UCHWAŁA NR XXX/235/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

osiedla Złota Podkowa w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy części tekstowych:

1) uchwały nr XLVIII/406/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Złota Podkowa” w Głogowie;

2)uchwały nr V/38/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie;

3) uchwały nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przy ul. Henryka Głogowskiego w Głogowie.

§ 2. W uchwałach, o których mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zakresie energetyki:

1) dla zaopatrzenia w energię elektryczną terenów j.w. ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wbudowanych lub wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie pod zabudowę;

2) dla przesyłowych sieci elektroenergetycznych dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową.”;

2) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, po § 7 ust. 5 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu:

„6. Dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.”;

3) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, po § 7 ust. 5 dodaje się ustępy 6 i 7 o brzmieniu:

„6. Obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

7. Obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”;

4) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W zakresie energetyki:

1) dla sieci dystrybucyjnych ustala się:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia,

b) rozbudowa i budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

c) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

2) dla sieci przesyłowych ustala się:

a) dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową,

b) na obszarze objętym planem znajdują się linie elektroenergetyczne 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi.”;

5) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, po § 6 pkt 7 dodaje się pkt 8 o brzmieniu:

„8) dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.”;

6) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, dotychczasową treść § 7 ujmuje się jako ustęp 1 tego paragrafu oraz dodaje się ustępy 2 i 3 o brzmieniu:

„2. Obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

3. Obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”;

7) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 3, § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W zakresie energetyki ustala się:

1) dla sieci dystrybucyjnych:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, sieci średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych, oraz stacji transformatorowych zgodnie z warunkami określonymi w § 13 ust. 1 pkt 5,

c) budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, zgodnie z warunkami określonymi w § 13 ust. 1 pkt 5,

d) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki,

e) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

2) dla sieci przesyłowych:

a) dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową

b) na obszarze objętym planem znajduje się linia elektroenergetyczna 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi, ustala się pas ochronny wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV o szerokości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów o wymiarach nie mniejszych niż 15m.”;

8) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 3, po § 11 pkt 6 dodaje się pkt 7 o brzmieniu:

„7) dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.”;

9) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 3, po § 12 pkt 2 dodaje się punkty 3 i 4 o brzmieniu:

„3) obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.;

4) obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwał, o których mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 4. 1. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/235/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie, w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/235/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

 technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.