UCHWAŁA NR XLVII/387/98
RADY MIASTA GŁOGOWA
z dnia 24.03.1998 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedli mieszkaniowych ŻARKÓW - PIASTÓW ŚL. (jednostka D) w Głogowie.

  

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885, Nr 141 poz. 943) uchwala się, co następuje :

  

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych ŻARKÓW - PIASTÓW ŚL. (jednostka D) w Głogowie, w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Plan ustala:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)  linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3)  tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4)  granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)  lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

7)  zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

9)   tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,

10)   granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

2. Na ustalenia, o których mowa w ust.1 składają się:

1) Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2,

2)    Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale 3.

 

§ 3.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3)   przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4)  terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5)  funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

6)   uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

  

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§ 4.

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

        1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

        2) przerywane - oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2.   Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3.   Wewnętrzne podziały terenów zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

4.  O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.

 

§ 5.

Ustala się ochronę wskazanych w rozdziale 3 niniejszej uchwały oraz w rysunku planu obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, o walorach kulturowych oraz udokumentowanych i potencjalnych zabytków archeologii.

Rozbudowa, modernizacja, adaptacja lub remont obiektów objętych ochroną wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w rejonach występowania udokumentowanych stanowisk archeologicznych wymagają uprzedniego zgłoszenia Inspekcji Zabytków Archeologicznych PSOZ.

 

§ 6.

Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

 

§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną :

 

1.   Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2.  Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic.

     Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

3.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

 

§ 8.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się :

     1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

     2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2.  W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji.
Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej.

3.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę sieci gazowej z budową stacji redukcyjno - pomiarowej II0.

4.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach określonych w rysunku planu.

5.   Ogrzewanie budynków mieszkalnych zaleca się z zasilania siecią gazową lub elektryczną. Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego.

6.  W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

 

§ 9

1.  Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy, lub poprzez procedury wywłaszczeniowe.

2.  Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3.   Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4.  W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz kioski handlowe zintegrowane z wiatami przystankowymi (stanowiące całość konstrukcyjno-estetyczną).

5.   Wszystkie nowoprojektowane, remontowane i modernizowane parkingi muszą uwzględniać min.10% zieleni oraz oświetlenie terenu.

 

§ 10.

1.   Wyklucza się lokalizacje obiektów tymczasowych poza obszarami wyznaczonymi w szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów.

2.  Ustala się zakaz rozbudowy istniejących obiektów tymczasowych; powierzchnia użytkowa nowych obiektów tymczasowych nie może przekraczać 30 m2.

3.  Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych; istniejące tablice przeznacza się do usunięcia w okresie nie przekraczającym 1 roku od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

4.  W budynkach wielorodzinnych dopuszcza się przekształcenia parterów wyłącznie jako zamierzeń całościowych dla danego budynku.

5.  Kraty okienne mogą być lokalizowane wyłącznie w parterach i kondygnacjach piwnicznych jako elementy ozdobne; zabrania się stosowania jako okratowania prętów zbrojeniowych.

6.  Ustala się zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding w budynkach jednorodzinnych.

7.   Dopuszcza się możliwość gospodarczego wykorzystania mas gruzowo-ziemnych z obszaru Starego Miasta do zagospodarowania terenów położonych w granicach niniejszego planu.

  

Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii
rozgraniczających

 

§ 11.

Dla terenów ograniczonych w rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonych kolejnym numerem i symbolem użytkowania ustala się :

 

1 ZD

1.   Przeznaczenie terenu na ogrody działkowe;

2. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

2 ZD

1.   Przeznaczenie terenu na ogrody działkowe;

2. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

3 RO

1.   Przeznaczenie terenu na uprawy roślin użytkowych i ozdobnych, związane z    zespołem szkół rolniczych 6 UPO;

2.  Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

4 RO

1.   Przeznaczenie terenu na uprawy roślin użytkowych i ozdobnych, związane z    zespołem szkół rolniczych 6 UPO;

2.   Możliwość lokalizacji obiektów budowlanych, służących wyłącznie podstawowemu przeznaczeniu terenu;

3.   Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie występowania udokumentowanego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem PSOZ.

 

5 W 

Przeznaczenie terenu na otwarty rów melioracyjny.

 

6 UPO       

1.   Przeznaczenie terenu na zespół szkół rolniczych;

     2.   Możliwość lokalizacji obiektów mieszkalnych i mieszkalnictwa zbiorowego    związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

3.   Możliwość adaptacji obiektów gospodarczych na usługi komercyjne nieuciążliwe i nie kolidujące z podstawowym przeznaczeniem terenu.

4.   Nowoprojektowana, modernizowana, rozbudowywana lub remontowana zabudowa wymaga dostosowania pod względem kompozycji i estetyki do układu i form budynków o wartościach kulturowych, występujących na tym obszarze.

 

7 UC

1.   Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z miejscami postojowymi;

2.   Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 12 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 3 KZ oraz 8 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 4 KL;

3.  Zespół usługowy może być realizowany w oparciu o kompleksową koncepcję urbanistyczno - architektoniczną zagospodarowania całego terenu, uwzględniającą związki funkcjonalno - przestrzenne z terenami sąsiednimi, która będzie stanowić wytyczną dla projektów budowlanych poszczególnych elementów zespołu.

4.   Architekturę obiektów należy dostosować do pod względem kompozycji i estetyki do układu i form budynków o wartościach kulturowych, występujących na obszarze 6 UPO w zakresie gabarytów, formy dachów, detali, wykończenia, stolarki i kolorystyki.

 

8 UC

1.   Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z parkingiem na min. 30 stanowisk;

2.   Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 12 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 3 KZ oraz 6 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 4 KL;

3.  Zespół usługowy może być realizowany w oparciu o kompleksową koncepcję urbanistyczno - architektoniczną zagospodarowania całego terenu, uwzględniającą związki funkcjonalno - przestrzenne z terenami sąsiednimi, która będzie stanowić wytyczną dla projektów budowlanych poszczególnych elementów zespołu.

4.   Kompozycję, proporcje i estetykę architektoniczną obiektów należy dostosować do układu i form budynków o wartościach kulturowych, występujących na obszarze 9 MW w zakresie gabarytów, formy dachów, detali, wykończenia, stolarki i kolorystyki.

 

9 MW       

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Ochronę oznaczonych w rysunku planu budynków o walorach kulturowych oraz brukowej nawierzchni zespołu - ich rozbudowa, modernizacja, adaptacja lub remont, w przypadku zmiany formy zewnętrznej wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

3.   Możliwość przeznaczenia pomieszczeń budynków na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako    funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

4.  Wymóg sporządzenia projektu rewaloryzacji terenu dla zachowania historycznie ukształtowanego wnętrza urbanistycznego dawnych koszar, uzyskania wysokiego standardu technicznego budynków, zapewnienia właściwej komunikacji wewnętrznej, z zachowaniem i uzupełnieniem brukowej nawierzchni oraz uporządkowania terenów zieleni, uwzględniającego ochronę i wzbogacenie istniejącej zieleni wysokiej.

    

10 MZ      

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne i zbiorowe;

2.   Budynek przedwojenny należy zachować w stanie uwzględniającym jego historyczny    wygląd, budynki noworealizowane, o max. wysokości 3 kondygnacji należy    dostosować pod względem estetyki i wykończenia do budynku przedwojennego.

 

11 RP       

1.   Przeznaczenie terenu na uprawy rolne, związane z zespołem szkół rolniczych 6 UPO;

2. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.

 

12 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3. Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy    spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 8 KD.

 

13 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie szczytowym do ulicy 5 KL i równoległym do 5 KL;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane,    ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 8 KD.

 

14 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie szczytowym do ulicy 5 KL i równoległym do 5 KL;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulic 5 KL i 8 KD.

 

15 ZI

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.  Zaleca się wprowadzenie zieleni średniowysokiej i urządzenie ciągów pieszych i rowerowych.

 

16 ZI

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.  Zaleca się wprowadzenie zieleni średniowysokiej i urządzenie ciągów pieszych i rowerowych.

 

17 ZI

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.  Zaleca się wprowadzenie zieleni średniowysokiej i urządzenie ciągów pieszych i rowerowych;

3.   Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie występowania udokumentowanego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem PSOZ.

 

18 ZP       

Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną, urządzoną.

 

19 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową, wnętrzową.

 

20 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie szczytowym do ulicy 5 KL i kalenicowym do 10 KD;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulic 5 KL i 10 KD.

7.   Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie występowania udokumentowanego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem PSOZ.

 

21 ZP       

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną, urządzoną;

2.  Zakaz grodzenia terenu.

 

22 MN

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane,    ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy 5 KL i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m od granic działek wzdłuż 9 KD.

 

23 EE       

1.   Przeznaczenie terenu na stację transformatorową, wnętrzową;

2.  Formę zabudowy należy dostosować do wyglądu i kompozycji zabudowy    historycznej terenu 9 MW.

 

24 ZP

Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną, urządzoną.

 

25 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie kalenicowym do ulicy 9 KD;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m od granic działek wzdłuż ulicy 9 KD i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy 5 KL.

 

26 ZI

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.  Zaleca się wprowadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej.

 

27 ZI

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.  Zaleca się wprowadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej.

 

28 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy    spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie kalenicowym do ulicy 11 KD;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą linię zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 11 KD i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 5 KL.

 

29 RO      

1.   Przeznaczenie terenu na ogrody przydomowe, do dzierżawy dla właścicieli lub    użytkowników przyległych działek zabudowy mieszkaniowej;

2.  Zakaz wszelkiej zabudowy.

 

30 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie kalenicowym do ulicy 11 KD;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą linię zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 11 KD.

 

31 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie kalenicowym do ulic 10 KD i 11 KD;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane,    ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązujące linie zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu wzdłuż ulic 10 KD i 11 KD i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 5 KL.

 

32 RO      

1.   Przeznaczenie terenu na ogrody przydomowe, do dzierżawy dla właścicieli lub użytkowników przyległych działek zabudowy mieszkaniowej;

2.  Zakaz wszelkiej zabudowy.

 

33 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy    spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie kalenicowym do ulicy 11 KD;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane,    ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą linię zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 11 KD.

 

34 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy    spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; usytuowanie w układzie kalenicowym do ulicy 10 KD i 11 KD;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązujące linie zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu wzdłuż ulic 10 KD i 11 KD.

 

35 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,    kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów    produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.   Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4.   Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;  

5.   Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.   Obowiązującą linię zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu wzdłuż ulicy 11 KD.

 

36 ZI

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.  Zaleca się wprowadzenie zieleni średniowysokiej i urządzenie ciągów pieszych i rowerowych.

 

37 ZI

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.  Zaleca się wprowadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej wzdłuż ulicy 3 KZ oraz zieleni wysokiej wzdłuż ulicy 1 KG oraz w sąsiedztwie terenu 38 KSP.

 

38 KSP     

1.   Przeznaczenie terenu na parking lub zespół garaży, realizowanych w formie zwartej, otoczony wokół murem z bramami wjazdowymi, o formie wzbogaconej detalami elewacyjnymi (cześć muru mogą stanowić tylne i boczne ściany ciągów garażowych);

2.  Wjazd i wyjazd możliwy wyłącznie z ulicy 3 KZ.

 

39 UC       

1.   Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne, z preferencją usług związanych z obsługą komunikacji samochodowej.

2.  Wymóg formy architektury nowoczesnej, max. 2 kondygnacje, nawiązującej do kompozycji modernistycznych z przewagą przeszkleń i dominantą architektoniczną.

 

40 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

 

41 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

 

42 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii,kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego jako funkcji towarzyszących, o ile    przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

 

43 MN      

1.   Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

 

44 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4 i 5;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń   na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

6.   Dopuszcza się lokalizacje parkingów lub zatok postojowych;

7.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

       

45 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i garaży oraz zabudowy tymczasowej i gospodarczej;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

6.   Dopuszcza się lokalizacje parkingów lub zatok postojowych;

7.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

46 KSP     

Przeznaczenie terenu na parking.

 

47 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

48 KSP     

Przeznaczenie terenu na parking samochodowy z możliwością budowy parkingu wielopoziomowego.

       

49 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy tymczasowej i gospodarczej;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

6.  Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

7.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

50 ZP       

Przeznaczenie terenu na urządzoną zieleń osiedlową.

 

51 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4 i 5;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.   Dopuszcza się lokalizacje parkingów lub zatok postojowych;

6.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

52 UC       

1.   Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.  Wymóg realizacji zwartego zespołu zabudowy, zlokalizowanego wzdłuż ulicy 6 KL;

3.   Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji;

4.   Dopuszcza się możliwość przeznaczenia pomieszczeń poddasza budynków na funkcje mieszkalne;

5.   Obowiązującą linię zabudowy wyznaczoną przez budynki mieszkalne na terenie 49 MW oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone przez budynki mieszkalne na terenie 51 MW;

6.  Należy zachować wymagane przepisami odległości zabudowy od przebiegających przez teren podziemnych technologicznych linii wodociągowych.

7.   Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie występowania udokumentowanego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem PSOZ.

 

53 EG       

Przeznaczenie terenu na stację redukcyjno - pomiarową gazu, ze strefą ochronną.

 

54 KSP     

1.   Przeznaczenie terenu na parking;

2.  Wjazd i wyjazd możliwy wyłącznie z ulicy 14 KD.

 

55 KSP

Przeznaczenie terenu na parking.

 

56 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4 i 5;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację obiektu usługowego przy ulicy 6 KL, ustalając okres jego użytkowania;

6.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

7.   Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie występowania udokumentowanego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem PSOZ.

 

57 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4 i 5;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

6.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

58 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

59 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

60 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4 i 5;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

6.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

61 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4 i 5;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zarząd Miejski może dopuścić tymczasowe lokalizacje nie więcej niż 3 obiektów usługowych, włącznie z istniejącymi, ustalając każdorazowo okres ich użytkowania;

6.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

62 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4 i 5;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

6.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

63 MW     

1.   Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne;

2.  Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w p.4;

3.   Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe nieuciążliwe;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

6.   Obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej z intensyfikacją zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

64 KSP     

Przeznaczenie terenu na parking.

 

65 KSP     

1.   Przeznaczenie terenu na parking;

2.   Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

 

66 UPS      

1.   Przeznaczenie terenu na zespół usług publicznych obejmujący urządzenia sportu, rekreacji, wypoczynku, rozrywki, kultury;

2.   Możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych, związanych z funkcją terenu - np. hali widowiskowo - sportowej z zespołem obiektów usługowych i socjalnych oraz zagospodarowania terenu poprzez realizację terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych z zielenią urządzoną;

3.   Nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 30 m od    granicy terenu, wzdłuż ulicy 2 KZ, 10 m wzdłuż ulic 3 KZ i 21 KD oraz 16 m od granicy z terenem 61 MW;

4.   Dostępność komunikacyjną terenu z ulicy 21 KD;

5.  Zespół usługowy może być realizowany w oparciu o kompleksową koncepcję urbanistyczno - architektoniczną zagospodarowania całego terenu, obejmującą również teren 67 ZP, uwzględniającą związki funkcjonalno - przestrzenne z terenami sąsiednimi, która będzie stanowić wytyczną dla projektów budowlanych poszczególnych elementów zespołu oraz zieleni.

6.   Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie występowania udokumentowanego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem PSOZ.

 

67 ZP

1.   Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną, urządzoną;

2.   Istniejące urządzenia zaopatrzenia w wodę, o wartościach kulturowych obejmuje się    ochroną jako zabytki techniki i zaleca wyeksponować - budynek stacji pomp należy    przystosować dla potrzeb ekspozycji w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3.   Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie występowania udokumentowanego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem PSOZ.

4.  Należy opracować koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą kompozycję zieleni wraz z doborem odpowiednich gatunków.

 

68 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

69 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

70 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

71 EE

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

72 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

73 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

74 EE       

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

§ 12

 

Dla terenów komunikacji ustala się:

 

1.   Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.

2.   Minimalne szerokości ulic w liniach rozgraniczających oraz wytyczne realizacji i użytkowania:

 

1 KG - 50 m, wymóg realizacji dwóch jezdni przedzielonych pasem zieleni, o szerokości 7 m każda, z obustronnymi chodnikami, możliwość realizacji skrzyżowań wyłącznie na przecięciu z ulicami 2 KZ i 5 KL, zakaz lokalizacji zatok postojowych bezpośrednio przyległych do jezdni;

 

2 KZ - 40 m, przy szerokości jezdni 10 m, z obustronnymi chodnikami, zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej w formie szpalerów drzew, szczególnie wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej;

 

3 KZ - 24 m, przy szerokości jezdni 6 - 7 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min.1,5;

 

4 KL - 16 m, przy szerokości jezdni 6 m, z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych i z obustronnymi chodnikami; należy wyodrębnić pas pieszo-rowerowy; zachować historyczny przebieg i parametry jezdni;

 

5 KL - 15 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

6 KL - 20 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami; obowiązek wykonania wzdłużnych miejsc postojowych; zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej dla ukształtowania alei na całej długości ulicy;

 

7 KL - 20 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami, obowiązek wykonania wzdłużnych miejsc postojowych; zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej dla ukształtowania alei na całej długości ulicy;

 

8 KD - 12 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

9 KD - 12 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

10 KD - 12 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

11 KD - 12 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

12 KD - 12 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

13 KD - 10 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

14 KD - 10 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

15 KD - 15 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

16 KD - 12 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

17 KD - 15 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

18 KD - 15 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

19 KD - 20 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

20 KD - 15 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

21 KD - 15 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami;

 

22 KD - 15 m, przy szerokości jezdni 5 m, z obustronnymi zatokami postojowymi; istniejący pawilon tymczasowy przeznacza się do likwidacji;

 

23 KD - 15 m, przy szerokości jezdni 5 m, z obustronnymi zatokami postojowymi;

 

3. Szerokości ciągów pieszych i pieszo-jezdnych KP ustala się na min. 4.5 m, zaleca się:

 

24 KP - 10 m, o nawierzchni żwirowej;

 

25 KP - 10 m, z bezkolizyjnym przekroczeniem ulicy 1 KG, umożliwiającym ruch rowerowy, o nawierzchni bitumicznej lub brukowej;

 

26 KP - 4,5 m, o nawierzchni żwirowej;

 

27 KP - 6 m, o nawierzchni brukowej lub żwirowej;

 

28 KP - 6 m, o nawierzchni brukowej lub żwirowej;

 

29 KP - 6 m, o nawierzchni brukowej lub żwirowej;

 

30 KP - 6 m, o nawierzchni brukowej lub bitumicznej;

 

31 KP - 6 m, o nawierzchni brukowej lub bitumicznej.

  

Rozdział 4
Przepisy końcowe

 

§ 13.

Dla terenu określonego w § 1 ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 89, poz. 415 ).

 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głogowie

 

Edward Murzyński

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego, Legnica, dnia 11 maja 1998 r., Nr 10, poz. 91.