UCHWAŁA NR XLVII/389/98

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 24 marca 1998 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie

 

Na podstawie art.7 ust.1, art.18 ust.2 pkt.5 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1996 roku, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz.415, z 1996 r. Nr 106 poz.496 i z 1997 roku Nr 111 poz.726 i Nr 133 poz.885) Rada Miejska w Głogowie uchwala co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Ustalenia planu stanowią:

1) ogólne zasady zagospodarowania, uzbrojenia i obsługi komunikacyjnej terenów, określone w Rozdziale II niniejszej uchwały

2) szczegółowe zasady zagospodarowania terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi określone w Rozdziale III niniejszej uchwały

3) rysunek planu w skali 1:2 000

 

§ 2.

 Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1)      planie - należy przez to rozumieć ustalenia wymienione w § 1 ust.2 niniejszej uchwały

2)      przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

3)      terenie - należy przez to rozumieć obszar, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji podstawowej lub funkcji alternatywnych i uzupełniających

4)      działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną część terenu, przeznaczoną pod zabudową

5)      funkcji lub sposobie użytkowania - należy przez to rozumieć funkcje podstawowe ustalone dla terenu

6)      przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają funkcje podstawowe

7)      uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska, stany lub działalności stwarzające zagrożenia dla ludności i środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje zanieczyszczenia powietrza, wody oraz zanieczyszczenia odpadami.

8)      liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren i poddaszy nieużytkowych.

 

§ 3.

 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określić według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi o których mowa w Rozdziale III uchwały, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, oraz zasad ogólnych zagospodarowania, określonych w Rozdziale II.

 

 

Rozdział II

Ogólne zasady zagospodarowania terenów

 

§ 4.

 1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, pokazane na rysunku planu jako:

1)      linie ciągłe - określają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2)      linie przerywane - oznaczają postulowane lub orientacyjne granice terenów możliwe do skorygowania lub ich zaniechania jeżeli:

a)      wynika to z konieczności regulacji stanu prawnego nieruchomości

b)      wynika z potrzeb inwestycyjnych a proponowana zmiana nie spowoduje istotnego pogorszenia warunków funkcjonowania wydzielonego terenu i obszarów bezpośrednio z nim sąsiadujących

c)      dotyczę przypadków dla których można zastosować procedurę  wywłaszczenia nieruchomości, określoną w przepisach szczególnych

2. Zmiany linii rozgraniczenia, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 2 mogą być dokonywane wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Wewnętrzne podziały terenów wskazane na rysunku planu są orientacyjne i dopuszcza się ich zmianę przy zachowaniu ustalonej formy zabudowy i warunków użytkowych wydzielonych działek.

 

§ 5.

 Określone w planie funkcje podstawowe terenów mogą być rozszerzone o funkcje uzupełniające (w tym dopuszczalne) o ile nie kolidują one z funkcjami podstawowymi i nie zmieniają generalnego zagospodarowania obszaru oraz warunków środowiska przyrodniczego lub kulturowego.

 

§ 6.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

1)      tereny przemysłu, baz i składów, oznaczone na rysunku planu symbolem - P, obejmujące zakłady produkcyjne, bazy przedsiębiorstw budowlanych, transportowych i gospodarki komunalnej, składy i magazyny

2)      tereny usług technicznych i drobnej wytwórczości, oznaczone na rysunku planu symbolem UR, obejmujące w szczególności zakłady rzemieślnicze, produkcyjne i usługowe, warsztaty naprawcze, garaże i magazyny

3)      tereny usług komercyjnych nieuciążliwych, oznaczone na rysunku planu symbolem UC, obejmujące w szczególności usługi dystrybucyjne (handel, transport, łączność, finanse), usługi renowacyjne o wyspecjalizowanym charakterze (serwisy techniczne), usługi informatyczne, administracja gospodarcza

4)      tereny usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP, obejmujące w szczególności obiekty administracji publicznej, państwowej i komunalnej

5)      tereny specjalnego przeznaczenia oznaczone na rysunku planu symbolem IS wykorzystane dla celów obronności kraju

6)      tereny ogrodów działkowych i zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami, odpowiednio ZD i ZI

7)      tereny urządzeń obsługi komunikacyjnej samochodowej (parkingi, garaże, stacje paliw) oznaczone na rysunku planu symbolem KS

8)      tereny komunikacji kolejowej i drogowej oznaczone na rysunku planu symbolem K

9)      tereny urządzeń elektroenergetyki i energetyki cieplnej, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami EE i EC

 

§ 7.

 Ustala się następujące warunki ochrony archeologicznej obszaru objętego planem.

1.      Dla określonych w planie stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne wymagają uprzedniego zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia właściwym służbom PSOZ

2.      Dla pozostałych terenów wymienionych w ust.1 obowiązek powiadomienia służb archeologicznych następuje bezzwłocznie po odkryciu znaleziska.

 

§ 8.

 1.      Na terenach objętych planem wyklucza się lokalizację inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego, określonych w przepisach szczególnych.

2.      Podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, określonej w przepisach szczególnych.

3.      Uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty lub prowadzoną działalność nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektów prowadzenia działalności.

4.      Na terenach przyległych do terenów PKP (ter. 2 P, 4 P/UC, 5P, 22P) działalność przemysłowa, magazynowa i składowa nie może być związana z obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi lub żrącymi.

5.      Wszelkie inwestycje prowadzić w sposób zapewniający max. ochronę przyrody a w szczególności starodrzewu.

6.      Na terenach objętych planem wyklucza się lokalizację budynków mieszkalnych oraz obiektów służby zdrowia i oświaty z wyjątkiem szkolnictwa zawodowego.

 

§ 9.

 1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1)   uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizację nowej zabudowy

2)   sieci istniejące modernizowane jak i projektowane należy prowadzić w granicach linii rozgraniczających ulic lub terenów publicznych. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania określonych w Rozdziale III.

3)   dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia inżynieryjnego poza terenami wyznaczonymi w planie, jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora

4)   finansowanie uzbrojenia terenów nie będących własnością Gminy Miejskiej Głogów przewiduje się po roku 2001.

2. Dla podanych niżej rodzajów uzbrojenia inżynieryjnego ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a)    zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej poprzez rozwijanie sieci rozdzielczej w oparciu o istniejące wodociągi Ø 150 i Ø 200 w ulicy Sikorskiego oraz z ujęć podziemnych

b)   zasady prowadzenia sieci zgodnie z § 9 ust.1

2) w zakresie odprowadzania ścieków:

a)    należy sukcesywnie przechodzić z systemu kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej

b)   do czasu realizacji nowych odcinków sieci kanalizacyjnych należy maksymalnie wykorzystać istniejące możliwości, w tym kolektory odprowadzające ścieki i wody deszczowe z byłej fabryki domów

c)    należy odtworzyć system rowów odwadniających oraz drenażu

d)   nowe sieci kanalizacyjne prowadzić w obrąbie pasów drogowych podstawowego układu komunikacyjnego

e)    trasy nowych kolektorów zrzutowych wód deszczowych ustalić po przeanalizowaniu możliwości technicznych przejścia przez tereny PKP

3) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną:

a)    zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń oraz linii energetycznych kablowych i napowietrznych, stosownie do potrzeb.

b)   w obrąbie terenów zabudowy istniejącej i projektowanej linie energetyczne niskiego i średniego napięcia należy prowadzić jako kablowe. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady o ile realizacja linii nie spowoduje istotnego ograniczenia warunków użytkowania terenu.

c)    ustala się strefą techniczną dla istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV, w odległości po 20 m od osi linii oraz następujące warunki jej zagospodarowania:

-     zakaz zabudowy budynkami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi

-     zakaz równoległego prowadzenia dróg i chodników

-     dopuszcza się wykorzystanie pasa strefy na otwarte składowiska, place postojowe, magazyny, garaże i inne podobne cele z wykluczeniem możliwości pracy urządzeń dźwigowych i innych, mogących spowodować zagrożenie porażenia prądem

d)   ustala się likwidację 2 przęseł napowietrznej linii SN 20 kV na odcinku od GPZ do budynku rozdzielni kolejowej (poza granicami planu) i jej skablowanie wzdłuż ciągu ulicy zbiorczej 02 KZ 1/2 i 03 KZ 1/2

e)    dla nowoprojektowanych stacji transformatorowych należy zapewnić możliwość wydzielenia działki oraz dojazd z drogi publicznej

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)    dopuszcza się możliwości wykorzystania źródeł ciepła własnych oraz zdalaczynnych

b)   w kotłowniach własnych należy przechodzić na paliwa ekologiczne (gaz, prąd, olej opałowy)

c)    istniejący magistralny ciepłociąg biegnący wzdłuż ulicy Sikorskiego przenieść docelowo w pas drogowy lub teren zieleni izolacyjnej (15 ZI)

 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)    teren objęty planem należy uzbroić w sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia

b)   w bilansie ilości gazu przewidzieć rezerwy na ogrzewanie budynków oraz wykorzystanie gazu do celów technologicznych

c)    dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowych gazu na całym obszarze planu z wyłączeniem terenów komunikacji, ogrodów działkowych, terenów specjalnych i urządzeń elektroenergetycznych

 6) w zakresie telekomunikacji:

a)    stworzyć warunki techniczne dla pełnego pokrycia potrzeb w zakresie obsługi telekomunikacyjnej o wysokich parametrach jakościowych

b)   rozdzielcze linie telekomunikacyjne prowadzić jako doziemne kanalizacje 2-otworowe umożliwiające obsługą obu stron ulic

7) w zakresie gospodarki odpadami:

a)    usuwanie odpadów - zorganizowane, na wysypisko miejskie lub inne wyznaczone na ten cel

b)   sposób unieszkodliwiania i usuwania odpadów niebezpiecznych każdorazowo uzgodnić z właściwym organem ochrony środowiska

c)    tworzyć warunki dla gospodarczego wykorzystania odpadów

d)   dopuszcza się wykorzystanie mas ziemnych z gruzem z terenu Starego Miasta dla niwelacji i zagospodarowania terenów objętych planem

8) w zakresie regulacji stosunków wodnych:

a) z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych:

-     w miarę potrzeb wykonać drenaż terenu

-     budynki projektować bez podpiwniczenia, w wyjątkiem przypadków wynikających z rozwiązań technologicznych

b) rowy będące odbiornikami wód opadowych doprowadzić do stanu używalności i  prowadzić ich bieżącą konserwację.

 

§ 10.

 1.      Ustala się obowiązek zapewnienia dojścia i dojazdu z drogi publicznej dla każdej wyodrębnionej działki budowlanej, odpowiednio do jej przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań osób niepełnosprawnych i ochrony przeciwpożarowej.

2.      Ustalone linie rozgraniczenia ulic mogą być pomniejszone lub powiększone pod warunkiem:

1)      zapewnienia normatywnego rozmieszczenia w nich urządzeń i sieci infrastruktury projektowanych dla potrzeb obsługiwanego terenu

2)      zachowaniu właściwych parametrów technicznych ulic, zapewniających poprawną obsługę komunikacyjną obszaru

3.      Korekty o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4.      W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji jak: zatoki, parkingi, kioski, elementy małej architektury i reklamy, z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów szczególnych

5.      Przy modernizacjach i budowie nowych ulic postuluje się równoległe wprowadzanie nasadzeń drzew liściastych.

6.      Podane w ustaleniach szczegółowych Rozdziału III linie zabudowy należy mierzyć od krawędzi jezdni.

 

§ 11.

 Ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenów budowlanych oraz kształtowania zabudowy:

1. Usytuowanie budynków na działce budowlanej powinno:

-       być dostosowane do ustalonych w planie linii zabudowy

- zapewnić wymagane przepisami szczególnymi odległości budynków od granic działek; dopuszcza się sytuowanie budynków na granicach działek lub w odległości min. 1,50 m. od granicy, przy zachowaniu wymagań przepisów sanitarnych i o ochronie p.poż.

2.      Dla terenów przemysłu, baz, składów, usług publicznych i komercyjnych, należy zapewnić zagospodarowanie wewnętrzne terenów umożliwiające parkowanie pojazdów oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem.

3.      Obiekty budowlane a w szczególności budynki należy projektować z wykorzystaniem zarówno technologii tradycyjnych jak i konstrukcji lekkich energooszczędnych.

4.      Dla nowoprojektowanych oraz przebudowywanych obiektów ustala się nieprzekraczalną wysokość 3 kondygnacji lub 12 m, licząc od poziomu zerowego budynku do szczytu dachu. Dopuszcza się odstępstwa dla obiektów technologicznych jak: kominy, wieże, maszty, silosy i inne podobne.

5.      Poziom zerowy dla budynków przemysłowych, składowo-magazynowych, warsztatowo-garażowych i innych o podobnym przeznaczeniu nie powinien przekraczać 45 cm od poziomu terenu. Dla pozostałych budynków poziom ten nie może być wyższy niż 1,20 m.

6.      Dopuszcza się formę dachów płaskich jednospadowych oraz dachów dwu i więcej spadowych. Kąt nachylenia dachów nie powinien przekraczać 30o z wyjątkiem poddaszy użytkowych oraz sytuacji wynikających z potrzeb technologicznych.

7.      Wszystkie nowoprojektowane oraz modernizowane, rozbudowywane i remontowane budynki muszą uwzględniać konieczność podniesienia ich estetyki.

8.      Przy zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę, szczególną uwagą należy zwrócić na kompozycję zieleni w tym tworzenia żywopłotów, szpalerów drzew i krzewów, skupisk drzew ozdobnych.

9.      Wyklucza się stosowanie zewnętrznych elementów zagospodarowania jak: ogrodzenia, kraty, bramy itp. wykonanych z żebrowanej stali zbrojeniowej oraz innych materiałów odpadowych wpływających negatywnie na estetyką obiektów. Elementy istniejące, nie spełniające w/w wymogów przeznacza się do likwidacji lub zmiany.

10.  Wzdłuż ul. Sikorskiego, na wschód od ul. Lipowej wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych. Reklamy sytuowane na ogrodzeniach nie mogą wykraczać poza ich górną krawędź.

11.  Reklamy na obiektach mogą być lokalizowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Gminy Miejskiej w Głogowie na spójnych zasadach określonych odrębnymi uchwałami.

12.  Wprowadza się zakaz lokalizacji blaszanych garaży i innych obiektów o podobnym charakterze i wyglądzie. Obiekty istniejące przeznacza się do likwidacji.

13.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji kiosków handlowych zblokowanych z wiatami przystankowymi w ramach całościowego programu ich wymiany na nowe.

14.  Dla wszystkich obszarów przeznaczonych do zagospodarowania lub jego zmiany wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z koncepcjami architektonicznymi obiektów.

 

 

Rozdział III

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

 

§ 12.

 W treści szczegółowych zasad zagospodarowania terenów funkcje terenu oznaczone są symbolami liczbowymi i literowymi, przy czym liczba oznacza kolejny numer terenu a litery jego funkcją. Funkcja dominująca (podstawowa) podana jest przed, a uzupełniająca lub alternatywna po znaku - /-.

 

§ 13.

 Dla terenu 1 KSp ustala się:

1. Teren przeznaczony pod parking, dla obsługi transportu ciężarowego i autobusowego

2. Dopuszcza się realizację usług towarzyszących w szczególności sanitarnych, gastronomicznych i handlowych z zastrzeżeniem § 9 ust.3 pkt. 3c.

3. Wymagana nawierzchnia utwardzona - asfaltowa, betonowa lub inna podobna.

4. Obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi dojazdowej i projektowanej ulicy Północnej (1 KZ 1/2)

5. Place postojowe uzbroić w systemy kanalizacji deszczowej w tym separatory olejów oraz oświetlenie zewnętrzne.

6. Zaleca się obsadzenie terenu zielenią wysoką i niską.

7. Dopuszcza się zmianą funkcji terenu na przemysłowo-składową lub usługi komercyjne pod warunkiem uprzedniego ustalenia innej lokalizacji parkingu w obrąbie zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej miasta.

 

§ 14.

 Dla terenu 2 P ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł, bazy i zaplecza przedsiębiorstw budowlanych, komunalnych i transportowych, składy i magazyny.

2.      Dopuszcza się wtórny podział wewnętrzny terenu na mniejsze działki wraz z realizacją lokalnego układu komunikacyjnego lub integracją terenów 2 P, 3 P i 4 P/UC - stosownie do potrzeb.

3.      Maksymalna wysokość zabudowy I-II kondygnacji i max 9 m. Z wyjątkiem szczególnych obiektów technologicznych. Dopuszcza się możliwość zabudowy max 40% powierzchni terenu.

4.      Zakaz budowy piwnic. Teren wyposażyć w kanalizacją deszczową a w razie potrzeby w sieć drenażową.

5.      Linie zabudowy:

-     dla ulicy Północnej (KZ 1/2) - 15 m od krawędzi jezdni

-     dla ulicy lokalnej L 1/2 - 8 m od krawędzi jezdni

6.      Ustala się priorytet dla funkcji wymagających obsługi z bocznicy kolejowej. Pozostałe warunki zabudowy zgodnie z § 11 niniejszej uchwały.

  

§ 15.

 Dla terenu 3 P ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł, bazy i zaplecza przedsiębiorstw budowlanych, komunalnych i transportowych, składy i magazyny.

2.      Dopuszcza się wtórny podział terenu na mniejsze działki z integracją terenów 2 P, 3 P i 4 P/UC - stosownie do potrzeb.

3.      Projektowana zabudowa nie może przekroczyć II kondygnacji i 9,0 m wysokości oraz zajmować więcej niż 40% powierzchni działki.

4.      Konieczność uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji deszczowej lub drenaż. Zakaz budowy piwnic.

5.      Uciążliwość funkcji nie może wykraczać poza granicę pasów drogowych ulic otaczających teren 3 P.

6.      Linie zabudowy nieprzekraczalne:

-     15 m od krawędzi jezdni ulicy Z 1/2

-     8 m od krawędzi jezdni ulicy lokalnej L 1/2

Zapewnić miejsca parkingowe dla własnych potrzeb.

Pozostałe warunki zabudowy zgodnie z § 11 niniejszej uchwały.

 

§ 16.

 Dla terenu 4 P/UC ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł, bazy i składy, budownictwo oraz usługi komercyjne, w szczególności handel hurtowy, produkcja i usługi rzemieślnicze.

2.      Dopuszcza się podział wtórny terenów lub integracją terenów 2 P, 3 P i 4 P/UC w jeden obszar przemysłowy stosownie do potrzeb.

3.      Ustala się priorytet dla funkcji wymagających obsługi z bocznicy kolejowej.

4.      Dopuszczalna zabudowa I-II kondygnacyjna o wysokości max 9 m, zajmująca nie więcej niż 40% powierzchni terenu.

5.      Uciążliwość funkcji nie może wykraczać poza zewnętrzną linię rozgraniczenia podstawowego układu komunikacyjnego.

6.      Linie zabudowy:

-       15 m od krawędzi jezdni ulicy 01 KZ 1/2

-       8 m od krawędzi ulicy lokalnej 010 KL 1/2

-       6 m od krawędzi ulicy dojazdowej 011 KD 1/2

7.      Teren wyposażyć w sieć kanalizacji deszczowej a w razie potrzeby - drenaż. Zapewnić miejsca parkingowe dla własnych potrzeb. Pozostałe warunki zabudowy zgodnie z § 11.

 

§ 17.

 Dla terenu 5 P ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł rolno-spożywczy i przetwórstwo mięsa.

2.      Adaptacja istniejącego zakładu produkcji mięsnej. Możliwość modernizacji i rozbudowy. Postulowana likwidacja kotłowni na paliwo stałe i przejście na paliwo ekologiczne.

3.      Dopuszcza się inne branże przemysłu ekologicznie „czyste”, nieuciążliwe dla produkcji spożywczej oraz składy, magazyny i handel hurtowy.

4.      Zabudowa I-III kondygnacji i max 12 m wysokości.

5.      Dla potrzeb zakładów mięsnych należy przewidzieć zewnętrzny parking na samochody osobowe.

6.      Linie zabudowy nieprzekraczalne:

- 15 m od krawędzi jezdni ulic zbiorczych 01 i 06 KZ 1/2

- 6 m od krawędzi jezdni ulicy dojazdowej 011 KD 1/2

 

§ 18.

 Dla terenu 6 UP/UC ustala się:

1. Teren przeznaczony pod usługi publiczne i komercyjne:

1)        administracji publicznej specjalnej

2)        obsługi komunikacji, w tym usług technicznych motoryzacji i stacji paliw

3)        usług socjalnych i gastronomii

4)        handlu, składów i magazynów

2.      Dopuszcza się lokalizację innych usług komercyjnych pod warunkiem, że nie wymagają szczególnej ochrony i nie stwarzają uciążliwości dla terenów otaczających.

3.      Adaptacja istniejących funkcji i zabudowy terenu. Dopuszczalna przebudowa i modernizacja obiektów i urządzeń, z zastrzeżeniem ust.1 i 2.

4.      Zabudowa I-III kondygnacji i max 12 m wysokości.

5.      Szczególną uwagą zwrócić na estetyką obiektów i ogrodzeń od strony ulic zbiorczych. Wzbogacić teren w zieleń ozdobną.

6.      Linie zabudowy nieprzekraczalne:

- 15 m od krawędzi jezdni ulic zbiorczych 01 i 05 KZ 1/2

 

§ 19.

 Dla terenu 7 P/UR ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł, składy i bazy oraz usługi techniczne i drobną wytwórczość.

2.      Dopuszcza się zmianą podziałów wewnętrznych terenu oraz jego integrację w jedną działkę budowlaną z zaniechaniem drogi dojazdowej 012 KD 1/2 - stosownie do potrzeb.

3.      Na działkach należy przewidzieć miejsca parkingowe a tereny zagospodarować tak, by umożliwić pojazdom wjazd i wyjazd przodem.

4.      Teren wyposażyć w kanalizację deszczową a w razie potrzeby w drenaż.

5.      Zabudowa I-II kondygnacyjna o wys. max 9 m.

6.      Linia zabudowy - 15 m od krawędzi jezdni ulicy 01 KZ 1/2. Dla ulicy dojazdowej - nie określa się.

 

§ 20.

 Dla terenu 8UR/P ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod usługi techniczne i drobną wytwórczość oraz zaplecza przemysłu, budownictwa i gospodarki komunalnej.

2.      Dopuszcza się handel hurtowy, garaże i magazyny.

3.      Adaptacja istniejących obiektów z możliwością ich przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji w ramach określonych w ust.1 i 2.

4.      Obsługa komunikacyjna podstawowa - z dojazdu wewnętrznego 013 KD 1/2 a dla działek rozlokowanych wzdłuż granicy południowej terenu - także z ulicy Południowej.

5.      Zabudowa I-III kondygnacyjna o wysokości max 12,0 m.

6.      Uciążliwość funkcji nie może przekraczać granic terenów sąsiednich i zewnętrznych granic pasów drogowych ulic zbiorczych (05 i 07 KZ 1/2)

7.      Zagospodarowanie wewnętrzne działek winno umożliwić właściwą obsługą transportową (parkingi, place manewrowe itp.)

8.      Jako uprzywilejowaną należy traktować ekspozycję terenów od strony ulicy Południowej i ul. Wierzbowej

 

§ 21.

 Dla terenu 9 EE ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod wydzieloną stację transformatorową. Zaleca się obsadzenie linii ogrodzenia żywopłotem.

 

§ 22.

 Dla terenu 10 P/UC ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł nieuciążliwy, bazy i zaplecza przedsiębiorstw, składy i magazyn oraz handel i usługi komercyjne techniczne, biurowe i administracyjne.

2.      Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej przekształceń technicznych i funkcjonalnych oraz rozbudowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt. 3c.

3.      Dopuszcza się integrację zachodniej niezabudowanej części działki z terenu 11 P/Uc z zaniechaniem ulicy lokalnej 09 KL 1/2 pod warunkiem stworzenia możliwości obsługi i konserwacji istniejących na działce sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4.      Linie zabudowy:

-     12 m od krawędzi jezdni ulicy 07 KL 1/2

-     15 m od krawędzi jezdni ulicy 01 KZ 1/2

-     8 m od krawędzi jezdni ulicy 09 KL 1/2

 

§ 23.

 Dla terenu 11 P/UC ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł, bazy i zaplecza przedsiębiorstw, składy i magazyny oraz handel i usługi techniczne, biurowe i administracyjne.

2.      Planowana zabudowa I-III kondygnacji i wysokości 12,0 m z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 uchwały

3.      Dopuszczalne funkcje związane z obsługą komunikacji (place parkingowe, stacje obsługi, garaże).

4.      Dopuszcza się możliwość integracji działki z terenem 10 P/UC zgodnie z warunkami § 22 ust.3

5.      Obsługa komunikacyjna z ul. Południowej i ulicy Północnej.

6.      Strefa ochrony archeologicznej - roboty ziemne wymagają zgłoszenia PSOZab.

7.      Linie zabudowy:

-     15 m od ulicy 01 KZ 1/2

-     12 m od ulicy 07 KL 1/2

 

§ 24.

 Dla terenu 12 ECp ustala się:

1.      Teren urządzeń obsługi energetyki cieplnej.

2.      Adaptacja istniejącej przepompowni ciepła z możliwością modernizacji i rozbudowy.

3.      Dopuszczalna zmiana funkcji terenu i obiektów na usługi komercyjne, techniczne i drobną wytwórczość oraz handel.

4.      Obsługa komunikacyjna - docelowo z ulicy Południowej.

 

§ 25.

Dla terenu 13 KSg/UC ustala się:

1.      Teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej.

2.      Adaptacja istniejących garaży z dopuszczalnością zmiany ich funkcji na handel, usługi i drobną wytwórczość.

3.      Należy dążyć do ujednolicenia i estetyzacji elewacji ciągów garażowych poprzez zastosowanie zunifikowanych bram wjazdowych, ujednolicenia podjazdów, wysokości gzymsów, okapów, pokrycia dachowego itp.

4.      Wykonać utwardzone drogi dojazdowe wewnętrzne i system odwodnienia powierzchniowego

5.      W miejscach nie kolidujących z zabudową i uzbrojeniem terenu oraz wzdłuż granicy zewnętrznej zastosować zieleń wysoką i niską.

6.      Obsługa komunikacyjna kompleksu garaży z ulicy Południowej. Istniejący dojazd od strony zachodniej docelowo do likwidacji.

 

§ 26.

 Dla terenu 14 KSs ustala się:

1.      Teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej - stacja paliw płynnych.

2.      Adaptacja istniejącej stacji paliw. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektu oraz rozszerzenie oferty o dystrybucją gazu.

3.      Dopuszcza się integracje działki z niezabudowaną częścią terenu 13 KSg/Uc i stworzenie zaplecza parkingowo-gastronomiczno-handlowego.

 

§ 27.

 Dla terenu 15 ZI ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod zieleń izolacyjną.

2.      Teren należy wyodrębnić z pasa drogowego i zagospodarować pod:

a)    zieleń wysoką i niską szpalerową z zastosowaniem szlachetnych gatunków liściastych

b)   prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej

c)    urządzenie wydzielonej ścieżki rowerowej o nawierzchni twardej

d)   ekspozycją urządzeń reklamowych w formie uporządkowanej. Należy opracować szczegółowe zasady dotyczące form i sposobu ekspozycji reklam

 

§ 28.

Dla terenu 16 UR/P ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod usługi techniczne i drobną wytwórczość oraz przemysł, składy magazynowe i handlowe oraz bazy, zaplecza przedsiębiorstw.

2.      Zabudowa I-III kondygnacji i wysokości max 12,0 m.

3.      Adaptacja istniejących obiektów z dopuszczalnością ich modernizacji i przebudowy oraz zmian funkcji

4.      Ustala się obowiązującą linię zabudowy wzdłuż ul. Sikorskiego w odległości 33,0 m od krawędzi jezdni.

5.      Dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej.

6.      Obsługa komunikacyjna z ulicy Południowej a z ul. Sikorskiego tylko z istniejącego wjazdu w rejonie b. Polmozbytu.

7.      Linia zabudowy od ul. Południowej - 15 m.

8.      Dopuszcza się usługi towarzyszące, gastronomiczne i handlowe.

 

§ 29.

 Dla terenu 17 EE ustala się:

1.      Teren urządzeń elektroenergetycznych.

2.      Dopuszcza się modernizację i rozbudowę obiektów związanych technologicznie z funkcjonowaniem rozdzielni energetycznej.

3.      Teren wzbogacić o zieleń niską, ozdobną zwłaszcza wzdłuż ogrodzenia.

4.      W razie konieczności dopuszcza się powiększenie działki o teren 18 ZI przeznaczony w planie pod zieleń izolacyjną.

 

§ 30.

 Dla terenu 18 ZI ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod zieleń izolacyjną niską.

2.      Teren położony w strefie oddziaływania linii 110 kV. Zakaz urządzania miejsc odpoczynku, urządzeń zabawowych dla dzieci itp.

3.      Dopuszcza się możliwość włączenia działki terenu 17 EE i jej zagospodarowanie zgodnie z warunkami określonymi w § 29.

 

§ 31.

 Dla terenu 19 UC ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod usługi komercyjne materialne i niematerialne nieuciążliwe.

2.      Adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczalnością jej przebudowy, modernizacji oraz zmiany funkcji

3.      Dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej. Wielkości działek nie powinny być mniejsze niż 2.500 m2.

4.      Postuluje się adaptację budynku ZPO „Adena” na działalność usługową w sferze biurowości, finansów, specjalistycznych usług niematerialnych (doradztwo, marketing itp.). Należy poprawić estetykę budynku poprzez wykonanie nowej formy elewacji z zastosowaniem nowoczesnych materiałów okładzinowych.

5.      Dopuszcza się możliwość lokalizacji lekkiego przemysłu (produkcji) nieuciążliwego.

6.      Należy skorygować południową granicę terenu do rzeczywistej granicy pasa drogowego ul. Sikorskiego.

 

§ 32.

 Dla terenu 20 EEt ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod wydzieloną stację transformatorową. Dojazd z projektowanej ulicy Północnej.

2.      Zaleca się obsadzenie linii ogrodzenia żywopłotem.

 

§ 33.

 Dla terenu 21 P/UC ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł, składy i bazy oraz usługi komercyjne o uciążliwości nie wykraczającej poza granice terenu.

2.      Zabudowa I-II kondygnacyjna. Na działkach przewidzieć urządzenia obsługi komunikacyjnej - parkingi, place manewrowe.

3.      Warunki zagospodarowania w obrąbie strefy technicznej linii 110 kV - zgodnie z § 9 ust. 22 pkt. 3c.

4.      Przekładane linie energetyczne kablowe lokować w pasie ul. Wierzbowej.

5.      Dla inwestycji lokowanych w pasie terenu między linią 110 kV a ul. Wierzbową z pomieszczeniami na pobyt ludzi należy uzyskać opinię Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 34.

 Dla terenu 22 P ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł, składy, budownictwo oraz zaplecza przedsiębiorstw komunalnych i transportowych.

2.      Adaptacja istniejących obiektów inwentarskich z możliwością ich modernizacji i rozbudowy. Dla nowej zabudowy ustala się wysokość I-III kondygnacji i max 12 m.

3.      Warunki zagospodarowania w strefie technicznej linii 110 kV, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 3c.

4.      Obsługa komunikacyjna z ul. Północnej a docelowo również z projektowanej ulicy zbiorczej 06 KZ 1/2

5.      Dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu wraz z rozwojem lokalnego układu komunikacyjnego

6.      Priorytet dla funkcji mogących korzystać z bocznicy kolejowej.

 

§ 35.

 Dla terenu 23 UR ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod usługi techniczne i drobną wytwórczość. Preferowane usługi budowlane, mechaniczne, stolarskie oraz produkcja z surowców nieszkodliwych dla środowiska.

2.      Wyklucza się możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

3.      Obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi obszarowej 014 KD 1/2

4.      Teren przeznaczony do podziału na działki o pow. powyżej 1.500 m2. Linii zabudowy nie ustala się. Wyklucza się budowę piwnic.

5.      Teren wyposażyć w kanalizacją deszczową a w razie potrzeby w drenaż.

6.      Zabudowa I-II kondygnacyjna w formie siedlisk z placem wewnętrznym, gwarantującym wyjazd i wjazd samochodów przodem.

7.      Opracować projekt zagospodarowania na cały teren z jednoczesnym rozwiązaniem odwodnienia terenu w miejsce likwidowanych rowów.

 

 

§ 36.

 Dla terenu 24 ZI ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod zieleń izolacyjną.

2.      Utrzymać publiczny charakter pasa terenu wzdłuż granicy ogrodów działkowych dla:

- poprowadzenia ciągu pieszego

- wykonania rowu odwadniającego odkrytego

- umożliwienia prowadzenia sieci uzbrojenia terenu

3.      Szerokość pasa terenu zieleni - ustalić w oparciu o faktyczne potrzeby

4.      Teren obsadzić rzędowo zielenią wysoką i szpalerem krzewów średniowysokich.

 

§ 37.

 Dla terenu 25 UR ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod usługi techniczne i drobną wytwórczość. Preferowane usługi budowlane, mechaniczne, warsztaty naprawcze oraz produkcja nieuciążliwa dla środowiska.

2.      Wyklucza się możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

3.      Obsługa komunikacyjna z projektowanej ulicy Północnej oraz drogi dojazdowej 015 KD 1/2.

4.      Wielkość działek min. 1.200 m2. Zakaz budowy piwnic. Wysokość budynków I-II kondygnacje i max 9,0 m. Dachy 1 i 2 spadowe symetryczne.

5.      Linia zabudowy od ul. Północnej - 15 m, od drogi dojazdowej - nie określa się.

 

§ 38.

 Dla terenu 26 ZD ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod ogrody działkowe.

2.      Adaptacja istniejącego zagospodarowania, w tym zabudowy.

3.      Dopuszczalna korekta zachodniej granicy kompleksu ogródków, wzdłuż terenu 24 ZI poza zasiąg istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej Ø 1400.

 

§ 39.

 Dla terenu 27 ZI ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod zieleń izolacyjną.

2.      Dopuszczalne przeznaczenie części terenu pod parking na samochody osobowe dla użytkowników działek - nie więcej niż 40% powierzchni

3.      Projektowana zieleń nie może ograniczać widoczności na przejeździe przez bocznicą kolejową.

 

§ 40.

 Dla terenu 28 P/UP ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł nieuciążliwy, bazy gospodarcze przedsiębiorstw, składy i magazyny oraz administrację państwową specjalną.

2.      Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji i rozbudowy oraz zamian funkcji w zakresie określonym w ust. 1.

3.      Dopuszcza się podziały wewnętrzne terenów z zapewnieniem dojazdu z drogi publicznej.

4.      Obsługa komunikacyjna z ul. Północnej oraz projektowanej drogi dojazdowej 015 KD ½

5.      Od strony ogrodów działkowych nasadzić zieleń izolacyjną.

 

§ 41.

 Dla terenu 29 EC ustala się:

1.      Teren urządzeń obsługi energetyki cieplnej.

2.      Adaptacja istniejącej zabudowy oraz funkcji obiektów: administracyjno-biurowej, warsztatowo-magazynowej i składowej z możliwością modernizacji i rozbudowy.

3.      Dopuszcza się uzupełniające funkcje handlowe i gastronomiczne oraz garaże.

4.      Teren w granicy z ul. Sikorskiego obsadzić zielenią wysoką.

 

§ 42.

 Dla terenu 30 KS ustala się:

1.      Teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza transportu: administracyjno-socjalne, warsztatowo-magazynowe i garażowe.

2.      Dopuszcza się funkcje uzupełniające handlu, gastronomii i usług technicznych.

3.      Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej modernizacji i rozbudowy.

4.      Zabudowa I-III kondygnacyjna.

5.      Obsługa komunikacyjna - z wykorzystaniem istniejącego wjazdu z ul. Sikorskiego.

6.      Południową granicę terenu skorygować do granicy terenu 29 EC, ujednolicając linię pasa drogowego ul. Sikorskiego.

 

§ 43.

 Dla terenu 31 P/UC ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł nieuciążliwy, bazy i zaplecza przedsiębiorstw budowlano-instalacyjnych, komunalnych i transportowych, składy i magazyny oraz usługi komercyjne materialne i niematerialne.

2.      Dopuszcza się funkcje uzupełniające: handlowe, gastronomiczne oraz oświaty zawodowej.

3.      Wyklucza się lokalizację mieszkalnictwa.

4.      Obsługa komunikacyjna poprzez drogę dojazdową 016 KD 1/2

5.      Dopuszcza się podziały wewnętrzne terenów pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

 

§ 44.

 Dla terenu 32 EEt ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod wydzieloną stacje transformatorową. Dojazd z ulicy 016 KD ½.

2.      Zaleca się obsadzenie linii ogrodzenia żywopłotem.

  

§ 45.

Dla terenu 33 IS (P/UC) ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod funkcje specjalne związane z obecnością ludzi.

2.      Dopuszcza się wykorzystanie terenu oraz obiektów na cele przemysłowo-składowe, magazynowe oraz handlowe. Dopuszcza się też funkcje garażowe oraz wykonanie usług technicznych.

3.      Linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu.

4.      Obsługa komunikacyjna - poprzez istniejący wjazd z ul. Sikorskiego. Docelowo możliwe wykorzystanie ul. Spichrzowej.

5.      Dopuszcza się możliwość podziałów wewnętrznych terenu z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej.

6.      Zakaz lokalizacji mieszkalnictwa oraz funkcji uciążliwych dla środowiska.

 

§ 46.

 Dla terenu 34 P/UC ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod przemysł nieuciążliwy, bazy i składy oraz usługi komercyjne techniczne i handlowe.

2.      Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej modernizacji i rozbudowy.

3.      Dopuszczalne podziały wewnętrzne terenu.

4.      Zakaz lokalizacji mieszkalnictwa a istniejący budynek mieszkalny przeznaczony docelowo pod funkcje administracyjno-biurowe i usługowe.

5.      Obsługa komunikacyjna z ul. Spichrzowej i ul. Magazynowej.

6.      Linie zabudowy:

-     od ulicy Sikorskiego - utrzymać istniejącą

-     od ul. Magazynowej - 8 m od krawędzi jezdni.

 

§ 47.

 Dla terenu 35 EEt ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod wydzieloną stacją transformatorową. Dojazd z ulicy Spichrzowej.

2.      Adaptacja obiektu z możliwością jego modernizacji. Teren obsadzić żywopłotem.

 

§ 48.

 Dla terenów komunikacji ustala się:

 1.  Teren 01 KZ 1/2 - ulica zbiorcza o 2 pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami szerokości min. 1,80 m. Możliwość lokalizacji pasm postojowych wzdłuż jezdni. Ulicę obsadzić szpalerami drzew. Wymagane oświetlenie uliczne. Szerokość pasa drogowego 25,0 m, szer. jezdni min. 7,0 m.

 2.  Teren 02 KZ 1/2 - dalszy odcinek ulicy zbiorczej w ciągu ulicy Północnej. Ustalenia jak w pkt. 1.

 3.  Teren 03 KZ 1/2 - dalszy odcinek ulicy zbiorczej w ciągu ul. Północnej. Ustalenia jak w pkt. 1. Szerokość pasa drogowego min. 30,0 m. Skrzyżowanie z ul. Sikorskiego wykonać jako pełne skanalizowane.

 4.  Teren 04 KZ 1/2 - ulica zbiorcza jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego 25,0 - 30,0 m, jezdni - 7,0 m. Przewidzieć obustronne chodniki o szerokości min. 2,0 m i oświetlenie uliczne. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych od strony zachodniej.

 5.   Teren 05 KZ 1/2 - dalszy odcinek ulicy zbiorczej w ciągu ulicy Wierzbowej. Ustalenia jak dla pkt. 4 z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji miejsc postojowych od strony wschodniej. Korekta przebiegu końcowego odcinka ulicy na wpięcie w ulicę 06 KZ 1/2. Jezdnię dotychczasową wykorzystać na parking.

 6.  Teren 06 KZ 1/2 - projektowane przedłużenie ciągu ulicy Wierzbowej do wpięcia w ul. Mickiewicza z przejazdem przez bocznicą kolejową. Ulica 1-jezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 20,0 m, szerokość jezdni - 7,0 m. Przejazd przez bocznicą niestrzeżony. Wymagane oświetlenie ulicy i przejazdu oraz min. jednostronny chodnik.

 7.  Teren 07 KL 1/2 - ulica lokalna jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego 20,0 - 25,0 m, szer. Jezdni 7,0 m. Dopuszczalne zatoki postojowe. Wymagane obustronne chodniki szer. min. 2,0 m. oraz oświetlenie ulicy. Postulowane obustronne obsadzenie ulicy drzewami. Dopuszczalna lokalizacja reklam w formie zorganizowanej i uporządkowanej.

 8. Teren 08 KL 1/2 - dalszy odcinek ulicy lokalnej w ciągu ul. Południowej. Ustalenia jak w pkt. 7. Wyklucza się lokalizację zatok postojowych w strefie technicznej linii energetycznej 110 kV.

 9. Teren 09 KL 1/2 - projektowana ulica lokalna jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego 15,0 m, jezdni - 7,0 m. Pas drogowy trasować tak, by pomieścił istniejące kolektory kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W przypadku scalenia terenów 10 P/UC i 11 P/UC dopuszcza się zaniechanie realizacji w/w ulicy.

 10. Teren 010 KL 1/2 - projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego 12,0 - 15,0 m, szer. jezdni - 7,0 m. Wymagane oświetlenie ulicy oraz obustronne chodniki. Dopuszczalne poszerzenie pasa ulicy wzdłuż bocznicy kolejowej kosztem terenu 3 P, tak by umożliwić stworzenie publicznej przestrzeni przeładunkowej dla firm nie leżących przy bocznicy.

 11. Teren 011 KD 1/2 - ulica dojazdowa jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego 10,0 - 12,0 m, szer. jezdni 6,0 m. Wymagana nawierzchnia utwardzona oraz min. jednostronny chodnik.

 12. Teren 012 KD 1/2 - projektowana ulica dojazdowa o 2 pasach ruchu i nawierzchni utwardzonej dla obsługi działek w obrębie terenu 7 P/UR. Szerokość pasa drogowego min. 10 m i jezdni 7,0 m. Dopuszcza się zaniechanie realizacji drogi w przypadku scalenia terenu i zagospodarowania w ramach jednej inwestycji.

 13. Teren 013 KD 1/2 - ulica dojazdowa jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego - 10,0 m, jezdni 7,0 m. Wskazane obustronne chodniki.

 14. Teren 014 KD 1/2 - ulica dojazdowa dla obsługi terenów zabudowy rzemieślniczej. Szerokość pasa drogowego 10,0 - 12,0 m, jezdni min. 6,0 m. Wymagane chodniki i oświetlenie. Szczegółowy przebieg ustalić w projekcie zagospodarowania terenu (§ 35 pkt.7).

 15. Teren 015 KD 1/2 - projektowana ulica dojazdowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego 10,0 - 12,0 m, jezdni min. 6,0 m. Wskazane zlokalizowanie miejsc postojowych przy ogrodach działkowych. Wymagane oświetlenie drogi i obustronne chodniki.

 16. Teren 016 KD 1/2 - ulica dojazdowa jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość pasa drogowego 10,0 - 12,0 m, jezdni 6,0 m. Ulicę zakończyć pasem zwrotnym 15,0 x 20,0 m. Zakaz lokalizacji przyulicznych zatok postojowych. Wymagane oświetlenie drogi i min. jednostronny chodnik.

 17. Teren 017 KD 1/2 - ulica dojazdowa do terenów przemysłowo-składowych. Publiczny odcinek ulicy zakończyć placem zwrotnym przy istniejącej trafostacji. Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 m, jezdni min. 6,0 m. Wskazane oświetlenie i min. jednostronny chodnik.

 18. Teren 18 KD 1/2 - bocznica kolejowa dla obsługi terenów przemysłowych. Odnowić urządzenia techniczne i utrzymywać w należytym stanie. W razie braku ekonomicznej zasadności istnienia bocznicy, dopuszcza się jej docelową likwidację i przeznaczenie terenu pod cele przemysłowo-składowe i obsługi komunikacji.

   

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 

§ 49.

Dla terenu określonego w 1 ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 89, poz. 415).

 

§ 50.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 51.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głogowie

 

Edward Murzyński

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego z dnia 11 maja 1998 r. Nr 10, poz. 93.