UCHWAŁA Nr XLIX/410/2010
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXVIII/251/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 lutego 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:


DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

7) terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku;

3) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;

7) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

8) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

9) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

10) infrastruktura techniczna - rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

11) usługi - jest to działalność taka jak: administracja, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, oświata, turystyka, wypoczynek.

§3.

Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) symbole określające przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§7.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - MN,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW,
3) zabudowa usługowa - U,
4) zieleń urządzona - ZP,
5) zieleń izolacyjna - ZI,
6) ogrody działkowe - ZD,
7) parkingi - KS,
8) rolniczy - R,
9) infrastruktura techniczna, elektroenergetyka - E,
10) ulice publiczne - KD,
11) ciąg pieszy - KD-P,
12) drogi wewnętrzne - KDW.

 

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

§8.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki.

§9.

Na terenie objętym planem, zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), a istniejącą zabudowę o takim charakterze należy likwidować lub modernizować. Dopuszcza się kioski z prasą i obiekty małej gastronomii.

§10.

Na terenie objętym planem lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy.


 

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

§11.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP - ONO 302 Pradolina Barycz-Głogów (W);

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

4) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

5) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji;

6) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

 

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§12.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązuje:

1) strefa "OW" obserwacji archeologicznej (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) - wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne winny być prowadzone przez uprawnionego archeologa, powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych;

2) ochrona budynków na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.1.MW/U i 10.2.MW, charakteryzujących się walorami kulturowymi: wszelkie działania jak rozbudowa, nadbudowa (poddasze użytkowe), przebudowa lub modernizacja muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

3) na wszelkie prace prowadzone w rejonie stanowisk archeologicznych należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny lub w razie konieczności przeprowadzić wyprzedzające badania archeologiczne;

4) w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli jest to niemożliwe Prezydenta Miasta.

 

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

§13.

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w §1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników;

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce;

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków, za zgodą właściciela sieci;

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii;

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2);

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych, oraz stacji transformatorowych zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

3) budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

4) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

5) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

6) na obszarze objętym planem znajdują się linie elektroenergetyczne 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi, ustala się pas ochronny wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznych 110kV i 20kV o szerokości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów o wymiarach nie mniejszych niż:

a) 10m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 5kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

b) 15m - dla linii o napięciu znamionowym 110kV.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy na obszarze objętym planem wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach (nie dotyczy anten istniejących).

10. Na obszarze objętym planem znajdują się trzy rurociągi stalowe o średnicy: jeden ø700 i dwa ø800 mm, odprowadzające wody kopalniano-technologiczne (nadosadowe) ze składowiska Żelazny Most do rz. Odry, o ciśnieniu od 4 do 16 atmosfer. Ustanawia się granice kanału technologicznego nad rurociągami, wolnego od wszelkiego rodzaju zabudowy i nasadzeń drzew, z zapewnieniem dostępu dla sprzętu budowlanego w celu obsługi bieżącej urządzeń i realizacji niezbędnych prac remontowych, wyznaczonego liniami w odległości po 8,0m od osi rurociągów zewnętrznych. Odległości te mogą być zmniejszone do 5,0m, licząc od ścianek rurociągów zewnętrznych, po uzyskaniu zgody ich właściciela. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy obiektów istniejącej infrastruktury a w miejscach kolizji z ulicami przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia rurociągów.

§14.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic publicznych i dróg wewnętrznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego;

2) zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci infrastruktury technicznej;

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach sąsiednich po uzyskaniu zgody właściciela terenu;

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1 miejsce postojowego na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażu;

5) na terenie zabudowy usługowej - minimum 1 miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej;

6) na terenie zabudowy usług oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym - minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej;

7) na terenie zabudowy sportowo rekreacyjnej - minimum 1 miejsce postojowe na każde 25m2 powierzchni użytkowej.

 

Rozdział 6.
Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości.

§15.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się scalanie i podział działek.

 

DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 13.1.MN, 14.1.MN, 20.1.MN, 33.1.MN, 34.1.MN i 35.1.MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) drogi wewnętrzne;

c) infrastruktura techniczna;

d) parkingi i garaże.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) formy zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza; na terenach 13.1.MN, 14.1.MN, 34.1.MN i 35.1.MN dopuszcza się dodatkowo formy zabudowy szeregową i atrialną, pod warunkiem jej realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym;

3) minimalna powierzchnia działki:

a) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

c) 350 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej atrialnej;

d) 250 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;

4) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce, z możliwością realizacji w nim max dwóch lokali mieszkalnych;

5) ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum trzy, w tym poddasze użytkowe;

6) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12,0m;

7) dopuszcza się piwnice w zależności od poziomu wód gruntowych;

8) dachy strome o min. 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w przypadku realizacji zespołu zabudowy na jednym z terenów określonych w ust.1 przez jednego inwestora dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;

9) dopuszcza się realizację usług tylko w parterze budynku mieszkalnego;

10) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej, w przypadku realizacji zespołu zabudowy na jednym z terenów określonych w ust.1 przez jednego inwestora dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich nad garażami;

11) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku z wyjątkiem zespołów wejściowych;

12) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

13) zakaz stosowania:

a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

b) dachów asymetrycznych;

c) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu;

14) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz budynków gospodarczych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) nasadzenie zieleni (w formie zieleni izolacyjnej) od strony ul. Henryka Głogowskiego;

4) zazielenienie terenów niezabudowanych;

5) należy zachować normatywne odległości zabudowy od linii energetycznych;

6) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m, z terenów 13.1.MN i 14.1.MN dopuszcza się wydzielenie pasa terenu szerokości max 3,0m na poszerzenie pasa drogowego projektowanej ulicy 5.1.KD-L, z przeznaczeniem na sieci uzbrojenia inżynieryjnego i ścieżkę rowerową;

7) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i każdego mieszkania w budynku z dwoma lokalami mieszkalnymi - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu),

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z lokalem użytkowym - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu).

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje zakaz obsługi z terenu ul. Henryka Głogowskiego i ul. Bolesława Śmiałego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / terenów zabudowy usługowej.

§17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 17.1.MN/U i 28.1.MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca) powiązana z usługami;

b) zabudowa usługowa z wyłączeniem warsztatów mechanicznych, samochodowych i stolarskich;

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne;

b) infrastruktura techniczna;

c) parkingi i garaże.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt. 2);

2) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych w odległości 1,50 m od granic działek z drogami, z których plan dopuszcza obsługę komunikacyjną;

3) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na terenie, z możliwością realizacji w nim max dwóch lokali mieszkalnych, ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum trzy, w tym poddasze użytkowe (w przypadku dachów stromych);

4) budynek mieszkalny należy powiązać z zabudową usługową, dopuszcza się realizację usług w parterze budynku mieszkalnego;

5) dla zabudowy usługowej ilość kondygnacji nadziemnych minimum jedna, maksimum dwie, w tym poddasze użytkowe (w przypadku dachów stromych) ;

6) wysokość zabudowy mieszkalnej max. 10,0m, usługowej max 8,0m;

7) dopuszcza się piwnice w zależności od poziomu wód gruntowych;

8) dachy strome o min. 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;

9) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;

10) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku z wyjątkiem zespołów wejściowych;

11) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

12) zakaz stosowania:

a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

b) dachów asymetrycznych;

c) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu;

13) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz budynków gospodarczych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) należy zapewnić co najmniej: 4 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

5) dla terenu 17.1.MN/U:

a) nasadzenie zieleni (w formie zieleni izolacyjnej) od strony ul. Henryka Głogowskiego;

b) teren 17.1.MN/U może być powiększony o teren 17.2.E w przypadku odstąpienia od realizacji na nim stacji transformatorowej;

c) należy zachować normatywne odległości zabudowy od linii energetycznej.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:

1) dla terenu 17.1.MN/U zakaz obsługi z terenu ul. Henryka Głogowskiego;

2) dla terenu 28.1.MN/U zakaz obsługi z ul. Bolesława Śmiałego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 9.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.1.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) drogi wewnętrzne;

c) infrastruktura techniczna;

d) parkingi i garaże.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji nadziemnych minimum trzy, maksimum cztery (w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych), dopuszcza się dodatkowo jedną kondygnację podziemną;

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 15,0m;

4) dachy płaskie lub ukośne, symetryczne o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną;

5) dopuszcza się zlokalizowanie usług tylko w parterach budynków;

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;

8) dopuszcza się parkingi i garaże w formie zwartego parterowego zespołu (zespołów) boksów, przewidzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym, zgodnie z przepisami szczególnymi, dachy płaskie lub ukośne, nawiązujące formą do dachów zabudowy mieszkaniowej, wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) obowiązek całościowego zagospodarowania terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej z oświetleniem, ciągami pieszymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

3) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni terenu;

4) obowiązek:

a) wydzielenia placu zabaw dla dzieci;

b) powiązania zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.2.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (w tym mieszkalnictwo zbiorowe).

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) drogi wewnętrzne;

c) infrastruktura techniczna;

d) parkingi i garaże.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji nadziemnych trzy, dopuszcza się dodatkowo jedną kondygnację podziemną;

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12,0m;

4) dachy płaskie;

5) dopuszcza się zlokalizowanie usług tylko w parterach budynków;

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;

8) dopuszcza się parkingi i garaże w formie zwartego parterowego zespołu boksów, dachy płaskie, wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenów i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) obowiązek całościowego zagospodarowania terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej z oświetleniem, ciągami pieszymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

3) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni terenu;

4) obowiązek:

a) wydzielenia placu zabaw dla dzieci;

b) powiązania zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowe 0,5%.

 

Rozdział 10.
Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / terenu zabudowy usługowej.

§20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.MW/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) zabudowa usługowa (w tym min. pasaż usługowo - handlowy, klub środowiskowy);

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne;

b) infrastruktura techniczna;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum trzy, plus dodatkowo jedna kondygnacja podziemna, dla zabudowy sytuowanej od strony drogi 8.1.KD-L dopuszcza się cztery kondygnacje nadziemne;

3) dla budynków usługowych ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, dopuszcza się przeznaczenie piętra na cele mieszkalne;

4) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 12,0m, dla zabudowy sytuowanej od strony drogi 8.1.KD-L dopuszcza się wysokość max 15.0m;

5) dachy płaskie, dopuszcza się dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej);

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz budynków gospodarczych;

8) dopuszcza się parkingi naziemne oraz parkingi i garaże podziemne;

9) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się jej rozbiórkę, adaptację, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, w ramach funkcji określonych w ust.1, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) jednolite zaprojektowanie całego terenu - osiedla, z wewnętrznym układem komunikacyjnym, zielenią i parkingami w ramach jednego założenia architektoniczno - urbanistycznego, dopuszcza się ogrodzenie całego terenu w ramach kondominium;

3) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni terenu, dopuszcza się zlokalizowanie zieleni - zielonych tarasów na dachach garaży i parkingów podziemnych;

4) posadzki i nawierzchnie ulic wewnętrznych należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak: kostka brukowa (kamienna) lub betonowa, kamień , materiały bitumiczne, drewno;

5) uzupełnienie zieleni wysokiej oraz wykonanie ogrodów przydomowych i skwerów;

6) obowiązek:

a) wydzielenia placu zabaw dla dzieci;

b) wydzielenia boiska sportowego;

c) powiązania zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

7) dopuszcza się wydzielenie elementów wspólnych zagospodarowania terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 11.
Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej.

§21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym oraz zieleń ogrodowa i rolnictwo dla celów dydaktycznych;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa, w szczególności: administracji, kultury, handlu, rekreacji;

b) zieleń urządzona;

c) drogi wewnętrzne;

d) infrastruktura techniczna;

e) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) w przypadku realizacji zabudowy usług oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym:

a) ilość kondygnacji nadziemnych: minimum jedna, maksimum dwie, z dachem płaskim lub dachem stromym, w przypadku realizacji poddasza użytkowego;

b) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9,0m z dachem płaskim i 12,0m z dachem ukośnym;

c) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, elementów małej architektury, powierzchni ekspozycyjno-handlowych związanych z działalnością oświatową, zielenią ogrodową i rolnictwem oraz obiektu dydaktycznego i magazynowego;

3) w przypadku realizacji uzupełniającej zabudowy usługowej:

a) ilość kondygnacji nadziemnych - jedna, z dachem płaskim lub ukośnym;

b) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 4,0m z dachem płaskim i 9,0m z dachem ukośnym;

c) dopuszcza się lokalizację usług uzupełniających w zabudowie usług oświaty;

4) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym; dachy płaskie, kryte nowoczesnymi materiałami pokryciowymi;

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych; wymagana stonowana kolorystka;

6) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) okładzin elewacyjnych z blach falistych;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) przed projektowaniem zagospodarowania i zabudowy terenu należy wykonać badania geotechniczne gruntu, w celu ustalenia jego nośności i poziomu wód gruntowych;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni terenu;

4) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych;

5) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

6) zakaz podziału terenu na działki budowlane, z wyjątkiem regulacji granic pasa drogowego i potrzeb związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z terenu 3KZ1/2 (ul. Bolesława Śmiałego).

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30,0%.

 

Rozdział 12.
Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej.

§22.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18.1.ZP, 37.1.ZP, 62.1.ZP i 66.1.ZP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń urządzona - publiczna;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych oraz innych elementów małej architektury;

3) na terenie 18.1.ZP kanał technologiczny odprowadzający wody nadosadowe ze składowiska Żelazny Most pozostawić wolny od drzew, dopuszcza się elementy placu zabaw i małej architektury nietrwale związane z gruntem oraz lokalizację, rozbudowę i przebudowę obiektów towarzyszących już istniejącym urządzeniom;

4) urządzenie miejsc do odpoczynku;

5) dopuszcza się wydzielenie placu zabaw dla dzieci;

6) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, rowerowymi i małą architekturą.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.Rozdział 13.
Ustalenia dla terenów zieleni izolacyjnej.

§23.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 29.1.ZI, 32.1.ZI i 32.2.ZI ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń izolacyjna;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;

3) nasadzenia w formie zieleni izolacyjnej;

4) pas terenu w granicach kanału technologicznego odprowadzający wody nadosadowe ze składowiska Żelazny Most pozostawić wolny od drzew, dopuszcza się lokalizację, rozbudowę i przebudowę obiektów towarzyszących już istniejącym urządzeniom;

5) dopuszcza się szutrowe ciągi piesze i rowerowe oraz małą architekturę.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 14.
Ustalenia dla terenów ogrodów działkowych / terenów parkingów.

§24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.1.ZD/KS i 2.1.ZD/KS ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) ogrody działkowe;

b) parkingi;

2) uzupełniające infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) w przypadku realizacji parkingu: urządzenie miejsc postojowych, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z zielenią;

2) oświetlenie w zależności od potrzeb;

3) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 15.
Ustalenia dla terenu parkingu.

§25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 66.2.KS ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: parking;

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna;

b) drogi wewnętrzne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z oświetleniem;

2) urządzenie zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) przy projektowaniu parkingów - miejsc postojowych, sieci wodociągowe i studzienki kanalizacyjne należy zaprojektować w terenach zielonych;

4) dopuszcza się możliwość wydzielenia miejsca pod usługi sezonowe (mała gastronomia) oraz wewnętrznej drogi dojazdowej do terenu sportowo-rekreacyjnego na dz. 525/9;

5) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.


Rozdział 16.
Ustalenia dla terenu parkingu / terenu zieleni urządzonej .

§26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37.2.KS/ZP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) parking;

b) zieleń urządzona - publiczna;

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna;

b) drogi wewnętrzne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) dopuszcza się zlokalizowanie myjni samochodowej;

2) dopuszcza się garaże w formie zwartego parterowego zespołu (zespołów) boksów, dachy płaskie, wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy;

3) dopuszcza się otoczenia parkingu lub garaży murem z bramami wjazdowymi o formie wzbogaconej detalami elewacyjnymi (część muru mogą stanowić tylne i boczne ściany ciągów garażowych) pod warunkiem wspólnego zrealizowania zamierzenia na terenie 37.2.KS/ZP i 38KSP;

4) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych;

5) należy zachować normatywne odległości zabudowy od linii energetycznej;

6) w przypadku odstąpienia od realizacji parkingu dopuszcza się włączenie terenu 37.2.KS/ZP do terenu 37.1.ZP.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej w przypadku przeznaczenia go pod parking obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z terenu 38KSP.

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego tylko w przypadku przeznaczenia go pod zieleń urządzoną - publiczną.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0.5%.

 

Rozdział 17.
Ustalenia dla terenu rolniczego.

§27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.1.R ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: rolniczy (tereny upraw polowych związane z zespołem szkól rolniczych);

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2) i 3);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;

3) w przypadku przeznaczenia terenu 11RP pod cele budowlane, dopuszcza się włączenie do niego terenu 10.1R, ustalając jego funkcję i warunki zagospodarowania jak dla terenu 11RP.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 18.
Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej.

§28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.2.E ustala się przeznaczenie infrastruktura techniczna - elektroenergetyka - stacja transformatorowa - rezerwa terenu (w przypadku nie zrealizowania stacji transformatorowej na tym terenie dopuszcza się włączenie terenu do terenu 17.1.MN/U).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 68.1.E ustala się przeznaczenie infrastruktura techniczna - elektroenergetyka - stacja transformatorowa wolnostojąca.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stacja transformatorowa: dopuszcza się jej wymianę lub przebudowę.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 19.
Ustalenia dla terenów ulic publicznych.


§30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1.KD-L ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0 m;

2) szerokość jezdni min. 6,0m;

3) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie;

4) przystanek komunikacji zbiorowej, chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§31.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8.2.KD-D, 8.3.KD-D, 10.1.KD-D, 13.1.KD-D, 21.1.KD-D i 21.2.KD-D ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0 m;

2) szerokość jezdni min. 5,0m;

3) chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, elementy wyposażenia ulicy, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 20.
Ustalenia dla terenu ciągu pieszego / terenu zieleni izolacyjnej.


§32.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27.1.KD-P/ZI ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) ciąg pieszy;

b) zieleń izolacyjna;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0 m;

2) przebieg ciągu winien powiązać funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie wszystkie elementy planowanego zagospodarowania terenów, w tym terenów poza obszarem opracowania;

3) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, drewno lub nowoczesne materiały ceramiczne;

4) obowiązek oświetlenia ciągu pieszego;

5) mała architektura, zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

7) nasadzenia zieleni nie mogą ograniczać możliwości remontu i modernizacji istniejącego ciepłociągu;

3. Teren, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

Rozdział 21.
Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych.

§33.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11.1.KDW i 30.1.KDW ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0 m;

2) chodnik, elementy wyposażenia ulicy w tym oświetlenie, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.


DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

§34.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§35.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

 

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 155 poz. 2415 z 26.08.2010 r.