Uchwała Nr XLIV/435/17

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/299/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie i uchwały Nr XXXIX/390/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa (uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.), o granicach określonych na rysunku zmiany planu, zwaną dalej planem.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 – część graficzna – rysunek planu nr 1 w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – część graficzna – rysunek planu nr 2 w skali 1:1000;

3) załącznik nr 3 – część graficzna – rysunek planu nr 3 w skali 1:1000;

4) załącznik nr 4 – część graficzna – rysunek planu nr 4 w skali 1:1000;

5) załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

6) załącznik nr 6 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć obrys ścian zewnętrznych nadziemnej części budynku;

2) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz określoną symbolem;

4) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu stropodachu, najwyżej położonej konstrukcji przekrycia budynku lub do najwyżej położonej kalenicy dachu oraz wysokość innego obiektu budowlanego, mierzoną od poziomu terenu w miejscu jego posadowienia do najwyżej położonego punktu konstrukcji tego obiektu.

 

§ 3. 

Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są określone w planie:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) zabytek archeologiczny;

5) symbol identyfikujący teren.

 

§ 4. 

1. Na obszarze objętym planem nie określa się:

1) cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji;

2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, a także krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu.

3. Obszar objęty planem położony jest w granicach udokumentowanego złoża kopaliny – rudy miedzi „Głogów” RM 6437.

 

§ 5. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):

1) minimalna szerokość frontów działek: 5 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 150 m2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

5) odstępuje się od ustalania zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenu 1WS, 1KDP, 2KDP, 1KDD, 2KDD.

 

§ 6. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się systemy komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych;

3) nie przewiduje się usytuowania nowych systemów infrastruktury technicznej wymagających wyznaczania stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;

5) warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a) układ komunikacyjny: z przyległych dróg,

b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;

6) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

7) odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni: do sieci kanalizacji deszczowej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników na wodę lub urządzeń rozsączających;

9) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

10) zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła;

11) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych: z sieci gazowej;

12) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na zasoby wodne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 Pradolina Barycz-Głogów.

 

§ 7. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) tereny określone na rysunku planu nr 1, rysunku planu nr 2, rysunku planu nr 4 znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej OW wyznaczonej w celu ochrony nawarstwień archeologicznych związanych z historycznym osadnictwem;

2) tereny 1US, 1KDD, 3U położone są na terenie pasa krajobrazowego Starego Miasta w Głogowie, wpisanego do rejestru zabytków nr A/2641/89;

3) na terenach, o których mowa w pkt 2, obowiązuje zakaz lokalizacji masztów, wież, elektrowni wiatrowych lub innych dominant architektonicznych;

4) określa się zabytek archeologiczny 89/118/68-20, przedstawiony na rysunku planu;

5) dla zabytku archeologicznego, o którym mowa w pkt 4, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

§ 8. 

Określa się stawkę procentową, rozumianą jako podstawa do określania opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości; w wysokości 0,1%.

 

ROZDZIAŁ 2

Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

 

§ 9. 

Teren 1MN:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) forma zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa;

3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,5;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

6) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, łącznie z miejscami w garażu, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w obiekcie budowlanym i usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy budynku mieszkalnego;

8) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

9) geometria dachu: dowolny typ dachu;

10) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

§ 10. 

Teren 1U:

1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki i lokale użytkowe o funkcjach: kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji, łączności, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, sportu i rekreacji, handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła typu zegarmistrz, fryzjer, szewc, fotograf), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

2) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,0;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2 i 1 na 75 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2 oraz 1 na 3 zatrudnionych w drobnej produkcji, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w obiekcie budowlanym i usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy obiektu usługowego;

7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu.

 

§ 11. 

Teren 2U, 3U:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki i lokale użytkowe o funkcjach: kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji, łączności, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, sportu i rekreacji, handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, obiekty biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła typu zegarmistrz, fryzjer, szewc, fotograf), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

b) dopuszcza się wydzielenie lokali mieszkalnych w budynkach usługowych,

c) funkcja mieszkalna może stanowić nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynków usługowych;

2) intensywność zabudowy:

a) teren 2U: minimalna 0,1, maksymalna 2,5,

b) teren 3U: minimalna 0,1, maksymalna 2,0,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) teren 2U: 60% powierzchni działki budowlanej,

b) teren 3U: 80% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) teren 2U: 15% powierzchni działki budowlanej,

b) teren 3U: 10% powierzchni działki budowlanej,

5) maksymalna wysokość zabudowy: 10,5 m;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 1 na 1 mieszkanie, 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2 i 1 na 75 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2 oraz 1 na 3 zatrudnionych w drobnej produkcji, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w obiekcie budowlanym i usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy obiektu usługowego;

7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu;

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 12. 

Teren 1US:

1) przeznaczenie: teren sportu i rekreacji, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki sportu i rekreacji;

2) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 1,0;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 1 na każde 50 m² powierzchni użytkowej obiektów i budynków sportu i rekreacji, jeżeli ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2 i 1 na 75 m2 powierzchni użytkowej obiektów i budynków sportu i rekreacji, jeżeli ich powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w obiekcie budowlanym i usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy obiektu lub budynku sportu i rekreacji;

7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu;

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

§ 13. 

Teren 1WS:

1) przeznaczenie: teren wód powierzchniowych śródlądowych;

2) odstępuje się od ustalania zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu.

 

§ 14. 

Teren 1E:

1)  przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;

2) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 0,5;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,01% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m;

6) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

7) geometria dachu: dowolny typ dachu.

 

§ 15. 

Teren 1KDD, 2KDD:

1) przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: od 0 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 16. 

Teren 1KDP:

1) przeznaczenie: teren ciągu pieszo-rowerowego;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 4 m, zgodnie z rysunkiem planu.

 

ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

§ 17. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 18. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Koliński

 

 

 

 

 Opublikowano 22.01.2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.345