UCHWAŁA Nr XVII/242/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 22 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 362, 366/1 i 370 położonych w obrębie "Hutnik" w Głogowie

Na podstawie art. 7 ust. 1, i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 12, ust. 1, 2 i 4, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz.. 412, Nr 111, poz.1279) Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr nr położonych 362, 366/1 i 370 położonych w obrębie "Hutnik" przy ulicy Obrońców Pokoju w Głogowie.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I" - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie, uchwalonego przez Miejską Radę w Głogowie uchwałą Nr XLIX/419/98 z 19 maja 1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 13, poz.101 z 5 czerwca 1998 r.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie działki nr 362 na lokalizację garaży z zachowaniem zieleni i przeznaczenie działki 366/1 na poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

4. Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1:500.

Rozdział 2

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 2.

Dla terenu 12a MN ustala się:

1. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na części działki nr 362. Adaptacja bez zewnętrznych zmian trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

2. Otoczenie budynku należy wzbogacić zielenią, zwłaszcza od strony terenu 56a KSP.

3. Działkę ogrodzić. Ogrodzenie od strony ul. Budowlanych usytuować w sposób zapewniający dostęp do sieci podziemnego uzbrojenia inżynieryjnego.

§ 3.

Dla terenu 12b KD ustala się:

1. Teren przeznaczony pod drogę dojazdową o charakterze pieszo - jezdnym do terenów 56a KSP i 56bZP. Szerokość nawierzchni min. 3,5 m.

2. Nawierzchnię utwardzić estetycznymi rozbieralnymi elementami betonowymi. Wyeksponować i zaakcentować pieszy charakter ciągu komunikacyjnego, który prowadzi do parku leśnego (mała architektura ,lampy oświetleniowe, kosze na śmieci itp.).

3. Istniejący budynek gospodarczy przeznacza się do rozbiórki.

4. Zakaz wznoszenia nowych budynków gospodarczych i garaży.

§ 4.

Dla terenu 12c MNw ustala się:

1. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Budynek dwukondygnacyjny z dachem stromym czterospadowym. Dopuszcza się nadbudowę I kondygnacji z zachowaniem dotychczasowego charakteru dachu. Garaż do adaptacji. Zakaz wznoszenia nowych budynków gospodarczych i garaży.

2. Działkę od frontu wzbogacić zielenią ozdobną niską i wysoką, od tyłu podwórze gospodarcze. Zieleń rozmieścić w sposób umożliwiający dostęp do istniejących podziemnych sieci uzbrojenia inżynieryjnego (sieci i komora kanalizacyjna, sieci wodne, gazowe i elektryczne).

3. Przy północnej granicy terenu urządzić wewnętrzny ciąg pieszo - jezdny szerokości 4,0 m umożliwiający dojazd do działki nr 366/1 z ul. Obrońców Pokoju. Nawierzchnię utwardzić estetycznymi rozbieralnymi elementami betonowymi. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie 56c RO/MN należy ustanowić służebność dojazdu do działki nr 366/1. Dopuszcza się geodezyjne wydzielenie ciągu, jako oddzielnej nieruchomości.

§ 5.

Dla terenu 56a KSP ustala się:

1. Zespół garaży na samochody osobowe i dostawcze na części działki nr 362 - adaptowany ze stanu istniejącego. Dopuszcza się możliwości rozbiórek, przebudowy i budowy nowych garaży, przy czym ogólna ich ilość nie może przekroczyć 33.

2. Zakaz wycinki istniejących drzew. Granicę terenu od strony strumienia Sępolno obsadzić zielenią. Wszelkie inwestycje prowadzić w sposób zapewniający maksymalna ochronę istniejącego starodrzewu.

3. Teren należy odwodnić w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wód opadowych do strumienia.

§ 6.

Dla terenu 56b ZP ustala się:

1. Teren, stanowiący część działki nr 362 przeznaczony pod zieleń parkową. Włączyć go należy do istniejącego parku leśnego nad strumieniem Sępolno.

2. Ogródki, ze względu na uciążliwe sąsiedztwo garaży i towarzyszącej im emisji spalin. zaadaptować na zieleń typu parkowego. Wprowadzić nasadzenia drzew i krzewów, głównie liściastych, stosownie do występujących warunków siedliskowych.

3. W północnej części terenu należy urządzić ciąg pieszy, wprowadzający do parku z drogi pieszo - jezdnej 12bKD.

§ 7.

Dla terenu 56c RO/MN ustala się:

1. Teren przeznaczony pod ogródki przydomowe na działce nr 366/1 z dopuszczeniem nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dojazd od strony ul. Obrońców Pokoju przez wyznaczony na rysunku planu ciąg pieszo-jezdny na terenie 12c MNw.

3. Dopuszcza się stosownie do potrzeb przeznaczenie terenu lub jego części pod nową zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą z obsługą komunikacyjną określoną w pkt. 2, a także pod powiększenie przylegających działek zabudowy jednorodzinnej.

4. Dopuszcza się dokonanie podziału wtórnego działki.

5. Od strony strumienia Sępolno wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 m od granicy terenu.

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 8.

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych, związanych z przebudową sieci wodociągowej, nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 9.

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa pobiera decyzją jednorazową opłatę, równą 0 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 10.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 11.

1. Z dniem wejścia planu w życie wygasają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I" - "Hutnik II" - "Słoneczne"- "Sportowe" o którym mowa w § 1. pkt 2. dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 27, poz. 429 z 28.07.2000 r.