UCHWAŁA NR XLII/345/21

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXV/200/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego  oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie naruszają one ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwalonego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., zwane dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu:

1)  nr 1 w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

2)  nr 2 w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 3) nr 3 w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

3.                   Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

4.                   Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

5.                   Dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML stanowią załącznik nr 6 do uchwały.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)  dachu płaskim – należy przez to rozumieć stropodach lub dach o kącie nachylenia połaci do 12;

2)  dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45;

3)  jaskrawej kolorystyce – należy przez to rozumieć kolory intensywne, krzykliwe, fluorescencyjne, które w sposób rażący wyróżniają się z otaczającej przestrzeni;

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna część budynku, przy czym:

a)   okapy, gzymsy, daszki, balkony, wykusze, tarasy, galerie i inne podobne elementy budynku mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m,

b)  schody, rampy, pochylnie i inne podobne elementy budynku mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 3 m,

c)   ogrody zimowe przeznaczone na potrzeby gastronomii mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 4 m,

d)  w miejscach, w których pokrywa się ona z linią rozgraniczającą, nie dopuszcza się wysunięcia elementów, o których mowa w lit. b, natomiast elementy, o których mowa w lit. a, mogą być umieszczane  na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu urządzonego przy budynku;

5)  obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy sytuować ścianę zewnętrzną nadziemnej części budynku, przy czym:

a)   dotyczy to całej szerokości elewacji od strony tej linii,

b)  nie dotyczy to budynków usytuowanych w odległości większej niż 20 m od tej linii;

c)   okapy, gzymsy, daszki, balkony, wykusze, tarasy, galerie i inne podobne elementy budynku mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m,

d)  schody, rampy, pochylnie i inne podobne elementy budynku mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 3 m,

e)   ogrody zimowe przeznaczone na potrzeby gastronomii mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 4 m,

f)   w miejscach, w których pokrywa się ona z linią rozgraniczającą, nie dopuszcza się wysunięcia elementów, o których mowa w lit. d, natomiast elementy, o których mowa w lit. c, mogą być umieszczane  na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu urządzonego przy budynku;

6)  symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

7)  terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem;

8)  wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wysokość innego obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów i urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym miejscu jego posadowienia do najwyżej położonego punktu konstrukcji tego obiektu;

9)  zabudowie pierzejowej – należy przez to rozumieć zabudowę zachowującą ciągłość ścian frontowych od strony ulicy lub placu.

 

§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu:

1)  granica obszaru objętego planem;

2)  linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4)  obowiązująca linia zabudowy;

5)  symbol identyfikujący teren;

6)  budynek objęty ochroną konserwatorską.

 

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem nie określa się:

1)  zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;

2)  zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4)  granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

5)  sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2.   Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu.

3.   Obszar objęty planem położony jest w granicach udokumentowanego złoża kopaliny – rudy miedzi „Głogów” RM 6437.

4.   Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z położenia obszaru objętego planem w granicach udokumentowanego złoża kopaliny, o którym mowa w ust. 3, określają przepisy odrębne.

5.   Minimalna wysokość zabudowy oraz minimalna liczba kondygnacji nadziemnych nie dotyczy remontu, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków.

 

§ 5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):

1)  minimalna szerokość frontów działek: 5 m;

2)  minimalna powierzchnia działek: 100 m2;

3)  kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4)  ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

§ 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)  dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych;

2)  usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały;

3)  warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a)   układ komunikacyjny: przez sieć dróg,

b)  sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;

4)  minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a)   dla funkcji mieszkaniowej: 1 na 1 mieszkanie,

b)  dla funkcji usługowej: 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia nie przekracza 100 m2 i 1 na każde 75 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia przekracza 100 m2 oraz 1 na 3 zatrudnionych w drobnej produkcji,

c)   miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: w liczbie jak dla dróg publicznych,

d)  miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane  na działce budowlanej,

e)   wymóg zapewnienia miejsc do parkowania nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku oraz terenu 1U i 7MU;

5)  zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

6)  odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej;

7)  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)  zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego;

9)  zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła;

10)          zaopatrzenie w gaz do celów bytowych: z sieci gazowej; 11) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)  obszar objęty planem położony jest:

a)   w pasie krajobrazowym zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa (wpis do rejestru zabytków nr A/2642/2178, decyzja z dnia 31 marca 1975 r.),

b)  w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

2)  w pasie krajobrazowym zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa, o którym mowa w pkt 1 lit. a, obowiązują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)  w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, o której mowa w pkt 1 lit. b, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)  określa się budynek objęty ochroną konserwatorską, przedstawiony na rysunku planu; 5) dla budynku, o którym mowa w pkt 4, ustala się:

a)   nakaz zachowania charakterystycznych parametrów oraz cech architektonicznych, w tym:

-  bryły i gabarytów,

-  geometrii i rodzaju pokrycia dachu,

-  wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych,

-  kompozycji i wystroju architektonicznego oraz kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji,

-  rozmieszczenia szprosów i szczeblin okien i drzwi zewnętrznych,

-  kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych stolarki okiennej i drzwiowej,

b)  zakaz ocieplenia ścian zewnętrznych wykończonych cegłą, szlachetnym tynkiem lub posiadających historyczne detale architektoniczne,

c)   zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, od strony eksponowanej elewacji i połaci dachu,

d)  dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c,

e)   w przypadku wymiany stolarki okiennej należy odtworzyć kształt i wymiary oraz rozmieszczenie szprosów i szczeblin okien jak w stanie historycznym, okna w całym budynku powinny być tego samego rodzaju i koloru,

f)   w przypadku wymiany stolarki drzwiowej nowe drzwi powinny być odtworzone na wzór drzwi historycznych;

6) obowiązuje zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji budynków.

 

§ 8. Określa się stawkę procentową, rozumianą jako podstawa do określania opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości; w wysokości 30%.

 

Rozdział 2.

Przepisy szczegółowe, przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki  zagospodarowania terenów

 

§ 9. Teren 1MU, 2MU:

1)  przeznaczenie:

a)   teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)  funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-usługowych oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

c)   funkcję usługową należy rozumieć jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

d)  dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

e)   nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej,

f)   lokale mieszkalne nie mogą być położone na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

g)  obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych;

2)  forma budynków mieszkalnych jednorodzinnych: budynki w zabudowie szeregowej;

3)  intensywność zabudowy: minimalna 1,0, maksymalna 3,6;

4)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 90% powierzchni działki budowlanej;

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;

6)  minimalna wysokość zabudowy: 6 m;

7)  minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

8)  maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 9) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 10) geometria dachu:

a)   teren 1MU: dach stromy, dwuspadowy lub czterospadowy, o wzajemnie symetrycznych, pod względem kąta nachylenia, głównych połaciach,

b)  teren 2MU: dach płaski;

11)          pokrycie dachu w przypadku dachu stromego: dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze matowym ceglastym;

12)          ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 10. Teren 3MU:

1) przeznaczenie:

a)   teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)  funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne, lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-usługowych oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

c)   funkcję usługową należy rozumieć jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

d)  dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

e)   nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej,

f)   lokale mieszkalne nie mogą być położone na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

g)  obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych;

2)  intensywność zabudowy: minimalna 1,0, maksymalna 4,8;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;

5)  minimalna wysokość zabudowy: 6 m;

6)  minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

7)  maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;

8)  linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

9)  geometria dachu: dach płaski;

10)          ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 11. Teren 4MU:

1)  przeznaczenie:

a)   teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)  funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne, lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-usługowych oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

c)   funkcję usługową należy rozumieć jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

d)  dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

e)   lokale mieszkalne nie mogą być położone na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

f)   funkcja usługowa może stanowić nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej,

g)  obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych;

2)  intensywność zabudowy: minimalna 1,0, maksymalna 3,0;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni działki budowlanej;

5)  maksymalna wysokość zabudowy: 35 m;

6)  maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 11;

7)  linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8)  geometria dachu: dach płaski;

9)  ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 12. Teren 5MU:

1)  przeznaczenie:

a)   teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)  funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne, lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-usługowych oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

c)   funkcję usługową należy rozumieć jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

d)  dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

e)   nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej,

f)   lokale mieszkalne nie mogą być położone na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

g)  obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych;

2)  intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,8;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;

5)  maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;

6)  linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

7)  geometria dachu: dach płaski;

8)  ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 13. Teren 6MU:

1)      przeznaczenie:

a)   teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)  funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne, lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-usługowych oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

c)   funkcję usługową należy rozumieć jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

d)  dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

e)   nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej,

f)   lokale mieszkalne nie mogą być położone na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku;

g)  obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych,

2)      forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa;

3)      intensywność zabudowy: minimalna 1,0, maksymalna 4,8;

4)      maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;

5)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;

6)      minimalna wysokość zabudowy: 6 m;

7)      minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

8)      maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;

9)      maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 5;

10)  linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

11)  geometria dachu: dach płaski;

12)  ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 14. Teren 7MU:

1)  przeznaczenie:

a)   teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)  funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne, lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-usługowych oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

c)   funkcję usługową należy rozumieć jako budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

d)  dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku,

e)   nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej,

f)   lokale mieszkalne nie mogą być położone na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

g)  na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku dopuszcza się wyłącznie funkcję usługową;

2)  intensywność zabudowy: minimalna 4,0, maksymalna 6,0;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej;

5)  minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;

6)  maksymalna wysokość zabudowy: 18 m;

7)  maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 5;

8)  linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

9)  geometria dachu: płaski lub stromy, przy czym:

a)   w przypadku dachu płaskiego – powinien się on znajdować na wysokości co najmniej dolnej krawędzi dachu przylegającego budynku,

b)  w przypadku dachu stromego – powinien on być dwuspadowy, o wzajemnie symetrycznych, pod względem kąta nachylenia, głównych połaciach; nachylonych pod takim samym kątem, jak główne połacie przylegającego budynku, a dolna krawędź tego dachu powinna być usytuowana na tej samej wysokości, co ta sama krawędź przylegającego budynku;

10)          pokrycie dachu w przypadku dachu stromego: dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze matowym ceglastym;

11)          ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

 

§ 15. Teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW:

1)  przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

2)  intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 3,0;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

5)  maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;

6)  wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 5, nie dotyczy remontu, przebudowy i odbudowy istniejących budynków;

7)  linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

8)  geometria dachu: dach płaski;

9)  ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

 

§ 16. Teren 1U:

1)  przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

2)  intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 5,0;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej;

5)  maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;

6)  linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

7)  geometria dachu: dach płaski, przy czym nie powinien się on znajdować wyżej niż górna krawędź dachu przylegającego budynku.

 

§ 17. Teren 2U:

1)  przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

2)  intensywność zabudowy: minimalna 1,0, maksymalna 3,6;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 90% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;

5)  minimalna wysokość zabudowy: 6 m;

6)  minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

7)  maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 8) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 9) geometria dachu:

a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b) inne budynki: dach płaski.

 

§ 18. Teren 3U:

1)  przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako miejsce obsługi podróżnych, w tym dworzec autobusowy, a także budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,

2)  intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 4,8;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;

5)  maksymalna wysokość zabudowy: 18 m; 6) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

7) geometria dachu: dach płaski.

 

§ 19. Teren 1E:

1)  przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;

2)  intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 1,0;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej;

5)  maksymalna wysokość zabudowy: 5 m; 6) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 20. Teren 1G:

1)  przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – gazownictwo;

2)  intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 0,2;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej;

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;

5)  maksymalna wysokość zabudowy: 3 m.

 

§ 21. Teren 1KDZ:

1)  przeznaczenie: teren drogi klasy zbiorczej;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu. § 22. Teren 1KDL, 2KDL:

1)  przeznaczenie: teren drogi klasy lokalnej;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. § 23. Teren 1KDD, 2KDD:

1)  przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. § 24. Teren 3KDD:

1)  przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. § 25. Teren 1KDPJ:

1)  przeznaczenie: teren ciągu pieszo-jezdnego;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 7 m, zgodnie z rysunkiem planu. § 26. Teren 1KDW:

1)  przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu. § 27. Teren 1KDP, 2KDP:

1)  przeznaczenie: teren ciągu pieszego;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 4 m, zgodnie z rysunkiem planu.

 

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/345/21

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lipca 2021 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie.

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLII/345/21

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lipca 2021 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.