U C H W A Ł A NR VII/55/2003


Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami ), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXIX/492/2002 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie uchwala się, co następuje:


Rozdział I.
Przepisy ogólne


§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XLVII/389/98 z dnia 24 marca 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 93 z dnia 11 maja 1998 r.).

§ 2.

1.   Obszar opracowania zmiany planu obejmuje działki nr nr 64/4, 64/5 i część działki nr 64/2, położone w obrębie 1 „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Sikorskiego.
2.   Teren objęty zmianą planu, wymienioną w pkt 1., jest przedstawiony na rysunku w skali 1 : 1.000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.   Celem opracowania jest zmiana przeznaczenia terenu z obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza transportu na usługi komercyjne, w tym handlu.
2. Przedmiot ustaleń planu obejmuje ustalenie:
a)    przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
b)    warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
c)   zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
d)   tymczasowych sposobów zagospodarowania i urządzenia terenu,
e)   skutków prawnych uchwalenia zmiany planu.

§ 4.

1. Na ustalenia, o których mowa w § 3. ust. 2 składają się:
1)    ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały,
2)    szczegółowe zasady zagospodarowania terenów, określonych liniami rozgraniczającymi, zawarte w rozdziale 3 uchwały.
3)    skutki prawne uchwalenia planu, określone w rozdz. 4 - § 16 uchwały,
4)    ustalenia zawarte w rysunku planu, dotyczące terenów położonych wewnątrz granic obszaru objętego planem:
-   granice terenu objętego planem,
-   obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach użytkowania,
-   nieprzekraczalne linie zabudowy,
-   sposoby użytkowania terenów.

2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem;
2)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3)    przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;
4)    terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej dominującej funkcji, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem użytkowania;
5)    funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję lub sposób użytkowania terenu;
6)    uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie mieszkańców albo uciążliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb – wykraczające poza obręb własnego terenu lub lokalu.


Rozdział II.
Ogólne zasady zagospodarowania terenu


§ 5.


1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:
1)    linie ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,
2)    linie przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów; których korekta przebiegu,
wynikająca z warunków konfiguracji i użytkowania terenu, może być dokonywana w
nawiązaniu do konkretnych potrzeb inwestycyjnych, co będzie określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.   Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów, przy czym istnieje możliwość wprowadzenia w ich obręb funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową i nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego, zajmujących łącznie nie więcej niż 20 % powierzchni terenu lub obiektu.
3.   Powierzchnia sprzedażowa obiektów komercyjnych usług handlu, które zostaną zlokalizowane w obrębie działki nr 64/5, nie może przekraczać 2000 m2.
4.   Oznaczenia rysunku planu, dotyczące budynków istniejących, wskazują na ich przydatność w procesie adaptacji i przekształceń zabudowy istniejącej na obszarze objętym planem i nie są obowiązujące.

§ 6.

1.   Budowa lub przebudowa istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia inżynieryjnego z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, gazownictwa, ciepłownictwa, elektroenergetyki i łączności, związana z realizacją ustaleń, zawartych w rozdziale III uchwały, może się odbywać wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez administratorów poszczególnych sieci i urządzeń.
2.   Ustala się zorganizowany system gromadzenia i usuwania odpadów, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych. Zaleca się wstępną segregację odpadów.

§ 7.

Uciążliwe wpływy, które obiekty, znajdujące się na terenie obecnej bazy transportowej (teren 30 KS) będą wywierać na otaczające środowisko, nie mogą przekroczyć – strony zachodniej, północnej i wschodniej – granic terenu objętego planem, od strony południowej – pasa drogowego ulicy Sikorskiego (drogi wojewódzkiej nr 292 – kat. G 1/2).


§ 8.

Inwestor powinien zapewnić na czas robót ziemnych nadzór archeologiczny, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia organu służby ochrony zabytków.


Rozdział III.

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi


§ 9.

Dla terenu 30a AG/KSP ustala się:
Istniejący budynek administracyjny (administracja gospodarcza) na działce nr 64/4 i parking na części działki nr 64/2. Ustala się poszerzenie parkingu w stronę zachodnią, w obrębie działki nr 64/2. Nawierzchnia parkingu rozbieralna. Teren należy wzbogacić zielenią. Dojazd z wewnętrznej drogi dojazdowej 30e D 1/2.

§ 10.

Dla terenu 30b UC(H) ustala się:
Teren usług komercyjnych, w tym handlu. Dopuszcza się rozbiórkę istniejącego budynku. Liczba kondygnacji nadziemnych w zabudowie nowoprojektowanej – do II, plus poddasze użytkowe. Nieprzekraczalne linie nowej zabudowy w odległości 5 m od zewnętrznych granic terenu i 4 m od granicy wewnętrznej drogi dojazdowej 30e D 1/2.

§ 11.

Dla terenu 30c UC(H) ustala się:
Teren usług komercyjnych, w tym handlu. Istniejący budynek do adaptacji, z dopuszczeniem rozbudowy poziomej, lub do rozbiórki. Liczba kondygnacji nadziemnych w zabudowie adaptowanej i nowoprojektowanej – do II. Nieprzekraczalne linie nowej zabudowy w odległości 3 m od zewnętrznych granic terenu i 4 m od granicy wewnętrznej drogi dojazdowej 30e D 1/2.

§ 12.

Dla terenu 30d KSP ustala się:
Projektowany parking. Dopuszcza się rozbiórkę istniejącego magazynu i stacji paliwowej. Miejsca postojowe urządzić z nawierzchni rozbieralnych. Teren wzbogacić zielenią w sposób umożliwiający dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego. Wjazd na parking z drogi wewnętrznej 30e D 1/2. Wjazd uzupełniający przez wewnętrzną ulicę dojazdową 016 KD 1/2, położoną poza obszarem opracowania niniejszego planu, po uzyskaniu zgody jej współwłaścicieli.

§ 13.

Dla terenu 30e D 1/2 ustala się:
1.   Wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczenia 10 - 12 m i szerokości jezdni 7 m, z placykiem do zawracania dla pojazdów straży pożarnej.
2.   Warunki włączenia drogi, o której mowa w pkt. 1 do ul. Sikorskiego określi zarządca drogi wojewódzkiej nr 292 na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział IV.
Przepisy końcowe

§ 14.

1.   Pokazane na rysunku planu rozwiązanie przestrzenne w pasie drogowym ulicy Sikorskiego ma charakter informacyjny i nie jest objęte ustaleniami planu.
2.   Do czasu realizacji planu pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenów i budynków.

§ 15.

W granicach opracowania zmiany tracą moc ustalenia planu, o którym mowa w § 1, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

§ 16.

Dla terenu, objętego planem ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami), w wysokości 10 %.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.


§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 10 czerwca 2003 r., Nr 77, poz. 1648.