UCHWAŁA NR XXX/232/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy części tekstowych:

1) uchwały nr V/45/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie;

2) uchwały nr XLI/358/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie.

§ 2. W uchwałach, o których mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zakresie energetyki:

1) dla sieci dystrybucyjnych ustala się rozbudowę linii elektrycznych kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub na terenach własnych inwestora, przy czym:

a) dopuszcza się wykonywanie stacji transformatorowych przybudowanych do budynku,

b) zachowuje się istniejące stacje transformatorowe na działkach wydzielonych, oznaczone w rysunku planu symbolami 164 do 174 EE,

c) należy zlokalizować stacje transformatorowe w granicach kwartałów oznaczonych symbolami 4MU, 5MU, 6MU,

d) ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach oznaczonych w rysunku planu;

2) dla przesyłowych sieci elektroenergetycznych dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową.”;

2) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, po § 3 ust. 3 dodaje się ustęp 4 o brzmieniu:

„4. Dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.”;

3) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 1, po § 7 ust. 6 dodaje się ustępy 7 i 8 o brzmieniu:

„7. Obszar planu zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

8. Obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”;

4) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W zakresie energetyki:

1) dla sieci dystrybucyjnych ustala się:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

b) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową a także budowę stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;

c) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

2) dla przesyłowych sieci elektroenergetycznych dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową.”;

5) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, w § 6 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:

„9) dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.”;

6) w uchwale, o której mowa w § 1 pkt 2, po § 7 pkt 7 dodaje się punkty 8 i 9 o brzmieniu:

„8) obszar planu zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.;

9) obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwał, o których mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 4. 1. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/232/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:

 

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

 


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/232/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.