UCHWAŁA NR XXX/234/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

 

z dnia 29 września 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej

dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr X/102/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1 zawiera się w granicach wyznaczonych na rysunku zmiany planu.

3. Integralną częścią zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:500;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Następujące oznaczenia na rysunku zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole określające przeznaczenie terenu;

5) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego objętego ochroną w planie.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku zmiany planu, nie wymienione w ust. 4 nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w zmianie planu nie określa się:

1) zasad kształtowania krajobrazu;

2) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

§ 2. Następujące określenia w zmianie planu oznaczają:

1) rysunek zmiany planu – załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) teren – obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

3) przepisy szczególne i odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, przepisy prawa miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji;

4) przeznaczenie podstawowe – część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi – w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

5) przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia na rysunku zmiany planu ograniczająca część terenu, na której to części dopuszcza się wznoszenie budynków, linia ta nie dotyczy: urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, części podziemnych budynków oraz zadaszeń nieprzekraczających tej linii o więcej niż 2,0 m;

7) powierzchnia zabudowy – zajęta powierzchnia terenu wyznaczona w rzutowaniu przez zewnętrzne krawędzie zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym, do powierzchni tej nie wlicza się części obiektów budowlanych niewystających ponad powierzchnię terenu a także ramp i schodów zewnętrznych oraz występów dachowych;

8) usługi – usługi publiczne, obsługa firm, obsługa ludności, w tym administracja, finanse, kultura, działalność projektowa, opieka i ochrona zdrowia, w tym gabinety weterynaryjne, oświata, nauka, gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, rekreacja i sport, centra szkoleniowe, centra konferencyjne, obsługa turystyki, hotelarstwo, gastronomia, działalność biurowa;

9) rzemiosło – działalność taka jak krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu (artykułów gospodarstwa domowego, elektronicznego, instrumentów), zegarmistrzostwo, rękodzieło, jubilerstwo;

10) handel – działalność związana ze sprzedażą towarów o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 w obiektach handlowych oraz w częściach obiektów o innych funkcjach;

11) dachy płaskie – należy przez to rozumieć dachy o nachyleniu połaci do 12º.

 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1) PU – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej;

2) KDZ – teren drogi publicznej w klasie zbiorczej;

3) KDW – teren drogi wewnętrznej.

 

Rozdział 2.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) przy projektowaniu poszczególnych elementów zainwestowania należy uwzględnić zasady wynikające z uniwersalnego projektowania, w szczególności służące zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy z zastrzeżeniem § 5 pkt 1 niniejszej uchwały.

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku zmiany planu;

2) maksymalną wysokość dla budowli – 20,0 m z zastrzeżeniem pkt 3;

3) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli określona w pkt 2 lub w ustaleniach dla poszczególnych

terenów nie dotyczy budowli służących łączności publicznej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń lub teren biologicznie czynny.

 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

1) dla zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr AZP 68-19 84/249:

a) stosuje się na rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenie zewidencjonowane stanowisko archeologiczne,

b) obowiązują przepisy odrębne;

2) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego objętego ochroną w planie, dla którego podczas prowadzenia robót ziemnych lub dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, może zaistnieć wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych w oparciu o przepisy odrębne.

 

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: dla udokumentowanego złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437 obowiązują przepisy odrębne.

 

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości z zachowaniem następujących parametrów dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego odbywa się dojazd: 90° z możliwością odchylenia maksymalnie o 10°;

2) minimalne powierzchnie działek:

a) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem PU: 1000 m2,

b) na pozostałych terenach: 1 m2;

3) minimalne szerokości frontów działek:

a) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem PU: 30,0 m,

b) na pozostałych terenach: 1,0 m.

 

§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi publiczne bezpośrednio sąsiadujące z obszarem objętym zmianą planu miejscowego;

2) dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego zmianą planu miejscowego wyznacza się tereny:

a) drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ,

b) drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW;

3) ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-rowerowych w ramach ustalonego przeznaczenia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m.

2. Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg:

1) KDZ – droga publiczna w klasie zbiorczej – ulica, dla której ustala się:

a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,

b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem zmiany planu miejscowego, nie mniejszą niż 24,0 m,

c) nawierzchnię utwardzoną dla jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych.

2) KDW – droga wewnętrzna, dla której ustala się:

a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,

b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 8,0 m,

c) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych i chodników,

d) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia terenu,

e) dopuszcza się lokalizację obiektów liniowych,

f) dopuszcza się lokalizację zieleni.

3. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) dla usług o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 100 m2 – nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

b) dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 – nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla terenów aktywności gospodarczej – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

4. Miejsca do parkowania, o których mowa w ust. 3 powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce budowlanej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dla budynków na terenie PU dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż 40 miejsc do parkowania samochodów w pasie drogowym drogi KDZ.

6. Wynik obliczeń ilości miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 3 należy zaokrąglić do pełnej liczby w górę.

7. Obowiązuje liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

 

§ 11. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) jako tereny publiczne wyznacza się teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem KDZ;

2) dla terenów, o których mowa pkt 1 ustala się:

a) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

b) dopuszcza się poza przeznaczeniem określonym dla terenu lokalizację: ‒ zieleni, ‒ budowli takich jak kiosk lub wiata przystankowa, ‒ miejsc odpoczynku,

c) wysokość budowli wymienionych w lit. b nie może przekraczać 5,0 m.

 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

1) dla infrastruktury pełniącej funkcję przesyłową – dopuszczenie przebudowy oraz remontów obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu na całym obszarze objętym zmianą planu miejscowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla infrastruktury pełniącej funkcję dystrybucyjną:

a) rozbudowę oraz lokalizowanie obiektów liniowych i sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu poza terenami, o których mowa w lit. a, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji bezpośrednio z dróg publicznych lub z innych dróg posiadających dostęp do drogi publicznej;

3) należy zapewnić połączenie infrastruktury technicznej na obszarze objętym zmianą planu miejscowego z układem zewnętrznym, przy uwzględnieniu parametrów spójnych z parametrami układu zewnętrznego;

4) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) bytowo-komunalnych ustala się odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,

b) innych niż bytowo-komunalne należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,

b) odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych, w tym dróg, placów i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych, lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

e) zakazuje się odprowadzanie wód opadowych na tereny, przylegające do terenów, znajdujące się poza granicami obszaru objętego zmianą planu,

f) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych,

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się odnawialne źródła energii z urządzeń o mocy nie większej niż 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę, przebudowę oraz rozbudowę gazowej sieci dystrybucyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub indywidualnych źródeł ciepła,

b) dopuszcza się rozbudowę sieci ciepła systemowego, w tym z kogeneracji;

10) w zakresie telekomunikacji – dopuszcza się sieci i urządzenia telekomunikacyjne;

11) w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje postępowanie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

 

§ 13. 1. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 30% dla terenu oznaczonego symbolem: PU;

2) 0,1% dla pozostałych terenów.

 

Rozdział 3.

Ustalenia dla terenów

 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem PU teren zabudowy produkcyjnej i usługowej ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) produkcja,

b) bazy, magazyny, składy,

c) usługi,

d) obsługa maszyn i pojazdów,

e) stacje paliw,

f) rzemiosło,

g) handel;

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) parkingi,

c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,

d) ulice wewnętrzne,

e) place, dojazdy, dojścia,

f) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne powiązane z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 10%;

2) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,5;

3) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,1;

4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,8;

5) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków: 16,0 m;

6) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 5 dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji, takich jak kominy, wieże, maszty;

7) geometria, pokrycie oraz kolorystyka dachów dowolna.

 

 

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 

Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/234/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie po uprzednim rozpatrzeniu, nie uwzględnia uwagi do przedmiotowej zmiany planu wniesionej w trakcie wyłożenia przez ASP Polska Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 21, 67-200 Głogów, w zakresie utrzymania obowiązującej w obecnym planie zasady zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych w ilości: 1 miejsce postojowe na 4 pracowników, a nie jak się proponuje w nowej wersji 1 miejsce na 3 osoby.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/234/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.