U C H W A Ł A Nr XXVII/224/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 10 lutego 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLII/526/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala w Głogowie.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie uchwalonego przez Radę Miejską uchwałą nr XLVII/ 386/98 z dnia 24 marca 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 90 z 11 maja 1998 r.), zmienionego przez Radę Miejską uchwałami Nr XVII/259/2000 z 28 marca 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 30, poz. 502 z 21 sierpnia 2000 r.)
i Nr XXXVII/481/2002 z 19 marca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Nr 63, poz. 1277 z 29 kwietnia 2002 r.).

§ 2.

1. Obszar opracowania planu i zmiany planu obejmuje kolejno:
1) Działki nr nr 468/1 i 468/2 (teren szpitala) i część działki nr 467/2 (fragment ulicy Gomółki na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Merkurego) - położone w obrębie 5 "Kościuszki",
2) Działki nr nr 469/2, 469/3, 469/4, 475 i 476 - położone w obrębie 5 "Kościuszki", oraz część działki nr 225 z obrębu 6 "Hutnik", należącą do pasa drogowego ul. Obrońców Pokoju.

2. Teren objęty planem i zmianą planu jest przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1.000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Celem opracowania jest:
1) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu szpitala oraz fragmentu ulicy Gomółki,
2) zmiana przeznaczenia terenów położonych na wschód od szpitala z usług ochrony zdrowia, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na usługi ochrony zdrowia, usługi komercyjne z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, urządzenia obsługi komunikacji samochodowej (garaże, stacja paliw), usługi produkcyjne nieuciążliwe, komunikację,

2. Plan i zmiana planu ustalają:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,
5) skutki prawne uchwalenia planu i zmiany planu.

3. Na ustalenia, o których mowa w ust. 2 składają się:
1) Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2,
2) Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale 3.
3) Ustalenia zawarte w rysunku planu dotyczące;
a) granic terenu objętego opracowaniem,
b) obowiązujących i orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania,
c) orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o jednakowych sposobach użytkowania,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) sposobów użytkowania terenów.

§ 4.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,
4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,
5) funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;
6) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

Rozdział 2.
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 5.

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:
1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,
2) przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów, których korekta przebiegu, wynikająca z warunków konfiguracji i użytkowania terenu, może być dokonywana w nawiązaniu do konkretnych potrzeb inwestycyjnych.

2. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o jednakowym sposobie użytkowania - oznaczają linie podziałów wewnętrznych możliwe do skorygowania w sposób opisany w pkt 1.2,

3. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją
podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków
środowiska przyrodniczego i kulturowego.

4. O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.

§ 6.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych i obowiązek powiadomienia organu Służby Ochrony Zabytków bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia. W razie potrzeby zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych badań archeologicznych.

§ 7.

Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

§ 8.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2. Linie rozgraniczające ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami
wyznaczonymi w planie, jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

4. Szczegółowe zasady przebiegu tras i parametrów przyłączy poszczególnych sieci do projektowanych obiektów należy ustalać z uwzględnieniem warunków określonych przez administratorów sieci.

§ 9.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się :
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego; dla szpitala - budowę drugiego przyłącza i likwidację nieczynnych studni starego ujęcia znajdującego się w obrębie własnej działki,
2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej z wstępnym podczyszczaniem ścieków z produktów ropopochodnych, tam, gdzie będzie to potrzebne.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach terenów objętych planem.

5. W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

6. Obowiązuje segregacja odpadków stałych i ich usuwanie na miejskie składowisko oraz utylizacja, zgodnie z systemami działającymi w Głogowie. Uciążliwe odpady szpitalne i z przychodni specjalistycznej należy wywozić do spalarni zgodnie z ustaleniami resortowymi w tym zakresie.

 

§ 10.

1. Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy wywłaszczeniowe.
2. Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.
3. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.
4. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki i miejsca postojowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz kioski handlowe stanowiące integralną część wiat przystankowych.
5. Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi muszą uwzględniać przeznaczenie 10% terenu na zieleń.

§ 11.

Nowoprojektowane oraz nadbudowywane, rozbudowywane i modernizowane budynki istniejące muszą swoim wyglądem i skalą nawiązywać do zabudowy istniejącej.

Rozdział 3.
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających


§ 12.

Dla terenu 1 L 1/2 ustala się:
Fragment ul. Gomółki. Ulica lokalna o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m, szerokość jezdni min. 6 m. W północnej części główny wjazd na teren szpitala (teren 2a UPz).

§ 13.

Dla terenu 2a UPz ustala się:

1. Teren publicznych usług zdrowia - szpital powiatowy w północnej części terenu. Układ przestrzenny terenu obejmującego zespół szpitalny (bez wewnętrznego parku usytuowanego od strony południowej budynku głównego), kształt budynków oraz inne elementy zagospodarowania przestrzennego jak baseny p-poż, wewnętrzny układ komunikacyjny i zieleń adaptuje się ze stanu istniejącego. Dopuszcza się wydzielenie działki budynku prosektorium w północno-wschodniej części terenu, z zachowaniem jego dotychczasowej funkcji. Ustala się obowiązek wzbogacania zieleni, szczególnie od strony ulicy 3D 1/2. Dopuszcza się, w miarę potrzeb wewnętrzną przebudowę budynków bez naruszania ich zewnętrznych gabarytów, w tym stromych dachów. Wjazdy na teren szpitala od ulicy 1L 1/2 i 3 D 1/2. Obiekt o walorach kulturowych.

2. Park przyszpitalny w południowej części terenu. Możliwość rozbudowy szpitala o budynek mieszczący oddział ratunkowy i nowy blok operacyjny wraz z niezbędnym zapleczem. Budynek ten ilością kondygnacji i kształtem dachu odpowiadać ma charakterowi całego zespołu szpitalnego. Nowy obiekt usytuować w głównej osi szpitala.
Obrys budynku ratunkowo - operacyjnego pokazany na rysunku planu jest orientacyjny i może być
skorygowany na etapie projektowania. Zieleń należy uzupełnić i wzbogacić, zwłaszcza w miejscu
nieczynnego lądowiska dla śmigłowców oraz przy południowej i wschodniej granicy terenu. Układ
ścieżek należy dostosować do nowej sytuacji przestrzenne. Dojazd z ulicy 3D 1/2 wewnętrzną
drogą dojazdową dla karetek, jako ciągiem pieszo - jezdnym o szerokości 5 m . Zastosować ciągi
żywopłotów w miejscach zaznaczonych na rysunku planu.
Nieczynne stare ujęcie wody dla szpitala - do likwidacji. Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych,
obsługujących projektowany zespół ratunkowy zlokalizować na terenie 15a UPz, opisanym w § 25.

3. Uzbrojenie inżynieryjne terenu szpitala z istniejących sieci miejskich. Drugie, awaryjne przyłącze wodne - od strony ulicy 3D 1/2. Odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej - jak w stanie istniejącym. Ogrzewanie budynków z własnej kotłowni ciśnieniowej i - awaryjnie - z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem własnej trafostacji typu miejskiego usytuowanej na terenie 2b EE. Usuwanie stałych odpadków komunalnych na miejskie wysypisko, uciążliwe odpadki poszpitalne wywozić do zakładu wyspecjalizowanego w ich zagospodarowaniu i utylizacji.

§ 14.

Dla terenu 2b EE ustala się:
Stacja transformatorowa typu miejskiego na działce wydzielonej z terenu szpitala. Adaptacja ze stanu istniejącego z dopuszczeniem modernizacji wewnętrznej i ewentualnej rozbudowy. Obowiązuje służebność przejazdu przez działkę nr 468/2 (teren 2a UPz).

§ 15.

Dla terenu 2c UC ustala się:
Usługi komercyjne handlu - apteka. Dopuszcza się wydzielenie działki apteki z terenu szpitala. Obsługa komunikacyjna w zakresie zaopatrzenia - z ulicy 1L 1/2. Budynek parterowy, bez podpiwniczenia. Dopuszcza się jego rozbudowę oraz przebudowę z zachowaniem dachu spadzistego, krytego dachówką.

 

§ 16.

Dla terenu 3 D 1/2 ustala się:
Ulica dojazdowa - przedłużenie ulicy Józefa Wybickiego. Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m z jedną jezdnią, szerokości min. 6 m i dwóch pasach ruchu.

§ 17.

Dla terenów 5 D 1/2 i 15b D 1/2 ustala się:
Ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m z jedną jezdnią szerokości min. 6m o dwóch pasach ruchu. Przebieg linii rozgraniczającej ulicę z terenem 19a UC/KS ustalić na etapie projektowania zagospodarowania tego terenu. Ustala się rozbiórkę wiat znajdujących się na terenie 15bD 1/2.

§ 18.

Dla terenu 11 KX ustala się: ciąg pieszo - rowerowy szerokości max 5 m o nawierzchni utwardzonej.§19.

Dla terenu 12 UC(M) ustala się:
Teren usług komercyjnych. Dla trzech działek z wjazdem od strony zachodniej dopuszcza się funkcję mieszkaniową, jako uzupełniającą. Odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa drogowego ulicy 3D 1/2 - 6 m. Parkingi dla klientów na własnych działkach.
Zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe. Dachy ukośne, dwuspadowe symetryczne. Ogrodzenia zewnętrzne jednolite z materiałów naturalnych, z wykluczeniem materiałów odpadowych i siatki. Działki wzbogacić zielenią wysoką i niską.

§ 20.

Dla terenu 13a KSP ustala się:
Parking dla potrzeb szpitala i przychodni. Dopuszcza się przeznaczenie części terenu pod lokalizację postoju taksówek. Wjazdy od strony działki przychodni specjalistycznej (teren 14a UPz (UNPz)) i z ulicy 3D 1/2. Teren wzbogacić zielenią. Wody opadowe z parkingu oczyścić z produktów ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

§ 21.

Dla terenu 13b KX/ZP ustala się:
Ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni utwardzonej z pasem zieleni oddzielającej parking 13a KSP od terenu usług 12 UC(M).

§ 22.

Dla terenu 14a UPz(UNPz) ustala się:
Teren publicznych i niepublicznych usług zdrowia - przychodnia specjalistyczna i baza pojazdów pogotowia ratunkowego. Budynki i zagospodarowanie terenów oraz uzbrojenie inżynieryjne i wewnętrzny układ komunikacyjny adaptuje się ze stanu istniejącego. Dopuszcza się ewentualną przebudowę wnętrz obiektu bez naruszania jego wyglądu zewnętrznego. Ustala się możliwość wjazdu na teren 13aKSP z wewnętrznego układu komunikacyjnego przychodni.

§ 23.

Dla terenu 14b EE ustala się:
Stacja transformatorowa typu miejskiego. Adaptacja ze stanu istniejącego. Dopuszcza się modernizację wewnętrzną bez naruszania gabarytów obiektu.

§ 24.

Dla terenu 14c KSP ustala się:
Teren obsługi komunikacji samochodowej - zespół garaży z wjazdami od strony ulicy 15b D1/2, Dopuszcza się dobudowę drugiego rzędu garaży. Przy wschodniej granicy terenu nasadzić gęsty pas zieleni izolacyjnej.

§ 25.

Dla terenu 15a UPz ustala się:
Teren usług publicznych zdrowia - lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. Płyta lądowiska winna znajdować się w równej odległości od wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Pokoju 30a/30b (dz. nr 470) i od budynku jednorodzinnego na rogu ul. Wybickiego i projektowanej ulicy dojazdowej 5 D1/2. Szczegółowe usytuowanie i urządzenie lądowiska powinno uwzględniać regulacje przepisów szczególnych z zakresu budowy lądowisk oraz ochrony środowiska, w szczególności przed hałasem, a także kierować się zasadą ochrony zieleni. Wymiary pasa startowego określa się orientacyjnie na 40 m x 40 m. Pas startowy urządzić z darni lub jako utwardzony. W obu przypadkach zapewnić odwodnienie pasa startowego do kanalizacji miejskiej. Granice terenu wygrodzić żywopłotem wysokości do 1 m, z pozostawieniem miejsca dla obsługi komunikacyjnej.
Dojazd z lądowiska do projektowanego przyszpitalnego oddziału ratunkowego projektowanymi ulicami : 15b D1/2, 5 D1/2 i 3 D1/2. Istniejące fundamenty i drzewa, które mogą kolidować z usytuowaniem i funkcją lądowiska należy usunąć.

§ 26.

Dla terenu 15c UC ustala się:
Teren usług komercyjnych z możliwością wykorzystania istniejących budynków gospodarczych. Dopuszcza się włączenie terenu do ogrodnictwa zajmującego działkę nr 474, położoną poza obszarem objętym niniejszym planem. Odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa drogowego ulicy 15b D1/2 - 6 m. Parkingi dla klientów na własnych działkach i w pasach przylegających ulic. Zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe. Dachy strome dwuspadowe symetryczne. Ogrodzenia zewnętrzne jednolite z materiałów naturalnych, z wykluczeniem materiałów odpadowych i siatki. Działki wzbogacić zielenią wysoką i niską.

§ 27.

Dla terenu 19a UC/KS ustala się:
Teren usług komercyjnych z dopuszczeniem usług obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacji paliw. Wjazd na teren i wyjazd od strony ul. Kościuszki przez ulicę 15b D 1/2. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną na zasadzie prawoskrętów z ulicy Obrońców Pokoju. Od strony południowej urządzić gęsty pas zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej. Przebieg linii rozgraniczającej teren od zachodu wyznaczyć w toku projektowania zagospodarowania terenu.

§ 28.

Dla terenu 19b G 1/4 ustala się:
Fragment pasa drogowego ulicy Obrońców Pokoju, w ciągu drogi krajowej nr 12. Terenu nie wolno zabudowywać ani zastawiać reklamami dla zachowania niezbędnej widoczności na skrzyżowaniu. Teren obsadzić trawą.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 29.

Do czasu realizacji planu pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenów i obiektów.

§ 30.

Tracą moc ustalenia planu, o którym mowa w § 1 pkt 2 w granicach terenów objętych niniejszą uchwałą.

§ 31.

Dla terenów określonych w § 2 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami) w wysokości 5 %.

§ 32.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 33.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 29 marca 2005 r., Nr 56, poz. 1199.