UCHWAŁA NR XXX/239/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej

Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr XIII/124/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy części tekstowych niżej wymienionych uchwał:

1) uchwały nr XXIX/377/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie;

2) uchwały nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie.

§ 2. W uchwałach, o których mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zakresie energetyki:

1) dla sieci dystrybucyjnych ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora;

2) dla przesyłowych sieci elektroenergetycznych dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową.”;

2) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, po § 4 ust. 5 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu:

„6. Dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na części obszaru objętego planem, obowiązują przepisy odrębne.”;

                3) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, po § 5 ust. 2 dodaje się ustępy 3 i 4 o brzmieniu:

„3. Obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

4. Obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”;

4) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, § 7 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zakaz umieszczania elementów technicznych na elewacji frontowej budynku oraz elewacji od strony dróg głównych.”;

5) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, po § 7 pkt 4 dodaje się punkty 5 i 6 o brzmieniu:

„5) obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.;

6) obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”;

6) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, w § 8 dodaje się pkt 3 o brzmieniu:

„3) dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na części obszaru objętego planem, obowiązują przepisy odrębne.”.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwał, o których mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 4. 1. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/239/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie, w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

 


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/239/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.