UCHWAŁA Nr XXXIX/488/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXIV/327/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie - uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 101 i części działki nr 92 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 „Stare Miasto” przy ul. H. Kołłątaja w Głogowie.
 2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr V/45/99 z 23.02.1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 15, poz. 695 z 25.06.1999 r.), zmienionego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XXVI/344/2001 z 6.02.2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 299 z 9.04.2001 r.).
 3. Celem planu jest zmiana przeznaczenia terenu z usług zdrowia i opieki społecznej na mieszkalnictwo oraz usługi publiczne i nieuciążliwe usługi komercyjne z zakresu zdrowia i opieki społecznej, administracji (w tym administracji gospodarczej), szkolnictwa, turystyki i hotelarstwa oraz handlu (z wyłączeniem hurtowego).
 4. Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1 : 1000.

§ 2.

Dla terenu 47a M/UP/UC ustala się:

 1. Teren mieszkalnictwa oraz usług publicznych i nieuciążliwych usług komercyjnych z zakresu zdrowia i opieki społecznej, administracji (w tym administracji gospodarczej), szkolnictwa, turystyki i hotelarstwa oraz handlu (z wyłączeniem hurtowego).

 2. Dopuszcza się budowę nowych oraz adaptację, rozbudowę nadbudowę i przebudowę istniejących budynków na cele, wymienione w pkt 1, z zachowaniem skali charakteru sąsiedniej zabudowy przy ul. Piotra Skargi i Stanisława Staszica z zastrzeżeniem pkt. 9.

 3. Wysokości budynków nie powinny przekraczać 4 kondygnacji wysokości budynku b. przychodni przy ul. Kołłątaja z zachowaniem dachów płaskich. W budynkach niższych dopuszcza się dachy strome symetryczna i poddasza użytkowe.

 4. Należy zachować obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, jak zaznaczono na rysunku planu. Zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewacje frontowe.

 5. W ramach obowiązujących linii zabudowy można stosować ogrodzenia zewnętrzne w formie muru z kamienia, materiałów ceramicznych oraz elementów kutych na podmurówce. Wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych.

 6. Zaleca się przeznaczyć wnętrze kwartału pod zieleń wewnętrzną z zachowaniem istniejących drzew. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych.

 7. Dopuszcza się podział wtórny terenu z celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości byłej przychodni przy ul. H. Kołłątaja (działka nr 101) oraz wydzielenia z istniejącej działki nr 92 (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna) nieruchomości zabudowanej obiektami lecznicy dla zwierząt.

 8. Wymagane jest podniesienie estetyki budynków. W północnej części terenu zaleca się likwidację lub uporządkowanie istniejących obiektów gospodarczych i budowę trwałego ogrodzenia w formie ustalonej w pkt 5 oraz nasadzenie szpaleru zwartej zieleni dwustopniowej, częściowo zimozielonej. Dopuszcza się lokalizację garaży wyłącznie w powiązaniu z funkcją podstawową obiektów, w formie architektonicznej do nich nawiązującej.

 9. W przypadku kompleksowej przebudowy kwartału dopuszcza się budowę podziemnych parkingów i garaży. Zagospodarowanie funkcjonalno – przestrzenne wnętrza kwartału należy projektować z zastosowaniem historycznych materiałów, takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

 10. Wjazdy na teren zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:
  a) od ul. Skargi (w razie rozbudowy budynku na całą długość pierzei – jako przejazd pod budynkiem),
  b) z parkingu publicznego na terenie 47b KS,
  c) od ul. H. Kołłątaja – istniejącym podjazdem koło trafostacji.

 11. Uzbrojenie terenu z istniejących sieci i urządzeń w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez ich administratorów.

§ 3.

Dla terenu 47b KS ustala się:

 1. Parking publiczny – adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby obiektu po byłej przychodni.
 2. Dopuszcza się powiększenie liczby miejsc postojowych pod warunkiem zachowania istniejących drzew. Zaleca się odkrycie i uwidocznienie w nawierzchni zarysu fundamentów dawnej ewangelickiej kaplicy storolutetrańskiej.
 3. Dopuszcza się pozostawienie kiosku i jego adaptację z podniesieniem estetyki obiektu, bądź jego wymianę.
 4. Dopuszcza się wygrodzenie terenu w formie określonej w § 2. pkt 5.
 5. Obsługa komunikacyjna z ul. St. Staszica i H. Kołłątaja.

§ 4.

 1. Teren jest położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
 2. Wszelkie prace budowlane i remontowe mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od właściwego terytorialnie organu służby ochrony zabytków.
 3. Prace ziemne winny być poprzedzone badaniami archeologiczno – architektonicznymi, które winien przeprowadzić inwestor po uzyskania zezwolenia organu, o którym mowa w pkt 2.

§ 5.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6.

 1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, o którym mowa w § 1. pkt 2., dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.
 2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 7.

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość - w związku z uchwaleniem niniejszego planu - wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

  .                                                                              (-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 163, poz. 2229 z 29.07.2002 r.