Uchwałą nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/321/2009

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XV/145/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie, oraz uchwałą nr XVIII/163/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie, zwane dalej planem, obejmują tereny położone w Głogowie, w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków - z wyjątkiem budynków mieszkaniowych, oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

3) obowiązująca linia zabudowy - linia, na której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku lub jej część; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

4) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

6) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

7) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu (max 30%), która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;

8) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

9) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

10) wskaźnik intensywności zabudowy - stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggii i tarasów do powierzchni terenu, ograniczonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu, na której usytuowane są te budynki;

11) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to położony na działce grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, urządzonych jako stałe trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin.

§ 3.

1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) granice terenów zamkniętych;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

4) symbole określające przeznaczenie terenów;

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub ich zespół, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania wraz z obiektami towarzyszącymi (garażami i budynkami gospodarczymi);

3) usługi w tym handel;

4) ogrody działkowe;

5) przemysł, składy, magazyny;

6) gospodarka odpadami;

7) rolnicze;

8) zieleń nieurządzona;

9) sport i rekreacja;

10) ulice publiczne, ulice wewnętrzne;

11) parkingi;

12) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w szczególności sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) dla terenów mieszkaniowych oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i MN/U ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy do 50% powierzchni działki;

2) wszelkie obiekty budowlane powinny być dostosowane do otoczenia pod względem podstawowych elementów formy architektonicznej, jak układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i materiał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowane detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów okiennych i drzwiowych, okiennice, lukarny, tarasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz elementy przestrzenne reklam i znaków towarowych, zaleca się stosowanie do budowy technologii i materiałów miejscowych;

3) dla budynków mieszkalnych zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding;

4) wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej;

5) przy realizacji głównych ciągów pieszych przewidzieć budowę ścieżek rowerowych prowadzonych w miarę możliwości równolegle do ich przebiegów z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym;

6) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii Architekta Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam; na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością;

7) ogrodzenia posesji należy projektować i realizować ze szczególną dbałością o estetykę zwłaszcza od strony ulic i placów, nie mogą one przekraczać granic działek i linii rozgraniczenia ulic;

8) postuluje się zwiększenie stanu zadrzewień i zakrzewień w formie zieleni izolacyjnej, obsadzenia rzędowe ulic, naturalne ogrodzenia posesji;

9) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

10) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

11) dopuszcza się scalanie i podział działek;

12) usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej (CE-59) relacji Międzylesie - Wrocław - Kostrzyń - Szczecin, musi być zgodne z warunkami określonymi w Ustawie o transporcie kolejowym (Dz. U. Z 2007r. Nr 16, poz. 94).

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji;

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi;

8) na terenach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi Q1% (woda stuletnia lub największa powódź historyczna zbliżona do Q15) nie powinno się wprowadzać inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

§ 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - wszelkie prace prowadzone w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicznych mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pisemną zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych sieci i przyłączy wodociągowych, zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo systemem sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne przydomowe systemy oczyszczania ścieków sanitarnych, z zachowaniem wymagań, wynikających z przepisów ochrony środowiska;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się czasowo gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach na ścieki

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- docelowo systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu docelowo z rozdzielczej sieci gazowej;

2) ustala się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) z odnawialnych źródeł energii;

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci;

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości do 1,5m od granicy działki;

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej na terenach mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych, usługowo-mieszkalnych i usług sportu i rekreacji;

3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej.

 

Rozdział 2br> Ustalenia dla terenów

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34.1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) uzupełniające:

a) parkingi i garaże;

b) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu, obowiązująca linia zabudowy jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla budynku garażu;

2) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

3) ilość kondygnacji nadziemnych dwie w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) maksymalna wysokość zabudowy 9,0m;

5) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

6) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

7) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

8) obowiązek przeprowadzenia badań geotechnicznych pod kątem przydatności terenu pod zabudowę mieszkaniową;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 900 m2;

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

5) zazielenienie terenów niezabudowanych;

6) należy zapewnić co najmniej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 9.1.KD-L.

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) uzupełniające:

a) parkingi i garaże;

b) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu, obowiązująca linia zabudowy jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla budynku garażu;

2) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

3) ilość kondygnacji nadziemnych dwie w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) maksymalna wysokość zabudowy 9,0m;

5) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

6) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

7) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) należy zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 2KL1/2.

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.1.MW ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - teren przeznaczony na powiększenie przyległej działki zabudowy wielorodzinnej 32.MW.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje następujące ustalenie dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń wysoką;

3) urządzenie w miarę możliwości placu zabaw;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony terenu 9.1.KD-L.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi i garaże;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

3) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

5) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

6) garaże wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

7) usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 1200 m2;

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dopuszcza się podział wtórny terenów na działki budowlane oraz związane z nimi wewnętrzne dojazdy o minimalnej szerokości 5m i ciągi piesze;

4) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

5) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz prefabrykatów betonowych;

6) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

7) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony terenu 1.KD-L, 2.KD-L.

§ 13.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 23.1.MN/U i 25.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi i garaże;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem ppkt.2);

2) dla terenu 25.1.U/MN nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług od strony ul. Rudnowskiej;

3) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz nadbudowę budynków mieszkalnych oraz adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkalne,

5) maksymalna liczba kondygnacji - 3, w tym poddasze użytkowe;

6) dachy strome od 350 do 500, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

7) wysokość obiektów gospodarczych nie może przekroczyć 2 kondygnacji, wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym;

8) garaże wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

9) usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się podział wtórny terenów na działki budowlane oraz związane z nimi wewnętrzne dojazdy i ciągi piesze;

2) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz prefabrykatów betonowych;

4) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. Rudnowskiej;

5) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 23.1.MN/U od strony terenu 14KD1/2, ul. Rudnowskiej (1KG1/2);

2) dojazd do terenu 25.1.MN/U od strony terenu: 26.3.KD-D, 14KD1/2, 26.2.KD-G i 1KG1/2 (ul. Rudnowska);

§ 14.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 23.2.MN/U i 24.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi i garaże;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora;

3) na terenie 24.1.MN/U znajduje się obiekt o walorach kulturowych (budynek mieszkalny), wszelkie działania jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

4) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych;

5) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300- 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

6) na terenie 24.1.MN/U usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, dla działek położonych od strony terenów PKP (przy ulicy 15.KD1/2) dopuszcza się usługi wydzielone, wolnostojące lub w połączeniu z budynkiem mieszkalnym; powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;

7) na terenie 23.2.MN/U dopuszcza się usługi wydzielone, wolnostojące lub w połączeniu z budynkiem mieszkalnym; powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;

8) garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 700 m2;

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pieszych, na etapie podziałów terenu pod działki budowlane;

4) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

5) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

6) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

7) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 23.2.MN/U od strony terenu 14KD1/2;

2) dojazd do terenu 24.1.MN/U od strony terenu: 24.3.KD-D, 26.3.KD-D, 14KD1/2, 15KD1/2;

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi i garaże;

c) ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora;

3) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako kondygnacjępodziemną w zależności od poziomu wód gruntowych;

4) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300- 450, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;

5) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

6) usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;

7) garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od ul. Na Uroczysku (8KD1/2).

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 35.2.MN/U i 35.3.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi i garaże;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora;

3) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych;

4) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

6) usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;

7) garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 750 m2;

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pieszych, na etapie podziałów terenu pod działki budowlane;

4) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

5) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

6) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

7) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 35.2.MN/U od strony terenu: 9.1.KD-L, 35.10.KD-D, 35.11.KD-D;

2) dojazd do terenu 35.3.MN/U od strony terenu: 9.1.KD-L, 35.9.KD-L, 35.10.KD-D, 35.11.KD-D.

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 35.6.MN/U i 35.7.MN/U ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami - tereny przeznaczone na powiększenie przyległych działek zabudowy jednorodzinnej z usługami. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działek na zieleń wysoką

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 35.9.KD-L i poprzez przyległe działki istniejącej zabudowy mieszkaniowej;

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35.1.MW/MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.)

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) usługi tylko w parterach budynków mieszkalnych;

3) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym;

4) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

5) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się:

a) ilość kondygnacji nadziemnych trzy w tym trzecia w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) maksymalna wysokość zabudowy 14m;

c) dopuszcza się garaż lub parking podziemny, wystający poza obrys budynku mieszkalnego;

d) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekroczyć wartości 1,0;

e) obowiązuje realizacja zabudowy w jednolitej formie architektonicznej, nawiązującej do budynku znajdującego się na terenie 32MN (nr 3), w szczególności w zakresie wysokości budynku i formy dachu;

6) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

a) minimalną powierzchnię działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na 300m2;

b) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

c) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

d) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

e) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

2) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) zakaz lokalizacji indywidualnych garaży wolnostojących; dopuszcza się realizację garaży w formie zespołu (zespołów) boksów;

b) obowiązek urządzenia placu zabaw dla dzieci;

c) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenu;

4) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 miejsca postojowego na posesji dla samochodu osobowego na 1 lokal mieszkalny (dopuszcza się aby jedno było w garażu)

b) dla usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 9.1.KD-L, ul. Na Uroczysku (8KD1/2).

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.2.MW/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie, betoniarnie itp.)

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wyłącznie, jako towarzysząca usługom;

b) produkcja nieuciążliwa;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) parkingi i garaże;

e) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się nadbudowę poddasza i rozbudowę oraz remont istniejącego budynku mieszkalnego (ul. Rudnowska nr 60);

3) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się:

a) ilość kondygnacji nadziemnych trzy w tym trzecia w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) maksymalna wysokość zabudowy 12m;

c) dopuszcza się garaż lub parking podziemny, wystający poza obrys budynku mieszkalnego;

d) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekroczyć wartości 1,3;

e) obowiązuje realizacja zabudowy w jednolitej formie architektonicznej, w szczególności w zakresie wysokości budynków i formy dachów;

f) realizacja usług w parterach budynków mieszkalnych;

g) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym;

h) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

4) w przypadku realizacji zabudowy usługowej ustala się:

a) ilość kondygnacji nadziemnych max dwie, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

c) dachy płaskie o nachyleniu od 50 do 200 dla usług z częścią mieszkalną dopuszcza się dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

d) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkalnej w odrębnym budynku mieszkalnym na działce (max z dwoma lokalami mieszkalnymi);

e) dla budynków mieszkalnych dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym,

f) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

2) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. Rudnowskiej

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) zakaz lokalizacji indywidualnych garaży wolnostojących, dopuszczalna adaptacja istniejących obiektów lub budowa garaży w formie zespołu boksów;

b) obowiązek urządzenia placu zabaw dla dzieci;

c) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenu;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 miejsca postojowego na posesji dla samochodu osobowego na 1 lokal mieszkalny (dopuszcza się aby jedno było w garażu)

b) dla usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu: 10.1.KD-D.

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi, w szczególności hotel, gastronomia, obsługa komunikacyjna w tym stacja paliw;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 14m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych trzy, przy dachach ukośnych - trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się stropodachy płaskie;

5) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wtórny podział terenu;

2) dopuszcza się zachowanie (w tym modernizację) istniejących torów kolejowych (bocznica kolejowa) obsługujących tereny 5PS;

3) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

4) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

5) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla usług (z wyjątkiem hotelu) - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

b) dla hotelu 1 miejsce postojowe na każdy pokój hotelowy;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 4.1.KD-D.

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1.U ustala się następujące przeznaczenie: usługi - teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy usługowej - terenu 8UC. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na zieleń wysoką

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. Rudnowskiej przez teren 8UC.

§ 22.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U/MN i 26.1.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - jako towarzysząca usługom;

b) produkcja nieuciążliwa;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) parkingi i garaże;

e) infrastruktura techniczna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora;

3) dla terenu 26.1.U/MN nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług od strony ul. Rudnowskiej;

4) dopuszcza się maksymalnie dwa mieszkania towarzyszące usłudze na jednej działce;

5) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

6) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

7) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

8) dopuszcza się dachy płaskie tylko dla zabudowy usługowej;

9) garaże, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; dopuszcza się dach płaski w przypadku połączenia garażu z zabudową usługową;

10) na terenie 1.U/MN dopuszcza się stację paliw;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 1200 m2

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dla terenów 1.U/MN i 26.1.U/MN obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. Rudnowskiej;

4) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

5) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

6) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

7) należy zapewnić co najmniej:

a) dla każdego mieszkania - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

b) dla usług - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 1.U/MN od strony terenu 1.KD-L, 2.KD-L;

2) dojazd do terenu 26.1.U/MN od strony terenu 26.3.KD-D;

§ 23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1. U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

b) ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) realizacja usług w formie budynku wolnostojącego, w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej;

3) dopuszcza się maksymalnie dwa mieszkania, towarzyszące usłudze na jednej działce;

4) możliwa realizacja funkcji mieszkaniowej w odrębnym budynku mieszkalnym;

5) ilość kondygnacji nadziemnych - dwie z dachem płaskim lub kolebą, dla dachów ukośnych - jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

6) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

7) dachy ukośne o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

8) garaże w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji; forma dachów w nawiązaniu do zabudowy usługowej lub mieszkalnej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się podział wtórny działki - min pow. działki 1000 m2;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz prefabrykatów betonowych;

3) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

4) zazielenienie terenów niezabudowanych;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) dla każdego mieszkania - 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

b) dla usług - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. Rudnowskiej.

§ 24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35.4.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - jako towarzysząca usługom;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora;

3) dopuszcza się maksymalnie dwa mieszkania towarzyszące usłudze na jednej działce;

4) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

5) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

6) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

7) dopuszcza się dachy płaskie tylko dla zabudowy usługowej;

8) garaże, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; dopuszcza się dach płaski w przypadku połączenia garażu z zabudową usługową;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 1200 m2

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

4) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

5) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla każdego mieszkania - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

b) dla usług - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 35.9.KD-L, 35.10.KD-D, ul. Na Uroczysku (8KD1/2);

§ 25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 73.1.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - jako towarzysząca usługom;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się maksymalnie dwa mieszkania towarzyszące usłudze na jednej działce;

3) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

5) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

6) dopuszcza się dachy płaskie tylko dla zabudowy usługowej;

7) garaże, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; dopuszcza się dach płaski w przypadku połączenia garażu z zabudową usługową;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 1200 m2

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

4) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

5) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla każdego mieszkania - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

b) dla usług - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 13KD1/2 i ul. Rudnowskiej poprzez teren 21MN/UCrz.;

§ 26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.1.US/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) oświata, sport i rekreacja;

b) usługi;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

2) w przypadku realizacji sportu i rekreacji związanej z oświatą dopuszcza się parterowe obiekty zaplecza sportowego, w tym tymczasowe z dachem płaskim;

3) w przypadku usług komercyjnych:

a) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 12m;

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych trzy, przy dachach ukośnych - trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

c) dopuszcza się dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

d) dopuszcza się stropodachy płaskie;

e) dopuszcza się halę sportowo - rekreacyjną z zapleczem socjalnym;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenu 17.1.US/U z teren terenem 17.2.P/US/U z zachowaniem jednakowego zagospodarowania na obu terenach;

2) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

3) w przypadku realizacji funkcji usługowej dopuszcza się wtórny podział terenu na mniejsze działki o pow. min 1500m2 i realizację dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m, zaleca się całościowe opracowanie zagospodarowania terenu;

4) dopuszcza się terenowe boiska sportowo-rekreacyjne;

5) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

6) w przypadku realizacji usług należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

7) należy zapewnić co najmniej:

a) dla usług - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

b) w przypadku realizacji hali sportowo - rekreacyjnej - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 30 miejsc na widowni oraz 2 miejsca postojowe dla autobusów;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. Rudnowskiej (1KG1/2).

§ 27.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 54.1.U/P/O/US i 55.1.U/P/O/US ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi w tym obsługa komunikacji samochodowej;

b) przemysł, składy, magazyny;

c) gospodarka odpadami;

d) sport i rekreacja.

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) nie dopuszcza się mieszkań funkcyjnych towarzyszących funkcji podstawowej;

3) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 12.0m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) tereny odstojników ścieków Cukrowni "Głogów" w przypadku przeznaczenia pod usługi lub przemysł, składy, magazyny wymagają przekształceń lub rekultywacji terenu;

2) dopuszcza się wtórny podział terenu - minimalna powierzchnia działek 2500m2 i realizację dróg wewnętrznych, zaleca się całościowe opracowanie zagospodarowania terenu;

3) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

4) w razie przeznaczenia terenu pod zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne:

a) dopuszcza się zmianę konfiguracji terenu;

b) dopuszcza się obiekty tymczasowe (nietrwale związane z gruntem) dla potrzeb zaplecza sportu i rekreacji;

c) od strony zabudowy mieszkalnej Widziszowa obowiązuje nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy usługowej - 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej;

b) dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów - 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na 3 stanowiska pracy;

c) dla zabudowy gospodarki odpadami - 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na 5 stanowisk pracy.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 54.1.U/P/O od strony terenu 23.1.KD-D, 24.1.KD-D;

2) dojazd do terenu 55.1.U/P/O od strony terenu 22.1.KD-D, 23.1.KD-D, 24.1.KD-D.

§ 28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.1.P ustala się następujące przeznaczenie: przemysł, składy, magazyny - teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy przemysłowo - składowo - magazynowej - terenu 15PS. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. Rudnowskiej przez teren 15PS.

§ 29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35.5.P/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) przemysł, składy, magazyny;

b) usługi;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 12m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych trzy, przy dachach ukośnych - trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) dopuszcza się dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5) dopuszcza się stropodachy płaskie;

6) zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury, dopuszcza się wtórny podział terenu na mniejsze działki o pow. min 3000m2;

2) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

4) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy usługowej - 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej;

b) dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów - 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na 3 stanowiska pracy;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 35.9.KD-L, 35.8.KD-G ul. Rudnowskiej (1KG1/2) - za zgodą zarządcy drogi oraz ul. Na Uroczysku (8KD1/2).

§ 30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.2.P/US/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) przemysł, składy, magazyny;

b) sport i rekreacja;

c) usługi;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie, przy dachach ukośnych - druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się stropodachy płaskie;

5) dopuszcza się obiekty zaplecza terenów sportu i rekreacji;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) w przypadku przeznaczenia terenu pod sport i rekreację dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenu 17.1.US/U z terenem 17.2.P/US/U;

2) w przypadku realizacji funkcji usługowej, łącznie na terenach 17.1.US/U i 17.2.P/US/U, dopuszcza się wtórny podział terenu na mniejsze działki o pow. min 1500m2 i realizację dróg wewnętrznych, zaleca się całościowe opracowanie zagospodarowania terenu;

3) w przypadku realizacji funkcji przemysłowo - składowo - magazynowej dopuszcza się przeznaczenie terenu na powiększenie przyległych działek zabudowy przemysłowo - składowo - magazynowej - terenu 15PS

4) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

5) w przypadku realizacji usług należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

6) w przypadku realizacji funkcji przemysłowo - składowo - magazynowej wyznacza się pas zieleni izolacyjnej (wysokiej i niskiej) od strony terenu 17.1.US/U;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) w przypadku łącznego zagospodarowania terenów 17.1.US/U i 17.2.P/U/U pod sport i rekreację lub usługi dojazd od ul. Rudnowskiej (1KG1/2).

2) W przypadku zagospodarowania terenu pod funkcję przemysłowo - składowo - magazynową od strony terenu 15PS.

§ 31.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.2.ZD ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 2;

2) dopuszcza się budowę altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25m2 oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich;

3) przez teren przebiega infrastruktura techniczna - należy zapewnić dostęp do sieci;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. Rudnowskiej przez teren 9ZD.

§ 32.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.2.RO ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: ogrody przydomowe;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy - zakaz zabudowy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się użytkowanie terenu w formie przydomowych ogrodów domowych;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 9.1.KD-L.

§ 33.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 55.2.R/US ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny rolnicze.

b) usługi sportu i rekreacji;

2) uzupełniające - infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) tereny odstojników ścieków Cukrowni "Głogów" do przekształceń lub rekultywacji pod cele rolnicze.

2) w razie przeznaczenia terenu pod zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne:

a) dopuszcza się zmianę konfiguracji terenu;

b) dopuszcza się obiekty tymczasowe (nietrwale związane z gruntem) dla potrzeb zaplecza sportu i rekreacji;

c) od strony zabudowy mieszkalnej Widziszowa obowiązuje nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 22.1.KD-D.

§ 34.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34.2.ZN ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 2;

2) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

3) przez teren przebiega infrastruktura techniczna - należy zapewnić dostęp do sieci;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 9.1.KD-L.

§ 35.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-G ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy głównej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) szerokość jednego pasa ruchu min 3,5m;

3) klasa drogi wojewódzkiej nr 292 - G1/2;

4) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;

6) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 36.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.1.KD-G, 26.2.KD-G i 35.8.KD-G ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy głównej (rezerwa terenu pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 292).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;

5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 37.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-L, 2.KD-L, 9.1.KD-L i 35.9.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni - min 6.0m;

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się możliwość zlokalizowania przystanku autobusowego i postoju taksówek;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;

6) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 38.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4.1.KD-D, 22.1.KD-D, 23.1.KD-D, 24.1.KD-D, 24.3.KD-D, 26.3.KD-D, 35.10.KD-D i 35.11.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni:

a) dla terenów 4.1.KD-D, 26.3.KD-D i 35.10.KD-D - min 6.0m;

b) dla terenów 22.1.KD-D, 23.1.KD-D, 24.1.KD-D, 24.3.KD-D i 35.11.KD-D - min 5.0m;

3) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;

5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

6) dla terenu 4.1.KD-D:

a) dopuszcza się wykorzystanie działki nr 22 w obrębie 8 "Fabryczna", jako tymczasowe do czasu ewentualnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292;

b) na etapie wykonania projektu budowlanego drogi dojazdowej należy przewidzieć takie zabezpieczenie skarpy nasypu drogi wojewódzkiej nr 292, aby w żadnym wypadku przy przebudowie drogi dojazdowej nie naruszać jej konstrukcji;

c) należy przyjąć wody opadowe z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 292;

d) koncepcje oraz projekty przebudowy drogi dojazdowej z rozwiązaniem zabezpieczenia nasypu drogi wojewódzkiej nr 242 należy przedłożyć DSDiK we Wrocławiu.

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 39.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.1.KD-D, 15.1.KD-D i 35.12.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) na terenie 15.1.KD-D dopuszcza się przystanek autobusowy;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;

6) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 40.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 41.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 42.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

 

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 4 poz. 71 z 11.01.2010 r.