UCHWAŁA Nr XIX/179/2008

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie XV "Biechów" i częściowo w obrębie XVI "Żukowice" w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr VI/55/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie XV "Biechów" i częściowo w obrębie XVI "Żukowice" w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie XV "Biechów" i częściowo w obrębie XVI "Żukowice" w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w obrębie XV - Biechów i częściowo w obrębie XVI - Żukowice, w granicach określonych na rysunku planu.
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;
2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;
3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;
4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;
5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2, ze względu na brak występowania takich terenów;
6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;
7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;
4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
3) symbole określające przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) gospodarka odpadami - należy przez to rozumieć obiekty służące składowaniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów (recykling);
2) obiekty produkcji, składów - należy przez to rozumieć produkcję, składy, magazyny w tym baza przeładunkowa paliw płynnych (terminal paliwowy), bazy budowlane, transportowe itp.;
3) zieleń izolacyjna;
4) ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciągi piesze, bocznica kolejowa;
5) parkingi;
6) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;
3) dopuszcza się scalanie i podział działek;

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;
2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;
3) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji;
4) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - prace ziemne w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicznych mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pisemną zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;
3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.
6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej lub z Huty Miedzi, dopuszcza się ujęcia własne wody dla celów przemysłowych;
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem pkt 2);
2) dopuszcza się czasowo gromadzenie ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych i z gospodarki odpadami ustala się:

1) odprowadzenie ścieków przemysłowych do własnych, zakładowych oczyszczalni ścieków przemysłowych, z zastrzeżeniem pkt.2);
2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków przemysłowych do istniejących oczyszczalni ścieków przemysłowych, za zgodą i na warunkach określonych przez ich właścicieli;
3) odprowadzenie ścieków z obiektów gospodarki odpadami do własnej oczyszczalni ścieków lub do oczyszczalni Huty Miedzi Głogów, za zgodą i na warunkach określonych przez jej właściciela, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków, po ich doprowadzeniu do parametrów wymaganych dla ścieków komunalnych;
4) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji przemysłowej i sanitarnej, związanej z gospodarką odpadami oraz
przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych, zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych z zastrzeżeniem pkt 2);:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.11.1.P/O, w przypadku budowy bazy paliwowej, odprowadzanie wód opadowych do własnej oczyszczalni wewnętrznej;
3) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;
b) energią elektryczną;
c) z sieci ciepłowniczej w tym z magistrali ciepłowniczej Huta Miedzi - Głogów;
d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii.
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5
4) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci;

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;
2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;
3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady, określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.
10. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) ustala się przyłączenie do kablowych sieci telekomunikacyjnych;
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
3) dopuszcza się budowę wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej i radiolinii telekomunikacyjnych oraz instalowanie anten na istniejących i projektowanych budynkach;

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.10.1.O ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: gospodarka odpadami;
2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;
b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;
c) parkingi;
d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) zakaz zabudowy terenu obiektami niezwiązanymi z gospodarką odpadami;
3) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 12.0m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) istniejące zadrzewienia należy zachować do czasu realizacji wysypiska śmieci;
2) od strony terenu B.11.1.P/O zastosować pas zieleni izolacyjnej;
3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pieszych, parkingów.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej, dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem: B.11.1.P/O, KD1/2, B9NU.

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.11.1.P/O ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) obiekty produkcji, składów;
b) gospodarka odpadami;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;
b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze, bocznica kolejowa;
c) parkingi;
d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) w przypadku przeznaczenia terenu pod gospodarkę odpadami, zakazuje się zabudowy terenu obiektami niezwiązanymi z gospodarką odpadami;
3) w przypadku budowy bazy paliwowej:

a) dostawa paliwa transportem wodnym (terminal na rz. Odrze) lub kolejowym (bocznica kolejowa), rurociąg łączący bazę paliwową z terminalem powinien być na całej długości zabezpieczony przed skutkiem awarii;
b) ustala się obowiązek przyjęcia takich rozwiązań technologicznych, aby wpływy funkcjonowania obiektu, w szczególności na wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, poziom hałasu i promieniowania elektromagnetycznego oraz skutki ewentualnego wybuchu i pożaru nie przekraczały granic terenu
c) ustala się obowiązek budowy własnej oczyszczalni ścieków technologicznych i deszczowych;
d) ustala się obowiązek prowadzenia stałego monitoringu funkcjonowania poszczególnych elementów bazy pod kątem ich wpływów na środowisko i wystąpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych, ustalenie to dotyczy także rurociągu technologicznego;

4) dla wszystkich rodzajów funkcji maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 12.0m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne;
5) dopuszcza się bocznicę kolejową do obsługi obiektów produkcji, składów w tym bazy paliwowej lub gospodarki odpadami;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek obsadzenia granic terenu zielenią izolacyjną (gęsta zieleń wysoka i niska);
2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane w zakresie funkcji, określonych w ust.1 pkt 1.;
3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pieszych, parkingów.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej, dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem: B.11.2.KD-D, B.10.1.O, KD1/2, KZ1/2.

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.11.2.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;
2) szerokość jezdni - min 6,0m;
3) chodnik, zieleń i miejsca postojowe w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 12.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 września 2008 r., Nr 238, poz. 2598