UCHWAx Nr XLIX/496/18

Rady Miejskiej w G這gowie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemys這wo-sk豉dowej w G這gowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz鉅zie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwa造 Nr XXXVI/366/17 Rady Miejskiej w G這gowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyst雷ienia do sporz鉅zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemys這wo-sk豉dowej w G這gowie uchwala si, co nast瘼uje:

 

ROZDZIA 1

Przepisy og鏊ne

 

 1. 

1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemys這wo-sk豉dowej w G這gowie, po stwierdzeniu, 瞠 nie narusza ona ustale Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta G這gowa (uchwalonego uchwa章 Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w G這gowie z dnia 30 marca 2017 r.), o granicach okrelonych na rysunku zmiany planu, zwan dalej planem.

2. Za章czniki do uchwa造 stanowi:

1) za章cznik nr 1 cz graficzna rysunek planu w skali 1:1000;

2) za章cznik nr 2 rozstrzygni璚ie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) za章cznik nr 3 rozstrzygni璚ie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt鏎e nale蕨 do zada w豉snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

 2. 

Ilekro w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy nale篡 przez to rozumie lini, kt鏎ej nie mo瞠 przekroczy obrys cian zewn皻rznych nadziemnej czci budynku;

2) symbolu nale篡 przez to rozumie numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

3) terenie nale篡 przez to rozumie cz obszaru obj皻ego planem wydzielon liniami rozgraniczaj鉍ymi oraz okrelon symbolem;

4) wysokoci zabudowy nale篡 przez to rozumie wysoko budynku mierzon od poziomu terenu przy g堯wnym wejciu do budynku do najwy瞠j po這穎nego punktu stropodachu, najwy瞠j po這穎nej konstrukcji przekrycia budynku lub do najwy瞠j po這穎nej kalenicy dachu oraz wysoko innego obiektu budowlanego, mierzon od poziomu terenu w miejscu jego posadowienia do najwy瞠j po這穎nego punktu konstrukcji tego obiektu.

 

 3. 

Nast瘼uj鉍e oznaczenia, na rysunku planu, s ustaleniami planu:

1) granica obszaru obj皻ego planem;

2) linia rozgraniczaj鉍a tereny o r騜nym przeznaczeniu lub r騜nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbol identyfikuj鉍y teren.

 

 4. 

1. Na obszarze obj皻ym planem nie okrela si:

1) cech element闚 zagospodarowania przestrzennego, kt鏎e wymagaj ukszta速owania lub rewaloryzacji;

2) zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kszta速owania krajobrazu wynikaj鉍ych z obowi頊uj鉍ych ustale plan闚 ochrony ustanowionych dla park闚 narodowych, rezerwat闚 przyrody i park闚 krajobrazowych, a tak瞠 dla innych form ochrony przyrody;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk闚, w tym krajobraz闚 kulturowych, oraz d鏏r kultury wsp馧czesnej;

4) wymaga wynikaj鉍ych z potrzeb kszta速owania przestrzeni publicznych;

5) granic i sposob闚 zagospodarowania teren闚 g鏎niczych, obszar闚 szczeg鏊nego zagro瞠nia powodzi, obszar闚 osuwania si mas ziemnych, a tak瞠 krajobraz闚 priorytetowych okrelonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew鏚ztwa;

6) szczeg鏊nych warunk闚 zagospodarowania teren闚 oraz ogranicze w ich u篡tkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz鉅zania i u篡tkowania teren闚.

2. Na obszarze obj皻ym planem dopuszcza si budow obiekt闚 i urz鉅ze budowlanych nie wymagaj鉍ych pozwolenia na budow, zwi頊anych z przeznaczeniem terenu.

3. Obszar obj皻y planem po這穎ny jest w granicach udokumentowanego z這瘸 kopaliny rudy miedzi G這g闚 RM 6437.

 

 5. 

Szczeg馧owe zasady i warunki scalania i podzia逝 nieruchomoci obj皻ych planem (parametry dzia貫k uzyskiwane w wyniku scalania i podzia逝 nieruchomoci):

1) minimalna szeroko front闚 dzia貫k: 5 m;

2) minimalna powierzchnia dzia貫k: 50 m2;

3) k靖 po這瞠nia granic dzia貫k w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy ni 45;

4) ustalenia, o kt鏎ych mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotycz wydziele dla obiekt闚 i system闚 komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

 6. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system闚 komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza si budow i przebudow system闚 komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym doj, dojazd闚, przewod闚 i urz鉅ze elektroenergetycznych, wodoci鉚owych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

2) usytuowanie system闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1, nie mo瞠 narusza przepis闚 odr瑿nych i innych przepis闚 uchwa造;

3) nie przewiduje si usytuowania nowych system闚 infrastruktury technicznej wymagaj鉍ych wyznaczania stref ochronnych zwi頊anych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u篡tkowaniu terenu;

4) obowi頊uje zakaz lokalizacji urz鉅ze wytwarzaj鉍ych energi z odnawialnych r鏚e energii o mocy przekraczaj鉍ej 100 kW;

5) warunki powi頊a z uk豉dem zewn皻rznym:

a) uk豉d komunikacyjny: z przyleg造ch dr鏬,

b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;

6) zaopatrzenie w wod: z sieci wodoci鉚owej, z zastrze瞠niem przepis闚 odr瑿nych;

7) odprowadzanie ciek闚 bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrze瞠niem przepis闚 odr瑿nych;

8) odprowadzanie w鏚 opadowych i roztopowych, niepochodz鉍ych z powierzchni zanieczyszczonych o trwa貫j nawierzchni: do sieci kanalizacji deszczowej, a tak瞠 powierzchniowo, do do堯w ch這nnych, zbiornik闚 na wod lub urz鉅ze rozs鉍zaj鉍ych;

9) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej;

10) zaopatrzenie w ciep這 do cel闚 bytowych: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych r鏚e ciep豉;

11) zaopatrzenie w gaz do cel闚 bytowych: z sieci gazowej;

12) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odr瑿nymi;

13) obowi頊uje zakaz podejmowania dzia豉 mog鉍ych negatywnie oddzia造wa na zasoby wodne G堯wnego Zbiornika W鏚 Podziemnych nr 302 Pradolina Barycz-G這g闚.

 

 7. 

Okrela si stawk procentow, rozumian jako podstawa do okrelania op豉ty, w zwi頊ku ze wzrostem wartoci nieruchomoci; w wysokoci 30%.

 

ROZDZIA 2

Przeznaczenie, zasady kszta速owania zabudowy oraz wskaniki zagospodarowania terenu

 

 8. 

Teren 1U:

1) przeznaczenie: teren zabudowy us逝gowej, rozumianej jako budynki i lokale u篡tkowe o funkcjach: kultury, nauki, rozrywki, administracji, 章cznoci, bezpiecze雟twa publicznego, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, sportu i rekreacji, handlu, gastronomii i us逝g (jak sklepy, bary, restauracje, us逝gi biurowe i konferencyjne, us逝gi zwi頊ane z dzia豉lnoci tw鏎cz i projektow, us逝gi zwi頊ane z obs逝g firm, us逝gi rzemios豉 typu zegarmistrz, fryzjer, szewc, fotograf), obs逝gi pojazd闚 (jak warsztaty samochodowe, stacje obs逝gi pojazd闚), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia oraz obiekty i urz鉅zenia budowlane zwi頊ane z t zabudow;

2) intensywno zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 2,0;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dzia趾i budowlanej;

4) minimalny udzia powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dzia趾i budowlanej;

5) maksymalna wysoko zabudowy: 12 m;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i spos鏏 ich realizacji: 1 na ka盥e 50 m2 powierzchni u篡tkowej us逝g, je瞠li ich powierzchnia u篡tkowa nie przekracza 100 m2 i 1 na 75 m2 powierzchni u篡tkowej us逝g, je瞠li ich powierzchnia u篡tkowa przekracza 100 m2 oraz 1 na 3 zatrudnionych w drobnej produkcji, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazd闚 zaopatrzonych w kart parkingow w liczbie jak dla dr鏬 publicznych, urz鉅zone w obiekcie budowlanym lub usytuowane na dzia販e budowlanej, wymagane w przypadku budowy obiektu us逝gowego;

7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu.

 

 9. 

Teren 1UP:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy us逝gowo-produkcyjnej, rozumianej jako budynki i lokale u篡tkowe o funkcjach: nauki, administracji, 章cznoci, sportu i rekreacji, handlu, gastronomii i us逝g (jak sklepy, bary, restauracje, us逝gi biurowe i konferencyjne, us逝gi zwi頊ane z dzia豉lnoci tw鏎cz i projektow, us逝gi zwi頊ane z obs逝g firm, us逝gi rzemios豉 typu zegarmistrz, fryzjer, szewc, fotograf), obs逝gi pojazd闚 (jak warsztaty samochodowe, stacje obs逝gi pojazd闚), obiekty produkcyjne, obiekty przemys這we, sk豉dy i magazyny oraz obiekty i urz鉅zenia budowlane zwi頊ane z t zabudow,

b) dopuszcza si 章czenie funkcji us逝gowej i funkcji produkcyjnej w tym samym budynku,

c) obowi頊uje zakaz lokalizacji przedsi瞝zi耩 mog鉍ych zawsze znacz鉍o oddzia造wa na rodowisko;

2) intensywno zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 2,2;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni dzia趾i budowlanej;

4) minimalny udzia powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni dzia趾i budowlanej;

5) maksymalna wysoko zabudowy:

a) budynki: 12 m,

b) inne obiekty budowlane: 20 m;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i spos鏏 ich realizacji: 1 na ka盥e 50 m2 powierzchni u篡tkowej us逝g, je瞠li ich powierzchnia u篡tkowa nie przekracza 100 m2 i 1 na 75 m2 powierzchni u篡tkowej us逝g, je瞠li ich powierzchnia u篡tkowa przekracza 100 m2 oraz 1 na 3 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych, obiektach przemys這wych, sk豉dach i magazynach, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazd闚 zaopatrzonych w kart parkingow w liczbie jak dla dr鏬 publicznych, urz鉅zone w obiekcie budowlanym i usytuowane na dzia販e budowlanej, wymagane w przypadku budowy obiektu us逝gowego, produkcyjnego, przemys這wego i magazynu;

7) linie zabudowy:

a) zgodnie z rysunkiem planu, z zastrze瞠niem lit. b,

b) dopuszcza si usytuowanie budynku zwr鏂onego cian bez okien i drzwi w stron dzia趾i nr 149/38 w odleg這ci nie mniejszej ni 1,5 m od granicy tej dzia趾i, z uwzgl璠nieniem okrelonych w planie linii zabudowy;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu.

 

ROZDZIA 3

Przepisy ko鎍owe

 10. 

Wykonanie uchwa造 powierza si Prezydentowi Miasta G這gowa.

 

 11. 

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolnol零kiego.

 

 

Przewodnicz鉍y Rady Miejskiej

 

Andrzej Koli雟ki

 

 

Opublikowano w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolnol零kiego z 15 maja 2018 r. poz. 2585