Uchwałą nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 września 2011 oraz Uchwałą nr XXX/235/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

UCHWAŁA Nr V/38/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/327/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym 9 - Żarków:

1) działki nr geodezyjny: 438/3, 438/4, 438/5, 438/7, 435/1, 435/2, 432/1, 432/2, 432/3, 434/6, 434/7, 433, 431, 429/5, 429/2, 429/3, 430, 428, 345/2, 345/1, 322/3, 323, 322/4, 322/1, 324/2, 357, 361/1, 361/3, 358, 359, 360, 325, 324/1, 356, 361/2, 362, 327/1, 327/1, 327/2, od 326 do 343, od 410 do 425, 426/1, 426/2, 427, od 403 do 409, od 363 do 368, 370, 378, 382, 386, 391, 400, 401, 407, 369/1, 369/2, 402, 353, 354/2, 344/6, 344/5, 344/4, 344/11, 344/12, 344/8 i 651;

2) części działek nr geodezyjny: 436, 471, 346, 344/7, 344/7.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku - nie dotyczy obiektów i urządzeń łączności publicznej

3) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

7) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

8) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, rzemiosło, służba zdrowia, serwis samochodowy, obsługa komunikacyjna, stacja paliw, turystyka.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi:

a) finanse - działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe itp.;

b) gastronomia - działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.;

c) handel detaliczny - działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw;

d) kultura - działalność galerii sztuki, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym; 

e) obsługa firm - działalność związana z prowadzeniem biur i interesów w tym: doradztwo prawne, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, internetowe działania marketingowe, punkty obsługi klienta i biura organizacji, działalność związana z  obsługą nieruchomości, biura projektowe, wynajęcie specjalistów, działalność przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, itp.;

f) rzemiosło - działalność związana z usługami dla ludności, w tym krawiectwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, zegarmistrzostwo itp.;

g) służba zdrowia - działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, w tym działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, przychodni, aptek, gabinety weterynaryjne itp.;

h) serwis samochodowy - obsługa i naprawa pojazdów itp.;

i) obsługa komunikacyjna - obsługa i naprawa pojazdów, baza transportowa, zajezdnia, salony sprzedaży, postój taxi, parkingi;

j) stacja paliw - działalność związana z detaliczną sprzedażą paliwa, stacja obsługi, handel, detaliczny, mała gastronomia;

k) turystyka - działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, informacja turystyczna itp.;

3) usługi sakralne - kościoły, zbory, cerkwie, bożnice, kaplice, plebanie, domy modlitwy, itp.;

4) ogrody działkowe;

5) aktywność gospodarcza;

6) zieleń publiczna urządzona;

7) zieleń izolacyjna;

8) infrastruktura techniczna - elektroenergetyka i ciepłownictwo;

9) ulice, ulice wewnętrzne, ciągi piesze i ciągi pieszo - jezdne;

10) parkingi i garaże;

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

8) dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.

§ 7.

1. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - prace ziemne w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicznych mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

3. Obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i bytowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji rozdzielczej; przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej,

2) wyposażenie w sieć kanalizacji rozdzielczej wszystkich obszarów zainwestowania.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej, przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej,

2) dopuszcza się stosowanie urządzeń wodnych służących do retencjonowania wód opadowych;

3) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i innych związków chemicznych oraz zawiesin, jeśli przekroczą wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, na terenie własnym inwestora;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3.

5) dopuszcza się lokalizację urządzeń systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych na terenach mieszkalnictwa wielorodzinnego, zieleni publicznej oraz terenach komunikacji i parkingów;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) dopuszcza się:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę sieci istniejącej na obszar zabudowy wyznaczony planem;

b) ogrzewanie gazem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub źródłami energii odnawialnej;

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci;

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) rozbudowa i budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

4) na obszarze objętym planem znajdują się linie elektroenergetyczne 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi;

7. W zakresie energetyki:

1) dla sieci dystrybucyjnych ustala się:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia,

b) rozbudowa i budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

c) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;
2) dla sieci przesyłowych ustala się:
a) dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową,

b) na obszarze objętym planem znajdują się linie elektroenergetyczne 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) przyłączenie do sieci telefonicznej;

2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej na terenach mieszkaniowych i mieszkalno-usługowych;

3) dopuszcza się budowę wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz innych obiektów i urządzeń łączności publicznej;

10. Na obszarze objętym planem znajdują się trzy rurociągi stalowe o średnicy: jeden ø 700 i dwa ø 800 mm, odprowadzające wody nadosadowe ze składowiska Żelazny Most o ciśnieniu od 4 do 16 atmosfer. Pas terenu nad rurociągami pozostawić wolny od wszelkiego rodzaju zabudowy i nasadzeń drzew, z zapewnieniem dojazdu dla samochodów specjalnych a w miejscach kolizji z ulicami przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia rurociągów.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 9.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.1.MN, 10.1.MN, 10.2.MN, 11.1.MN, 11.2.MN i 12.1.MN ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dla terenów 10.2.MN i 11.1.MN obowiązek zlokalizowania formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej; dla każdego z terenów obowiązuje realizacja zabudowy o jednorodnej architekturze w sposób kompleksowy w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym; podział na działki budowlane dopuszczalny po realizacji stanu surowego zamkniętego całości inwestycji lub jej wydzielonego etapu,

3) dla terenów 9.1.MN, 10.1.MN, 11.2.MN i 12.1.MN obowiązek zlokalizowania formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

4) na działkach, o których mowa w ust.2 pkt.2, dopuszcza się możliwość wysunięcia zabudowy w poziomie parteru (garaż) przed ustalone w planie linie zabudowy, z zachowaniem odległości min.1,50m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 57.1.KD-D.

5) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 10.0 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje w tym poddasze użytkowe; poziom parteru 30-105 cm powyżej poziomu parteru; piwnice dopuszczalne w zależności od poziomu wód gruntowych;

6) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną , cementową lub blachą dachówkopodobną. W przypadku realizacji zespołu zabudowy na jednym z terenów określonych w ust.1 przez jednego inwestora dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;

7) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

8) dopuszcza się przeznaczenie części pomieszczeń pod usługi o powierzchni nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

9) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ustala się szerokość frontu działek: min 18.0m, max 30.0m; min powierzchnia działki - 700 m2;

2) dla na terenu 9.1.MN - likwidacja i skablowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia;

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

4) należy przeznaczyć, co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

5) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

6) należy zapewnić, co najmniej 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 9.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 44.1.KD-L;

2) dojazd do terenu 10.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 49.1.KD-D, 55.1.KD-D;

3) dojazd do terenów 10.2.MN i 11.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 57.1.KD-D;

4) dojazd do terenu 11.2.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 49.1.KD-D, 55.1.KD-D, 58.1.KD-D;

5) dojazd do terenu 12.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 44.1.KD-L, 49.1.KD-D, 49.2.KD-D.

§ 10.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.1.MN/U, 4.1.MN/U, 5.1.MN/U, 5.2.MN/U, 6.1.MN/U, 6.2.MN/U, 6.3.MN/U i 30.2.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające: usługi:

a) finanse,

b) gastronomia,

c) handel detaliczny,

d) kultura,

e) obsługa firm,

f) rzemiosło,

g) służba zdrowia,

h) serwis samochodowy,

i) turystyka.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 12 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną , cementową lub blachą dachówkopodobną; dopuszcza się fragmentarycznie kąty nachylenia w przedziale 150 - 600;

4) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się dachy płaskie pod warunkiem zachowania istniejącej wysokości zabudowy; warunek ten dotyczy to również rozbudowy budynków;

5) realizacja usług w formie powiązanej z budynkiem mieszkalnym lub obiektu wolnostojącego; max. powierzchnia usług nowoprojektowanych do 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;

6) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć, co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4) należy zapewnić, co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego;

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 2.1.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 44.1.KD-L;

2) dojazd do terenu 4.1.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.1.KD-G, 44.1.KD-L, 45.1.KD-D;

3) dojazd do terenu 5.1.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 45.1.KD-D, 46.1.KD-D;

4) dojazd do terenu 5.2.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 46.1.KD-D;

5) dojazd do terenu 6.1.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 55.1.KD-D;

6) dojazd do terenu 6.2.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 44.1.KD-L, 55.1.KD-D, 56.1.KD-D;

7) dojazd do terenu 6.3.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 55.1.KD-D, 56.1.KD-D;

8) dojazd do terenu 30.2.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 30.3.KD-D i od ul. Żarkowskiej;

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35.1. ZD/MN ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ogrody działkowe; dopuszcza się wydzielenie 1 działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną od strony ul. Żarkowskiej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dla ogrodów działkowych: dopuszcza się budowę altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25m2 oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) powierzchnia działki - max 1000 m2

b) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

c) dach stromy o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną; dopuszcza się fragmentarycznie kąty nachylenia w przedziale 150 - 600;

d) dopuszcza się garaż oraz obiekt gospodarczy wolnostojący lub bliźniaczy, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Żarkowskiej w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) należy zapewnić, co najmniej:

a) dla ogrodów działkowych - min 5 stanowisk dla samochodów osobowych;

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na posesji;

2) obowiązek przeznaczenia terenu niezabudowanego pod zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd od strony ul. Żarkowskiej;

2) dla istniejących ogrodów działkowych dopuszcza się dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 38.1.ZI-KD-J.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.2.UK ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: usługi sakralne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

2) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 150-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla całego obszaru należy stosować jednolite elementy małej architektury;

2) obowiązek przeznaczenia terenu niezabudowanego pod zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

4) od strony południowej zlokalizować, co najmniej 5 miejsc postojowych;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu 44.1.KD-L, 2.3.KD-J.

§ 13.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4.2.U/MN, 6.6.U/MN, 16.1.U/MN i 17.1.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi:

a) finanse,

b) gastronomia,

c) handel detaliczny,

d) kultura,

e) obsługa firm,

f) rzemiosło,

g) służba zdrowia,

h) serwis samochodowy,

i) turystyka.

2) uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla terenów 4.2.U/MN i 6.6.U/MN - 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

b) dla terenów 16.U/MN i 17.U/MN - 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną; dopuszcza się fragmentarycznie kąty nachylenia w przedziale 150 - 600;

4) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) część terenu 17.1.U/MN obejmuje pas przemysłowej infrastruktury technicznej o szerokości po 15m od skrajnych rur zrzutowych, o których mowa w § 8. ust 10; dopuszcza się jego wydzielenie i przekazanie właścicielowi rurociągów;

2) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące usłudze;

3) dla każdej z działek należy zapewnić, co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodu osobowego;

4) obowiązek przeznaczenia terenu niezabudowanego pod zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 4.2.U/MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 45.1.KD-D i od ulicy znajdującej się na północ od terenu;

2) dojazd do terenu 6.6.U/MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 47.1.KD-D, 49.1.KD-D;

3) dojazd do terenu 16.1U/MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 49.1.KD-D, 58.1.KD-D;

4) dojazd do terenu 17.1.U/MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 49.1.KD-D.

§ 14.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 23.2.U/AG, 29.1.U/AG, 30.1.U/AG i 33.1.U/AG ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi: finanse, gastronomia, obsługa firm, rzemiosło, serwis samochodowy;

b) usługi: obsługa komunikacyjna, stacja paliw tylko dla terenu 33.1.U/AG;

c) aktywność gospodarcza;

2) uzupełniające:

a) parkingi, garaże,

b) zieleń izolacyjna;

c) ulice wewnętrzne;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu; linia zabudowy wzdłuż trasy rurociągów zrzutowych, o których mowa w § 8 ust.10 dotyczy również części podziemnych obiektów budowlanych i wszelkiego rodzaju występów w części nadziemnej;

2) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące działalności usługowej;

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu nie może przekraczać 12 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje;

4) obowiązek wyeksponowania zabudowy:

a) dla terenów 29.1.U/AG i 33.1.U/AG od strony terenu oznaczonego symbolem 51.1.KD-L;

b)  dla terenów 23.2.U/AG i 30.1.U/AG od strony terenu oznaczonego symbolem 53.1.KD-L;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się składy, magazyny i place manewrowe;

2) na terenach 29.1.U/AG i 33.1.U/AG dopuszcza się wydzielenie pasa infrastruktury technicznej o szerokości po 15m od skrajnych rur, o których mowa w § 8. ust 10, z możliwością przekazania go właścicielowi rurociągów;

3) docelowa likwidacja naziemnego ciepłociągu na terenie 30.1.U/AG;

4) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 23.2.U/AG i 23.1.C;

5) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 30.1.U/AG, 33.1.U/AG oraz południowej części terenu 38.1.ZI/KD-J do wysokości terenu 30.3.KD-D na cele określone w ust.1.;

6) obowiązek przeznaczenia, co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

7) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nieruchomości;

8) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 23.2.U/AG od strony terenu oznaczonego symbolem: 53.1.KD-L;

2) dojazd do terenu 29.1.U/AG od strony terenu oznaczonego symbolem: 51.1.KD-L, 49.1.KD-D;

3) dojazd do terenu 30.1.U/AG od strony terenu oznaczonego symbolem: 53.1.KD-L, 30.3.KD-D;

4) dojazd do terenu 33.1.U/AG od strony terenu oznaczonego symbolem: 51.1.KD-L, 52.1.KD-D;

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36.ZP/MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) zieleń publiczna urządzona;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3) usługi:

a) finanse,

b) gastronomia,

c) handel detaliczny,

d) kultura,

e) obsługa firm,

f) rzemiosło,

g) służba zdrowia,

h) serwis samochodowy,

i) turystyka

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) w przypadku przeznaczenia terenów pod zieleń publiczną urządzoną ZP - dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki oraz innych elementów małej architektury;

2) w przypadku przeznaczenia terenów pod zabudowę jednorodzinną z usługami MN/U:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

b) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 12 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

c) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną; dopuszcza się fragmentarycznie kąty nachylenia w przedziale 150 - 600;

d) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie części terenu od strony ulicy 45.1.KD-D pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z usługami; pozostałą część terenu (północną i wschodnią) przeznaczyć na zieleń urządzoną;

2) dla terenu zieleni publicznej urządzonej:

a) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych;

b) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;

3) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami:

a) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) należy przeznaczyć, co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

c) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

d) należy zapewnić, co najmniej 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem: 45.1.KD-D;

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40.1.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

zieleń publiczna urządzona - park;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki oraz innych elementów małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych;

2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem 49.1KD-D, 49.2.KD-D;

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.5.ZI, 12.2.ZI, 28.1.ZI, 32.2.ZI i 33.3.ZI ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń izolacyjna;

2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia budynków;

2) dla terenów leżących w sąsiedztwie linii napowietrznej 110 kV obowiązują przepisy szczególne;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, alejek, ścieżek.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia;

2) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 28.1.ZI i 32.1.E oraz terenów infrastruktury technicznej - elektronenergetyki położonych na północ od terenu 28.1.ZI;

3) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 33.3.ZI i 38.1.ZI/KD-J.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów 6.5.ZI, 28.1.ZI i 32.2.ZI od strony terenu oznaczonego symbolem 47.1.KD-D;

2) dojazd do terenu 12.2.ZI od strony terenu oznaczonego symbolem 47.1.KD-D;

3) dojazd do terenu 33.3.ZI od strony terenu oznaczonego symbolem 38.1.ZI/KD-J.

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38.1.ZI/KD-J ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń izolacyjna

b) ciąg pieszo - jezdny;

2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia budynków;

2) dla części terenu leżącej w sąsiedztwie linii napowietrznej 110 kV obowiązują przepisy szczególne;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, alejek, ścieżek.

3. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia;

2) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 30.1.U/AG, 33.1.U/AG oraz południowej części terenu 38.1.ZI/KD-J do wysokości terenu 30.3.KD-D;

3) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 33.3.ZI i 38.1.ZI/KD-J.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 30.3.KD-D;

§ 19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.4.E, 32.1.E i 33.2.E ustala się następujące przeznaczenie: infrastruktura techniczna - elektroenergetyka.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dla terenów 6.4.E i 33.2.E :

a) stacja transformatorowa typu miejskiego;

b) ustala się możliwość zastosowania stacji w dowolnej technologii wykonania;

2) dla terenu 32.1.E - teren rozdzielni energetycznej „Żarków" - zakaz zabudowy kubaturowej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się korektę granic terenu, stosownie do typu przyjętej stacji;

2) teren stacji wygrodzić i zaopatrzyć w napisy ostrzegawcze;

3) minimalna odległość nowego budynku stacji od granicy działki 1,5m;

4) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 28.1.ZI i 32.1.E oraz terenów infrastruktury technicznej - elektronenergetyki położonych na północ od terenu 28.1.ZI;

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych.

4. Dla terenów, o których mowa ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 6.4.E od strony terenu oznaczonego symbolem: 44.1.KD-L, 55.1.KD-D;

2) dojazd do terenu 32.1.E od strony terenu oznaczonego symbolem: 4.1.KD-D;

3) dojazd do terenu 33.2.E od strony terenu oznaczonego symbolem: 51.1.KD-L lub przez teren 33.1.U/AG.

 § 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23.1.C ustala się następujące przeznaczenie: infrastruktura techniczna - ciepłownictwo.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 23.2.U/AG i 23.1.C;

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

4. Dla terenu, o których mowa ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjne: dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 53.1.KD-L.

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.KD-G ustala się przeznaczenie: ulica Rudnowska klasy głównej G.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) zakaz lokalizacji zabudowy;

3) chodnik, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się możliwość lokalizowania przystanków autobusowych i postojów taksówek;

5) postuluje się o zlokalizowanie w granicach linii rozgraniczających ulicy szpaleru drzew;

6) obowiązek stosowania rozwiązań technicznych mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie uciążliwości ponadnormatywnych związanych z emisja hałasu od środków transportu drogowego (zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne itp.);.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 22.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 44.1.KD-L, 51.1.KD-L i 53.1.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2m;

2) szerokość jezdni:

a) dla terenów 44.1.KD-L i 53.1.KD-L - min 6.0m;

b) dla terenu 51.1.KD-L- min 7.0m;

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nieruchomości;

5) dopuszcza się możliwość lokalizowania przystanków autobusowych i postojów taksówek.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 23.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 30.3.KD-D, 45.1.KD-D, 46.1.KD-D, 47.1.KD-D, 49.1.KD-D, 49.2.KD-D, 52.1.KD-D, 55.1.KD-D, 56.1.KD-D, 57.1.KD-D i 58.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni: 

a) ulic istniejących - wg stanu istniejącego z możliwością modernizacji i poszerzenia wg potrzeb;

b) ulic projektowanych - 44.1.KD-L, 49.1.KD-D, 47.1.KD-D - min 6.0m, ulic 57.1.KD-D, 58.1.KD-D - min 5.0m, ulicy 49.2.KD-D - min 3.50m dla jezdni jednokierunkowej i 5.0m dla dwukierunkowej;

3) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.3.KD-J i 16.2.KD-J ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszo - jezdny.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

4) dopuszcza się przejazd samochodów specjalnych.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 25.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 26.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 27.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 17 maja 2007 r., Nr 117, poz. 1546.