Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem sygn. akt II AS/Wr 885/12 z dnia 7 lutego 2013 stwierdził nieważność § 4 pkt 4, § 12 ust. 1 pkt 1 we fragmencie: „pod inwestycję”, § 12 ust. 2 we fragmencie: „oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa istniejącego zagospodarowania”, § 13 we fragmencie: „11.1 KD-PP”, § 16, § 29, rysunku planu w zakresie terenu 11.1 KD-PP (załącznik nr 1) oraz w zakresie terenu 3.1.MN/U (załącznik nr 4).

Uchwałą nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.

UCHWAŁA Nr XXX/184/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie i uchwałą nr XXVI/163/12 z dnia 20 marca 2012 r., zmieniającą uchwałę nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie, stwierdzając, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:


Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie, zwane dalej planem, obejmują:

1) w zakresie dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych obszar w granicach określonych na rysunkach planu, stanowiących załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

2) w zakresie odstąpienia od zakazów i ograniczeń lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej zmiany treści:

a) § 7 ust. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXIX/377/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie,

b) § 8 ust. 9 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVI/321/2009 r. z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak występowania takich obszarów;

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ze względu na brak takich terenów;

7) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak takich terenów;

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, ze względu na brak występowania takich obszarów.

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) linia rozgraniczająca - granica między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, pochylni i zadaszeń nad wejściami do budynków, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej nie będących budynkami;

3) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu;

7) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

8) cel publiczny - cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);

9) teren biologicznie czynny - teren biologicznie czynny w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

10) szyld - graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność umieszczone na budynku lub na terenie, na którym działalność jest wykonywana, o powierzchni nie większej niż 0,7 m2;

11) ogrodzenie ażurowe - ogrodzenie, w którym powierzchnia ogrodzenia nie przysłonięta przez jego trwałe elementy stanowi co najmniej 40 % powierzchni całkowitej ogrodzenia.

§3.

1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) linie rozgraniczające tereny;

4) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków;

5) stanowiska archeologiczne;

6) strefa "OW" obserwacji archeologicznej;

7) strefa "K" ochrony krajobrazu kulturowego;

8) zasięg obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302 Pradolina Barycz-Głogów;

9) granice zasięgu wód powodziowych o Q=1 %;

10) granice zasięgu wód powodziowych o Q=10 %;

11) granice terenu zamkniętego;

12) przeznaczenie terenów i ich symbole indentyfikacyjne.

5. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§4.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole identyfikacyjne:

1) tereny dróg klasy lokalnej - KD-L;

2) tereny dróg klasy dojazdowej - KD-D;

3) tereny ciągów pieszo-jezdnych - KD-PJ;

4) tereny parkingów - KD-PP;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową - MN/U;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny zabudowy usługowej - MN/MR/U;

7) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW;

8) tereny zabudowy usługowej wraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną - U/MW;

9) tereny zabudowy usługowej - U;

10) tereny zabudowy produkcyjnej - P;

11) tereny zieleni działkowej - ZD;

12) tereny ogrodów przydomowych i sadów - RO;

13) tereny zieleni nieurządzonej - ZN;

14) tereny wód - W;

15) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - E;

16) tereny kolei - Tk.

§5.

Ustala się następujące zasady w zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki;

2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, dróg pożarowych i parkingów;

3) lokalizacja budynków na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zastrzeżeniem pkt. 4 i 5;

4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zlokalizowanej częściowo lub w całości poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z prawem do remontu, przebudowy i nadbudowy;

5) linie zabudowy, nie obowiązują dla budynków i budowli infrastruktury technicznej;

6) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding;

7) dopuszcza się sytuowanie reklam wielkoformatowych wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 71.1. P i ustala się:

a) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych; dopuszcza się formy przestrzenne urządzeń reklamowych o łącznej powierzchni reklamowej nie przekraczającej 12.0 m2,

b) zakaz sytuowania reklam na ogrodzeniach z wyjątkiem ogrodzeń tymczasowych; maksymalna powierzchnia jednej reklamy nie może przekraczać 6.0 m2,

c) reklamy mocowane na elewacjach budynków powinny być dostosowane do elewacji skalą oraz kompozycją i nie przekraczać łącznie 30 % powierzchni elewacji, z zakazem zasłaniania okien,

d) zakaz podświetlania reklam w sposób mogący powodować uciążliwości i oślepienie kierujących poruszających się po drogach publicznych;

8) na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się możliwość lokalizowania szyldów, przy czym nie mogą być one realizowanie inaczej niż:

a) na ogrodzeniu posesji,

b) na ścianie zewnętrznej budynku;

9) ustala się zakaz lokalizacji szyldów i urządzeń reklamowych na terenach niezwiązanych z miejscem prowadzenia działalności, z wyjątkiem terenów dróg publicznych;

10) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych na terenach mieszkaniowych i usługowych;

11) stosowanie ogrodzeń ażurowych dla zabudowy mieszkaniowej, od strony dróg publicznych;

12) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m za wyjątkiem ogrodzeń terenów przemysłowo-składowych oraz mających pełnić funkcję ochrony przed hałasem od terenów kolejowych.

§6.

Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony środowiska i przyrody:

1) dla terenów objętych ochroną przed hałasem, dla których obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:

a) tereny, o których mowa w § 4 pkt 5, 6, 7 i 8 należą do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b) tereny, o których mowa w § 4 pkt 11, należą do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

2) dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt 1, nie określa się ochrony przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz dokonywania makroniwelacji terenu, za wyjątkiem niwelacji niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnych i drogowych, a także lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej w granicach zasięgu wód powodziowych o Q=1 % i Q=10 %;

4) ograniczenie uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających emisję zanieczyszczeń, hałasu i promieniowania;

5) na terenach objętych planem zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227 ze zm.) z dopuszczeniem odstępstwa od przyjętej zasady dla terenu zabudowy produkcyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolami 71.1. P oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

6) na terenach objętych planem dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu i oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia dla których odstąpiono od sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

7) w granicach zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302 Pradolina Barycz-Głogów ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu;

8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury.

§7.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1) ochronę konserwatorską zabytków archeologicznych to jest stanowiska archeologicznego nr ewid. AZP 8/94/68-20 zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

2) ochronę obszaru w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

3) ochronę obszaru w granicach strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego, w której obowiązuje:

a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych,

b) zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych;

4) ochronę zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których obowiązuje:

a) nakaz zachowania pierwotnych gabarytów budynku, podziałów elewacji, proporcji otworów okiennych i drzwiowych, formy i pokrycia dachu oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

b) zakaz umieszczania elementów technicznych na elewacji budynku,

b) zakaz umieszczania elementów technicznych na elewacji frontowej budynku oraz elewacji od strony dróg głównych.

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz na elewacji budynku.

5) obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

6) obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§8.

W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, ustala się:

1) granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat - granice zasięgu wód powodziowych o Q=1 % i Q=10 % wskazane na rysunku planu, dla których obowiązują następujące ustalenia:

a) zakaz podpiwniczenia budynków,

b) rzędna poziomu parteru budynku powinna znajdować się nie niżej niż 76.0 m n.p.m.;

2) granice terenu zamkniętego wskazane na rysunku planu.

3) dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na części obszaru objętego planem, obowiązują przepisy odrębne.

§9.

Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w zakresie lokalizowania nośników reklamowych i szyldów obowiązują ustalenia zawarte w § 5 pkt 7, 8 i 9;

2) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania nawierzchni ulic, chodników i placów w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, wiat przystankowych i zieleni na terenach dróg, z wyjątkiem pasa jezdnego, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych o drogach publicznych.

§10.

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

3) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

4) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne;

5) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci;

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 4.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych docelowo systemem sieci kanalizacji sanitarnej;

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się:

a) dla terenów w graniach zasięgu wód powodziowych o Q=1 % i Q= 10 % gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach na ścieki, przy czym właz zbiornika nie może być lokalizowany poniżej rzędnej 76.0 m n. p. m.,

b) dla pozostałych terenów gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach na ścieki oraz realizację przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 4.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 4.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się budowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, stacji redukcyjno - pomiarowych oraz przyłączy gazowych, zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 4.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) z sieci ciepłowniczej,

b) gazem,

c) energią elektryczną,

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii;

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o sprawności powyżej 80 % i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy zgodnie z warunkami określonymi § 10 ust. 1 pkt 4.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 4;

3) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;

4) wyznacza się strefy ograniczenia zagospodarowania terenów, wskazane na rysunku planu, wynikające z przebiegu napowietrznych sieci elektroenergetycznych, dla których ustala się:

a) dla linii o napięciu od 15 do 30 kV szerokość strefy po 10 m od skrajnego przewodu linii,

b) dla linii o napięciu do 1 kV szerokość strefy po 3 m od skrajnego przewodu linii;

5) zakaz lokalizacji zabudowy mającej pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w strefach ograniczenia zagospodarowania terenów, wynikających z przebiegu napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

6) możliwość wydzielenia działek pod stacje transformatorowe na wszystkich terenach w granicach obszaru objętego planem o wielkości nie mniejszej niż 56 m2;

7) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznych:

a) dla terenów w granicach zasięgu wód powodziowych o Q=1 % i Q=10 % w formie linii napowietrznych i kablowych 20 kV i 0,4 kV wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych,

b) dla pozostałych terenów w formie linii kablowych 20 kV i 0,4 kV wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych.

8. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się obowiązek:

1) magazynowania odpadów komunalnych stałych w wyznaczonych miejscach oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych i ich wywozu do miejsc odzysku lub składowania i unieszkodliwiania.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) ustalone w planie ograniczenia dotyczące obiektów budowlanych nie dotyczą inwestycji z zakresu łączności publicznej.

10. Dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych, o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m.

11. Na terenie objętym planem, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na własnej działce w granicach terenu, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja w liczbie:

1) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i 1,2 miejsca postojowego na mieszkanie, a w przypadku lokalizacji ponadto usług, dodatkowo nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług;

2) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych;

3) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych.

§11.

1. W Uchwale Nr XXIX/377/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie §7 ust.6 otrzymuje brzmienie: "6. W zakresie telekomunikacji ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; dopuszcza się prowadzenie sieci we wspólnych kanałach zbiorczych."

2. W Uchwale Nr XXXVI/321/2009 r. z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie §8 ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej."

§12.

1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) wielkość nowo wydzielonej działki pod inwestycję nie mniejsza niż 600 m2;

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 17 m.

2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, sieci i obiekty infrastruktury technicznej oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.

3. Kąt położenia granic działek, o których mowa w ust. 1, w stosunku do linii rozgraniczającej z drogą, z której ustalono obsługę komunikacyjną, powinien wynosić 90°, z dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 30°.

§13.

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D, KD-PJ, KD-PP, E i Tk wyznacza się jako tereny pod lokalizacje inwestycji celu publicznego.

§14.

W zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) ustala się:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.2. U i 71.1.P obowiązuje wysokość stawki procentowej 30 %;

2) na pozostałych terenach w granicach obszaru objętego planem, obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5 %.

Rozdział 2.
Ustalenia dla terenów

§15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) miejsca postojowe i garaże,

c) zabudowa gospodarcza,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość realizacji usług w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej, stanowiących nie więcej niż 45 % powierzchni całkowitej przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 0,8;

6) geometria dachu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45°, co najmniej dwuspadowe kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

b) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

c) obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów, w stonowanej kolorystyce;

8) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.

6. Dla garaży wolnostojących i zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce.

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 1.

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej od terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.1. KD-L.

§16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1. MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) miejsca postojowe i garaże,

c) zabudowa gospodarcza,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1. jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość realizacji usług w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej, stanowiących nie więcej niż 40 % powierzchni całkowitej przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 9,5 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 0,8;

6) geometria dachu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, co najmniej dwuspadowe kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

b) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

c) obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów, w stonowanej kolorystyce;

8) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.

5. Dla garaży wolnostojących i zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z projektowanej drogi 15.3 KD-D, a także dopuszcza się obsługę z przyległej drogi 1.1. KD-L.

§17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.2. U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa;

2) uzupełniające:

a) miejsca postojowe i garaże,

b) zabudowa gospodarcza,

c) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 wyklucza się możliwość realizacji funkcji mieszkaniowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1;

6) geometria dachu:

a) dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowej od 5° do 20° lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, co najmniej dwuspadowe, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

b) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

c) dla dachów stromych obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów, w stonowanej kolorystyce;

8) dla dachów stromych obowiązek stosowania kolorystyki z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.

5. Dla garaży wolnostojących i zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległej drogi 1.1. KD-L.

§18.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 41.1. MN/MR/U, 44.1. MN/MR/U, 57.1. MN/MR/U, 58.1. MN/MR/U, 61.1. MN/MR/U i 61.2. MN/MR/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa zagrodowa;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) drogi wewnętrzne i ciągi piesze,

c) miejsca postojowe i garaże,

d) zabudowa gospodarcza,

e) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala się:

1) możliwość rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z zachowaniem warunków określonych w planie;

2) możliwość rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej oraz lokalizacji nowych budynków służących produkcji rolnej na istniejących działkach siedliskowych, z zachowaniem warunków określonych w planie;

3) możliwość realizacji usług, stanowiących nie więcej niż 40 % powierzchni całkowitej przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową:

a) w parterach budynków mieszkalnych,

b) z wykorzystaniem istniejących budynków zabudowy zagrodowej,

c) w formie nowej zabudowy, wolnostojącej lub powiązanej z istniejącą zabudową;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;

2) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe;

3) geometria dachu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, co najmniej dwuspadowe kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

b) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

c) obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

4) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów, w stonowanej kolorystyce;

5) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

6) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki,

c) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 0,8;

2) dla zabudowy zagrodowej:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50 % powierzchni działki,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki,

c) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.

6. Dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 8 pkt 1.

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 57.1. MN/MR/U, 58.1. MN/MR/U, 61.1. MN/MR/U i 61.2. MN/MR/U obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 2.

9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41.1. MN/MR/U z terenu drogi 18.1. KD-D oraz terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Końcowej;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.1. MN/MR/U z terenu drogi 18.1. KD-D oraz terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Końcowej;

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 57.1. MN/MR/U z terenu dróg 2.1. KD-L i 19.1. KD-D oraz terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Końcowej;

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 58.1. MN/MR/U z terenu drogi 2.1. KD-L;

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61.1. MN/MR/U z terenu drogi 19.1. KD-D oraz ciągu pieszo-jezdnego 20.1. KD-PJ;

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61.2. MN/MR/U z terenu drogi 2.1. KD-L oraz ciągu pieszo-jezdnego 20.1. KD-PJ.

§19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 31.1. MN/U i 31.4. MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) ulice wewnętrzne i ciągi piesze,

c) miejsca postojowe,

d) garaże,

e) zabudowa gospodarcza,

f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość realizacji usług stanowiących nie więcej niż 40 % powierzchni całkowitej przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej wolnostojącej, w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki;

4) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe;

6) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1;

7) geometria dachu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°, co najmniej dwuspadowe kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; dla istniejących budynków usytuowanych w granicy działki dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowej od 5° do 20°,

b) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

c) dla dachów stromych obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

8) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów, w stonowanej kolorystyce;

9) dla dachów stromych obowiązek stosowania kolorystyki z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

10) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla terenów, o którch mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.

5. Dla garaży wolnostojących i zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Rudnowskiej, poprzez istniejące skrzyżowania i zjazdy oraz ul. Na Uroczysku.

§20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.2. U/MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa, w tym hotele;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) ulice wewnętrzne i ciągi piesze,

c) miejsca postojowe i garaże,

d) zabudowa gospodarcza,

e) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się możliwość realizacji funkcji usługowej i mieszkaniowej łącznie lub samodzielnie w ramach jednej działki.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m;

4) liczba kondygnacji nie większa niż 3, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1,5;

6) geometria dachu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°, co najmniej dwuspadowe kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; dla istniejących budynków usytuowanych w granicy działki dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowej od 5° do 20°,

b) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

c) dla dachów stromych obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów, w stonowanej kolorystyce;

8) dla dachów stromych obowiązek stosowania kolorystyki z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się możliwość realizacji nie więcej niż 8 mieszkań w ramach jednego budynku.

5. Dla garaży wolnostojących i zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych i garaży, wbudowanych w bryły budynków lub wolnostojących.

7. Dla obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 4.

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Rudnowskiej, poprzez istniejące skrzyżowania i zjazdy.

§21.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 31.3. MW i 39.1. MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) ulice wewnętrzne i ciągi piesze,

c) miejsca postojowe i garaże,

d) zabudowa gospodarcza,

e) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość realizacji usług stanowiących nie więcej niż 30 % powierzchni całkowitej przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1,5;

6) geometria dachu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°, co najmniej dwuspadowe kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

b) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

c) obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów, w stonowanej kolorystyce;

8) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

5. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.

6. Dla obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdującego się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 31.3. MW obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 4.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Rudnowskiej, poprzez istniejące skrzyżowania i zjazdy oraz ul. Na Uroczysku i ul. Cukrowniczej.

§22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 71.1. P ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna, składy, magazyny,

b) działalność w zakresie obsługi komunikacji wodnej - port przeładunkowy;

2) uzupełniające:

a) usługi,

b) ulice wewnętrzne,

c) miejsca postojowe i garaże,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się możliwość realizacji usług stanowiących nie więcej niż 40 % powierzchni całkowitej przeznaczonej na funkcję produkcyjno-składowo-magazynową lub działalność związaną z obsługą komunikacji wodnej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy kubaturowej nie większa niż 16 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,5 i nie większy niż 2;

6) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 30°;

7) elewacje w stonowanej kolorystyce;

8) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 10 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie wiat oraz placów postojowych.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 8 pkt 1.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 3.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległej drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Starej.

§23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36b. ZD ustala się przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują warunki i zasady zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami odrębnymi o rodzinnych ogrodach działkowych.

3. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niż 80 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnego.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległej drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Cukrowniczej, a także dopuszcza się obsługę z ul. Na Uroczysku.

§24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 36a. ZN plan ustala przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń nieurządzoną;

2) uzupełniające:

a) ciągi piesze,

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 90 % powierzchni terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się:

1) lokalizacji zabudowy kubaturowej;

2) realizacji ogrodzeń.

§25.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 49.1. RO i 61.1. RO plan ustala przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów przydomowych i sadów.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje pozostawienie terenu w całości jako teren biologicznie czynny.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

§26.

1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolami 60.1. W plan ustala przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) ochronę wód wraz z obudową biologiczną;

2) konieczność oczyszczenia akwenu z zanieczyszczeń;

3) dopuszczenie pogłębienie dna;

4) utrzymanie i konserwację umocnień brzegów, skarp i dojazdów;

5) zapewnienie dostępu do wód służbom, odpowiedzialnym za ich utrzymanie.

§27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.3. E ustala się przeznaczenie podstawowe infrastruktura techniczna - elektroenergetyka - stacja transformatorowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się minimalną odległość budynku stacji transformatorowej od granicy działki nie mniejszą niż 1,5 m.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległej drogi 1.1. KD-L.

§28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 74.1. Tk plan ustala przeznaczenie podstawowe: tereny kolei.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) lokalizację nowych budynków i budowli służących obsłudze linii kolejowej.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 6 pkt 7.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi 1.1. KD-L.

§29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1. KD-PP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: parking;

2) uzupełniające:

a) ciągi piesze,

b) infrastruktura techniczna,

c) drogi wewnętrzne.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się obowiązek zagospodarowania zielenią w postaci krzewów, pasa o szerokości nie mniejszej niż 1 m, wzdłuż granic obszaru objętego planem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. Dla terenu o którym mowa w ust. 1, wprowadza się obowiązek zachowania biegnącego wzdłuż północnej granicy terenu istniejącego ciągu pieszego, z możliwością jego wydzielenia.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległej drogi 5.1. KD-D.

§30.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.1. KD-L, 2.1. KD-L i 36c. KD-L ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi klasy lokalnej.

2. Szerokość pasa drogowego dróg, o których mowa w ust. 1 zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) szerokość jezdni nie mniejszą niż 6 m;

3) w obrębie terenów istniejącej i planowanej zabudowy obowiązek realizacji chodnika jednostronnego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m;

4) obowiązek realizacji oświetlenia.

4. Zagospodarowanie terenów, o których mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

§31.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5.1. KD-D, 15.2. KD-D, 15.3. KD-D, 18.1. KD-D i 19.1. KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi klasy dojazdowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) szerokość jezdni nie mniejszą niż 5 m;

3) obowiązek realizacji oświetlenia.

3. Zagospodarowanie terenów, o których mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

§32.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20.1.KD-PJ ustala się przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo - jezdny.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) obowiązek realizacji oświetlenia.

3. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§33.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§34.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 27 listopada 2012 r. poz. 4261