UCHWAx NR X/104/19

RADY MIEJSKIEJ W GΜGOWIE

z dnia 26 czerwca 2019r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Z這ta Podkowa w G這gowie


Na podstawie art.18ust.2pkt5ustawy z dnia 8marca 1990r. O samorz鉅zie gminnym (t.j. Dz.U. z2019r., poz.506),art.20ust.1iart.29ust.1i2 ustawy zdnia 27marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z2018r., poz.1945ze zm.), w zwi頊ku zuchwa章 nr II/12/18 Rady Miejskiej w G這gowie z dnia 29 listopada 2018r. W sprawie przyst雷ienia do sporz鉅zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Z這ta Podkowa w G這gowie, po stwierdzeniu, 瞠 nie narusza ona ustale zmiany Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta G這gowa przyj皻ego uchwa章 nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w G這gowie z dnia 30 marca 2017r., uchwala si, co nast瘼uje:


§1.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwana dalej „zmian planu”, dotyczy czci tekstowej uchwa造 nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w G這gowie z dnia 13wrzenia 2011r. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Z這ta Podkowa oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przy ul. Henryka G這gowskiego w G這gowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnol零kiego z dnia 17 listopada 2011r. Nr 234poz.4048.


§2.W uchwale, o kt鏎ej mowa w§ 1wprowadza si nast瘼uj鉍e zmiany:

1)w uchwale, o kt鏎ej mowa w§ 1, w§ 20ust.2pkt2otrzymuje brzmienie:

2)maksymalna wysoko zabudowy, mierzona od poziomu terenu do g鏎nej kraw璠zi dachu nie mo瞠 przekracza 21,0 m i maksymalnie zawiera dwie kondygnacje, nie dotyczy to element闚 technologicznych,”;


2)w uchwale, o kt鏎ej mowa w§ 1, wykrela si § 20ust.2pkt3;3) w uchwale, o kt鏎ej mowa w§ 1, w§ 11 dodaje si pkt7) w treci: „dla z這瘸 rud miedzi „G這g闚” RM 6437 znajduj鉍ego si na ca造m obszarze obj皻ym planem, obowi頊uj przepisy odr瑿ne”.


§3.Pozosta貫 ustalenia uchwa造, o kt鏎ej mowa w§ 1pozostaj bez zmian.


§4.1.Rozstrzygni璚ie Rady Miejskiej w G這gowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi za章cznik nr 1do uchwa造.


2.Rozstrzygni璚ie Rady Miejskiej w G這gowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt鏎e nale蕨 do zada w豉snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi za章cznik nr 2do uchwa造.

§5.Wykonanie niniejszej uchwa造 powierza si Prezydentowi Miasta G這gowa.


§6.Przedmiotowa uchwa豉 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w G這gowie.


§7.Uchwa豉 wchodzi w篡cie po up造wie 14dni od daty og這szenia w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolnol零kiego.


Przewodnicz鉍y Rady Miejskiej:

L.DrankiewiczDziennik
Za章cznik Nr1do uchwa造 Nr X/104/19

Rady Miejskiej w G這gowie

z dnia 26 czerwca 2019r.


Rozstrzygni璚ie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu


W nawi頊aniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) Rada Miejska w G這gowie stwierdza, co nast瘼uje:

Nie rozstrzyga si o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Z這ta Podkowa w G這gowie, w zwi頊ku znie z這瞠niem przez zainteresowanych uwag do wy這穎nego do publicznego wgl鉅u projektu planu.Za章cznik Nr 2 do uchwa造 Nr X/104/19

Rady Miejskiej w G這gowie

z dnia 26 czerwca2019r.Rozstrzygni璚ie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt鏎e nale蕨 do zada w豉snych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych


Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, kt鏎e nale蕨 do zada w豉snych gminy b璠 finansowane z bud瞠tu gminy, w tym ze rodk闚 pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a tak瞠 ze rodk闚 zewn皻rznych.