Uchwała uchylona wyrokiem WSA Sygn. akt II SA/Wr 598/12 z dnia 26 października 2012 r.

 

UCHWAŁA Nr XI/57/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXII/205/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15.10.2008 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje:

1) w zakresie dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych - obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w zakresie zasad estetyzacji terenów (Rozdział 3. §11) - cały obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, uchwalonego uchwałą Nr V/45/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 695 z 25 czerwca 1999 r.) zmienionego przez Radę Miejską uchwałami Nr XXVI/344/2001 z dnia 06 lutego 2001 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 29, poz. 299 z 09 kwietnia 2001 r.), Nr XXXIX/488/2002 z dnia 28 maja 2002 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 163, poz. 2229 z 29 lipca 2002 r.) oraz Nr XXXVIII/243/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 97, poz. 2133 z 31 maja 2005 r.).

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów,

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej nie będących budynkami, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej nie będących budynkami, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,

3) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie,

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu, dopuszcza się realizowanie poszczególnych przeznaczeń osobno lub łącznie,

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

7) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

8) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren,

9) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich),

10) mieszkania funkcyjne - należy przez to rozumieć, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, części budynków niemieszkalnych, w których znajduje się nie więcej niż 2 mieszkania dla właściciela obiektu o przeznaczeniu podstawowym dla danego terenu,

11) infrastruktura techniczna - rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące,

12) usługi - jest to działalność taka jak: administracja, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, oświata, turystyka, wypoczynek,

13) stacja paliw - rozumie się przez to detaliczną sprzedaż paliwa, wraz z handlem detalicznym i małą gastronomią,

14) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - rozumie się przez to obiekty z zakresu handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w tym galerie handlowo - usługowo - rozrywkowe, w ramach których dopuszcza się funkcje rozrywkowe (kino itp.), funkcje rekreacyjne (fitness itp.), gastronomię oraz inne funkcje towarzyszące galerii, w tym infrastrukturę techniczną (wraz ze stacją transformatorową), parkingi i garaże (w tym podziemne i wielopoziomowe),

15) akcent architektoniczny - obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze ze względu na swoją wyróżniającą formę architektoniczną, przy zachowaniu wysokości obiektu, określonej w planie.

§3.

Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) symbole określające przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy (nie dot. obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2),

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§7.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - UC,

2) zieleń urządzona - ZP,

3) zabudowa usługowa - U,

4) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW,

5) ulice publiczne - KD,

6) ciąg pieszy - KDP.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

§8.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki.

§9.

Na terenie objętym planem, zakazuje się wznoszenia prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska zabudowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), a istniejącą zabudowę o takim charakterze należy likwidować lub modernizować.

§10.

Na terenie objętym planem lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie estetyzacji terenów Starego Miasta

§11

Dla całego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, o którym mowa w §1 ust.1 pkt. 2 niniejszej uchwały, ustala się następujące zasady estetyzacji terenów:

1) wszystkie projekty powinny uwzględniać związki funkcjonalno - przestrzenne z otaczającymi terenami,

2) nowe obiekty powinny skalą i formą nawiązywać do historycznej zabudowy Starego Miasta,

3) tworzenie szpalerów zieleni w osiach widokowo-kompozycyjnych, w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,

4) wejścia do wnętrz kwartałów przez przejścia bramowe, w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,

5) nawierzchnie placów, ciągów pieszych, rowerowych, parkingów oraz ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych należy kształtować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych, należy ujednolicić formy lamp oświetleniowych i elementów małej architektury,

6) wszystkie projekty budynków nowych, przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i remontowanych oraz ogrodzeń muszą uwzględniać konieczność podniesienia estetyki m.in. poprzez kolorystykę elewacji, wprowadzenie detali architektonicznych, szlachetnych materiałów elewacyjnych (klinkier, kamień itp.),

7) ogrodzenia zewnętrzne, od strony przestrzeni publicznych w formie muru litego z kamienia, materiałów ceramicznych oraz z elementów kutych na podmurówce, wyklucza się ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych, aluminiowych i siatki,

8) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu "siding",

9) dopuszcza się stałe i czasowe iluminacje wybranych obiektów, wnętrz kwartałów, zaułków, bram i pasaży,

10) anteny satelitarne, klimatyzatory i inne urządzenia techniczne, nie związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektu, montowane na elewacji winny być niewidoczne z przyległych publicznych ciągów komunikacyjnych,

11) stolarka w budynkach przedwojennych o walorach kulturowych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną,

12) wszystkie obiekty tymczasowe - gospodarcze i garażowe przeznaczone są do likwidacji (nie dotyczy zapleczy placów budowy),

13) zakaz lokalizacji wolnostojących wielkoformatowych tablic reklamowych, z zastrzeżeniem pkt 19) i 21), dopuszcza się lokalizację tablicy elektronicznej (ekranu diodowego) w obszarze planowanego bulwaru nadodrzańskiego (tereny 64ZP, 65ZP i 66 ZP), wkomponowanego w zagospodarowanie terenu,

14) zakaz sytuowania plansz reklamowych i informacyjnych na ogrodzeniach, z wyjątkiem ogrodzeń tymczasowych,

15) na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam nie związanych z prowadzoną tam działalnością,

16) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów i nie będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub innych podmiotów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii służb architektonicznych Urzędu Miasta,

17) urządzenia reklamowe na budynkach:

a) należy sporządzać wg indywidualnych projektów, przy czym wprowadza się zasadę przestrzenności ekspozycji reklamowych (w tym podświetlanych) w szczególności: szyldy, kasetony, litery cięte, indywidualne znaki i formy graficzne, gabloty, neony,

b) projektując formę i lokalizację urządzenia reklamowego należy dostosować jego gabaryty i kształt do kompozycji elewacji,

c) należy uwzględnić już istniejący układ reklam na budynku, przy większej ilości tablic informacyjnych na jednej elewacji powinny być one umieszczone na osi kompozycyjnej i posiadać ten sam charakter i wymiar,

d) urządzenia reklamowe nie mogą zakłócać kompozycji elewacji, w szczególności osi pionowych i poziomych wyznaczonych otworami okiennymi i drzwiowymi i zasłaniać detali architektonicznych elewacji (gzymsów, parapetów, opasek okiennych, pilastrów, ozdobnego boniowania itp.), w przypadku braku miejsca na elewacji, reklamę należy umieścić w naświetlach lub górnej części witryn usług zlokalizowanych w parterach budynków,

e) umieszczane prostopadle do ściany szyldy reklamowe (w tym podświetlane) powinny zawierać jedynie podstawową informację o rodzaju usług lub znak firmowy (logo) oraz powinny być odsunięte od ściany i montowane na wsporniku, ustala się zasadę jednorodności formy wsporników dla jednego budynku,

f) instalacje techniczne reklam (np. kable zasilające oświetlenie lub podświetlenie reklamy) powinny być niewidoczne na elewacji (kable prowadzone podtynkowo lub w listwach maskujących),

g) stałe tablice informacyjne powinny być umieszczane na elewacjach budynków dokładnie w miejscu dostępu do oznakowanych produktów, dóbr i usług oraz zawierać nazwę firmy, adres i charakter działalności bez szczegółowego określania wykonywanych czynności lub oferowanych produktów,

18) na budynkach dopuszcza się tablice reklamowe o pow. max 5,0m2, na budynkach mieszkalnych - wyłącznie na elewacjach pełnych (bez otworów okiennych i drzwiowych),

19) dopuszcza się lokalizację dwustronnej tablicy w miejscu obniżenia muru obronnego na terenie 69ZP w rejonie skrzyżowania al. Wolności z ul. Brama Brzostowska z możliwością wykorzystania pod reklamę, dopuszcza się tablicę elektroniczną (ekran diodowy),

20) dopuszcza się reklamę tymczasową, związaną z otwarciem imprezy czy usługi (banery, balony, "potykacze", drogowskazy, itp.), na czas określony, jednak nie dłużej niż 31 dni,

21) na budynkach obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, dopuszcza się reklamy o pow. powyżej 5,0m2, w tym ekrany świetlne.

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska

§12.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP - ONO 302 Pradolina Barycz-Głogów (W),

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność,

3) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury,

4) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

5) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji,

6) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

Rozdział 5.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§13.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązuje:

1) strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej Zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.03.1975 r., nr rejestru A/2642/2178, granica strefy zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, teren podlega ochronie prawnej na mocy obowiązujących przepisów z zakresu ochrony zabytków,

2) ochrona umocnień obronnych i fortyfikacyjnych Twierdzy Głogów - Fort Gwiaździsty, wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.07.2008r. nr rejestru A/148, w granicach oznaczonych na rysunku planu,

3) strefa obserwacji archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, przedmiotem ochrony są znajdujące się w strefie zabytki archeologiczne,

4) ochrona budynku na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 97.1.UC - 97.1.MW/U, charakteryzującego się walorami kulturowymi, dopuszcza się jego rozbudowę, nadbudowę (poddasze użytkowe) i przebudowę, obowiązuje zachowanie podziałów i detali elewacji.

Rozdział 6.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

§14.

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego,

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w §1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci,

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem,

b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii,

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2),

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia,

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej,

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej,

3) dopuszcza się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych.

§15.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic publicznych i dróg wewnętrznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego,

2) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji niezbędnych sieci infrastruktury technicznej,

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic lub na innych sąsiadujących terenach publicznych, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami dla terenów (Dział II),

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażu,

5) na terenie zabudowy usługowej i dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej - minimum 1 miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług,

6) na terenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - minimum 1 miejsce postojowe na każde 70 m2 powierzchni użytkowej usług.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§16.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości, dla potrzeb ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu,
2) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 10m2,
3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 3,0m,
4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 600.

DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2

§17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 96.1.UC ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - w przypadku odstąpienia od realizacji na terenie oznaczonym symbolem 96.1.UC obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, dopuszcza się zrealizowanie alternatywnych przeznaczeń terenu, określonych w Rozdziale 9;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa i usługi,

b) mieszkania funkcyjne,

c) infrastruktura techniczna,

d) parkingi i garaże (w tym podziemne i wielopoziomowe),

e) drogi wewnętrzne i place manewrowe,

f) zieleń urządzona.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 określona jak na rysunku planu,

2) maksymalna wysokość nowo projektowanej zabudowy - budynków nie może być większa niż 16,0m,

3) minimalna wysokość budynków od strony ul. Piastowskiej i terenów 147.1.KD-D oraz 99.1.ZP/U 10,0m,

4) zakaz lokalizacji obiektów jedno kondygnacyjnych - parterowych, z zastrzeżeniem pkt.8),

5) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku,

6) elewacjom od strony ul. Piastowskiej i terenów 147.1.KD-D, 99.1.ZP/U należy nadać charakter ekspozycyjny o wysokich walorach architektonicznych, zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z blach falistych i płyt warstwowych,

7) dopuszcza się lokalizację parkingu wewnętrznego w budynku oraz otwartego parkingu na dachu budynku.,

8) do czasu zmiany funkcji terenu na docelową, dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się ich remonty, przebudowę rozbudowę i nadbudowę,

9) podkreślenie narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) obowiązek całościowego zagospodarowania terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej z oświetleniem, ciągami pieszymi i małą architekturą, z uwzględnieniem związków funkcjonalno - przestrzennych z terenem 97.1.UC, w przypadku przeznaczenia go pod realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

2) posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych,

3) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego, jezdnie dróg wewnętrznych i chodniki wraz z zielenią i oświetleniem,

4) urządzenie zieleni na pozostałych terenach w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu:

1) docelowo dojazdy z ulicy 147.1.KD-D, dopuszcza się doraźną (tymczasową) obsługę z ulicy 104.1.KD-G i 118.1.KD-L (ul. Piastowska),

2) rozwiązania komunikacyjne związane z obsługą terenu 96.1.UC skoordynować z projektem przebudowy ulicy Piastowskiej.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

§18.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 97.1.UC ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - w przypadku odstąpienia od realizacji na terenie oznaczonym symbolem 97.1.UC obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, dopuszcza się zrealizowanie alternatywnych przeznaczeń terenu, określonych w Rozdziale 10;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa i usługi,

b) stacja paliw,

c) infrastruktura techniczna,

d) parkingi i garaże (w tym podziemne i wielopoziomowe),

e) drogi wewnętrzne i place manewrowe,

f) zieleń urządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 określona jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość nowo projektowanej zabudowy - budynków nie może być większa niż 16,0m,

3) minimalna wysokość budynków - 6,0m (nie dotyczy stacji paliw), od strony terenów 147.1.KD-D i 99.1.ZP/U podwyższenie zabudowy do min 10m,

4) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku,

5) elewacjom od strony terenów 147.1.KD-D, 99.1.ZP/U należy nadać charakter ekspozycyjny o wysokich walorach architektonicznych, zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z blach falistych i płyt warstwowych,

6) podkreślenie narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

7) dopuszcza się lokalizację otwartego parkingu na dachu budynku.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenów i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) obowiązek całościowego zagospodarowania terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej z oświetleniem, ciągami pieszymi i małą architekturą, z uwzględnieniem związków funkcjonalno - przestrzennych z terenem 96.1.UC, w przypadku przeznaczenia go pod realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

2) posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych,

3) urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetleniem,

4) urządzenie zieleni na pozostałych terenach w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenów: dojazdy z ulicy 147.1.KD-D.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

Rozdział 9.
Ustalenia dla alternatywnego przeznaczenia terenu w przypadku odstąpienia od realizacji na terenie oznaczonym symbolem 96.1.UC obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2

§19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 96.1.MW/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) zabudowa usługowa i usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami:

a) ilość kondygnacji nadziemnych minimum trzy, maksimum pięć, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się fragmentarycznie dachy płaskie,

c) nowe obiekty powinny skalą i formą nawiązywać do istniejącej zabudowy na terenie Starego Miasta,

3) dla zabudowy usługowej:

a) ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum cztery, w tym poddasze użytkowe, z zastrzeżeniem pkt.12,

b) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się dachy płaskie,

4) podstawa dachu nie może przekraczać linii podstawy dachu ratusza,

5) dla zabudowy sytuowanej przy drogach publicznych zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku,

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,

7) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

8) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz budynków gospodarczych,

9) dla usług zlokalizowanych w parterach budynków, witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, kształt okna wystawowego powinien być zbliżony do prostokąta w układzie wertykalnym,

10) podkreślenie narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

11) dopuszcza się garaże i parkingi podziemne,

12) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, dopuszcza się ich adaptację na cele określone w uchwale, remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) przed kompleksową zmianą istniejącego zagospodarowania terenu obowiązek opracowania jednolitej koncepcji z wewnętrznym układem komunikacyjnym, zielenią i parkingami w ramach jednego założenia architektoniczno- urbanistycznego,

2) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni terenu, dopuszcza się zlokalizowanie zieleni na dachach garaży i parkingów podziemnych,

3) posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,

4) obowiązek:

a) wydzielenia placu zabaw dla dzieci,

b) powiązania zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu:

1) docelowo dojazdy z ulicy 147.1.KD-D, dopuszcza się tymczasowo obsługę z ulicy 104.1.KD-G i 118.1.KD-L (ul. Piastowska),

2) rozwiązania komunikacyjne związane z obsługą terenu 96.1.MW skoordynować z projektem przebudowy ulicy Piastowskiej.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 10.
Ustalenia dla alternatywnego przeznaczenia terenu w przypadku odstąpienia od realizacji na terenie oznaczonym symbolem 97.1.UC obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2

§20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 97.1.MW/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) zabudowa usługowa i usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne;

b) infrastruktura techniczna;

c) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami:

a) ilość kondygnacji nadziemnych minimum trzy, maksimum pięć, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się fragmentarycznie dachy płaskie,

c) nowe obiekty powinny skalą i formą nawiązywać do istniejącej zabudowy na terenie Starego Miasta,

3) dla zabudowy usługowej:

a) ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum cztery, w tym poddasze użytkowe, z zastrzeżeniem pkt.13,

b) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się dachy płaskie,

4) podstawa dachu nie może przekraczać linii podstawy dachu ratusza,

5) dla zabudowy sytuowanej przy drogach publicznych zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku,

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,

7) nowe obiekty powinny skalą i formą nawiązywać do istniejącej zabudowy na terenie Starego Miasta,

8) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

9) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz budynków gospodarczych;

10) dla usług zlokalizowanych w parterach budynków, witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, kształt okna wystawowego powinien być zbliżony do prostokąta w układzie wertykalnym,

11) podkreślenie narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

12) dopuszcza się garaże i parkingi podziemne,

13) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, dopuszcza się ich adaptację na cele określone w uchwale, remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) przed zmianą istniejącego zagospodarowania terenu obowiązek opracowania jednolitej koncepcji z wewnętrznym układem komunikacyjnym, zielenią i parkingami w ramach jednego założenia architektoniczno- urbanistycznego,

2) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni terenu, dopuszcza się zlokalizowanie zieleni na dachach garaży i parkingów podziemnych,

3) posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,

4) obowiązek:

a) wydzielenia placu zabaw dla dzieci,

b) powiązania zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd z drogi 147.1.KD-D.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 11.
Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej

§21.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 76.1.ZP, 77.1.ZP, 91.1.ZP i 92.1.ZP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń urządzona - publiczna;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych oraz innych elementów małej architektury;

3) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

4) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, rowerowymi i małą architekturą;

5) należy utrzymywać i konserwować zieleń w tym istniejący starodrzew zgodnie z wymogami sztuki ogrodowej, powstałe ubytki należy uzupełniać gatunkami zgodnymi z istniejącym siedliskiem.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 151.1.ZP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń urządzona - publiczna,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych,

2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych.

3. Teren, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 12.
Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej i zabudowy usługowej

§23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 99.1.ZP/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią urządzoną w tym umocnienia obronne i fortyfikacyjne Twierdzy Głogów - Fort Gwiaździsty,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków,

2) dopuszcza się usługi komercyjne nieuciążliwe na terenie Fortu Gwiaździstego,

3) należy dążyć do usunięcia obiektów gospodarczych i technicznych degradujących środowisko kulturowe lub do ich przebudowy,

4) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki projektować z zastosowaniem historycznych materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, jeżeli istnieje taka możliwość należy odtworzyć kształt i formę historycznych posadzek,

5) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, rowerowymi i małą architekturą.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 13.
Ustalenia dla terenów ulic publicznych i ciągu pieszego

§24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.1.KD-G ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy głównej - ul. Wały Bolesława Chrobrego i ul. Piastowska.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m,

2) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie,

3) dopuszcza się rondo,

4) chodnik, ścieżka rowerowa, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

6) należy utrzymywać i pielęgnować istniejące okazy starodrzewu nie kolidującego z projektowaną przebudową ulicy.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 118.1.KD-L ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy lokalnej - ul. Piaskowa i ul. Piastowska.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m,

2) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie,

3) dopuszcza się rondo na skrzyżowaniu z terenem 147.1.KD-D,

4) przystanek komunikacji zbiorowej, chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 147.1.KD-D ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m,

2) jezdnia min. 6,0m,

3) dopuszcza się rondo na skrzyżowaniu z terenem 118.1.KD-L,

4) chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, elementy wyposażenia ulicy, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

5) zachować nawierzchnię granitową,

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na drogę wewnętrzną, pod warunkiem zapewnienia przez nią obsługi komunikacyjnej wszystkich wydzielonych nieruchomości w obrębie terenów 96.1.UC-96.1.MW/U i 97.1.UC-97.1.MW/U oraz publicznego dostępu do Fortu Gwiaździstego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 99.2.KDP ustala się przeznaczenie: ciąg pieszy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) przebieg ciągu winien powiązać funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie wszystkie elementy planowanego zagospodarowania terenów w tym terenów poza obszarem opracowania,

2) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, drewno lub nowoczesne materiały ceramiczne,

3) obowiązek oświetlenia ciągu pieszego,

4) mała architektura, zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 14.
Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej lub terenu ulicy publicznej

§28. 

(paragraf unieważniony wyrokiem WSA Sygn. akt II SA/Wr 739/11 z 15 lutego 2012 r.)

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.1.U/KD-D ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi komercyjne nieuciążliwe lub alternatywnie ulica publiczna - klasy dojazdowej,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) w przypadku realizacji zabudowy usługowej:

a) ilość kondygnacji nadziemnych jedna - budynek parterowy,

b) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,

c) zakazuje się lokalizowania nowych budynków, obiektów tymczasowych oraz budynków gospodarczych,

d) dla budynku istniejącego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, dopuszcza się jego adaptację na cele określone w uchwale, remonty i przebudowę,

e) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, drewno lub nowoczesne materiały ceramiczne,

f) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi i małą architekturą,

2) w przypadku realizacji ulicy publicznej:

a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2,0m, granicę pasa drogowego na styku z terenem 15MU (poza granicą opracowania planu) ustalić na podstawie projektu technicznego przebudowy drogi a zbędny fragment gruntu włączyć do terenu 15MU,

b) dopuszcza się rondo na skrzyżowaniu z terenem 118.1.KD-L i 147.1.KD-D,

c) ulica, chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, elementy wyposażenia ulicy, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 w przypadku realizacji ulicy publicznej wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

§29.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

 

Opublikowano w DZ. URZ. WOJ. 2011.188.3203 z dnia 9 września 2011 r.