UCHWAŁA Nr XVI/241/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 22 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr nr357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - "Hutnik" w Głogowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 12, ust. 1, 2 i 4, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279) Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr nr357/2, 656 i 658 położonych w obrębie "Hutnik" przy ulicy Obrońców Pokoju w Głogowie.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVII/385/98 z 24 marca 1998 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 89z 11 maja 1998 r.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie części działki nr 359 pod funkcję usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej na wyższej kondygnacji oraz uzupełnienie zapisów planu, wymienionego w punkcie 2, związane z wprowadzeniem tej funkcji.

4. Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1 : 500.

Rozdział 2
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 2.

Dla części terenu A2a ZI, ustala się:

1. Zieleń izolacyjna z możliwością lokalizacji miejsc postojowych.

2. Dojazd wyłącznie od strony ul. Obrońców Pokoju (teren A5a KL 1/2)

§ 3.

Dla terenu A3 KS ustala się:

W § 14 uchwały w sprawie uchwalenia planu, o której mowa w § 1. pkt 2. dopisuje się pkt 8. o następującej treści: "Wjazd na teren A3 KS wyłącznie od ulicy Obrońców Pokoju".

§ 4.

Dla terenu A3a UC/MN ustala się:

1. Działka przeznaczona pod lokalizację obiektu usługowo - mieszkalnego, wydzielona z działki nr 359.

2. Wysokość budynku - II kondygnacje z dopuszczeniem poddasza użytkowego. Architektura budynku zaprojektowana indywidualnie z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Parter przeznaczyć na funkcje usługowe, piętro na mieszkanie oraz pomieszczenia administracyjne i/lub socjalne. Mieszkanie urządzić od strony wschodniej (ul. Obrońców Pokoju).

3. Wjazd na działkę i wyjazd od strony ul. Obrońców Pokoju, w miejscu wskazanym na rysunku planu. Miejsca postojowe dla klientów należy urządzić w obrębie terenu.

4. Należy zachować przewidziane przez przepisy specjalne odległości od granic działki oraz minimalne odległości od sieci infrastruktury technicznej, przechodzących przez działkę. Minimalne odległości fundamentów budynku od poszczególnych sieci określa się na:
a) 6,0 m od osi magistrali wodnej Ø 500,
b) 2,0 m od krawędzi kanału ciepłociągu 2 x Ø 80 i 2,5 m od jego osi,
c) 1,5 m od narożnika budynku do osi gazociągu średniego ciśnienia Ø 150.

5. Dostawa mediów z zakresie gospodarki wodno- ściekowej, energii cieplnej, elektrycznej i gazu z istniejących sieci według warunków ustalonych przez administratorów sieci.

6. Ogrodzenie i zagospodarowanie działki należy urządzić w sposób umożliwiający administratorom sieci, o których jest mowa w punktach 4. i 5. dostęp do sieci, związany z ich eksploatacją lub naprawami.

7. Obowiązuje zachowanie drzew rosnących przy granicy działki z ul. Obrońców Pokoju. Zaleca się wzbogacenie działki zielenią jednak w sposób nie kolidujący z ustaleniami punktu 6.

§ 5.

Dla terenu A3b KX ustala się:

1. Ciąg pieszy wydzielony z działki nr 359, i obejmujący działkę nr 357/4 i część działki nr 357/3, położony nad kanałem podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

2. Nawierzchnię urządzić z estetycznych elementów rozbieralnych, umożliwiających dostęp do urządzeń podziemnych.

§ 6.

Dla terenu A5a KL 1/2 ustala się:

1. Część pasa drogowego ulicy Obrońców Pokoju przeznaczona na chodnik i zieleń izolacyjną.

2. Chodnik oraz wjazd i wyjazd z terenu A3 KS należy urządzić w sposób umożliwiający dostęp do sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego.


Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe


§ 7.

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych, związanych z przebudową sieci wodociągowej, nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 8.

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa pobiera decyzją jednorazową opłatę, równą 0 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 9.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 10.

1. Z dniem wejścia planu w życie wygasają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1. pkt. 2 dotyczące terenów objętych planem niniejszym z wyjątkiem terenu A3 KS.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 30, poz. 501 z 21.08.2000 r.