Uchwałą nr XLVIII/485/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

Kolorem czerwonym oznaczono zapisy, co do których wyrokiem z dnia 5 lipca 2012 r. sygn. akt II SA/Wr 202/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność (część zapisów §13 pkt 5 i §27 ust. 3 pkt 4).

UCHWAŁA Nr XXI/119/11
Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 5 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXII/204/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15.10.2008 roku oraz uchwałą nr XXXVI/322/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu

§1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, zwane dalej planem, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunkach planu, stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, narażonych niebezpieczeństwem powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów,

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej nie będących budynkami, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,

2) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, określająca usytuowanie zewnętrznej ściany nowego budynku, z możliwością wysunięcia lub cofnięcia balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

4) intensywności zabudowy - wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

5) powierzchni całkowitej zabudowy - suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych, w tym poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad,

6) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

7) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie,

8) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu, dopuszcza się realizowanie poszczególnych przeznaczeń osobno lub łącznie,

9) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

10) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

11) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren,

12) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich),

13) mieszkania funkcyjne - należy przez to rozumieć, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, części budynków niemieszkalnych, w których znajduje się nie więcej niż 1 mieszkanie dla właściciela obiektu o przeznaczeniu podstawowym dla danego terenu,

14) infrastruktura techniczna - rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące,

15) usługi - jest to działalność taka jak: administracja, gastronomia, handel o powierzchni sprzedaży do 2000m2, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, oświata, turystyka, wypoczynek,

16) usługi uciążliwe - usługi powodujące zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla mieszkańców i otaczającego środowiska, takie jak. hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami (w szczególności: warsztaty produkcyjne, mechaniczne, samochodowe, stolarskie itp.),

17) stacja paliw - rozumie się przez to detaliczną sprzedaż paliwa, wraz z handlem detalicznym i małą gastronomią,

18) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - rozumie się przez to obiekty z zakresu handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w tym galerie handlowo - usługowo - rozrywkowe, w ramach których dopuszcza się funkcje rozrywkowe (kino itp.), funkcje rekreacyjne (fitness itp.), gastronomię oraz inne funkcje towarzyszące galerii, w tym infrastrukturę techniczną (wraz ze stacją transformatorową), parkingi i garaże (w tym podziemne i wielopoziomowe).

§3.

Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§4.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§5.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) symbole określające przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§7.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW,

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - MN,

3) zabudowa usługowa - U,

4) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - UC,

5) ulice publiczne - KD,

6) droga wewnętrzna - KDW,

7) infrastruktura techniczna, elektroenergetyka - E,

8) parking - KS.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

§8.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki.

§9.

Na terenie objętym planem, zakazuje się:

1) wznoszenia prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska zabudowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), a istniejącą zabudowę o takim charakterze należy likwidować lub modernizować,

2) stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu siding.

§10.

Na terenie objętym planem:

1) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi (przepisami techniczno - budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,
2) występują tereny przeznaczone na cele związane z obronnością państwa.

§11.

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji wielkoformatowych tablic reklamowych o powierzchni reklamowej powyżej 8m2. Przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii służb architektonicznych Urzędu Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam. Na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

§12.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP - ONO 302 Pradolina Barycz-Głogów (W),

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność,

3) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury,

4) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

5) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji,

6) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi w tym dla następujących rodzajów terenów:

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na terenach: MW,

b) mieszkaniowo - usługowych, na terenach: MN/U i MW/U.

7) dla złoża rud miedzi „Głogów” RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.

 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§13.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązuje:

1) dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (tereny: 34.1.U, 41.3.MN/U, 70.1.MN/U i 73.1.MW/U):

a) należy utrzymać historyczną formę architektoniczną budynku (nakazuje się utrzymanie gabarytów wysokościowych, form dachu i rodzaju pokrycia dachowego, kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej),

b) zakaz docieplania budynku od zewnątrz (ochrona wystroju architektonicznego - detalu i materiału elewacji),

c) zakaz umieszczania elementów technicznego wyposażenia budynków na fasadach (klimatyzatorów, anten satelitarnych, przewodów dymowych i wentylacyjnych, reklam niezwiązanych z prowadzona w danym obiekcie działalnością),

d) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,

2) w przypadku zabudowy uzupełniającej istniejącą historyczną zabudowę, nowe budynki winny mieć gabaryty, kształty dachów oraz pokrycia dachów wynikające z historycznego sąsiedztwa, zakazuje się stosowania kolumn w elewacjach (kolumn podpierających daszki nad drzwiami, nadwieszone bryły budynków, balkony, ganki),

3) nowa zabudowa winna być dostosowana do zabudowy historycznej, zapis ten nie dotyczy galerii handlowo - usługowo - rozrywkowej na terenie 1.UC/U, z wyjątkiem pierzei od strony ul. Wojska Polskiego i ul. Gen. Wł. Sikorskiego,

4) we wszystkich budynkach przedwojennych: stolarka może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną, nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach, przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny,

5) strefa obserwacji archeologicznej (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) dla miejscowości o metryce średniowiecznej lub nowożytnej oraz obszarów o zachowanych reliktach intensywnego pradziejowego i historycznego osadnictwa przewidzianych pod zainwestowanie, przedmiotem ochrony w strefie są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne, w strefie obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych poprzedzających roboty ziemne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

§14.

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego,

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w §1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci,

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem,

b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii,

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia,

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki,

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej,

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej,

3) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych.

§15.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic publicznych i dróg wewnętrznych podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego,

2) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji niezbędnych sieci infrastruktury technicznej,

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic lub na innych sąsiadujących terenach publicznych, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami dla terenów (Dział II),

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażu,

5) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażu,

6) na terenie zabudowy usługowej - minimum 1 miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej,

7) na terenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - minimum 1 miejsce postojowe na każde 70 100 m2 powierzchni użytkowej usług.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§16.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące zasady dotyczące scalenia i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

2) na terenie 1.UC/U powierzchnia działki pod inwestycję nie może być mniejsza niż 5000m2 (z wyjątkiem działek pod stację paliw, drogi wewnętrzne i obiekty infrastruktury technicznej np. stacje transformatorowe),

3) dla pozostałych terenów powierzchnia działki pod inwestycję nie może być mniejsza niż 50 m2 (z wyjątkiem działek pod drogi wewnętrzne i obiekty infrastruktury technicznej np. stacje transformatorowe),

4) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 10m (nie dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej np. stacje transformatorowe),

5) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 600.


DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) usługi, z wyjątkiem usług uciążliwych,

c) infrastruktura techniczna (w tym stacja transformatorowa),

d) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) ilość kondygnacji nadziemnych cztery, w tym poddasze użytkowe,

3) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),

4) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,

5) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych, dachów namiotowych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

6) dopuszcza się lokalizację usług: wyodrębnione samodzielne lokale handlowe i usługowe należy sytuować w parterach budynków mieszkalnych,

7) dopuszcza się dla stacji transformatorowej jej adaptację, wymianę lub przebudowę, likwidację, przeniesienie w inne miejsce lub wbudowanie w budynek mieszkalny,

8) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, pod warunkiem, że po przebudowie spełnią warunki kształtowania zabudowy ustalone w planie i nie będą kolidować z otoczeniem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni terenu,

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,

3) obowiązek wydzielenia terenów zielonych (w tym placu zabaw dla dzieci).

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd z projektowanej ulicy 1.KD-L poprzez ulicę dojazdową 1.KD-D, dopuszcza się tymczasowo obsługę terenu istniejącym wjazdem z ul. Wojska Polskiego.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) uzupełniające:

a) usługi, z wyjątkiem usług uciążliwych,

b) ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) ilość kondygnacji nadziemnych cztery, w tym poddasze użytkowe,

3) dach stromy o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, główna kalenica wzdłuż ul. Wojska Polskiego, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),

4) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,

5) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych, dachów namiotowych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

6) dopuszcza się lokalizację usług: wyodrębnione samodzielne lokale handlowe i usługowe należy sytuować w parterze budynku mieszkalnego,

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych,

8) dla budynku nie spełniającego warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejącego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, pod warunkiem, że po przebudowie spełni warunki kształtowania zabudowy ustalone w planie i nie będzie kolidować z otoczeniem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd z projektowanej ulicy 1.KD-L poprzez ulicę dojazdową 1.KD-D, dopuszcza się tymczasowo obsługę terenu istniejącym wjazdem z ul. Wojska Polskiego.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowe 0,5%

§19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32.1.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy wielorodzinnej.

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,

2) w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetleniem, dopuszcza się elementy małej architektury.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / terenu zabudowy usługowej.

§20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 73.1.MW/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem usług uciążliwych,

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) parkingi i garaże.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynek w gminnej ewidencji zabytków,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

3) ilość kondygnacji nadziemnych dwie plus poddasze użytkowe,

4) dopuszcza się realizację usług w piwnicy, parterze i na 1 piętrze budynku,

5) dach stromy symetryczny, o kącie nachylenia połaci 300-500, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka, zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki,

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych,

2) należy przeznaczyć co najmniej 25% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną,

3) zachować istniejący starodrzew,

4) niezabudowane części terenu przeznaczyć pod zieleń.

4. Na terenie, o którym w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 9.
Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / terenu ulic publicznych.

§21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.1.MW/KD-Z ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe (alternatywnie):

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy wielorodzinnej,

b) ulica publiczna - klasy zbiorczej - teren przeznaczony na powiększenie ulicy Sikorskiego,

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) w przypadku włączenia terenu do przyległego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

a) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych,

b) w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetleniem,

2) w przypadku włączenia terenu do przyległego terenu ulicy publicznej:

a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m,

b) w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań jezdnia, chodnik w formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetleniem,

c) w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego wraz oświetleniem.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 10.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / terenów zabudowy usługowej.

§22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41.3.MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem usług uciążliwych,

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynek w gminnej ewidencji zabytków,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

3) ilość kondygnacji nadziemnych dwie,

4) dopuszcza się lokalizację usług, nie wymagających wyodrębniania samodzielnego lokalu usługowego i budowy odrębnego wejścia zewnętrznego do budynku,

5) dach stromy symetryczny, o kącie nachylenia połaci 300-500, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka, zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki,

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zazielenienie terenów niezabudowanych,

2) dopuszcza się zlokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych poza terenem.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.1.MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem usług uciążliwych,

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) parkingi i garaże.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynek w gminnej ewidencji zabytków,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

3) ilość kondygnacji nadziemnych dwie plus poddasze użytkowe,

4) realizacja funkcji podstawowych w budynku: alternatywnie lub w sposób łączny, bez określania proporcji,

5) dach stromy symetryczny, o kącie nachylenia połaci 300-500, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka, zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki,

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych,

8) dopuszcza się lokalizację parterowego budynku gospodarczego i garażowego o architekturze nawiązującej do budynku istniejącego, w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych,

2) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

3) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną,

4) zazielenienie terenów niezabudowanych.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd od strony terenu 70.3.KS.

5. Na terenie, o którym w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 11.
Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej.

§24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi, w tym administracji publicznej (Starostwo Powiatowe), z wyłączeniem usług uciążliwych,

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynek w gminnej ewidencji zabytków,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

3) ilość kondygnacji nadziemnych cztery, w tym poddasze użytkowe,

4) dach stromy o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, główna kalenica wzdłuż ul. Gen. Wł. Sikorskiego, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),

5) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,

6) zakaz stosowania:

a) jaskrawej kolorystyki,

b) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zachowanie istniejącego drzewostanu od strony południowej,

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd od strony terenu 1.1.KD-Z na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi, z wyłączeniem usług uciążliwych.

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych cztery, w tym poddasze użytkowe,

3) dla stanu istniejącego (3 kondygnacje) dopuszcza się dach płaski, w przypadku nadbudowy poddasza ustala się dach stromy o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, głównej kalenicy wzdłuż ul. Gen. Wł. Sikorskiego kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),

4) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka nawiązująca do kolorystyki budynków bezpośrednio przylegających,

5) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych, dachów namiotowych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) jaskrawej kolorystyki,

d) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych

6) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych,

7) dopuszcza się remonty i przebudowę budynku, pod warunkiem spełnienia warunków kształtowania zabudowy, ustalonych w planie.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) należy zachować istniejące elementy małej architektury,

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,

3) urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetlenia,

4) urządzenie zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej - dojazd z ulicy 1.1.KD-Z poprzez teren 1.KDW lub teren 34.1.U za zgodą właściciela terenu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30,0%.

§26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.2.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek teren 71UP usługi opieki społecznej, Dom Dziennego Pobytu przy ul. Słowiańskiej 28,

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zazielenienie terenów niezabudowanych,

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,

3) w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań urządzenie miejsc postojowych lub parkingu, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetleniem,

4) dopuszcza się elementy małej architektury,

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej - dojazd z ulicy Armii Krajowej poprzez teren 72UC i 71UP.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 82.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi, z wyłączeniem usług uciążliwych,

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego lub jego rozbiórkę i budowę nowego, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, określonej jak na rysunku planu,

2) ilość kondygnacji nadziemnych jedna,

3) dach płaski,

4) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,

5) zakaz stosowania:

a) jaskrawej kolorystyki,

b) ogrodzeń,

6) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zachowanie istniejącego drzewostanu,

2) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich,

3) dopuszcza się możliwość wydzielenia miejsca pod usługi sezonowe (mała gastronomia),

4) dopuszcza się przeznaczenie fragmentu terenu od strony północnej i wschodniej dla potrzeb przebudowy istniejącego włączenia ulicy Słowiańskiej do ronda Konstytucji 3-Maja;

5) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd od strony ul. Słowiańskiej terenu 15KL1/2 na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30,0%.

§28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 101.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi, z wyłączeniem usług uciążliwych,

2) uzupełniające infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) obowiązująca linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) ilość kondygnacji nadziemnych jedna,

3) dach stromy o kącie nachylenia od 300 do 500, krytych dachówką w kolorze dachów budynków sąsiadujących,

4) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka, w kolorze nawiązującym do elewacji budynków przylegających,

5) zakaz stosowania ogrodzeń,

6) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich,

2) dopuszcza się możliwość wydzielenia miejsca pod usługi sezonowe (mała gastronomia),

3) dopuszcza się zlokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych poza terenem,

4) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 12.
Ustalenia dla terenu obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 / terenu usług.

§29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.UC/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

b) usługi.

2) uzupełniające:

a) stacja paliw,

b) mieszkania funkcyjne,

c) infrastruktura techniczna,

d) parkingi i garaże (w tym podziemne i wielopoziomowe),

e) drogi wewnętrzne i place manewrowe,

f) zieleń urządzona.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy, określone jak na rysunku planu,

2) docelowa powierzchnia zabudowy kubaturowej (łącznie z parkingiem podziemnym) nie może przekraczać 85% powierzchni terenu,

3) intensywność zabudowy minimalna 0,6 0,01, maksymalna 2,5; dla stacji paliw i obiektów infrastruktury technicznej intensywność zabudowy minimalna 0,3,

4) minimalna wysokość nowo projektowanej zabudowy nie może być mniejsza niż 10,0m, z zastrzeżeniem pkt 5) i 6),

5) minimalna wysokość dla min 50% pierzei zabudowy od strony ul. Wojska Polskiego i zbiegu ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego nie może być mniejsza niż 13,0 10,0 m,

6) zakaz lokalizacji obiektów jedno kondygnacyjnych, z zastrzeżeniem pkt. 7) i 8),

7) od strony ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. W. Pola dopuszcza się lokalizację parterowego obiektu stacji paliw,

8) dopuszcza się lokalizację obiektów jednokondygnacyjnych w poziomie piętra, z usytuowaniem miejsc postojowych na poziomie terenu pod obiektem,

9) maksymalna wysokość nowo projektowanej zabudowy nie może być większa niż 16,0m, dla 30% powierzchni zabudowy budynku galerii dopuszcza się maksymalną wysokość 22,0m, dla potrzeb realizacji funkcji rekreacyjno-usługowych, jak np. sal kinowych, konferencyjnych czy restauracji,

10) dachy płaskie; dopuszcza się dachy ukośne o kącie nachylenia do 500 dla max 20 % powierzchni dachów, z pokryciem dachówką, blachą dachówkopodobną lub innym nowoczesnym materiałem pokryciowym,

11) elewacje tynkowe, ceramiczne i z nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka,

12) dla pierzei od strony ul. Wojska Polskiego i zbiegu ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego zakaz stosowania w elewacji płyt warstwowych i okładzin elewacyjnych z blach falistych; obowiązek różnicowania elewacji i wprowadzenia witryn sklepowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) obowiązek opracowania ogólnej koncepcji architektonicznej całościowego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powiązań zewnętrznych,

2) dopuszcza się realizację zabudowy w etapach; dla każdego etapu obowiązek kompleksowego zagospodarowania terenu z oświetleniem, ciągami pieszymi, małą architekturą i zielenią,

3) posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych; dla dojazdów i placów manewrowych dopuszcza się nawierzchnię asfaltową,

4) urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu wbudowanego, usytuowanego na dachu budynku, na poziomie terenu lub podziemnego,

5) budowa dojazdów i placów manewrowych oraz ciągów pieszych z zielenią i oświetleniem,

6) urządzenie zieleni na pozostałych terenach w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu:

1) dojazdy z projektowanej ulicy 1.KD-L oraz z ulicy 1.1.KD-Z, z wykorzystaniem istniejącego wjazdu przy terenie 35.1.U,

2) rozwiązania komunikacyjne związane z obsługą terenu 1.UC/U skoordynować z projektem przebudowy ulicy Wojska Polskiego.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30,0%.

Rozdział 13.
Ustalenia dla terenów ulic publicznych i drogi wewnętrznej.

§30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.KD-Z ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy zbiorczej - ul. Sikorskiego.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) ulica jedno jezdniowa o dwóch pasach ruchu, docelowo czterech pasów ruchu,

2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m,

3) obustronny chodnik,

4) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie,

5) ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

7) należy utrzymywać i pielęgnować istniejące okazy starodrzewu nie kolidującego z projektowaną przebudową ulicy.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 1,0%.

§31.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1.1.KD-Z ustala się przeznaczenie ulica publiczna - klasy zbiorczej - ul. Wojska Polskiego.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m,

2) w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań jezdnia, chodnik w formie ciągu pieszego z zielenią, elementy wyposażenia ulicy oraz oświetlenie,

3) ścieżka rowerowa, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§32.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-L ustala się przeznaczenie ulica publiczna - klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość jezdni min. 6m,

2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m,

3) obustronny chodnik,

4) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie,

5) ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej, przystanek komunikacji miejskiej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

7) należy utrzymywać i pielęgnować istniejące okazy starodrzewu (przy ul. W. Pola) nie kolidującego z projektowaną przebudową ulicy.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§33.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-D ustala się przeznaczenie ulica publiczna - klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość jezdni min. 5m,

2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0 m,

3) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie,

4) ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§34.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19.1.KD-D ustala się przeznaczenie ulica publiczna - klasy dojazdowej - ul. J. Matejki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0m,

2) jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, elementy wyposażenia ulicy, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§35.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDW ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) ulica jedno jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m,

3) obustronny chodnik,

4) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie,

5) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Droga wewnętrzna przeznaczona dla obsługi komunikacyjnej terenu 1.UC/U i 35.1.U z ul. Gen. Wł. Sikorskiego, z zastosowaniem prawoskrętów.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 1,0%.

Rozdział 14.
Ustalenia dla terenu infrastruktury.

§36.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się przeznaczenie infrastruktura techniczna - elektroenergetyka - stacja transformatorowa wolnostojąca.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stacja transformatorowa: dopuszcza się jej wymianę, przebudowę, likwidację lub przeniesienie w inne miejsce, na terenie objętym planem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 15.
Ustalenia dla terenu parkingu.

§37.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.3.KS ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: parking,

2) uzupełniające infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje jezdnia do obsługi komunikacyjnej terenów: 68KS - parking i 70.1.MN/U.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.


DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

§38.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

Opublikowano w DZ. URZ. WOJ. 2012.787 dnia 23.02.2012r.