UCHWAŁA NR XXIX/377/2001
RADY MIEJSKIEJ w GŁOGOWIE

z dnia 29 maja 2001 r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej Głogowa nr XLIX/417/98 z dnia 19.05.1998 r uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

  § 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej” w Głogowie w granicach określonych w rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Plan ustala:

1.    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2.    linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3.    tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4.    zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5.    lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6.    tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

7.    granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. Na ustalenia, o których mowa w ust.1 składają się:

1.    Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2,

2.    Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale 3.

§ 3.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1.    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3.    przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4.    terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5.    funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

6.    uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

 

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

  § 4.

1.    Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

·        ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

·        przerywane - oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2.    Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, niekolidujących z funkcją podstawową, niezmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3.    Wewnętrzne podziały terenów zabudowy wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

4.    O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.  

5. Ustala się obowiązek informowania w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zasięgu powodzi z 1997 r. potencjalnych inwestorów realizujących inwestycje na terenach określonych w rysunku planu.

§ 5.

1.    W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych i zgłoszenia WKZ.

2.    Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologii. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie stanowisk archeologicznych określonych w załączniku graficznym do uchwały należy poprzedzić uzyskaniem zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1.    Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2.    Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

3.    Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

§ 7.

1.    W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)    zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego lub własnych ujęć;

2)  rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się system kanalizacji rozdzielczej:

1) ścieki sanitarne odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacyjnej, jeżeli ustalenia szczegółowe (zawarte w rozdz. III) nie stanowią inaczej. W bilansie uwzględnić możliwość przyjęcia ścieków sanitarnych ze wsi Borek i Przedmoście. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych,

2) ścieki deszczowe po oczyszczeniu należy lokalnie odprowadzić do rzeki Czarnej. Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej.

3.      W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4.      W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora.

5.      Ogrzewanie budynków zaleca się z miejskiego systemu ciepłowniczego. Dopuszcza się ogrzewanie z zasilania sieci gazowej.

6.      W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

§ 8.

1.    Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

2.    Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3.    Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4.    W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

 

Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

  § 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 SI ustala się:

1)    Przeznaczenie - tereny specjalne;

2)    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 W ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu - kanał rzeki Czarnej;

2)    Obowiązek uzgadniania wszelkich prac ziemnych, budowlanych, regulacyjnych z Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 ZN ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną;

2)    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 ZN ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną;

2) Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 P, S ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na obiekty i urządzenia działalności gospodarczej - przemysł i produkcja, składy, handel hurtowy, urządzenia obsługi komunikacji samochodowej (w tym stacja paliw).

2)    Wszelkie inwestycje, zmiany sposobu użytkowania terenów i obiektów, których budowa i funkcjonowanie może negatywnie wpłynąć na stan środowiska, wymagają sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko.

3)    Możliwość adaptacji obiektów produkcyjnych na usługi komercyjne niekolidujące z podstawowym przeznaczeniem terenu.

4)    Dopuszcza się możliwość podziału terenu na odrębne zakłady pod warunkiem zapewnienia niezależnego dojazdu do terenu.

5)    Dopuszcza się realizację parkingów lub miejsc postojowych na terenie własnym inwestora.

6)    Przez teren przebiega infrastruktura techniczna (kanały zrzutowe wód do zbiornika Żelazny Most) – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 ZU ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną.

2)    Proponowane urządzenie skweru.

3)    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 KSP/UC ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na parking lub usługi komercyjne typu handlowego.

2)    Dojazd do terenu zapewnić przez teren 9UC.

3)    Przez teren przebiega infrastruktura techniczna (kanały zrzutowe wód do zbiornika Żelazny Most) – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 UC ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne.

2)    Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od granicy terenu wzdłuż ulicy Rudnowskiej (1KG).

3)    Miejsca parkingowe zapewnić na terenach własnych inwestora.

4)    Zaleca się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szer. ok. 5 m wzdłuż terenów kolejowych.

 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 ZD ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na ogrody działkowe.

2)    Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

3)    Dopuszcza się realizację lekkich i estetycznych obiektów gospodarczych niezwiązanych trwale z gruntem.

4)    Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia WKZ i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.

 

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 MN ustala się:

1) Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11 ZD/RP ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na ogrody działkowe lub uprawy polowe.

2)    Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

3)    Dopuszcza się realizację lekkich i estetycznych obiektów gospodarczych niezwiązanych trwale z gruntem.

 

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 U/MW ustala się:

1) Przeznaczenie terenu usługi nieuciążliwe lub mieszkalnictwo wielorodzinne.  

2) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek ul. Rudnowska 54). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13 MW ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu mieszkalnictwo wielorodzinne.

2)    Dopuszcza się usługi nieuciążliwe

 

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 WW ustala się:

Przeznaczenie terenu na ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej.

 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 P, S ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na produkcję i składy – użytkowanie dotychczasowe cukrownia.

2)    Wszelkie inwestycje, zmiany sposobu użytkowania terenów i obiektów, których budowa i funkcjonowanie może negatywnie wpłynąć na stan środowiska wymagają sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko.

3)    Możliwość adaptacji obiektów produkcyjnych na usługi komercyjne niekolidujące z podstawowym przeznaczeniem terenu.

4)    Dopuszcza się możliwość podziału lub wydzielenia terenu na odrębne zakłady pod warunkiem zapewnienia niezależnego dojazdu do terenu.

5)    Istniejącą zabudowę mieszkaniową należy przekształcać w kierunku użytkowania zgodnym z podstawowym przeznaczeniem terenu lub zlikwidować.  

6) Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych (budynek biurowy, przemysłowy i produkcyjny). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

 

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16 UC/MN ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

2)    Na terenie tuż przy ulicy Rudnowskiej znajduje się stanowisko archeologiczne. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia WKZ i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.  

3) Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych (budynek ul. Rudnowska 62). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 UC(UPS) ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne.

2)    Wjazd na teren zaprojektować od 11KD.

3)    Istniejące boisko sportowe może być użytkowane do czasu przeniesienia go na inny teren wyznaczony przy szkole w osiedlu Nosocice.

 

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 ZD/RP:

1)    Przeznaczenie terenu na ogrody działkowe lub uprawy polowe.

2)    Dopuszcza się realizację lekkich i estetycznych obiektów gospodarczych niezwiązanych trwale z gruntem.

3)    Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia PSOZ i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.

 

19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 UC:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne.

2)    Wjazd na teren urządzić z drogi 12 KD.

3)    Parking urządzić na terenie własnym inwestora.

 

20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20 ZD/RP:

1)    Przeznaczenie terenu na ogrody działkowe lub uprawy polowe.

2)    Dopuszcza się realizację lekkich i estetycznych obiektów gospodarczych nie związanych trwale z gruntem.

 

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 MN/URZ:

1)    Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi rzemiosła.

2)    Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy mieszkaniowej jak dla budynków istniejących wzdłuż ul. Rudnowskiej.

3)    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4)    Dopuszcza się usługi nieuciążliwe.  

5) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (kapliczka). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

 

22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22 P,S,U:

1)    Przeznaczenie terenu na produkcję, składy, usługi.

2)    Dla nowej zabudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 12,0 m od linii rozgraniczającej ul. Rudnowską.

3)    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków.

4)    Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

5)    Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora.

6)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

7)    Ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzyszącej.

 

23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23 MN/URZ:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo jednorodzinne lub usługi rzemiosła.

2)    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

3)    Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej ulicę 14 KD w odległości 10 m.

4)    Dopuszcza się usługi nieuciążliwe.

 

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24 MR:

1)    Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową zagrodową wraz z budynkami gospodarczymi do produkcji rolniczej.

2)    Wysokość zabudowy dla obiektów mieszkaniowych nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

3)    Wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych nie może przekraczać 2 kondygnacji, wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4)    Dopuszcza się możliwość lokalizacji garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach  odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

5)    Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczającej ulicy 14KD i 15KD, w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ul. Kolejową.  

6) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek mieszkalny). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

 

25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25 MN:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo jednorodzinne.

2)    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

3)    Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej ulicę 14 KD w odległości 12 m i 20 m od 1KG.

4)    Dopuszcza się usługi nieuciążliwe.

 

26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26 RP:     

1) Przeznaczenie terenu na uprawy polowe.

2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, w tym zabudowy siedliskowe.

3) Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej.

 

27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27 MN/UC:

1)    Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych.

2) Dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych działek i realizację nowych budynków budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.

3)    Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

4)    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

5)    Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6)    Wjazd na działki urządzić z drogi 6KD.

7)    Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

8)    Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

 

28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28 MN/UC:

1)    Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych.

2) Dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych działek i realizację nowych budynków budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.

3)    Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

4)    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

5)    Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych. 

6)    Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

7) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek mieszkalny). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.   

29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29 WW:

1)    Przeznaczenie terenu na ujęcie wody.

2)    Zaleca się wprowadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej.

 

30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30 WW:

1)    Przeznaczenie terenu na ujęcie wody.

2)    Zaleca się wprowadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej.

 

31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 MN/UC:

1)    Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych.

2) Dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych działek i realizację nowych budynków budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.

3)    Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

4)    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

5)    Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

6)    Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

7) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek ul. Rudnowska 77). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.   

32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 MW:  

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne.

2)    Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.  

3) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek ul. Na Uroczysku). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ. 

 

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33 RO:

1)    Przeznaczenie terenu na ogrody przydomowe.

2)    Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej.

 

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 ZN:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną.

2)    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3)    Przez teren przebiega infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

 

35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35 P,S:

1)    Przeznaczenie terenu na produkcję i składy;

2)    Dopuszcza się inny niż dotychczasowy (plac składowy) sposób użytkowania, zgodny z funkcją terenu.

3)    Zaleca się nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Rudnowskiej.

4)    Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia WKZ i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.

5)    Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

 

36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36 NO:

1)    Przeznaczenie terenu na zbiornik retencyjny ścieków deszczowych.

2)    Dopuszcza się korektę granic terenu, ograniczając teren do potrzeb wynikających z projektu technicznego, pozostałą część terenu przeznaczyć na zieleń izolacyjną lub ogrody działkowe.

 

37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37 ZD:

1)      Przeznaczenie terenu na ogrody działkowe.

2)      Teren w części obecnych nieużytków należy rekultywować.

3)      Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia WKZ i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego;

4)      Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej.

 

38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38 KSP:

1)      Przeznaczenie terenu na zespół garaży.

2)      Ustala się obowiązek wykonania terenu stosując kostkę brukową.

3)      Ustala się obowiązek wykonania odwodnienia terenu poprzez odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji burzowej.

39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39 MW/U:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne lub zbiorowe i usługi komercyjne.

2) W zależności od potrzeb dopuszcza się przeznaczenie terenu w całości pod jedną funkcję wymienioną w pkt. 1.

3)    Możliwość przebudowy i nadbudowy budynku istniejącego lub rozbiórki i budowy nowego. Wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4)    Dojazd z projektowanej ulicy 6KD.

 

40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40 ZN:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną.

2) W zależności od potrzeb dopuszcza się przeznaczenie terenu w całości pod funkcję usługową.

3)    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4)    Przez teren przebiega infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci.

5)    Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac ziemnych, budowlanych, regulacyjnych z Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41 W:

1)    Przeznaczenie terenu - rzeka Czarna.

2.    Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac ziemnych, budowlanych, regulacyjnych z Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 42 WW:

1) Przeznaczenie terenu na ujęcie wody przemysłowej wraz ze strefą ochrony bezpośredniej.

 

43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43 ZN:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną.

2)    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3)    Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci.  

 

43a. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43a NO:

1)    Przeznaczenie terenu na urządzenia oczyszczania wód deszczowych.

2)    Dopuszcza się korektę granic terenu, ograniczając go do potrzeb wynikających z projektu technicznego. Pozostałą część przeznaczyć na zieleń izolacyjną.

 

44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44 MN/UC:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług komercyjnych.

2)    Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych lub w całych budynków na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3)    Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 45 W:

1)    Przeznaczenie terenu - rzeka Czarna.

2)    Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac ziemnych, budowlanych, regulacyjnych z Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 46 ZN:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną.

2)    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 47 WP:

1)    Przeznaczenie terenu na wał przeciwpowodziowy;

2)    Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich zmian dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym prac ziemnych, budowlanych, regulacyjnych, z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 48 MN/UC:

1)  Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług komercyjnych.

2)  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych lub w całych budynków na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3)  Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 49 RO/ZI:

1) Przeznaczenie terenu na ogrody przydomowe z zaleceniem przekształcania w zieleń izolacyjną.

 

50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 50 KSP:

1)    Przeznaczenie terenu na parking.

2)    Ustala się obowiązek utwardzenia terenu kostką brukową i odprowadzenie ścieków do kanalizacji burzowej.

3)    Zaleca się obsadzenie terenu zielenią izolacyjną.

 

51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51 EE:

1) Przeznaczenie terenu - urządzenia elektroenergetyczne.

 

52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 52 P,S:

1)    Przeznaczenie terenu na produkcję (w tym produkcję energii elektrycznej i cieplnej) i składy.

2)    Dopuszcza się możliwość podziału i wydzielenie niezależnych działek o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem.

3)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej, a także nadawczo-odbiorczych (telekomunikacyjnych) jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 53 P,S:

1)    Przeznaczenie terenu na funkcję produkcyjną i składową.

2)    Tereny pod parkingi wyznaczyć na terenie własnym inwestora.

3)    Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

4)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

53A. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 53a NO:

1)    Przeznaczenie terenu na urządzenia oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych - przepompownia.

2)    Możliwość korekty granic terenu stosownie do potrzeb, wynikających z projektu technicznego. Teren uzupełnić zielenią izolacyjną.

 

54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 54 NU:

1) Przeznaczenie terenu na odstojniki ścieków Cukrowni „Głogów”.

 

55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 55 NU:

1)    Przeznaczenie terenu na odstojniki ścieków Cukrowni „Głogów”.

2)    Zmiana sposobu użytkowania terenu wymaga zmiany planu.

 

56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 56 RP/ZI:

1) Przeznaczenie terenu na uprawy polowe z zaleceniem stopniowego przekształcania terenu pod zieleń izolacyjną.

 

57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 57 MR/UCRZ:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo typu zagrodowego - z dopuszczeniem usług rzemieślniczych.

2)    Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

3)    Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe.

4)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 58 MR/UCRZ:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo typu zagrodowego - z dopuszczeniem usług rzemieślniczych.

2)    Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

3)    Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe.

4)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59 RP:

1) Przeznaczenie terenu na uprawy polowe.

 

60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 60 W:

1) Przeznaczenie terenu na staw.

 

61 MR/UCRZ:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo typu zagrodowego - z dopuszczeniem usług rzemieślniczych.

2)    Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

3)    Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji budynków lub adaptacji pomieszczeń na funkcje usługowe.

4)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

62. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62 RL:

1) Przeznaczenie terenu na las.

 

63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63 RL:

1) Przeznaczenie terenu na las.

 

64. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 64 RP:

1) Przeznaczenie terenu na uprawy polowe.

 

65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 65 ZN:

1) Przeznaczenie terenu pod zieleń nieurządzoną.

 

66. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 66 WP:

1.    Przeznaczenie terenu na wały przeciwpowodziowe.

2.    Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich zmian dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym prac ziemnych, budowlanych, regulacyjnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

67. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 67 W:

1)    Przeznaczenie terenu - rzeka Odra.

2)    Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych, regulacyjnych z Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 68 ZN:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną.

2.    Zakaz lokalizowania wszelkich obiektów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

3.    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

69. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 69 ZN/P,S:

1.    Podstawowe przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną z dopuszczeniem na produkcję i składy.

2.    Dopuszcza się podwyższenie terenu do rzędnej 75,6 m npm. i lokalizację obiektów budowlanych o wysokości nie wyższej niż 2 kondygnacje.

3.    Zakaz lokalizowania wszelkich obiektów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

 

70. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 70 EE/P,S:

1)    Przeznaczenie terenu urządzenia elektroenergetyczne oraz produkcję i składy.

2)    Dopuszcza się możliwość podziału i wydzielenie niezależnych działek o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem.

3)    Granice terenu można korygować w zależności od potrzeb, lecz powiększenie terenu nie może być większe niż o 30% w stosunku do terenu podstawowego.

4)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5)    Dla wszelkich inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

71. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 71 KH:

1)    Przeznaczenie terenu pod obsługę w zakresie komunikacji wodnej – projektowany port rzeczny.

2)    Dla wszelkich inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

3)    Ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do wszelkich zmian użytkowania terenu w tym prac ziemnych, budowlanych i regulacyjnych, z Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

72. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 72 NO:

1) Przeznaczenie terenu na przepompownię ścieków opadowych.

 

73. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 73 RP:

1) Przeznaczenie terenu na uprawy polowe.

 

74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 74 KK:

1)    Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową.

2)    W granicach terenów klejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.

3) Dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać wysokości 3 kondygnacji.

4) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (wodociągowa wieża ciśnień). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

§ 10

Dla terenów komunikacji ustala się:

1.   Obowiązujące linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.

2.   Szerokości ulic i ciągów pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczających oraz wytyczne realizacji i użytkowania:

      1 KG(1/2)   12-20 m z obustronnymi chodnikami; obsługa terenów przyległych jedynie poprzez skrzyżowania ustalone w uchwale i rysunku planu.

      2 KL(1/2)   14-24 m przy szerokości jezdni 10 m, z obustronnymi chodnikami; Zaleca się objąć drzewostan znajdujący się na terenie ochroną konserwatorską.

      3 KL(1/2)   12 m przy szerokości jezdni 6 - 7 m, z obustronnymi chodnikami.

      4 KP   ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 6 m.

      5 KD(1/2)   12 m przy szerokości jezdni min. 5,5 m, z obustronnymi chodnikami.

      6 KD(1/2)   10-14 m przy szerokości jezdni 5,5 m.

      7 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni 5,5 m, z obustronnymi chodnikami.

      8 KD(1/2)   10-12 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

      9 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni min. 5,5 m, z jednostronnym chodnikiem.

      10 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni min. 5,5 m, z jednostronnym chodnikiem.

      11 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

      12 KD(1/2)   10-14 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

      13 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni min. 5,5 m, z obustronnymi chodnikami.

      14 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni 5,5 m, z obustronnymi chodnikami.

      15 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni 5,5 m, z obustronnymi chodnikami.

      16 KD(1/2)    12 m przy szerokości jezdni min. 6 m.

      17 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni min. 5 m, z obustronnymi chodnikami.

      18 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

      19 KD(1/2)   10-22 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

      20 KP   ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4,5 m.

      21 KP   ciąg pieszo- jezdny o szerokości min. 5 m.

      22 KD(1/2)   10 m przy szerokości jezdni 6 m.

      23 KD(1/2)   10-15 m przy szerokości jezdni 6 m.

      24 KD(1/2)   10-18 m przy szerokości jezdni min. 6 m.

     

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 11.

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139), w wysokości 30%.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Patyk

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 95, poz. 1250 z 14.08.2001 r.