Uchwała Nr XXXIX/392/17

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 19 września 2017r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)  oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1073), w związku z uchwałą Nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie oraz uchwałą Nr LIX/387/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 z dnia 30 marca 2017r. przez Radę Miejską w Głogowie, uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§1

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie, zwane dalej planem, w granicach określonych na rysunkach planu.

2.    Integralną częścią planu są rysunki w skali 1:1000, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 3,

2)        rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 4.

4.    W planie nie określa się:

1)        granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych ze względu na brak takich terenów,

2)        sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

 

§2

Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)        obowiązująca linia zabudowy – linia, na której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku lub jej część, z wyłączeniem budynków portierni, części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, loggii, tarasów, schodów, pochylni, wiatrołapów, wykuszy, zadaszeń nad wejściami do budynków oraz budowli infrastruktury technicznej, urządzeń budowlanych i urządzeń reklamowych, linia ta stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla zabudowy uzupełniającej,

2)        nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących budowlami infrastruktury technicznej; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, urządzeń reklamowych i budynków portierni, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5m,

3)        przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)        przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie,

5)        przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje (przeważa) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

6)        przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

7)        teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

8)        infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego oraz obiekty im towarzyszące,

9)        komunikacja wewnętrzna należy przez to rozumieć elementy komunikacji nie będące drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w szczególności: dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe, wraz z zielenią oraz niezbędną infrastrukturą,

10)    usługi – jest to działalność taka jak: administracja, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, usługi weterynaryjne, oświata, pomoc społeczna, turystyka, rozrywka i wypoczynek,

11)    usługi sakralne – rozumie się przez to świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12)    usługi specjalne – rozumie się przez to usługi prowadzone w ramach działalności istniejącego zakładu karnego, w tym usługi polegające na recyklingu,

13)    obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 – rozumie się przez to obiekty wielkopowierzchniowych usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w tym galerie handlowo – usługowo – rozrywkowe;

14)    mieszkania funkcyjne – należy przez to rozumieć, części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się mieszkania uzupełniające przeznaczenie podstawowe.

 

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

§3

1.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        granica obszaru objętego planem oraz terenu na którym występuje złoże rud miedzi,

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)        symbole określające przeznaczenie terenów,

4)        obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)        budynki ujęte w wykazie zabytków,

6)        granica układu przestrzennego krajobrazu miasta,

7)        stanowiska archeologiczne.

2.    Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§4

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1)        teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW,

2)        teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,

3)        teren usług specjalnych / teren zabudowy zamieszkania zbiorowego – UZK/MZ,

4)        teren zabudowy zamieszkania zbiorowego – MZ,

5)        teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / teren zabudowy usługowej – MN/U,

6)        teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / teren zabudowy usługowej – MW/U,

7)        teren zabudowy usługowej – U,

8)        teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 – UC,

9)        teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / teren zabudowy usługowej – P/U,

10)    teren ogrodów działkowych – ZD,

11)    teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – E,

12)    teren drogi publicznej klasy głównej – KD-G,

13)    teren drogi publicznej klasy lokalnej – KD-L,

14)    teren drogi publicznej klasy dojazdowej – KD-D,

15)    teren ciągu pieszo-jezdnego – KDJ,

16)    teren obsługi komunikacji samochodowej – KS.

 

§5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1)        na terenach MN obowiązuje minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 350m2,

2)        na terenach MN obowiązuje minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej - 250m2,

3)        na każdym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych,

4)        na terenach UZK/MZ, U, UC, P/U dopuszcza się lokalizację budynków portierni,

5)        lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

6)        dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi,

7)        zakazuje się sytuowania wzdłuż dróg publicznych ogrodzeń pełnych z wyłączeniem terenów oznaczonych w planie symbolami UZK/MZ i P/U.

 

§6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)        dla złoża rud miedzi „Głogów” RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne,

2)        dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

3)        wykonanie dróg, placów postojowych i do zawracania samochodów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych,

4)        powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni, z dopuszczeniem elementów małej architektury,

5)        należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

6)        masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji,

7)        zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi, w tym:

a)        dla terenów 1.MW, 2.MW, 3.MW, 4.MW, 1.UZK/MZ i 1.MZ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

b)        dla terenów 1MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN i 5.MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c)        dla terenów 1.MN/U i 1.MW/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

8)        nie wskazuje się:

a)        obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

b)        obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

c)        obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat,

d)        obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,

ze względu na brak takich obszarów.

 

§7

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1)        dla budynków ujętych w wykazie zabytków, oznaczonych na rysunku planu:

a)        należy utrzymać historyczną formę architektoniczną budynku (utrzymanie gabarytów wysokościowych, formy/kształtu dachu i rodzaju pokrycia dachowego, kompozycji i wystroju architektonicznego elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej), stosować stonowaną monochromatyczną kolorystykę zewnętrzną wykończenia budynku,

b)        zakazuje się umieszczania elementów technicznych wyposażenia budynków na fasadach (klimatyzatorów, anten satelitarnych, przewodów dymowych i wentylacyjnych, reklam i banerów informacyjnych nie związanych z prowadzoną w danym obiekcie działalnością),

2)        stanowiska archeologiczne 29/38/68-19, 84/249/68-19, 85/250/68-19 przedstawione na rysunku planu, znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, ochrona zabytków archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)        układ przestrzennego krajobrazu miasta oraz sylweta miasta podlega ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi,

4)        ze względu na brak dóbr kultury współczesnej nie ustala się ich ochrony.

 

§8

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości:

1)        powierzchnia działki:

a)      dla terenów 1.MW, 2.MW, 3.MW i 4.MW nie może być mniejsza niż 500m2,

b)         dla terenów 1MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN i 5.MN, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 350m2 a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej nie może być mniejsza niż 250m2,

c)      dla terenów 1.UZK/MZ i 1.MZ nie może być mniejsza niż 600m2,

d)     dla terenów 1.MN/U i 1.MW/U nie może być mniejsza niż 550m2,

e)      dla terenów 1.U, 2.U, 3.U i 4.U nie może być mniejsza niż 500m2,

f)      dla terenu 33.1.UC nie może być mniejsza niż 5000m2,

g)      dla terenów 2.1.P/U, 5.1.P/U i 7.1.P/U nie może być mniejsza niż 1000m2,

h)     dla pozostałych terenów nie może być mniejsza niż 10m2,

2)        szerokość frontu działki:

a)        dla terenów 1.MW, 2.MW, 3.MW, nie może być mniejsza niż 15m,

b)        dla terenów 1MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN i 4.MW nie może być mniejsza niż 12m,

c)        dla terenów 1.UZK/MZ, 1.MZ, 1.MN/U i 1.MW/U, 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 2.1.P/U, 5.1.P/U i 7.1.P/U nie może być mniejsza niż 10m,

d)        dla terenu 33.1.UC nie może być mniejsza niż 20m,

e)        dla pozostałych terenów nie może być mniejsza niż 1m,

3)        kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi:

a)        dla terenów 1.MW, 2.MW, 3.MW, 4.MW, 1MN, 2.MN, 3.MN 4.MN, 5.MN i 33.1.UC nie może być mniejszy niż 700,

b)        dla terenów 1.UZK/MZ, 1.MZ, 1.MN/U, 1.MW/U, 1.U, 2.U, 3.U i 4.U nie może być mniejszy niż 600,

c)        dla terenów 2.1.P/U, 5.1.P/U i 7.1.P/U nie może być mniejszy niż 500,

d)        dla pozostałych terenów nie może być mniejszy niż 400.

 

§9

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)        dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów,

2)        obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg i ciąg pieszo-jezdny, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego,

3)        wykonanie nawierzchni nowych odcinków dróg po realizacji niezbędnych sieci infrastruktury technicznej,

4)        lokalizacja miejsc parkingowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą:

a)        na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie, wliczając w to miejsce w garażu,

b)        na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe na każde mieszkanie, dopuszcza się możliwość lokalizacji obu miejsc parkingowych w garażu,

c)        na terenie zabudowy zamieszkania zbiorowego minimum 1 miejsce parkingowe na 1 zatrudnionego,

d)        dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług nie przekracza 100m2; minimum 1 miejsce parkingowe na każde 75m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług przekracza 100m2,

e)        na terenie zabudowy usługowej i usług specjalnych minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, jeżeli powierzchnia użytkowa usług nie przekracza 100m2; minimum 1 miejsce parkingowe na każde 75m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, jeżeli powierzchnia użytkowa usług przekracza 100m2,

f)         na terenie usług sakralnych minimum 1 miejsce parkingowe na 1 zatrudnionego,

g)        na terenie rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 minimum 1 miejsce parkingowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej, dopuszcza się lokalizowanie ww. miejsc parkingowych na parkingach terenowych oraz w garażach lub parkingach naziemnych i podziemnych, w tym wielopoziomowych,

h)        na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów minimum 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych,

5)        lokalizacja miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§10

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)        w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej:

a)        sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

b)        odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a) dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c)        dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej,

d)        dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e)        dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, a ich wielkość powinna odpowiadać potrzebom,

f)         dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2)        zaopatrzenie w wodę:

a)        z dystrybucyjnej sieci wodociągowej,

b)        z indywidulanych ujęć wody,

c)        dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy wodociągowych,

3)        odprowadzanie ścieków:

a)        odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych systemem dystrybucyjnej kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej,

b)        odprowadzenie ścieków przemysłowych systemem dystrybucyjnej kanalizacji ogólnospławnej i przemysłowej,

c)        dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy dystrybucyjnej kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i przemysłowej,

d)        dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

e)        na terenach oznaczonych w planie symbolem P/U dopuszcza się lokalne oczyszczalnie ścieków,

4)        w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a)        odprowadzenie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych:

-      systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

-      retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b)        odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c)        do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem  kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)        dopuszcza się budowę dystrybucyjnej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej,

5)        w zakresie melioracji: w przypadku wystąpienia kolizji funkcjonujących sieci drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, sieć należy przebudować;

6)        w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)        dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, dystrybucyjnych sieci kablowych średniego i niskiego napięcia,

b)        dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych,

c)        dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące, na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu; dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w granicy działki,

d)        ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych,

e)        ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w tym wykorzystujących energię wiatru o mocy mikroinstalacji,

7)        w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)        dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b)        dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy gazowych,

8)        w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)        ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

-      gazem,

-      energią elektryczną,

-      z dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej,

-      paliwami ciekłymi i stałymi,

-      z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

b)        obowiązuje stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

c)        dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej,

9)        w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację dystrybucyjnej sieci teletechnicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji,

10)    w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego.

 

 

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

 

§11

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MW i 2.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      zieleń,

c)      komunikacja wewnętrzna,

d)      parkingi, garaże.

2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        dla terenu 1.MW ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości od 12m do 13m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 13m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        dla terenu 2.MW ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 12m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 1m do 12m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

3)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy,

4)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 metrów,

5)        ustala się kształt dachów: płaski,

6)        nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 2,1,

8)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

9)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

10)    dopuszcza się budynki garażowe, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 5m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującej do budynków przeznaczenia podstawowego.

 

§12

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      zieleń,

c)      komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: cztery,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 15 metrów,

4)        ustala się kształt dachu: płaski,

5)        nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 2,8,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 65%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

9)        dopuszcza się budynki garażowe, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o dachu płaskim.

 

§13

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      zieleń,

c)      komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 1,5m do 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 10 metrów,

4)        ustala się kształt dachu: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 dla min 80% powierzchni dachu lub płaski,

5)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny,

6)        dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,3,

8)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 65%,

9)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

10)    dopuszcza się garaże wbudowane w budynki mieszkalne oraz budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego,

11)    dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§14

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN i 5.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca lub bliźniacza;

2)        uzupełniające:

a)        usługi,

b)        infrastruktura techniczna,

c)        zieleń,

d)        komunikacja wewnętrzna,

e)        parkingi, garaże, budynki gospodarcze.

2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        dla terenu 1.MN ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        dla terenu 2.MN ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 2m do 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

3)        dla terenu 3.MN ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 3m do 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

4)        dla terenu 4.MN ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

5)        dla terenu 5.MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 6m do 9m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

6)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

7)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 10 metrów,

8)        ustala się kształt dachów: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 dla min 80% powierzchni dachu lub płaski,

9)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny,

10)    dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

11)    ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,2,

12)    ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 60%,

13)    dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 20% powierzchni działki budowlanej,

14)    dopuszcza się garaże wbudowane w budynki mieszkalne oraz budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego,

15)    dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

c)        remonty,

d)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§15

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.UZK/MZ ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe:

a)      usługi specjalne,

b)      zabudowa zamieszkania zbiorowego – zakład karny,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      zieleń, boiska sportowe,

c)      komunikacja wewnętrzna,

d)      parkingi, garaże,

e)      wiaty, budynki gospodarcze, warsztatowe i produkcyjne.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i w liniach rozgraniczających tereny, jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)        dla budynków z wyłączeniem obiektów wartowniczych - 12m,

b)        dla budowli i obiektów wartowniczych - 20m,

4)        ustala się kształt dachów: płaski lub stromy o kącie nachylenia do 250,

5)        nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 2,1,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej,

9)        dopuszcza się budynki garażowe i gospodarcze, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującej do budynków przeznaczenia podstawowego,

10)    dopuszcza się ogrodzenia o wysokości do 7m,

11)    dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§16

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MZ ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa zamieszkania zbiorowego - pensjonat,

2)        uzupełniające:

a)      zabudowa usługowa – usługi,

b)      infrastruktura techniczna,

c)      zieleń,

d)      komunikacja wewnętrzna,

e)      parkingi.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 16m do 18m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 11 metrów,

4)        ustala się kształt dachów: stromy o kącie nachylenia połaci od 250 do 550,

5)        ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,5,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej.

 

§17

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1)      podstawowe:

a)      zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)      zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      komunikacja wewnętrzna,

c)      budynki gospodarcze, garaże,

d)      zieleń.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 12m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 10 metrów,

4)        ustala się kształt dachu: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 dla min 80% powierzchni dachu,

5)        ustala się następujące wymagania dotyczące rodzaju pokrycia dachu stromego: dachówka lub materiał dachówkopodobny,

6)      dopuszcza się garaż wbudowany w budynek mieszkalny oraz budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego,

7)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,5,

8)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

9)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej,

10)    dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§18

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW/U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe:

a)      zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b)      zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      komunikacja wewnętrzna,

c)      zieleń,

d)      parkingi, garaże, budynki gospodarcze.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 4m do 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy w tym poddasze użytkowe,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 metrów,

4)        ustala się kształt dachu: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 50dla min. 80% powierzchni dachu,

5)        ustala się następujące wymagania dotyczące rodzaju pokrycia dachu stromego: dachówka,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 2,1,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

9)        dopuszcza się budynki usługowe, garażowe i gospodarcze,  jednokondygnacyjne, z dachem płaskim, o wysokości maksymalnie do 6m,

10)    dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§19

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)        mieszkania funkcyjne,

b)        infrastruktura techniczna,

c)        zieleń,

d)        komunikacja wewnętrzna,

e)        parkingi, garaże, budynki gospodarcze.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 6m do7m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy w tym poddasze użytkowe,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 metrów,

4)        ustala się kształt dachu: stromy, minimum dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 lub płaski; dla dachu płaskiego dopuszcza się dach jednospadowy,

5)        ustala się następujące wymagania dotyczące rodzaju pokrycia dachu stromego: dachówka lub materiał dachówkopodobny, blacha falista lub fałdowa,

6)        nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dla dachu płaskiego,

7)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,8,

8)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 60%,

9)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

10)    dopuszcza się budynki garażowe i budynki gospodarcze, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego.

 

§20

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)        infrastruktura techniczna,

b)        komunikacja wewnętrzna,

c)        garaże, budynki gospodarcze.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 5m do14m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 10 metrów,

4)        ustala się kształt dachów: płaski,

5)        nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,5 ,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

9)        dopuszcza się budynki garażowe i budynki gospodarcze, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o dachu płaskim.

 

§21

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe zabudowa usługowa - usługi sakralne,

2)        uzupełniające:

a)        zabudowa usługowa – usługi,

b)        infrastruktura techniczna,

c)        zieleń, boiska sportowe,

d)        ogrody, sady,

e)        komunikacja wewnętrzna,

f)         miejsca parkingowe, garaże, budynki gospodarcze.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 5m do10m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        dla budynków ujętych w wykazie zabytków, oznaczonych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §7,

3)        dla budynków nie ujętych w wykazie zabytków ustala się:

a)        maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy w tym poddasze użytkowe,

b)        maksymalną wysokość zabudowy na 12 metrów,

c)        kształt dachów: stromy,

d)        pokrycie dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny,

4)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,5,

5)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

6)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej,

7)        dopuszcza się garaże wbudowane oraz budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego; dla budynków gospodarczych położonych w części ogrodowej dopuszcza się dachy płaskie,

8)        dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§22

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)      tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

b)      stacja paliw,

c)      infrastruktura techniczna,

d)      zieleń,

e)      komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże,

f)       budynki gospodarcze.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 10m do 18m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 metrów,

4)        ustala się kształty dachów: płaski, stromy i inne, projektowane współcześnie formy i kształty dachów,

5)        nie ustala wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 2,0,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej.

 

§23

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe:

a)        zabudowa usługowa – usługi, w tym spopielarnia,

b)        usługi sakralne – kaplica,

2)        uzupełniające:

a)        infrastruktura techniczna,

b)        zieleń,

c)        komunikacja wewnętrzna.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 10 metrów, wysokość ta nie dotyczy urządzeń i elementów technologicznych w szczególności: masztów i kominów,

3)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

4)        ustala się kształt dachu: płaski,

5)        nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,0,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 80%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki,

9)        dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§24

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.1.UC ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe:

a)        obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

b)        zabudowa usługowa – usługi,

c)        obiekty produkcyjne,

2)        uzupełniające:

a)        obiekty składów i magazynów,

b)        infrastruktura techniczna,

c)        zieleń,

d)        komunikacja wewnętrzna, parkingi,

e)        garaże, budynki gospodarcze,

f)         stacje paliw.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 6m do 10m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 16 metrów, dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 dopuszcza się na 20% powierzchni zabudowy maksymalną wysokość do 22m,

4)        ustala się kształty dachów: płaski, stromy i inne, projektowane współcześnie formy i kształty dachów,

5)        nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 2,5,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 80%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej,

9)        ustala się wymóg wysokich walorów architektonicznych dla elewacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, zlokalizowanych od strony terenu 1.KD-G,

10)    dopuszcza się miejsca parkingowe zlokalizowane na terenie, jak i wbudowane w budynki oraz na ich dachach,

11)    dopuszcza się garaże, w tym garaże podziemne i wielopoziomowe, o maksymalnej wysokości do 16m,

12)    dopuszcza się budynki gospodarcze o maksymalnej wysokości do 6m.

 

§25

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.1.P/U i 7.1.P/U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe:

a)        obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b)        zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)        gospodarka odpadami, z wyjątkiem wysypisk odpadów,

b)        infrastruktura techniczna,

c)        zieleń

d)        komunikacja wewnętrzna, parkingi,

e)        garaże, budynki gospodarcze.

2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        dla terenu 2.1.P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 6m do 10m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        dla terenu 7.1.P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

3)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: cztery,

4)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 25 metrów, wysokość ta nie dotyczy urządzeń i elementów technologicznych, w szczególności: wież i masztów, kominów, silosów i innych budowli,

5)        ustala się kształty dachów: płaski, stromy i inne, projektowane współcześnie formy i kształty dachów,

6)        nie ustala wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 3,0,

8)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 80%,

9)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej,

10)    dopuszcza się budynki garażowe i gospodarcze, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującej do budynków przeznaczenia podstawowego.

 

§26

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1.P/U ustala się następujące przeznaczenie:

1)      podstawowe:

a)        obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b)        zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)        infrastruktura techniczna,

b)        zieleń

c)        komunikacja wewnętrzna, parkingi,

d)        garaże, budynki gospodarcze.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 6m do 9m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: cztery,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 16 metrów, wysokość ta nie dotyczy urządzeń i elementów technologicznych, w szczególności: wież i masztów, kominów, silosów i innych budowli,

4)        ustala się kształty dachów: płaski, stromy i inne, projektowane współcześnie formy i kształty dachów

5)        nie ustala wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 3,0,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 80%,

8)        dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej,

9)        dopuszcza się budynki garażowe i gospodarcze, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującej do budynków przeznaczenia podstawowego,

10)    dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§27

1.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZD i 2.ZD ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: ogrody działkowe,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      komunikacja wewnętrzna,

c)      parkingi.

2.     Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)      obowiązują przepisy odrębne o rodzinnych ogrodach działkowych,

3)      na terenie 2.ZD zabrania się gromadzenia odpadów lub ich kompostowania.

 

§28

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.E ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna – elektroenergetyka.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej w granicy działki,

2)        stacja transformatorowa typu miejskiego, możliwość jej przebudowy lub rozbudowy oraz wymiany, z zastosowaniem stacji w dowolnej technologii wykonania,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 6,5m,

4)        nie ustala się wymagań dotyczących kształtu i rodzajów pokrycia  dachu,

5)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 1,0,

6)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni  zabudowy do powierzchni działki: 100%,

7)        nie ustala się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej z uwagi na brak takiej potrzeby,

8)        dopuszcza się infrastrukturę techniczną i elementy komunikacji wewnętrznej.

 

§29

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-G ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - klasy głównej.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających od 16m do 46m i jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 7,0m, dopuszcza się w części jezdnię o 4 pasach ruchu lub przekrój dwujezdniowy drogi,

3)        oświetlenie ulicy i minimum jednostronny chodnik o szerokości minimum 1,5m,

4)        dopuszcza się ścieżkę rowerową i pasy zieleni przyulicznej,

5)        dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

6)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §9 pkt 1,

7)        zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

 

§30

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-L ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - klasy lokalnej.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających od 13m do 24m i jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 6,0m,

3)        oświetlenie ulicy i minimum jednostronny chodnik o szerokości minimum 1,0m,

4)        dopuszcza się pasy zieleni przyulicznej,

5)        dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

6)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §9 pkt 1,

7)        zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

 

§31

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - klasy dojazdowej.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających od 6m do 7m i jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 5,0m,

3)        dopuszcza się oświetlenie ulicy, chodnik,

4)        dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

5)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §9 pkt 1,

6)        zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

7)        dopuszcza się wydzielenie miejsc parkingowych dla obsługi  przyległego terenu ogrodów działkowych.

3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

 

§32

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KD-D ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - klasy dojazdowej.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających 4m i jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 3,5m,

3)        dopuszcza się oświetlenie ulicy, chodnik,

4)        dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

5)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §9 pkt 1,

6)        zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

 

§33

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - klasy dojazdowej.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających od 10m do 21m i jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 6,0m,

3)        oświetlenie ulicy i minimum jednostronny chodnik o szerokości minimum 1,5m,

4)        dopuszcza się ścieżkę rowerową i pasy zieleni przyulicznej,

5)        dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

6)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §9 pkt 1,

7)        zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

 

§34

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDJ ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: ciąg pieszo-jezdny,

2)        uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających 6m i jak na rysunku planu,

2)        dopuszcza się jezdnię, chodnik, oświetlenie, ścieżkę rowerową, zieleń, obiekty małej architektury,

3)        nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

 

§35

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27.1.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej - parking,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      zieleń.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się urządzenie miejsc postojowych,

2)        dopuszcza się chodnik, oświetlenie i zieleń.

 

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 

§36

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące wielkości stawki procentowej:

1)        dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 33.1.UC, w wysokości 30%,

2)        dla pozostałych terenów, w wysokości 0,5%.

 

§37

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§38

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

Opublikowano 29.09.2017 r. DZ. URZ. WOJ. 2017.3985