UCHWAŁA NR XXXVI/300/21

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały nr XIII/129/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa (uchwalonego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.), o granicach określonych na rysunkach zmiany planu, zwaną dalej planem.

2. Część graficzna – rysunek planu nr 1 w skali1:1000 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Część graficzna – rysunek planu nr 2 w skali1:1000 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Część graficzna – rysunek planu nr 3 w skali1:1000 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

6. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

7. Zbiór danych przestrzennych w postaci dokumentu elektronicznego GML stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna część budynku, z wyjątkiem takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, ryzality, wykusze, werandy, schody, pochylnie, rampy, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m;

2) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz określoną symbolem;

4) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu  lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz wysokość innego obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym miejscu jego posadowienia do najwyżej położonego punktu konstrukcji tego obiektu.

§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbol identyfikujący teren;

5) stanowisko archeologiczne;

6) strefa niższej zabudowy;

7) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasięg wody 10%);

8) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasięg wody 1%).

§ 4. 1 Na obszarze objętym planem nie określa się:

1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających zobowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu.

3. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, wymagających wyznaczenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

4. Część obszaru objętego planem położona jest w granicach udokumentowanego złoża kopaliny – rudy miedzi „Głogów” RM 6437.

5. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z położenia obszaru objętego planem w granicach udokumentowanego złoża kopaliny, o którym mowa w ust. 4, określają przepisy odrębne.

6. Na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 Pradolina Barycz-Głogów obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na zasoby wodne tego zbiornika, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz podejmowania działań utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe oraz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):

1) minimalna szerokość frontów działek: 5m;

2) minimalna powierzchnia działek:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 150 m2,

b) pozostałe tereny: 100m2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych;

2) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały;

3) warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a) układ komunikacyjny: z przyległych dróg,

b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 2 na 1 mieszkanie,

b) budynki mieszkalne jednorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 2 na 1 mieszkanie i 1 na 1 lokal użytkowy,

c) budynki mieszkalne wielorodzinne: 1 na 1 mieszkanie,

d) budynki handlu, gastronomii, usług, drobnej produkcji, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji: 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2 i 1 na 75 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2 oraz 1 na 3 zatrudnionych w drobnej produkcji,

e) budynki produkcyjne, budynki składowe i magazynowe: 1 na 3 zatrudnionych,

f) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: w liczbie jak dla dróg publicznych,

g) miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce budowlanej,

h) wymóg zapewnienia miejsc do parkowania nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku;

5) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

6) odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego;

9) zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła;

10) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) część obszaru objętego planem (załącznik nr 1 do uchwały) położona jest w pasie krajobrazowym zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa (wpis do rejestru zabytków nr A/2642/2178, decyzja z dnia 31 marca 1975 r.);

2) w pasie krajobrazowym zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa, o którym mowa w pkt 1, obowiązują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) określa się stanowisko archeologiczne nr 3/3, przedstawione na rysunku planu;

4) w strefie występowania stanowiska archeologicznego, o którym mowa w pkt 3, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Określa się stawki procentowe, rozumiane jako podstawa do określania opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości; w wysokości:

1) 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, terenów zabudowy usługowej oraz terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej;

2) 1% dla pozostałych terenów.

Rozdział 2.

Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów

 

§ 9. Teren 1MN:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej;

3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,5;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

6) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m;

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu;

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 10. Teren 2MN:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) obowiązuje zakaz budowy budynków;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m;

5) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


§11. Teren 3MN:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące;

3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,5;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

6) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m;

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: stromy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45;

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 12. Teren 1MU:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej,

c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

2) intensywność zabudowy:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcją usługową: minimalna 0,1, maksymalna 2,0,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z funkcją usługową: minimalna 0,1, maksymalna 3,0,

c) zabudowa usługowa: minimalna 0,1, maksymalna 3,0;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 12 m,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: -w strefie niższej zabudowy: 13 m, -w pozostałej części  terenu: 16 m,

c) inne budynki: 13 m,

d) inne obiekty budowlane: 5 m;

6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 3,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: -w strefie niższej zabudowy: 4, -w pozostałej części terenu: 5,

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu;

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

§ 13. Teren 2MU:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej, c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

2) intensywność zabudowy:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcją usługową: minimalna 0,1, maksymalna 2,0,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z funkcją usługową: minimalna 0,1, maksymalna 2,5,

c) zabudowa usługowa: minimalna 0,1, maksymalna 2,5;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 12 m,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: 15 m,

c) inne budynki: 15 m,

d) inne obiekty budowlane: 5 m;

6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 3,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: 4,

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: dowolny typ dachu;

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych;

10) w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, obowiązuje zakaz wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wału, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 14. Teren 3MU:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

b) funkcja usługowa może stanowić nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej,

c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku;

2) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej;

3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,5;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

6) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m;

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8) geometria dachu: stromy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45;

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 15. Teren 1MW:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) obowiązuje zakaz budowy budynków;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m;

5) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

§ 16. Teren 1U:

1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

2) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 2,8;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;

6) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

7) geometria dachu: dowolny typ dachu.

 

§ 17. Teren 1UP, 2UP:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, stacje obsługi pojazdów, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową, produkcyjną i  magazynowo - składową nadziałce budowlanej,

c) dopuszcza się łączenie funkcji usługowej, produkcyjnej i magazynowo – składowej w tym samym obiekcie;

2) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 3,2;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;

6) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

7) geometria dachu: dowolny typ dachu.

 

§18. Teren 1R:

1) przeznaczenie: teren rolniczy;

2) obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

3) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 2, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały.

 

§ 19. Teren 1ZP, 2ZP:

1) przeznaczenie:

a) teren zieleni urządzonej,

b) dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m.

 

§ 20. Teren 1KDG:

1) przeznaczenie: teren drogi klasy głównej(część pasa drogowego);

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 21. Teren 1KDL:

1) przeznaczenie: teren drogi klasy lokalnej(część pasa drogowego);

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 22. Teren 1KDD:

1) przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 23. Teren 2KDD, 3KDD:

1) przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej (część pasa drogowego);

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

 

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

 

§24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/300/21

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie rozstrzyga, co następuje:

 

 

§ 1. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną w dniu 10 października 2020 r. przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, dotyczącą:

1) utrzymania korytarza dla głównych sieci infrastruktury technicznej i zakazu zabudowy zgodnie z planem obwiązującym – w tym zakresie uwaga uwzględniona – na terenie 1UP, od strony wskazanego rurociągu,

wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy;

2) ujawnienia na rysunku planu przebiegu granicy udokumentowanego złoża rud miedzi „Głogów” – w tym  zakresie uwaga uwzględniona – na rysunku planu ujawniono przebieg granicy udokumentowanego złoża rud miedzi „Głogów”;

3) uwzględnienia postulatów ujętych w planie województwa oraz wprowadzenia zapisu o działalności spółki w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż rud miedzi i węglowodorów w rejonie obszaru objętego planem – w tym zakresie uwaga

nieuwzględniona -zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) w planie miejscowym wskazuje się istniejące tereny górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin, natomiast nie ma podstaw do zawarcia informacji na temat prowadzonych przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna prac geologicznych.

 

§ 2. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną w dniu 19 października 2020 r. przez osobę prywatną, dotyczącą:

1) wykreślenia zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej na terenie 1MU wzdłuż ul. Karmelkowej – w tym zakresie uwaga nieuwzględniona -zabudowa usługowa na tym terenie jest dopuszczona w planie obowiązującym, projekt zmiany planu nie zmienia tego ustalenia; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (budynki pięciokondygnacyjne)znajduje się w sąsiedztwie terenu 1MU, po południowej stronie ul. Rudnowskiej, projekt zmiany planu nawiązuje do tej zabudowy;

2) braku odniesienia zaplanowanej maksymalnej wysokości zabudowy na terenie 1MU do istniejącej zabudowy w okolicy – w tym zakresie uwaga uwzględniona – wysokość budynków w pasie równoległym do ul. Karmelkowej zmniejszono do 13 m i 4 kondygnacji, a na pozostałej części terenu oznaczonego symbolem 1MU do 16 m i 5 kondygnacji;

3) zachowania walorów architektonicznych i krajobrazowych, tj. wysokości budynku i ilości kondygnacji w tym zakresie uwaga uwzględniona – wysokość budynków w pasie równoległym do ul. Karmelkowej zmniejszono do 13 m i 4 kondygnacji, a na pozostałej części terenu oznaczonego symbolem 1MU do 16 m i 5 kondygnacji;

4) zmiany linii zabudowy od ul. Karmelkowej i Na Uroczysku, w odległości 15 m od granicy działek nr 37/56, 37/63 – w tym zakresie uwaga nieuwzględniona, linia zabudowy w projekcie planu odpowiada linii zabudowy wyznaczonej w planie obowiązującym.

 

§ 3. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, dotyczącej wprowadzenia informacji o położeniu obszaru planu na obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi i ujawnienie jej granicy na rysunku planu. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) w planie miejscowym wskazuje się istniejące tereny górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin, natomiast nie ma podstawy do zawarcia informacji na temat prowadzonych przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna prac geologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/300/21

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie rozstrzyga, co następuje:

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

 

Wykonanie finansowania inwestycji, o których mowa w§1, powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.