Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Sygn. akt II SA/Wr 586/17 z dnia 8 listopada 2017r.
stwierdza nieważność § 5 pkt. 5 uchwały.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/326/17

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 30 marca 2017

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą Nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010r. uchwala się, co następuje:

 

 

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§1

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2.    Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2.

2)        rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

4.    W planie nie określa się:

1)        granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych ze względu na brak takich terenów,

2)        sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

 

§2

Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)       nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących budowlami infrastruktury technicznej; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych i urządzeń reklamowych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5m;

2)        przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

3)        przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie,

4)        przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje (przeważa) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

5)    przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

6)        teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

7)        infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące,

8)    usługi – jest to działalność taka jak: administracja, łączność, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, usługi weterynaryjne, oświata i wychowanie, opieka zdrowotna, pomoc społeczna z możliwością zakwaterowania (w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka), turystyka, rozrywka i wypoczynek, rzemiosło, usługi hotelarskie,

9)        komunikacja wewnętrzna - należy przez to rozumieć elementy komunikacji nie będące drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w szczególności: dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe, wraz z zielenią oraz niezbędną infrastrukturą.

 

 

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

§3

1.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        granica obszaru objętego planem oraz terenu na którym występuje złoże rud miedzi,

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)        symbole określające przeznaczenie terenów,

4)        nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)        stanowiska archeologiczne,

6)        strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej.

2.    Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§4

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1)        teren zabudowy usługowej – U,

2)        teren obsługi komunikacji samochodowej – KS.

 

§5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1)        lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

2)        dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)        na każdym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych,

4)        dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach odrębnych,

5)        zakazuje się sytuowania wzdłuż dróg publicznych ogrodzeń pełnych.

 

§6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)        ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302 „Pradolina Barycz-Głogów (W)” zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)        dla złoża rud miedzi „Głogów” obowiązują przepisy odrębne,

3)        dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

4)        wykonanie dróg, placów postojowych i do zawracania samochodów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych,

5)        powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni, z dopuszczeniem elementów małej architektury,

6)        należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

7)        masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji,

8)     zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi, w tym dla terenów 3.2.U i 6.1.U w przypadku realizacji na tych terenach usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, jak dla terenu domów opieki społecznej, w przypadku realizacji budynków zamieszkania zbiorowego jak dla terenu zamieszkania zbiorowego, w przypadku realizacji na tych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

9)        nie wskazuje się:

a)    obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

b)   obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

c)    obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat,

d)   obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, ze względu na brak takich obszarów.

 

§7

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1)        stanowiska archeologiczne: 8/78/68-20, 17/112/68-20 przedstawione na rysunku planu, znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, ochrona zabytków archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)        dla strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej: przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)        nie wprowadza się ustaleń dla krajobrazów kulturowych ze względu na brak takich obszarów,

4)        ze względu na brak dóbr kultury współczesnej nie ustala się ich ochrony.

 

§8

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)        powierzchnia działki:

a)    dla terenu 3.2.U nie może być mniejsza niż 2000m2,

b)   dla terenu 6.1.U nie może być mniejsza niż 600m2,

2)        szerokość frontu działki dla terenów: 3.2.U, 6.1.U nie może być mniejsza niż 20m,

3)        kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi dla terenów: 3.2.U, 6.1.U nie może być mniejszy niż 45o,

4)        dla pozostałych terenów nie ustala się: minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki, szerokości frontu działki i kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego.

 

§9

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)        obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg,

2)        lokalizacja miejsc parkingowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą:

a)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażu,

b)   dla zabudowy usługowej i usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej ustala się: minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług,

c)   dla budynków zamieszkania zbiorowego ustala się: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 zatrudnionego,

3)        w przypadku braku miejsca na działce dopuszcza się uwzględnienie w bilansie lokalizacji miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających dróg lub na innych sąsiadujących terenach publicznych,

4)        lokalizacja miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§10

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)        w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej:

a)   sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

b)   odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a) dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c)   dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej,

d)   dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e)   dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej a ich wielkość powinna odpowiadać potrzebom,

f)    dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

2)        zaopatrzenie w wodę:

a)   z dystrybucyjnej sieci wodociągowej,

b)   z indywidulanych ujęć wody,

c)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy wodociągowych,

3)        odprowadzanie ścieków:

a)   odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych systemem dystrybucyjnej kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy dystrybucyjnej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

c)   dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

4)        odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a)        odprowadzenie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych:

-      systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

-      retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b)        odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c)         do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)        dopuszcza się budowę dystrybucyjnej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej,

5)        w zakresie melioracji: w przypadku wystąpienia kolizji funkcjonujących sieci i systemów drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, sieci te i systemy drenarskie należy przebudować,

6)        w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)   dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, za pomocą linii energetycznych napowietrzno-kablowych i kablowych, dystrybucyjnej sieci średniego i niskiego napięcia,

b)  dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w formie linii napowietrznych, kablowych, napowietrzno-kablowych średniego i niskiego napięcia oraz linii wielonapięciowych wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych,

c)   dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora, z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w granicy działki,

d)   ustala się wzdłuż istniejących i projektowanych dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych,

e)   ustala się wzdłuż przebiegu istniejących dystrybucyjnych linii napowietrznych elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w pasach technologicznych wzdłuż tych linii o szerokości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów linii napowietrznej w obu kierunkach o wymiarach:

-      3m – dla linii o napięciu 0,4kV,

-      10m – dla linii o napięciu 20kV,

-      15m – dla linii o napięciu 110kV (dla wielotorowej linii 110kV pas o szerokości 50m),

ustalone w powyższy sposób szerokości pasów technologicznych nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o przepisy odrębne,

7)        ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w tym wykorzystujących energię wiatru o mocy mikroinstalacji,

8)        w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)   dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy gazowych,

9)        w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)    ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

-      gazem,

-      energią elektryczną,

-      z dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej,

-      paliwami ciekłymi i stałymi,

-      z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

b)   obowiązuje stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

c)    dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy ciepłowniczych.

10)    w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy teletechnicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem,

11)    w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego.

 

 

 

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

 

§11

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.2.U ustala się następujące przeznaczenie:

1)   podstawowe: zabudowa usługowa – usługi,

2)   uzupełniające:

a)    sport i rekreacja, w tym zabudowa usługowa o charakterze sportowo – rekreacyjnym,

b)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa),

c)    pozostałe budynki zamieszkania zbiorowego nie wymienione w §2 pkt 8),

d)   plac zabaw wraz z elementami małej architektury,

e)    infrastruktura techniczna,

f)    komunikacja wewnętrzna,

g)    zieleń,

h)   parkingi, garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)    dla budynków usługowych: 12m,

b)   dla budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 8,5m dla dachów płaskich i 12m dla dachów stromych,

c)    dla budowli: 12m,

4)        ustala się kształt dachu: płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci od 30o do 45o, dla min. 80% powierzchni dachu, dla pozostałych 20% powierzchni dachu dopuszcza się dowolny kształt dachu; dla zabudowy sportowo - rekreacyjnej dopuszcza się inne formy dachów, bez określania proporcji ich udziału,

5)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla pozostałych kształtów dachów nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 1,5,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 65%,

8)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 20% powierzchni działki budowlanej.

9)        dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej w powiązaniu z zabudową usługową,

10)    dopuszcza się garaże wbudowane w budynki usługowe oraz budynki garażowe, wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego.

 

§12

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca, bliźniacza)

b)   infrastruktura techniczna,

c)    komunikacja wewnętrzna,

d)   zieleń,

e)    parkingi, garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)    dla budynków usługowych: 12m,

b)   dla budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 8,5m dla dachów płaskich i 12m dla dachów stromych,

c)    dla budynków garaży: 6m,

d)   dla budowli: 12m,

4)        ustala się kształt dachów: płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci od 30o do 45dla min. 80% powierzchni dachu, dla pozostałych 20% powierzchni dachu dopuszcza się dowolny kształt dachu,

5)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla pozostałych kształtów dachów nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 1,0,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 50%,

8)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej,

9)        dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej w powiązaniu z zabudową usługową,

10)    dopuszcza się garaże wbudowane w budynki usługowe oraz budynki garażowe, wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego.

 

§13

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37.2.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej - parking,

2)        uzupełniające:

a)    zabudowa usługowa – towarzysząca funkcji komunikacyjnej (gastronomia, sklep, myjnia),

b)   infrastruktura techniczna,

c)    komunikacja wewnętrzna,

d)   zieleń.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się urządzenie miejsc postojowych,

3)        dopuszcza się garaże w formie zespołu (zespołów) boksów,

4)        zabudowę parterową, maksymalna wysokość zabudowy 4,5m,,

5)        ustala się kształt dachu: płaski o spadku dachu do 15%, nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,02, maksymalną 0,1,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

8)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej.

 

 

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 

§14

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla terenów objętych planem następującą wielkości stawki procentowej 0,5%.

 

§15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                          Andrzej Koliński

Opublikowano 11.05.2017r. DZ. URZ. WOJ. 2017.2406