UCHWAŁA NR XVIII/158/19

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta

w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały nr LIII/532/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta

w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa (uchwalonego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.), o granicach określonych na rysunku zmiany planu, zwaną dalej planem.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

2) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi

oraz określoną symbolem.

§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) granica obszaru wymagającego przekształceń lub rekultywacji;

3) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) symbol identyfikujący teren.

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem nie określa się:

1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji;

4) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów

priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

6) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń budowlanych

nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu.

3. Obszar objęty planem położony jest w granicach udokumentowanego złoża kopaliny – rudy miedzi

Głogów” RM 6437.

4. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z położenia

obszaru objętego planem w granicach udokumentowanego złoża kopaliny, o którym mowa w ust. 3, określają przepisy odrębne.

§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść,

dojazdów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,

ciepłowniczych i telekomunikacyjnych;

2) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych

przepisów uchwały;

3) nie przewiduje się usytuowania nowych systemów infrastruktury technicznej wymagających wyznaczania stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy

przekraczającej 100 kW;

5) przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze i telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne;

6) warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a) układ komunikacyjny: z przyległych terenów,

b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;

7) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

8) odprowadzanie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej;

9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

11) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła;

12) zaopatrzenie w gaz: nie określa się;

13) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;

14) obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na zasoby wodne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 Pradolina Barycz-Głogów.


§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) obszar objęty planem położony jest:

a) w granicach układu przestrzennego krajobrazu Starego Miasta w Głogowie (wpis do rejestru zabytków

nr A/2641/89, decyzja z dnia 16 kwietnia 1958 r.),

b) w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

2) w granicach układu przestrzennego krajobrazu Starego Miasta w Głogowie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, obowiązują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, o której mowa w pkt 1 lit. b, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4) obowiązuje nakaz zachowania pozostałości historycznej zabudowy (piwnic);

5) obowiązuje zakaz lokalizacji masztów, wież lub innych obiektów budowlanych mogących stanowić

dominanty architektoniczne.

§ 7. Określa się stawkę procentową, rozumianą jako podstawa do określania opłaty, w związku

ze wzrostem wartości nieruchomości; w wysokości 1%.

Rozdział 2.

Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 8. Teren 1ZP:

1) przeznaczenie:

a) teren zieleni urządzonej – publicznie dostępny plac,

b) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków;

2) intensywność zabudowy: minimalna 0, maksymalna 0,02;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 2% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalna wysokość zabudowy: nie określa się;

6) linie zabudowy: nie określa się;

7) geometria dachu: nie określa się;

8) obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

9) obowiązuje wyeksponowanie historycznej, zewnętrznej linii zabudowy, w nawierzchni placu;

10) obowiązuje przekształcenie lub rekultywacja:

a) planowane działania: realizacja ogólnodostępnego placu powiązanego funkcjonalnie z pozostałą częścią Starego Miasta,

b) oczekiwane rezultaty:

- wprowadzenie nowego zagospodarowania jakościowego i estetycznego na obszarze Starego Miasta,

- wzmocnienie funkcji centrotwórczej Starego Miasta,

- uporządkowanie przestrzeni pomiędzy ratuszem, a ruinami kościoła św. Mikołaja,

- wyeksponowanie wartości kulturowych dawnej zabudowy.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

L. Drankiewicz