącza się do terenu 8a MN wg ustaleń § 3. pkt 3.

3. Jezdnia asfaltowa. Chodniki z trwałych elementów, np. polbruku. Uzbrojenie inżynieryjne nadziemne i podziemne adaptuje się ze stanu istniejącego. Sieć wodociągową przebiegającą wzdłuż dotychczasowej linii rozgraniczającej ul. Polną z ulicą 3a KD należy przenieść jak pokazano na załączniku graficznym.

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 6.

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa pobiera decyzją jednorazową opłatę, równą 0 % wzrostu wartości nieruchomości. Powyższe dotyczy części pasów drogowych ulic Polnej i ulicy dojazdowej włączonych na podstawie planu do sąsiednich terenów mieszkaniowych 3a MN i 8a MN.

§ 7.

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych, związanych z przebudową sieci wodociągowej, nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 8.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9.

1. Z dniem wejścia planu w życie wygasają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polna - Kościuszki w Głogowie, o którym mowa w § 1. pkt 2. dotyczące terenów objętych niniejszym planem.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Patyk

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 30, poz. 502 z 21.08.2000 r.