UCHWAŁA Nr V/41/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXXVII/329/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym 9 - Żarków:

1) działki nr geodezyjny: 517/41, 629, 630;

2) części działek nr geodezyjny: 520/2, 482, 517/40, 476, 478/3, 479.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

7) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, rzemiosło, służba zdrowia, turystyka.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3) usługi:

a) finanse - działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe itp.;

b) gastronomia - działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.;

c) handel detaliczny - działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw;

d) kultura - działalność galerii sztuki, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym;

e) obsługa firm - działalność związana z prowadzeniem biur i interesów w tym: doradztwo prawne, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, internetowe działania marketingowe, punkty obsługi klienta i biura organizacji, działalność związana z obsługą nieruchomości, biura projektowe, wynajęcie specjalistów, działalność przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, itp.;

f) rzemiosło - działalność związana z usługami dla ludności, w tym krawiectwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, zegarmistrzostwo, itp.;

g) służba zdrowia - działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, w tym działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, przychodni, aptek, gabinety weterynaryjne itp.;

h) turystyka - działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, informacja turystyczna itp.;

4) zieleń publiczna urządzona;

5) ulice, ulice wewnętrzne i ciągi piesze;

6) parkingi i garaże;

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - prace ziemne w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicznych mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i bytowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji rozdzielczej; przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej,

2) wyposażenie w sieć kanalizacji rozdzielczej wszystkich obszarów zainwestowania.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej, przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej,

2) dopuszcza się stosowanie urządzeń wodnych służących do retencjonowania wód opadowych;

3) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i innych związków chemicznych oraz zawiesin, jeśli przekroczą wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, na terenie własnym inwestora;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3.

5) dopuszcza się lokalizację urządzeń systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych na terenach mieszkalnictwa wielorodzinnego, zieleni publicznej oraz terenach komunikacji i parkingów;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) dopuszcza się:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę sieci istniejącej na obszar zabudowy wyznaczony planem;

b) ogrzewanie gazem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub źródłami energii odnawialnej;

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci;

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) rozbudowa i budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu na warunkach określonych przez właściciela sieci;

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) przyłączenie do sieci telefonicznej;

2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej.

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 9.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12.1.MW i 22.1.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) zieleń publiczna urządzona;

c) parkingi, garaże (w tym podziemne);

d) ulice wewnętrzne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wysokość budynków mieszkalnych i kształt dachów:

a) dla terenu 12.1.MW - maksymalnie 3 kondygnacje, wysokość budynków i kształt dachów powinny nawiązywać do budynków znajdujących się przy ul. Folwarcznej - dawne koszary;

b) dla terenu 22.1.MW - maksymalnie 4 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, dachy strome o nachyleniu 30-45o, kryte dachówką ceramiczną lub cementową,

3) dopuszcza się wbudowanie obiektów technicznych w obiekty trwałe;

4) dopuszcza się usługi tylko w parterach budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) urządzenie w miarę możliwości terenów zielonych takich jak np. place zabaw, boiska terenowe;

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

5) należy zapewnić co najmniej - 1stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na mieszkanie.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 12.1.MW od strony z terenu projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 8KD w uchwale o której mowa w § 18;

2) dojazd do terenu 22.1.MW od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.KD-D;

§ 10.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8.2.MW/ZP, 23.1.MW/ZP i 45.1.MW/ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) zieleń publiczna urządzona;

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne;

b) parkingi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dla terenów 8.2.MW/ZP i 45.1.MW/ZP - zakaz wznoszenia budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

3) dla terenu 23.1.MW/ZP - maksymalna wysokość budynków 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, dachy strome kryte dachówką ceramiczną lub cementową, istniejąca ruina budynku gospodarczego do rozbiórki;

4) dopuszcza się wbudowanie obiektów technicznych w obiekty trwałe;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) urządzenie w miarę możliwości terenów zielonych takich jak np. place zabaw, boiska terenowe;

3) na terenie 8.2.MW/ZP wykonać otwarty rów odwadniający, biegnący przez teren 23.1.MW/ZP w kierunku północnym do rowu istniejącego;

4) dopuszcza się budowę urządzeń hydrotechnicznych związanych z odprowadzaniem wód opadowych oraz mostków i kładek;

5) obowiązek wydzielenia pasa technicznego o szerokości 3 metrów, od górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego umożliwiającej przejazd pojazdów specjalistycznych;

6) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

7) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

8) należy zapewnić co najmniej - 1stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na mieszkanie.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 8.2.MW/ZP od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.2.KD-D;

2) dojazd do terenu 23.1.MW/ZP od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.KD-D lub 9.2.KD-D;

3) dojazd do terenu 45.1.MW/ZP od strony ul. B. Śmiałego.

§ 11.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 40.1.MN i 40.2.MN ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz wznoszenia budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza się parterowe obiekty gospodarcze wolnostojące, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd strony ul. B. Śmiałego.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1.ZP/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń publiczna urządzona;

b) usługi z dopuszczeniem 1 lokalu mieszkalnego

2) uzupełniające - parkingi, parkingi i garaże podziemne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje;

3) dachy o nachyleniu 5 -30o;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zlokalizować zbiornik retencyjny na wody opadowe przy skrzyżowaniu ul. Folwarcznej i ul. B. Śmiałego i połączyć go z rowem odwadniającym znajdującym się na terenach 8.2.MW/ZP i 23.1.MW/ZP;

2) dopuszcza się budowę urządzeń hydrotechnicznych związanych z odprowadzaniem wód opadowych oraz mostków i kładek;

3) obowiązek wydzielenia pasa technicznego o szerokości 3 metrów, od górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego umożliwiającej przejazd pojazdów specjalistycznych;

4) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

5) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni terenu na zieleń wysoką;

6) w ramach zagospodarowania dopuszcza się wydzielenie działki pod usługi;

7) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

8) dla zabudowy usługowej należy zapewnić co najmniej 3 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od terenu 9.2.KD-D i od ul. Folwarcznej.

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji do 2m; szerokość jezdni 7.0m;

2) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżki rowerowe w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 14.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.1.KD-D, 9.2.KD-D i 13.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, szerokość jezdni ulicy 9.1.KD.D - min 6.0m, ulicy 9.2.KD.D - min 5.0m;

2) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40.3.KD-P ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego;

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21.1.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - parking;

2) uzupełniające - zieleń urządzona;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek nasadzenia krzewów i drzew zimozielonych, przy granicy z terenami oznaczonymi symbolami 12.1.MW i 23.1.MW/ZP ;

2) urządzenie zespołów parkingów, dojazdu i jezdni;

3) urządzenie chodnika i zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się ogrodzenie terenu o wys. do 1,50m; wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,

5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.1.KD-D i 5.1.KD-L.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 17.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 17 maja 2007 r., Nr 117, poz. 1549.