UCHWAŁA Nr  XXVI/344/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 6 lutego 2001 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XVI/240/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
 

§ 1.

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 293 i 294 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Głogowie, na Placu Jana z Głogowa.

2.      Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr V/45/99 z 23 lutego 1999 r. r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 15, poz. 695 z 25 czerwca 1999 r.

3.      Celem planu jest zmiana granic pasa drogowego i klasyfikacji ulicy 110 KL 2/2 z ulicy lokalnej o 4 pasach ruchu na ulicę lokalną o 2 pasach ruchu oraz dopuszczenie na terenie zieleni parkowej 60ZP lokalizacji usług komercyjnych wzdłuż Al. Wolności.

4.      Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego  w skali 1 : 500. 

 

Rozdział 2
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
 

§ 2.

Dla terenu 60ZP ustala się:

1.      Tereny publicznej zieleni parkowej. Zieleń utrzymywać i konserwować aż do jej śmierci biologicznej a powstałe ubytki uzupełniać zielenią, zgodnie z istniejącym siedliskiem.

2.      Zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych oraz obiektów kubaturowych (z zastrzeżeniem pkt. 3) za wyjątkiem obiektów małej architektury i przystanków komunikacji miejskiej.

3.      Dopuszcza się lokalizację w pasie terenu wzdłuż Al. Wolności tymczasowej, parterowej zabudowy handlowo – usługowej nietrwale związanej z gruntem na następujących warunkach:

a)      Nieprzekraczalna linia zabudowy – w granicy pasa drogowego Al. Wolności,

b)      Głębokość zabudowy – nie może przekraczać linii ustalonej na rysunku planu w odległości 8,0 m od krawędzi istniejącej jezdni Al. Wolności.

c)      Wymagana zabudowa o jednorodnej architekturze przewidziana do realizacji w formie zespołu odrębnych obiektów, z zachowaniem wglądu na teren parku. Dopuszczalna zabudowa max. 50 % wyznaczonego pasa terenu pod kubaturę. Wymagana wysoka estetyka zabudowy.

d)      Dopuszcza się przesadzenie drzewka u zbiegu zachodniej jezdni Pl. Jana z Głogowa i Al. Wolności, pokazanego na rysunku planu. Dla pozostałego drzewostanu usytuowanie i gabaryty zabudowy nie mogą stwarzać zagrożenia.

e)      Obsługa komunikacyjna projektowanej zabudowy – z Alei wolności i Pl. Jana Z Głogowa bez możliwości dojazdu przez teren parku.

f)        Uzbrojenie terenu:

-       dostawa wody i odprowadzanie ścieków – z istniejących sieci miejskich wg wskazań administratora,

-       zaopatrzenie w energię elektryczną – kablowe, podziemne z istniejącej szafki elektrycznej. Dopuszcza się przełożenie kabli elektrycznych kolidujących z planowaną zabudową.

4.      Ustala się wymóg sporządzenia kompleksowego projektu zagospodarowania dla lokalizowanej w pasie terenu wzdłuż Al. Wolności zabudowy tymczasowej.

5.      Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego kiosku lub jego wymianę i wkomponowanie w projektowaną wg  pkt 3 zabudowę handlowo – usługową.

6.      Istniejący przy zachodniej jezdni Placu Jana z Głogowa pawilon warzywno – owocowy przeznacza się do likwidacji a teren pod nim do rekultywacji. Nowy obiekt należy usytuować w wyznaczonym pasie terenu wzdłuż Alei Wolności na warunkach określonych w pkt 3.

7.      Zakaz parcelacji i sprzedaży terenu na cele komercyjne. 

§ 3.

Dla terenu 110 KL 1/2 ustala się:

1.        Ulica lokalna, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Szerokość jezdni – min. 9,0 m, szerokość w liniach rozgraniczających – min. 14,0 m.

2.        Dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego w kierunku zachodnim o max 3,0 m i utworzenie miejsc parkingowych.

3.        Ustala się możliwość przebudowy podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej i w razie kolizji z parkingiem przeniesienia ich w obręb terenu 60ZP. Oświetlenie ulicy winno pozostać w granicy pasa drogowego. 

 

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe
 

§ 4.

1.        Obszar zawarty w terenie 60ZP i 110KL1/2 leży w granicach zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 443/L z dnia 31 marca 1975 r. Dla nowych inwestycji ustala się wymóg uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia organu Służby Ochrony Zabytków.

2.        Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych i obowiązek powiadomienia służb archeologicznych bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia. Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego, sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych oraz uzyskania na tego typu badania formalnego zezwolenia organu Służby Ochrony Zabytków.  

§ 5.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§ 6.

1.      Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, o którym  mowa w § 1. pkt 2. dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2.      Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami. 

§ 7.

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość - w związku z uchwaleniem niniejszego planu - wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0 % wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa. 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

  Eugeniusz Patyk

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 299 z 09.04.2001 r.