Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem sygn. akt II SA/Wr 108/21 z dnia 26 listopada 2021 stwierdził nieważność § 16, oraz załącznika graficznego nr 1 do uchwały w zakresie terenu MNU.

 

 

 

UCHWAŁA NR XXX/238/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala

i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie oraz uchwałą nr X/103/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1 zawiera się w granicach wyznaczonych na rysunku zmiany planu.

3. Integralną częścią zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:500;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Następujące oznaczenia na rysunku zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole określające przeznaczenie terenu;

5) strefa dopuszczenia 3 kondygnacji nadziemnych budynku;

6) miejsce wskazania szerokości.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku zmiany planu, nie wymienione w ust. 4 nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w zmianie planu nie określa się:

1) zasad kształtowania krajobrazu;

2) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2. Następujące określenia w zmianie planu oznaczają:

1) rysunek zmiany planu – załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) teren – obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

3) przepisy szczególne i odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, przepisy prawa

miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji;

4) przeznaczenie podstawowe – część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi – w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

5) przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia na rysunku zmiany planu ograniczająca część terenu, na której to części dopuszcza się wznoszenie budynków, linia ta nie dotyczy: urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, części podziemnych budynków oraz zadaszeń nad wejściami do budynków, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów i okapów nieprzekraczających tej linii o więcej niż 2,0 m;

7) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

8) powierzchnia zabudowy – zajęta powierzchnia terenu wyznaczona w rzutowaniu przez zewnętrzne krawędzie zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym, do powierzchni tej nie wlicza się części obiektów budowlanych niewystających ponad powierzchnię terenu a także ramp i schodów zewnętrznych oraz występów dachowych;

9) usługi – usługi publiczne, obsługa firm, obsługa ludności, w tym administracja, finanse, kultura, działalność projektowa, opieka i ochrona zdrowia, w tym gabinety weterynaryjne, oświata, nauka, gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, rekreacja i sport, centra szkoleniowe, centra konferencyjne, obsługa turystyki, gastronomia, działalność biurowa;

10) rzemiosło – działalność taka jak krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu (artykułów gospodarstwa domowego, elektronicznego, instrumentów, zegarmistrzostwo, rękodzieło, jubilerstwo);

11) handel – działalność związana ze sprzedażą towarów o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 w obiektach handlowych oraz w częściach obiektów o innych funkcjach, z wyłączeniem sprzedaży paliw;

12) działalność nieuciążliwa dla otoczenia – wszelka działalność, której uciążliwość nie wykracza poza granice działki budowlanej, na której działalność ta jest zlokalizowana;

13) uciążliwość – zjawiska lub stany szkodliwe dla ludzi i utrudniające ich funkcjonowanie, szczególnie w postaci przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, gruntu i wody;

14) dachy płaskie – należy przez to rozumieć dachy o nachyleniu połaci do 12º;

15) szczególne wymagania architektoniczne – wymóg wysokiego poziomu ukształtowania architektonicznego zabudowy i zagospodarowania terenu;

16) parking rowerowy zamknięty – budowla lub budynek albo ich część przeznaczona do przechowywania rowerów i zabezpieczona przed ogólnym dostępem.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1) MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

2) MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

3) KDD – teren drogi publicznej w klasie dojazdowej;

4) CP – teren ciągu pieszo-rowerowego.

 

Rozdział 2.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

§ 4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) obowiązują szczególne wymagania architektoniczne w zakresie kształtowania posadzki, zieleni;

3) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem MWU obowiązuje obudowa estetyczna ze wszystkich stron urządzeń budowlanych i instalacji zamontowanych na dachach;

                4) ustalenie, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy: anten, kolektorów słonecznych, instalacji odgromowej, paneli fotowoltaicznych;

5) dopuszcza się dachy zielone.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku zmiany planu;

2) maksymalną wysokość dla budowli – 20,0 m z zastrzeżeniem § 10;

3) zakaz realizacji wolnostojących garaży parterowych dla samochodów osobowych na terenie MWU;

4) zakaz lokalizacji masztów, wież, wolnostojących nośników reklamowych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) wskazuje się rodzaj terenu, do którego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu środowisku należą poszczególne tereny wyznaczone w planie miejscowym podlegające ochronie akustycznej:

a) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe – wyznaczone w planie miejscowym tereny oznaczone symbolami: MNU, MWU;

2) ustala się obowiązek zapewnienia właściwego standardu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej wymienionych w pkt 1, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;

3) na całym obszarze objętym zmianą miejscowego planu ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

1) obszar objęty planem położony jest w pasie krajobrazowym zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa (wpis do rejestru zabytków nr A/2683/937/L, decyzja z dnia 31 marca 1975 r.), który podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

2) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:

1) dla udokumentowanego złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437 obowiązują przepisy odrębne;

2) oznacza się na rysunku zmiany planu miejscowego granice stref sanitarnych od cmentarzy, dla których:

a) szerokość stref wynika z przepisów odrębnych,

b) obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości z zachowaniem następujących parametrów dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego odbywa się dojazd: 90° z możliwością odchylenia maksymalnie o 10°;

2) minimalne powierzchnie działek:

a) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem MWU: 1000 m2,

b) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem MNU: 150 m2,

c) na pozostałych terenach: 1 m2;

3) minimalne szerokości frontów działek:

a) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem MWU: 20,0 m,

b) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem MNU: 6,0 m,

c) na pozostałych terenach: 1,0 m.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się, że wysokość zabudowy nie może być wyższa niż wynika to z ograniczeń stref podejścia do lądowania i startu dla lądowiska znajdującego się poza obszarem zmiany planu.

 

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi publiczne bezpośrednio sąsiadujące z obszarem objętym zmianą planu miejscowego;

2) dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego zmianą planu miejscowego wyznacza się tereny:

a) drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD,

b) ciągu pieszo-rowerowego, oznaczonego symbolem CP;

3) ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-rowerowych w ramach ustalonego przeznaczenia o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m.

2. Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg:

1) KDD – droga publiczna w klasie dojazdowej – ulica, dla której ustala się:

a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,

b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem zmiany planu miejscowego, nie mniejszą niż 12,0 m,

c) nawierzchnię utwardzoną dla jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych.

3. Wyznacza się teren ciągu pieszo-rowerowego, oznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego symbolem CP, dla którego ustala się:

1) kategorie przeznaczenia terenu:

a) ścieżki rowerowe,

b) chodniki,

c) obiekty liniowe,

d) sieci uzbrojenia terenu,

e) urządzenia budowlane;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 5,0 m;

3) nawierzchnię utwardzoną dla chodników oraz ścieżek rowerowych.

4. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – nie mniej niż 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, z czego 1 miejsce dopuszcza się zlokalizować w garażu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej – nie mniej niż 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny,

3) dla usług o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 100 m2 – nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

4) dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 – nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej.

5. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych dla rowerów towarzyszących poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,

3) dla usług, handlu i rzemiosła – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej.

6. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 4 i 5, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

7. Co najmniej 30% miejsc postojowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, należy usytuować w parkingach rowerowych zamkniętych.

8. Parkingi rowerowe zamknięte dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane lub zespolone z budynkiem, któremu służą.

9. Miejsca do parkowania, o których mowa w ust. 4 należy urządzić:

1) w formie: placów postojowych, garaży wbudowanych, garaży podziemnych;

2) w granicach terenu, w którym zlokalizowane są lokale i obiekty, dla których ilość tych miejsc jest liczona z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla budynków na terenie MWU dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż 12 miejsc do parkowania samochodów na terenach CP i KDD.

10. Wynik obliczeń ilości miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 4 i 5 należy zaokrąglić do pełnej liczby w górę.

11. Obowiązuje liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

§ 12. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) jako tereny publiczne wyznacza się tereny:

a) drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem KDD,

b) ciągu pieszo-rowerowego, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem CP;

2) dla terenów, o których mowa pkt 1 ustala się:

a) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

b) dopuszcza się poza przeznaczeniem określonym dla terenu lokalizację: ‒ zieleni, ‒ budowli takich jak kiosk lub wiata przystankowa, ‒ miejsc odpoczynku,

c) wysokość budowli wymienionych w lit. b nie może przekraczać 4,0 m.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

1) dla infrastruktury pełniącej funkcję dystrybucyjną:

a) rozbudowę oraz lokalizowanie obiektów liniowych i sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu poza terenami, o których mowa w lit. a, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji bezpośrednio z dróg publicznych lub z innych dróg posiadających dostęp do drogi publicznej,

d) należy zapewnić połączenie infrastruktury technicznej na obszarze objętym zmianą planu miejscowego z układem zewnętrznym, przy uwzględnieniu parametrów spójnych z parametrami układu zewnętrznego,

e) lokalizację obiektów liniowych w postaci doziemnej;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych: odprowadzenie ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,

b) odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych, w tym dróg, placów i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych, lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

e) zakazuje się odprowadzanie wód opadowych na tereny, przylegające do terenów, znajdujące się poza granicami obszaru objętego zmianą planu,

f) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych,

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się odnawialne źródła energii z urządzeń o mocy nie większej niż 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę, przebudowę oraz rozbudowę gazowej sieci dystrybucyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła lub sieci ciepłowniczych,

b) dopuszcza się rozbudowę sieci ciepła systemowego, w tym z kogeneracji;

8) w zakresie telekomunikacji – dopuszcza się sieci i urządzenia telekomunikacyjne;

9) w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje postępowanie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

§ 14. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: MNU, MWU;

2) 0,1% dla pozostałych terenów.

 

Rozdział 3.

Ustalenia dla terenów

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MWU.1 i MWU.2 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z wbudowanymi usługami, rzemiosłem lub handlem detalicznym,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

c) usługi,

d) rzemiosło,

e) handel detaliczny;

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) sport i rekreacja,

c) parkingi

d) garaże – wyłącznie wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego lub podziemne,

e) ulice wewnętrzne,

f) place, dojazdy, dojścia;

3) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 10%;

2) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 4,5;

3) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,1;

4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,9;

5) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków na terenie MWU.1:

a) zawierających funkcję mieszkalną: 15,0 m,

b) usługowych wolnostojących: 13,0 m;

6) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków na terenie MWU.2:

a) do 15,0 m z zastrzeżeniem lit. b,

b) w strefie dopuszczenia 3 kondygnacji nadziemnych budynku do 10,0 m;

7) liczba kondygnacji nadziemnych dla terenu MWU.2 wynosi:

a) dla strefy dopuszczenia 3 kondygnacji nadziemnych – do 3,

b) poza strefą o której mowa w lit. a: do 4;

8) dachy płaskie;

9) elewacje:

a) tynkowane;

b) wymagana stonowana, monochromatyczna, kolorystyka (biel, beż, jasno szary),

c) zakaz stosowania tynków żywicznych i mozaikowych, sztucznego kamienia, okładzin z drewna, blachy,

d) na elewacjach zlokalizowanych od terenów publicznych nie dopuszcza się umieszczania elementów technicznego wyposażenia budynków,

e) ustalenie, o którym mowa w lit d, nie dotyczy instalacji odgromowej,

10) od strony ulic Kościuszki i Herberta w pierwszej kondygnacji nadziemnej obowiązuje sytuowanie usług, rzemiosła lub handlu detalicznego.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MNU teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wbudowanymi usługami, rzemiosłem lub handlem detalicznym,

c) usługi,

d) handel detaliczny;

2) uzupełniające:

a) rzemiosło,

b) zieleń urządzona,

c) parkingi,

d) rekreacja,

e) garaże,

f) place, dojazdy, dojścia;

3) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne układy zabudowy:

a) wolnostojąca,

b) bliźniacza,

c) szeregowa;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 30%;

3) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 2,0;

4) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,1;

5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,7;

6) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych: 11,0 m,

b) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków innych niż mieszkalne i usługowe oraz budowli: 6,0 m,

c) geometria dachów: ‒ustala się dachy symetryczne o nachyleniu głównych połaci w zakresie 32° do 45° lub dachy płaskie, ‒dopuszcza się stosowanie dachów mansardowych o nachyleniu połaci innym, niż wymienione w tiret pierwsze, ‒nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy o połaci w zakresie 0° do 45°;

7) dla dachów budynków o dachach innych niż płaskie zabrania się pokrycia gontem drewnianym i strzechą trzcinową;

8) kolorystyka dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń;

9) zakazuje się materiałów wykończeniowych elewacji: nieotynkowane bale drewniane, okładziny typu siding, płyty warstwowe;

10) w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej dopuszcza się lokalizację garaży na granicy sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, z zachowaniem warunków wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych.

 

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/238/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:

 

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie, w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

 

 

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/238/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.