Uchwała Nr XLVIII/485/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 marca 2018

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii
handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIV/335/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 z dnia 30 marca 2017r. przez Radę Miejską w Głogowie, uchwala się, co następuje:

 

§1

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, zwaną dalej planem, uchwalonego uchwałą Rady miejskiej w Głogowie Nr XLVII/390/98 z dnia 24 marca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. legnickiego Nr 10, poz. 94 z dnia 11 maja 1998 r.), zmienionego przez Radę Miejską uchwałami: Nr VII/56/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 77 poz. 1649 z dnia 10 czerwca 2003 r.), Nr XXVIII/240/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  Nr 95 poz. 2073 z dnia 30 maja 2005 r.), Nr XIX/178/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 224 poz. 2520 z dnia 25 sierpnia 2008 r.), Nr XXI/119/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2012 r. poz.787) oraz Nr XXIV/200/16 z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz. urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2016 r. poz.3665).

2.    Bez zmian pozostają rysunki planu, stanowiące integralną część planu.

3.    Bez zmian pozostaje rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4.    Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 1.

 

§2

1.    W uchwale Nr XXI/119/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie:

1)      §15 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „na terenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - minimum 1 miejsce parkingowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej”,

2)      §29 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „intensywność zabudowy minimalna 0,01, maksymalna 2,5; dla stacji paliw i obiektów infrastruktury technicznej intensywność zabudowy minimalna 0,3”,

3)      §29 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „minimalna wysokość dla min 50% pierzei zabudowy od strony ul. Wojska Polskiego i zbiegu ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego nie może być mniejsza  niż 10,0m”,

4)      w §29 ust. 2 skreśla się pkt 6,

5)      w §12 dodaje się pkt 7) w treści: „dla złoża rud miedzi „Głogów” RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne”.

2.    Pozostałe ustalenia uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują moc.

 

§3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Koliński

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 17 kwietnia 2018 r. poz. 2101