Uchwała Nr XXXIX/393/17

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 19 września 2017r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1073), w związku z uchwałą Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 z dnia 30 marca 2017r. przez Radę Miejską w Głogowie, uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§1

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2.    Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2.

2)        rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

4.    W planie nie określa się:

1)        granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych ze względu na brak takich terenów,

2)        sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

 

§2

Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)        obowiązująca linia zabudowy - linia, na której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku lub jej część; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, budowli infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5m; linia ta stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla zabudowy uzupełniającej,

2)        nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących budowlami infrastruktury technicznej; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5m;

3)        przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)        przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie,

5)        przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje (przeważa) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

6)        przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

7)        teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

8)        infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego oraz obiekty im towarzyszące,

9)        usługi – jest to działalność taka jak: administracja, łączność, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, usługi weterynaryjne, oświata i wychowanie, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, turystyka, rozrywka i wypoczynek, rzemiosło,

10)    komunikacja wewnętrzna – należy przez to rozumieć elementy komunikacji nie będące drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w szczególności: dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe, wraz z zielenią oraz niezbędną infrastrukturą.

 

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

§3

1.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        granica obszaru objętego planem oraz terenu na którym występuje złoże rud miedzi,

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)        symbole określające przeznaczenie terenów,

4)        obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)        stanowiska archeologiczne,

6)        strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej.

2.    Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§4

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1)        teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,

2)        teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW,

3)        teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / teren zabudowy usługowej – MW/U.

    

§5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1)        lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

2)        dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy tej  granicy zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)        na każdym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych.

 

§6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)        dla złoża rud miedzi „Głogów” RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne,

2)        dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

3)        wykonanie dróg, placów postojowych i do zawracania samochodów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych,

4)        powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni,

5)        należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

6)        masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji,

7)        zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi, w tym:

a)    dla terenu 11.1.MN jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)   dla terenu 22.2.MW jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

c)    dla terenu 11.2.MW/U jak dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

8)        nie wskazuje się:

a)    obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

b)   obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

c)    obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat,

d)   obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,

ze względu na brak takich obszarów.

 

§7

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1)        stanowiska archeologiczne: 11/81/68-20, 88/117/68-20, przedstawione na rysunku planu, znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, ochrona zabytków archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)        dla strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej: przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)        nie wprowadza się ustaleń dla krajobrazów kulturowych ze względu na brak takich obszarów,

4)        ze względu na brak dóbr kultury współczesnej nie ustala się ich ochrony.

 

§8

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości:

1)        powierzchnia działki:

a)    dla terenu 11.1.MN dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej nie może być mniejsza niż 350m2, bliźniaczej nie może być mniejsza niż 250m2, szeregowej nie może być mniejsza niż 150m2,

b)   dla terenów 22.2.MW i 11.2.MW/U nie może być mniejsza niż 600m2,

2)        szerokość frontu działki:

a)    dla terenu 11.1.MN nie może być mniejsza niż 11m,

b)   dla terenów 22.2.MW, 11.2.MW/U nie może być mniejsza niż 20m,

3)        kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi dla terenów: 11.1.MN, 22.2.MW, 11.2.MW/U, nie może być mniejszy niż 450.

 

§9

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)        obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg,

2)        lokalizacja miejsc parkingowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą:

a)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 2 miejsca parkingowe na każde mieszkanie, dopuszcza się możliwość lokalizacji obu miejsc parkingowych w garażu,

b)   dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się minimum 1 miejsca parkingowe na każde mieszkanie, wliczając w to miejsce w garażu,

c)   dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej i dla zabudowy usługowej minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług nie przekracza 100m2; minimum 1 miejsce parkingowe na każde 75m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług przekracza 100m2,

3)        lokalizacja miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§10

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)        w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej:

a)   sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

b)   odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a) dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c)   dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej,

d)   dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e)   dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej a ich wielkość powinna odpowiadać potrzebom,

f)    dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

2)        zaopatrzenie w wodę:

a)   z dystrybucyjnej sieci wodociągowej,

b)   z indywidulanych ujęć wody,

c)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy wodociągowych,

3)        odprowadzanie ścieków:

a)   odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych systemem dystrybucyjnej kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy dystrybucyjnej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

c)   dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

4)        odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a)        odprowadzenie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych:

-      systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

-      retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b)        odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c)        do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)        dopuszcza się budowę dystrybucyjnej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej,

5)        w zakresie melioracji: w przypadku wystąpienia kolizji funkcjonujących sieci i systemów drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, sieci te i systemy drenarskie należy przebudować,

6)        w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)   dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, za pomocą linii energetycznych napowietrzno-kablowych i kablowych, dystrybucyjnej sieci średniego i niskiego napięcia,

b)   dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w formie linii napowietrznych, kablowych, napowietrzno-kablowych średniego i niskiego napięcia oraz linii wielonapięciowych wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych,

c)   dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora, z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w granicy działki,

d)   ustala się wzdłuż istniejących i projektowanych dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych,

e)   ustala się wzdłuż przebiegu istniejących dystrybucyjnych linii napowietrznych elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w pasach technologicznych wzdłuż tych linii o szerokości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów linii napowietrznej w obu kierunkach o wymiarach:

-      3m – dla linii o napięciu 0,4kV,

-      10m – dla linii o napięciu 20kV,

-      15m – dla linii o napięciu 110kV (dla wielotorowej linii 110kV pas o szerokości 50m),

ustalone w powyższy sposób szerokości pasów technologicznych nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o przepisy odrębne,

7)        ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w tym wykorzystujących energię wiatru o mocy mikroinstalacji,

8)        w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)   dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy gazowych,

9)        w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)    ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

-      gazem,

-      energią elektryczną,

-      z dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej,

-      paliwami ciekłymi i stałymi,

-      z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

b)   obowiązuje stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

c)    dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy ciepłowniczych.

10)    w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy teletechnicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem,

11)    w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego.

 

 

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

 

§11

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)   usługi,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   zieleń,

d)   miejsca parkingowe, garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się dopuszczalne formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)      dla budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 8,5m dla dachów płaskich i 12m dla dachów stromych,

b)      dla budynków wolnostojących garażowych i gospodarczych: 6m,

c)      dla budowli: 12m,

4)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie dla dachów płaskich, trzy dla dachów stromych w tym poddasze użytkowe,

5)        ustala się kształt dachów: stromy o minimum 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci od 350 do 450 dla min 80% powierzchni dachu, dla pozostałych 20% powierzchni dachu dopuszcza się dowolny kształt dachu; dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej dopuszcza się dach płaski,

6)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla pozostałych kształtów dachów nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7)        dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,2,

8)        dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,5,

9)        dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,8,

10)    ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki:

a)    dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej: 50%,

b)   dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej: 60%,

11)    ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 20% powierzchni działki budowlanej,

12)    dopuszcza się usługi tylko w parterach budynków mieszkalnych,

13)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i wolnostojącej dopuszcza się garaże wbudowane w budynki mieszkalne oraz budynki garażowe i gospodarcze, wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego,

14)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej dopuszcza się garaże wbudowane w budynki mieszkalne, oraz budynki gospodarcze, wolnostojące, jednokondygnacyjne, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego,

15)    dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych i garaży w pasie technologicznym wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznych,

16)    ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej 350m2, bliźniaczej 250m2, szeregowej 150m2.

 

§12

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22.2.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)   usługi z wyłączeniem pomocy społecznej,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   komunikacja wewnętrzna,

d)   zieleń,

e)   parkingi, garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 4m, 9m, 12m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)      dla budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:18m,

b)      dla budynków garaży: 6m,

c)      dla budowli: 12m,

3)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: pięć,

4)        ustala się kształt dachów: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 450 dla min 80% powierzchni dachu, dla pozostałych 20% powierzchni dachu dopuszcza się dowolny kształt dachu,

5)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla pozostałych kształtów dachów nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 4,0,

7)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

8)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

9)        dopuszcza się usługi tylko w parterach budynków mieszkalnych lub w formie z nimi powiązanej,

10)    zakaz lokalizacji indywidualnych garaży wolnostojących,

11)    dopuszcza się: parkingi, garaże podziemne, garaże w formie zespołu (zespołów) boksów o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego,

12)    dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a)        remonty,

b)        przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

§13

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.2.MW/U ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe:

a)        zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b)        zabudowa usługowa – usługi,

2)        uzupełniające:

a)      infrastruktura techniczna,

b)      komunikacja wewnętrzna,

c)      zieleń,

d)      parkingi, garaże (w tym podziemne).

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych:

a)        dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: pięć,

b)        dla zabudowy usługowej: dwie,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)        dla budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 18m,

b)        dla budynków usługowych: 12m,

c)        dla budynków garaży: 6m,

d)        dla budowli: 12m,

4)        ustala się kształt dachu: dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia połaci od 300 do 45dla min. 80% powierzchni dachu, dla pozostałych 20% powierzchni dachu dopuszcza się dowolny kształt dachu,

5)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla pozostałych kształtów dachów nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym z usługami, ustala się:

a)        intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 3,8,

b)        maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 65%,

c)        minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

7)        dla nowej zabudowy usługowej, ustala się:

a)        intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,8,

b)        maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

c)        minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej,

8)        dopuszcza się usługi w formie powiązanej z budynkiem mieszkalnym (wbudowane, dobudowane) lub wolnostojącej,

9)        zakaz lokalizacji indywidualnych garaży wolnostojących,

10)    dopuszcza się: parkingi, garaże podziemne, garaże w formie zespołu (zespołów) boksów o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego,

11)    dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, garaży podziemnych, w formie zespołu (zespołów) boksów w pasie technologicznym wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznych,

12)    w przypadku zlokalizowania na terenie garaży podziemnych dopuszcza się przeznaczenie powierzchni ogólnie dostępnych dachów parkingów i garaży, znajdujących się poza obrysem budynków mieszkalnych pod zieleń.

 

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 

§14

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla terenów objętych planem następującą wielkości stawki procentowej 0,5%.

 

§15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

 

Opublikowano 29.09.2017 r. DZ. URZ. WOJ. 2017.3986