Uchwałą nr XLV/448/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 oraz Uchwałą nr XXX/232/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr XLI/358/2009

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XIX/180/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie i uchwałą nr XXII/202/208 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/180/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku, dodatkowo uzależniona od badań archeologicznych;

3) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu orientacyjna - orientacyjny przebieg linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu z dopuszczeniem korekty przebiegu tej linii;

5) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

6) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

7) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu (max 30%), która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenie uzupełniającego;

8) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

9) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

10) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

11) bulwar - promenada nadbrzeżna wzdłuż zatoki i rzeki Odry, pieszo - rowerowa, ogólno dostępna z wyznaczonymi punktami widokowymi;

12) dominanta architektoniczna - obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze ze względu na swoją wyróżniającą formę architektoniczną;

13) obiekty tymczasowe - obiekty tymczasowe związane bezpośrednio z organizacją imprez w tym imprez masowych;

13) obiekty tymczasowe - obiekty usługowe przewidziane do czasowego użytkowania, nietrwale związane z gruntem, niebędące budynkami;

14) plac publiczny - Rynek.

§ 3.

1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

5) strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej;

6) zabytki - obiekty wpisane do rejestru zabytków;

7) obiekt o walorach kulturowych - zabytek objęty gminną ewidencją zabytków.

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowy mieszkalno - usługowej;

2) zabudowy mieszkaniowej;

3) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) zabudowy usługowej;

5) zieleni publicznej;

6) zieleni nieurządzonej, zieleni izolacyjnej;

7) usług sportu i rekreacji;

8) ulic publicznych (w tym plac publiczny - Rynek), ulic wewnętrznych, ciągów pieszych, ciągów pieszo - jezdnych, place;

9) kolejowy;

10) wód powierzchniowych śródlądowych;

11) parkingów i garaży;

12) infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące oraz przepompownie.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) wszystkie projekty dot. zmiany w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, powinny uwzględniać związki funkcjonalno - przestrzenne z otaczającymi terenami;

2) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding oraz obcej stylistyki regionalnej;

3) wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

4) przy realizacji głównych ciągów pieszych przewidzieć budowę ścieżek rowerowych, prowadzonych w miarę możliwości równolegle do ich przebiegów z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym;

5) zakaz lokalizacji tablic reklamowych wielkoformatowych, dopuszcza się lokalizacje reklam na ogrodzeniach tymczasowych; przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii służb architektonicznych Urzędu Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia staromiejskiego charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością;

6) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

7) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

8) dopuszcza się scalanie i podział działek, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów (W);

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności pozainwestycyjnej, których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy stan środowiska;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji;

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi;

8) umożliwić swobodny dostęp do wód publicznych na potrzeby swobodnego korzystania i wykonywania robót zabezpieczających przez administratora.

9) dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.

§ 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach, której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) obiekty wpisane do rejestru zabytków zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają pisemnemu zezwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

a) Ratusz (odbudowany po zniszczeniach wojennych) wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 291/L z dnia 25.11.1949 r.,

b) Teatr (obecnie ruina) wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 292/L z dnia 25.11.1949 r.;

3) obiekt o walorach kulturowych zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego wszystkie działania architektoniczno-budowlane powinny uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - umocnienia obronne i fortyfikacyjne Twierdzy Głogów - tradytor kolejowy;

4) strefa ochrony archeologicznej - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w ramach, której wszystkie prace ziemne mogą być prowadzone po uprzednim formalnym zezwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5) strefa obserwacji archeologicznej (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) - prace ziemne w tej strefie winny być prowadzone po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

6) odbudowa bloku rynkowego nastąpi na podstawie opracowania historyczno - architektonicznego, które uwzględni jednolity projekt posadzki, oświetlenia, małej architektury oraz kolorystyki pierzei rynkowych i charakter elewacji parterów;

7) na wszelkie prace prowadzone w rejonie stanowisk archeologicznych należy uzyskać pisemne zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze.

8) obszar planu zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

9) obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem,

b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii,

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2);

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

7. W zakresie energetyki:

1) dla sieci dystrybucyjnych ustala się:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

b) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową a także budowę stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;

c) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

2) dla przesyłowych sieci elektroenergetycznych dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną w tym instalacje wodne, instalacje wody przemysłowej, instalacje odprowadzające wody kopalniano - technologiczne do Odry w tym podziemny rurociąg ø900 wód przemysłowych biegnący od "Pompowni Odra" do rzeki Odra.

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy na obszarze objętym planem wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach (nie dotyczy anten istniejących).

§ 9.

1. Na terenie objętym planem ustala się tereny komunikacji kołowej: ulice zbiorcze, dojazdowe oraz parkingi dla samochodów osobowych:

1) ulice dojazdowe należy kształtować w nawiązaniu do miejscowej tradycji budowlanej;

2) w granicach linii rozgraniczających ulic należy lokalizować w trybie obowiązujących przepisów urządzenia związane z obsługą komunikacji, w tym elementy uzbrojenia technicznego.

2. Przez teren objęty planem przebiega zelektryfikowana linia kolejowa nr 273 państwowego znaczenia relacji Wrocław Główny - Szczecin Gł.:

1) dopuszcza się jej modernizację;

2) warunki budowy kładek pieszo - rowerowych nad torami winne zapewnić skrajnię budowli nad zelektryfikowaną linią dwutorową, minimalna odległość osi podpór wiaduktu od osi skrajnych torów winna wynosić 7,5m;

3) projekt kładek pieszo - rowerowych należy uzgodnić z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładem Linii Kolejowych we Wrocławiu;

4) dopuszcza się poszerzenie toru kolejowego o co najmniej 5m na odcinku od 97,8km do 98,07km;

5) budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego i 20m od osi skrajnego toru, lub zgodnie z przepisami szczególnymi;

6) nie wyraża się zgody na prowadzenie magistrali wodociągowych większych niż 1200mm wzdłuż linii kolejowych;

7) zakaz wprowadzania zmian w stosunkach wodnych w sąsiedztwie linii kolejowej, mogący negatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe (możliwości deformacji torowiska w planie i profilu);

8) dla obszaru sąsiadującego z terenami kolejowymi obowiązuje wyposażenie budynków i budowli w zabezpieczenia przed wibracjami, drganiami oraz hałasem pochodzącym od linii kolejowej;

9) na projektowanych drogach przebiegających w sąsiedztwie linii kolejowej lub krzyżujących się z torami kolejowymi za pomocą wiaduktu nie należy instalować świateł kolorów stosowanych w sygnalizacji kolejowej, mogących powodować zniekształcenie obrazów istniejących lub pomyłki złego doczytania sygnałów przez maszynistę prowadzącego pociąg;

10) nie dopuszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych lokalizacji rurociągów i zbiorników z substancjami wybuchowymi i łatwo zapalnymi.

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22.1.MU ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o charakterze pierzejowym - teren przeznaczony na powiększenie przyległej działki oznaczonej symbolem 22MU w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie uchwała Rady Miejskiej w Głogowie nr V/45/99 z 23 lutego 1999 r.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) jak dla terenu oznaczonego symbolem 22MU w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie (uchwała Rady Miejskiej w Głogowie nr V/45/99 z 23 lutego 1999 r.) zgodnie z §9 ust.1,ust.2, ust. 3 pkt19 z zastrzeżeniem pkt 2);

2) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 155.1.KD-D lub od strony terenu 22M.

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.1.MW/U ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze pierzejowym.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla zabudowy istniejącej:

a) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkalno - usługowej, dopuszcza się usługi wyłącznie w suterenach,

b) dopuszcza się przebudowę budynku, w szczególności poddasza przy ul. Staromiejskiej 13, z zachowaniem poziomu podstawy dachu i wysokości w kalenicy, gabaryty poddasza dostosować do budynku przy ul. Staromiejskiej 15, z uwzględnieniem planowanej od strony północnej dobudowy plomby (pkt 2),

c) pokrycie dachu - dachówką ceramiczną lub betonową,

d) zakaz wznoszenia budynków gospodarczych lub garażowych, nie związanych z istniejącą i projektowaną zabudową,

e) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed frontową elewację budynku;

2) dla zabudowy projektowanej (plomba):

a) istniejącą zabudowę należy uzupełnić od strony północnej nowym budynkiem mieszkalno - usługowym, zgodnie z wyznaczonymi w rysunku planu liniami zabudowy,

b) nowy obiekt powinien skalą i formą nawiązywać do istniejącej zabudowy,

c) dopuszcza się przeznaczenie budynku w całości pod nieuciążliwe usługi;

d) istniejącą trafostację przenieść na sąsiednią działkę, oznaczoną w rysunku planu symbolem 7.2.KS lub wbudować do nowego obiektu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 138.1.KD-D, przez teren 7.2.KS lub ul. Staromiejskiej (124kD).

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 102.2.U/M ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren zabudowy usługowej (usługi kultury i sakralne oraz usługi komercyjne z wykluczeniem usług uciążliwych),

b) teren zabudowy mieszkaniowej (jedno- lub wielorodzinnej);

2) uzupełniające:

a) zieleń,

b) dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,

c) parkingi,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wszelkie prace budowlane należy prowadzić po uprzednim uzyskaniu formalnego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) wysokość nowoprojektowanej zabudowy - 2 kondygnacje plus poddasze nieużytkowe;

4) nowoprojektowany obiekt powinien nawiązywać formą i skalą do obiektów istniejących (przedwojennych willi mieszkalnych przy ul. Kutrzeby i ul. Rzeźniczej) i miejscowej tradycji budowlanej;

5) nawiązanie do historycznej kolorystyki elewacji, historycznej różnorodności fasad oraz historycznych kształtów dachów;

6) zaleca się podkreślenie narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne;

7) należy stosować dachy strome, o nachyleniu połaci 35 - 55°;

8) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

9) ustala się obowiązek sytuowania usług w parterze budynku, z wejściem od strony ul. Rzeźniczej, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, kształt okna wystawowego powinien być zbliżony do prostokąta w układzie wertykalnym.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne terenu działki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki projektować z zastosowaniem historycznych materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

2) tereny niezabudowane przeznaczyć pod zieleń;

3) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektem funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tego obiektu;

4) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych;

5) ogrodzenie terenu przęsłowe z elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabrykatów aluminiowych, betonowych i innych;

6) zakazuje się podziału wtórnego terenu na działki budowlane.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 138.1.KD-D i 140kD (ul. Rzeźnicza).

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi administracji - działalność instytucji administracji publicznej - Ratusz Miejski;

2) uzupełniające (pod warunkiem nie stwarzania wzajemnych kolizji):

a) usługi z zakresu gastronomii i finansów,

b) handel detaliczny,

c) zieleń publiczna,

d) ulice wewnętrzne, ciągi piesze,

e) parkingi,

f) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wszelkie prace budowlane należy prowadzić po uprzednim uzyskaniu formalnego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) wysokość nowoprojektowanej zabudowy północnej części ratusza - tzw. bloku północnego zabudowy rynkowej:

a) maksymalna wysokość zabudowy do 4 kondygnacji włącznie z parterem, plus poddasze użytkowe,

b) minimalna wysokość dla zabudowy nie może być mniejsza niż 3 włącznie z parterem, plus poddasze użytkowe;

4) rozbudowa obiektu istniejącego oraz nowe obiekty powinny nawiązywać formą i skalą do obiektów istniejących i do miejscowej tradycji budowlanej;

5) dopuszcza się odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji, historycznej różnorodności fasad oraz historycznych kształtów dachów;

6) podstawa dachu nowoprojektowanej zabudowy nie może przekraczać podstawy dachu ratusza, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

7) obowiązek podkreślenia narożników nowoprojektowanej zabudowy poprzez akcenty architektoniczne;

8) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej jedynie w formie wbudowanej lub przybudowanej do obiektu;

9) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed frontową elewację budynku;

10) dopuszcza się garaże i parkingi podziemne, w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne wnętrza bloku rynkowego należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki projektować z zastosowaniem historycznych materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, jeżeli istnieje taka możliwość należy odtworzyć kształt i formę historycznych posadzek, należy utrzymać publiczny ciąg pieszy łączący południową i północną cześć rynku na przedłużeniu istniejącego w budynku przejścia między wschodnią a zachodnią częścią ratusza;

2) wnętrze bloku rynkowego można przeznaczać pod zieleń wewnętrzną wraz z parkingami, w tym podziemnymi;

3) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tych obiektów;

4) odtworzenie historycznych elementów małej architektury;

5) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych, stanowiących przedłużenie sal konsumenckich lokali gastronomicznych;

6) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 153.1.KD-D, 153.2.KDW.

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 42.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi kultury - działalność teatru, galerii sztuki, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym - Teatr,

b) usługi administracji - działalność instytucji administracji publicznej,

c) administracja gospodarcza, finanse, bankowość;

2) uzupełniające:

a) handel detaliczny,

b) usługi gastronomii (działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno - kulturalno - rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.),

c) mieszkalnictwo,

d) zieleń publiczna,

e) dojazdy, ciągi piesze,

f) parkingi, w tym podziemny - jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej,

g) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się rekonstrukcję przedwojennego teatru i odtworzenie historycznej linii zabudowy budynku Teatru;

3) wszelkie prace budowlane należy prowadzić po uprzednim uzyskaniu formalnego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4) wysokość nowoprojektowanej zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje, włącznie z parterem plus poddasze użytkowe, nie wyższa niż kalenica historycznego budynku teatru - 17 m,

b) minimalna wysokość dla zabudowy nie może być mniejsza niż 2 kondygnacje, włącznie z parterem plus poddasze użytkowe;

5) rozbudowa istniejącego obiektu oraz nowe obiekty powinny nawiązywać formą i skalą do obiektów istniejących i do miejscowej tradycji budowlanej;

6) zaleca się zrekonstruować elewacje budynku teatru, dla części rozbudowywanej obiektu dopuszcza się odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji, historycznej różnorodności fasad oraz historycznych kształtów dachów;

7) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne;

8) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej jedynie w formie wbudowanej lub przybudowanej do obiektu;

9) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed frontową elewację budynku.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne wnętrza terenu teatru należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki projektować z zastosowaniem historycznych materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, jeżeli istnieje taka możliwość należy odtworzyć kształt i formę historycznych posadzek;

2) w przypadku rezygnacji z rozbudowy budynku teatru, do czasu jego odbudowy, dopuszcza się w ruinach teatru urządzenie sceny letniej teatru i funkcje wystawiennicze, dopuszcza się lekkie (z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań) zadaszenie zabezpieczonych ruin, niezabudowany teren można przeznaczać pod zieleń wewnętrzną wraz z parkingami (w tym również podziemnymi), dopuszcza się lokalizację imprez masowych;

3) dopuszcza się lokalizację garaży jedynie w obrębie obiektów funkcji podstawowej;

4) odtworzenie historycznych elementów małej architektury;

5) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych, stanowiących przedłużenie sal konsumenckich lokali gastronomicznych;

6) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabrykatów betonowych i aluminiowych.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 153.1.KD-D, 153.2.KDW.

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 57.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi komercyjne związane z turystyką i rekreacją - gastronomia, handel, wypożyczalnie sprzętu, hotel, itp.; do czasu realizacji docelowych funkcji określonych w planie dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania istniejącego obiektu - zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,

c) parkingi,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim pisemnym zezwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) obiekty kubaturowe nie powinny zajmować więcej niż 35% terenu;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku o jedną kondygnację, ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 12m;

4) dopuszcza się odstępstwo od wysokości, określonej w pkt 3), w celu lokalizowania dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci, dopuszcza się dachy płaskie;

6) dopuszcza się nowoczesną formę architektoniczną; zabudowa powinna być projektowana wg jednolitej koncepcji architektonicznej opartej na badaniach archeologicznych, z uwzględnieniem funkcji uzupełniających, takich jak miejsca parkingowe i zieleń wewnętrzna;

7) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej jedynie w formie wbudowanej lub przybudowanej do obiektu;

8) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tych obiektów.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych, stanowiących przedłużenie sal konsumenckich lokali gastronomicznych;

3) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki i prefabrykatów betonowych;

4) tereny należy urządzić zielenią trzystopniową, częściowo zimozieloną, zachować starodrzew nie kolidujący z rozwiązaniami projektowymi;

5) należy zachować relikty fortyfikacji nowożytnych - muru Carnota.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 149.1.KD-D.

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 57.2.US ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi turystyki, sportu i rekreacji wodnej - przystań rzeczna, w tym wypożyczalnia sprzętu pływającego,

b) inne usługi związane z funkcją wymienioną w pkt. 1) lit.a): gastronomia, hotel, biura i agencje turystyczne, itp.;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,

c) parkingi,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim pisemnym zezwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) dopuszcza się nowoczesną formę architektury, obiekty kubaturowe nie powinny zajmować więcej niż 50% terenu;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku o jedną kondygnację oraz budowę nowych obiektów, ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 12m;

4) dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokości w celu lokalizowania dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

6) zabudowa powinna być projektowana wg jednolitej koncepcji architektonicznej, z uwzględnieniem funkcji uzupełniających, takich jak miejsca parkingowe i zieleń wewnętrzna oraz badań archeologicznych;

7) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej jedynie w formie przybudowanej do obiektu;

8) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tych obiektów.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych, stanowiących przedłużenie sal konsumenckich lokali gastronomicznych;

3) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) tereny należy urządzić zielenią trzystopniową, częściowo zimozieloną, zachować istniejący starodrzew, nie kolidujący z projektowanym zagospodarowaniem.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 149.1.KD-D.

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 85.4.US ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi sportu i rekreacji w tym bulwar;

2) uzupełniające:

a) zieleń,

b) ciągi piesze, place, dojazdy, miejsca postojowe,

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2) i 3);

2) dopuszcza się lokalizację nadbrzeża dla statków pasażerskich oraz przystani służącej rekreacji wodnej, wraz z dostępem do niej;

3) dopuszcza się modernizację nabrzeża Odry i jej zatoki, w tym wykonanie urządzeń wodnych, będących częścią bulwaru;

4) dopuszcza się lokalizację "kawiarenek na wodzie" przy brzegu zatoki (nad wodą jak i na wodzie).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

2) dopuszcza się elementy zagospodarowania dla organizacji imprez masowych;

3) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

4) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

5) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

7) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych;

8) projektowane elementy zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności lokalizacja nabrzeża dla statków pasażerskich nie mogą ograniczać możliwości eksploatacji, remontów i modernizacji instalacji KGHM Polska Miedź S.A. do odprowadzania wód kopalnianych do rz. Odry i winny zapewnić jej użytkownikowi dostęp w pasie niezbędnym do realizacji prac budowlanych na trasie rurociągu;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 149.1.KD-D.

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 58.1.US/ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi sportu i rekreacji oraz wypoczynku,

b) usługi gastronomii,

c) usługi turystyki,

d) bulwar,

e) zieleń parkowa.

2) uzupełniające:

a) urządzenia parkowe i plac zabaw dla dzieci,

b) zieleń izolacyjna,

c) dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,

d) parkingi,

e) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim pisemnym zezwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) obowiązek zachowania i ekspozycji istniejących ruin fortu - tradytor kolejowy (obiekt o walorach kulturowych);

4) obiekty kubaturowe nie powinny zajmować więcej niż 25% terenu;

5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 9.0m;

6) dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokości w celu lokalizowania dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

7) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

8) zabudowa powinna być projektowana wg jednolitej koncepcji architektonicznej, opartej na badaniach archeologicznych, z uwzględnieniem funkcji uzupełniających, takich jak miejsca parkingowe i zieleń wewnętrzna;

9) zaleca się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w formie przybudowanej do obiektu;

10) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tych obiektów.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) urządzić taras widokowy na tradytorze, jako element bulwaru, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2) przewidzieć miejsca do siedzenia i odpoczynku;

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń cumowniczych w istniejącej zatoczce;

4) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

5) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, drewno lub nowoczesne materiały ceramiczne;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

7) obowiązek oświetlenia głównych ciągów pieszych i rowerowych;

8) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych stanowiących przedłużenie sal konsumenckich lokali gastronomicznych oraz ogródków gastronomicznych sezonowych z urządzeniami i obiektami nietrwale związanymi z gruntem, przy czym forma tych obiektów podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

9) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabrykatów aluminiowych, betonowych i innych;

10) tereny należy urządzić zielenią trzystopniową, częściowo zimozieloną, zachować, utrzymywać i pielęgnować istniejący starodrzew nie kolidujący z projektowanym zagospodarowaniem;

11) dopuszcza się kładki lub mostki pieszo - rowerowe nad zelektryfikowanymi torami kolejowymi, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2)-5); powinny się one charakteryzować lekką konstrukcją, dopasowaną do specyfiki terenu i uwzględniającą skrajnię trakcji elektrycznych;

12) obowiązuje zakaz prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicy większych niż ø1200mm wzdłuż linii kolejowych;

13) w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych wyklucza się lokalizację placów zabaw, ciągów rowerowych i spacerowych oraz boisk sportowych dla dyscyplin rzutowych;

14) w przypadku uzupełnienia drzewostanu, tworzenia obszarów parkowych lub projektowania pasa zieleni izolacyjnej w rejonie drogi żelaznej, należy tak zadrzewić tereny, aby ich usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na liniach kolejowych;

15) dopuszcza się wydzielenie części nieruchomości w celu zagospodarowania komercyjnego, zgodnie z funkcją ustaloną w planie.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 150.1.KDW.

§ 19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 59.1.US/ZP i 85.5.US/ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi sportu i rekreacji,

b) zieleń publiczna;

2) uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe,

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się modernizację nabrzeża zatoki, w tym wykonanie urządzeń zapewniających dostęp do wody, jako elementów bulwaru.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zmianę ukształtowania terenów i ich podniesienie powyżej poziomu corocznych wahań lustra wody;

2) dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonalnie z terenami sąsiednimi;

3) na terenie 59.1.US/ZP dopuszcza się wykonanie plaży, trawiastej lub piaszczystej z niezbędnymi elementami zagospodarowania;

4) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

5) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

6) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, drewno lub nowoczesne materiały ceramiczne;

7) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

8) obowiązek oświetlenia głównych ciągów pieszych i rowerowych;

9) obowiązek zachowania, utrzymania i pielęgnowania istniejącego starodrzewu nie kolidującego z rozwiązaniami projektowymi.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd dla terenu 59.1.US/ZP od strony terenu 158.1.KD-P;

2) dojazd dla terenu 85.5.US/ZP od strony terenu 159.1.KD-P.

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.2.US/ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi sportu i rekreacji,

b) zieleń publiczna;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) dojazdy wewnętrzne, parkingi,

c) ciągi piesze, bulwar,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2) i 3);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, związanych z organizacją imprez masowych lub plenerowych, oraz realizację przeznaczonych pod ten cel utwardzonych posadzek;

3) dopuszcza się lokalizację stałych obiektów i urządzeń służących celom sportu, rekreacji i wypoczynku.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

2) dopuszcza się organizację imprez masowych;

3) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

4) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

5) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

7) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych;

8) obowiązek zachowania, utrzymania i pielęgnowania istniejącego starodrzewu nie kolidującego z rozwiązaniami projektowymi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - od strony terenu 150.1.KDW.

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.3.US/ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi sportu i rekreacji,

b) usługi gastronomii,

c) usługi turystyki,

d) zieleń publiczna lub komercyjna;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,

c) parkingi,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) dachy ukośne lub płaskie, zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 8,0m dla dachów płaskich i 10,5m dla dachów ukośnych;

5) dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokości w celu lokalizowania dominant architektonicznych;

6) dopuszcza się nowoczesną formę; zabudowa powinna być projektowana wg jednolitej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem funkcji uzupełniających, takich jak miejsca parkingowe i zieleń wewnętrzna;

7) zaleca się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w formie wbudowanej lub przybudowanej do obiektu;

8) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tych obiektów.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie nieruchomości w celu zagospodarowania komercyjnego, zgodnie z funkcją ustaloną w planie;

2) dopuszcza się organizację imprez masowych;

3) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

4) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

5) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

7) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych;

8) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych, stanowiących przedłużenie sal konsumenckich lokali gastronomicznych;

9) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

10) tereny należy urządzić zielenią trzystopniową, częściowo zimozieloną, zachować istniejący starodrzew nie kolidujący z rozwiązaniami projektowymi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 150.1.KDW.

§ 22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 83.1.US/ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi sportu i rekreacji,

b) zieleń publiczna;

2) uzupełniające:

a) usługi handlu i gastronomii,

b) dojazdy, ciągi piesze,

c) bulwar,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 9.0m;

4) dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokości w celu lokalizowania dominant architektonicznych;

5) dopuszcza się modernizację nabrzeża zatoki Odry, w tym wykonanie urządzeń wodnych (slipu do wodowania sprzętu pływającego, pomostów itp.);

6) nowoczesna forma architektury, zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

7) zabudowa powinna być projektowana wg jednolitej koncepcji architektonicznej, z uwzględnieniem funkcji uzupełniających i powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsiednimi;

8) zaleca się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej jedynie w formie wbudowanej lub przybudowanej do obiektu;

9) dopuszcza się lokalizację hangaru na sprzęt pływający.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

2) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

3) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

4) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

6) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych;

7) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabrykatów betonowych aluminiowych i innych;

8) tereny należy urządzić zielenią trzystopniową, częściowo zimozieloną, zachować istniejący starodrzew nie kolidujący z rozwiązaniami projektowymi;

9) dopuszcza się makroniwelację terenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 150.1.KDW.

§ 23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 83.2.US/KS/ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi sportu i rekreacji,

b) parking publiczny,

c) zieleń publiczna;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) dojazdy, ciągi piesze;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) dopuszcza się makroniwelację terenu;

4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 9.0m;

5) dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokości w celu lokalizowania dominant architektonicznych,

6) dopuszcza się modernizację nabrzeża kanału, w tym wykonanie urządzeń wodnych;

7) architektura nowoczesna, zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

8) zabudowa powinna być projektowana wg jednolitej koncepcji architektonicznej, z uwzględnieniem funkcji uzupełniających, w powiązaniu funkcjonalno-przestrzennym z terenami sąsiednimi;

9) zaleca się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej jedynie w formie wbudowanej lub przybudowanej do obiektu;

10) dopuszcza się lokalizację garażu, jedynie w powiązaniu z obiektem funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tego obiektu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

2) obowiązek urządzenia parkingu publicznego z zielenią towarzyszącą, w tym wysoką;

3) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

4) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

5) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

7) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych;

8) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabrykatów betonowych, aluminiowych i innych;

9) tereny należy urządzić zielenią trzystopniową, częściowo zimozieloną, niekolidujący z rozwiązaniami projektowymi starodrzew zachować.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 150.1.KDW.

§ 24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 59.4.ZP i 59.5.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleń parkowa, publiczna;

2) uzupełniające:

a) bulwar, ciągi piesze,

b) infrastruktura techniczna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt 2) i 3);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych oraz innych elementów małej architektury;

3) dla terenu 59.4.ZP dopuszcza się modernizację nabrzeża zatoki, w tym wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb bulwaru, dopuszcza się makroniwelację terenu;

4) wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5) dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

6) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

7) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

8) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

9) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

10) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych;

11) należy utrzymywać i konserwować zieleń w tym istniejący starodrzew zgodnie z wymogami sztuki ogrodowej, powstałe ubytki należy uzupełniać gatunkami zgodnymi z istniejącym siedliskiem;

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony terenu 158.1.KD-P.

§ 25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 75.1.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleń, publiczna lub prywatna, zieleń parkowa, skwer;

2) uzupełniające:

a) ciągi piesze,

b) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola oraz innych elementów małej architektury;

3) prace budowlane, renowacyjne bądź porządkowe należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

4) w przypadku zieleni publicznej należy urządzić wejście od strony ul. Staromiejskiej, dopuszcza się wygrodzenie terenu w formie ogrodzenia lub form roślinnych;

5) dopuszcza się włączenie terenu, jako zieleni prywatnej do terenu oznaczonego symbolem 7.1.MW/U lub 46UP;

6) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

7) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;

8) zakazuje się wtórnych podziałów terenu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony terenu 138.1KD-D przez teren 7.2 KS.

§ 26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 94.1.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń parkowa, publiczna,

b) infrastruktura techniczna (w tym instalacje wodne, wody przemysłowej, instalacje odprowadzające wody kopalniano - technologiczne do Odry);

2) uzupełniające: ciągi piesze i zieleń izolacyjna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) instalacje wody przemysłowej odprowadzające wody kopalniano - technologiczne do Odry, w tym podziemny rurociąg ø900 wód przemysłowych biegnący od "Pompowni Odra" do rzeki Odra, użytkowanie bez zmian, z zastrzeżeniem pkt 3);

2) dopuszcza się inną infrastrukturę techniczną z zastrzeżeniem pkt 3);

3) obowiązek umieszczenia infrastruktury technicznej pod powierzchnią terenu;

4) dopuszcza się modernizację nabrzeża kanału, w tym wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb bulwaru;

5) dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

6) dopuszcza się kładkę pieszo - rowerową nad kanałem, o lekkiej konstrukcji, dopasowaną do specyfiki terenu i umożliwiającą swobodny przepływ drobnego sprzętu pływającego: łodzi, kajaków, rowerów wodnych itp.;

7) dopuszcza się urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku oraz urozmaiconą i wysokiej jakości małą architekturę;

8) nawierzchnie należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

9) w miarę możliwości oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych;

10) od strony istniejących terenów przemysłowych należy urządzić pas zieleni izolacyjnej trzystopniowej, w tym zimozielonej.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 94.2.NO po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

§ 27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 86.1.ZP/KD-P ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - ciąg pieszy - bulwar;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń parkowa, publiczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ciąg pieszo-rowerowy powiązać, funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi: terenem dawnego fortu gwiaździstego i planowaną galerią handlowo-usługową oraz terenami rekreacyjnymi położonymi nad zatoką;

2) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt. 3);

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń do siedzenia i odpoczynku oraz innych elementów małej architektury;

4) zachować istniejący starodrzew nie kolidujący z rozwiązaniami projektowymi;

5) posadzki projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, zakazuje się prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicy większych niż ø1200mm wzdłuż linii kolejowych;

7) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych;

8) dopuszcza się kładkę lub mostek pieszo - rowerowy nad zelektryfikowanymi torami kolejowymi zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2)-5), o lekkiej konstrukcją, dopasowanej do specyfiki terenu i uwzględniającej skrajnię trakcji elektrycznych;

9) zakazuje się lokalizacji ścieżek rowerowych i alejek spacerowych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 84.1.ZN ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się modernizację nabrzeża zatoki, w tym wykonanie urządzeń wodnych, będących częścią bulwaru;

2) dopuszcza się urządzenie elementów bulwaru, powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi, w tym kładki lub mostki pieszo - rowerowe nad terenami wód powierzchniowych śródlądowych, kładki powinny charakteryzować się lekką konstrukcją, dopasowaną do specyfiki terenu;

3) w miarę możliwości urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku oraz wysokiej jakości elementów małej architektury;

4) nawierzchnie należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsiednimi, w miarę możliwości oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych.

§ 29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 94.2.NO ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: teren infrastruktury technicznej, w tym przepompownia wód kopalnianych;

2) uzupełniające: zieleń izolacyjna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) przepompownia wód kopalnianych - użytkowanie bez zmian;

2) instalacje wodne, wody przemysłowej, instalacje odprowadzające wody kopalniano - technologiczne do Odry w tym podziemny rurociąg ø900 wód przemysłowych biegnący od "Pompowni Odra" do rzeki Odra - użytkowanie bez zmian z zastrzeżeniem pkt 4);

3) dopuszcza się inną infrastrukturę techniczną z zastrzeżeniem pkt 4);

4) obowiązek umieszczenia infrastruktury technicznej pod powierzchnią terenu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 177.NO.

§ 30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.WS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych - zatoka rzeki Odry.

2) uzupełniające: urządzenia wodne - kładka pieszo-rowerowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną;

2) utrzymanie i konserwację dna zatoki, urządzeń w dnie, umocnień brzegów, murów oporowych i skarp;

3) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń hydrotechnicznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ich eksploatację i utrzymanie;

4) dopuszcza się lokalizację kładki pieszo-rowerowej.

§ 31.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.WS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych - zatoka rzeki Odry;

2) uzupełniające: urządzenia wodne - kładki pieszo-rowerowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się nad zatoką kładki lub mostki pieszo - rowerowe o lekkiej konstrukcji, dopasowanej do specyfiki terenu i umożliwiającej swobodny przepływ łodzi, jachtów, żaglówek itp.;

2) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną;

3) ustala się pogłębienie dna zatoki, utrzymanie i konserwację instalacji i urządzeń wodnych, umocnień brzegów, murów oporowych, skarp oraz ujść dopływów i rowów;

4) należy zapewnić dostęp do wód i urządzeń hydrotechnicznych odpowiednim służbom, odpowiedzialnym za ich eksploatację i utrzymanie;

5) dopuszcza się regulację linii brzegowej zatoki wraz z zagospodarowaniem nabrzeży dla potrzeb turystyki i rekreacji wodnej wraz z wykorzystaniem do tego celu osadów z pogłębiania zatoki.

§ 32.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.WS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: teren płynących wód powierzchniowych śródlądowych - ciek melioracji podstawowej - strumyk Sępolna;

2) uzupełniające: urządzenia wodne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się bulwar pieszo - rowerowy oraz kładki lub mostki pieszo - rowerowe nad terenem wód powierzchniowych śródlądowych;

2) kładki mogą charakteryzować się lekką konstrukcją, dopasowaną do specyfiki terenu,

3) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną;

4) ustala się utrzymanie i konserwację koryt, urządzeń w korytach, umocnień brzegów, murów oporowych, skarp oraz ujść dopływów i rowów;

5) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ich eksploatację i utrzymanie.

§ 33.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 85.2.WS/KD-P i 85.3.WS/KD-P ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren wód powierzchniowych śródlądowych - rzeka Odra,

b) ciąg pieszo-rowerowy w formie kładki nad Odrą (alternatywnie);

2) uzupełniające: urządzenia wodne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną;

3) utrzymanie i konserwacja koryta rzeki, urządzeń w korytach, umocnień brzegów, murów oporowych i skarp;

4) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie;

5) dopuszcza się ciąg pieszo - rowerowy (alternatywnie dla terenów wymienionych w ust.1.) w formie kładki pieszo - rowerowej nad zelektryfikowanymi torami kolejowymi i rzeką Odrą, w celu połączenia Starego Miasta z Ostrowem Tumskim, powiązany funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

6) nad rzeką Odrą kładka powinna charakteryzować się lekką konstrukcją, dopasowaną do specyfiki terenu, umożliwiającą swobodny przepływ wszelkich jednostek pływających; nad linią kolejową - spełniać warunki zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2)-5), uwzględniając skrajnię trakcji elektrycznych (minimalna skrajnia pionowa 7,0m ponad główkę szyny);

7) mała architektura w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

8) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

9) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 w przypadku przeznaczenia ich pod kładkę pieszo-rowerową, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 34.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 119.1.KD-Z i 120.1.KD-Z ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy zbiorczej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2 m;

2) dopuszcza się przebudowę ulic, stosownie do potrzeb;

3) chodniki, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

6) należy utrzymywać i pielęgnować istniejące okazy starodrzewu nie kolidującego z projektowaną przebudową ulic;.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 35.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 64.1.KD-D i 155.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1 m;

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu 64.1.KD-D i północnej części terenu 155.1KD-D pod ciąg pieszo - jezdny, z możliwością lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych;

3) tereny należy projektować w powiązaniu z terenami sąsiednimi, rozwiązania winny być spójne z ukształtowaniem bulwaru nadodrzańskiego przy ul. Nadodrzańskiej;

4) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie drogi.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 36.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 138.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni - min. 6.0 m, wymagany co najmniej jednostronny chodnik;

3) dopuszcza się zlokalizowanie słupowej stacji transformatorowej, w miejscu oznaczonym na rysunku planu (alternatywnie);

4) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie drogi.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 37.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 149.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) jezdnia o szerokości zapewniającej ruch dwukierunkowy, w zależności od potrzeb i uwarunkowań;

2) w części wschodniej urządzić plac manewrowy- pętlę zawracającą;

3) dopuszcza się przeznaczenie całego terenu lub jego części pod ciąg pieszy lub pieszo - rowerowy o charakterze bulwaru powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;

4) w miejscu punktu widokowego zlokalizować dominantę architektoniczną jak na rysunku planu;

5) chodnik, schody, tarasy, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

6) nie kolidujący z rozwiązaniami projektowymi starodrzew zachować i utrzymywać;

7) istniejące budynki gospodarcze przeznacza się do rozbiórki;

8) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie drogi.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 38.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 153.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie:

1) ulica klasy dojazdowej;

2) plac publiczny - Rynek.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) wyodrębnić krawężnikami nawierzchnię drogi (jezdnię), zgodnie z układem historycznym;

2) nawierzchnia jezdni, chodników i posadzek z zastosowaniem kostki i płyt granitowych, zaleca się wykorzystanie ocalałych reliktów historycznych nawierzchni z terenu Starego Miasta, jak: kostka granitowa, płyty, rynsztoki, krawężniki itp.;

3) w miarę możliwości w posadzkach zaznaczyć historyczne linie zabudowy i parcelacje działek;

4) w rejonie wieży Ratusza zlokalizować miejsce dla obsługi turystów (placyk, ławki, stojaki na rowery, tablica informacyjna itp.);

5) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z organizacją imprez masowych, obiekty te powinny mieć jednolity charakter w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, a ich projekty podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;

6) zaleca się odtworzenie historycznych elementów małej architektury, w tym dwóch lamp przed Teatrem;

7) dopuszcza się przeznaczenie części jezdni pod wydzielone miejsca postojowe;

8) zieleń, w tym zieleń ozdobna oraz ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

9) należy utrzymywać i pielęgnować istniejące szpalery drzew; starodrzew przed Teatrem i nasadzenia przed Ratuszem;

10) dopuszcza się wykorzystanie terenu dla organizacji imprez masowych;

11) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 39.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5.1.KD-D/KDW, 122.1.KD-D/KDW i 133.1.KD-D/KDW ustala się następujące przeznaczenie (alternatywne):

1) ulica klasy dojazdowej;

2) ulica wewnętrzna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) dopuszcza się przekształcenie ulic klasy dojazdowej (publicznych) w ulice wewnętrzne (niepubliczne) w celu ich zbycia mieszkańcom przyległych terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

3) chodnik, zieleń i miejsca postojowe w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie drogi;

5) dla terenu 5.1KD-D/KDW dopuszcza się lokalizację boksu śmietnikowego z możliwością wydzielenia działki;

6) w przypadku modernizacji lub remontu dróg zaleca się zmianę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na kamienną;

7) w przypadku przeznaczenia na ulice wewnętrzne, dopuszcza się ich wygrodzenie od strony dróg publicznych, z zastosowaniem np. bram przejazdowych, wykonanych z kamienia, materiałów ceramicznych oraz elementów kutych na podmurówce, wyklucza się stosowanie typowych elementów prefabrykowanych.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 w przypadku przeznaczenia ich pod ulice klasy dojazdowej przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 40.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 129.1.KD-J ustala się następujące przeznaczenie:

1) ciąg pieszo - jezdny;

2) pasaż handlowo - usługowy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zagospodarowanie ul. Szewskiej na ulicę wewnętrzną lub pasaż handlowo - usługowy, dopuszcza się incydentalny ruch kołowy, w tym związany z obsługą lokali usługowych przy ul. Szewskiej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z organizacją imprez masowych, obiekty te powinny mieć jednolity charakter w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, a ich projekty podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;

3) nawierzchnie i posadzki z zaznaczeniem historycznych linii zabudowy i parcelacji działek;

4) w miarę możliwości odtworzenie historycznych elementów małej architektury; elementów małej architektury;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie z uwzględnieniem lamp bocznych (kinkietów) lub nadwieszonych nad ulicą;

6) w przypadku przeznaczenia terenu pod pasaż handlowo - usługowy, dopuszcza się jego zadaszenie.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przeznaczenia go pod ciąg pieszo-jezdny, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 41.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 57.3.KD-P ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - komunikacja piesza;

2) uzupełniające:

a) zieleń publiczna,

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) placyk i ciągi piesze, schody, tarasy projektować i urządzić w powiązaniu z terenami sąsiednimi, według jednolitej koncepcji architektonicznej;

2) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

3) obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

4) powierzchnie (posadzki) należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub inne nowoczesne materiału ceramiczne;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

6) obowiązek oświetlenia terenu;

7) należy wkomponować w nowy sposób zagospodarowania relikty fortyfikacji nowożytnych - muru Carnota oraz zachować starodrzew nie kolidujący z projektowanymi rozwiązaniami.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się obsługę komunikacyjną - dostęp od strony terenu 149.1KD-D.

§ 42.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 150.2.KD-P, 158.1.KD-P i 159.1.KD-P ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszo-rowerowy.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ciągu, oznaczonego na rysunku planu orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi dopuszcza się zmianę jego przebiegu, w zależności od faktycznych uwarunkowań (ukształtowanie terenu, zieleń, itp.);

2) dopuszcza się urządzenie ciągu na nasypie, powyżej rzędnej zalewowej z 1997 r. - 75,7m npm, w szczególności odcinków prowadzących w kierunku planowanych kładek pieszo - rowerowych, należy zapewnić swobodę spływu wód opadowych;

3) przebieg ciągu winien powiązać funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie wszystkie elementy planowanego zagospodarowania terenów, w oparciu o jednolitą koncepcję dla całego obszaru przeznaczonego pod sport i rekreację;

4) dopuszcza ruch samochodów specjalnych oraz pojazdów, związanych z utrzymaniem czystości i konserwacją urządzeń;

5) przewidzieć kładkę pieszo-rowerową (mostek) nad strumykiem Sępolna;

6) dopuszcza się inne ciągi piesze i pieszo - rowerowe o znaczeniu drugorzędnym;

7) mała architektura, zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

8) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, drewno lub nowoczesne materiały ceramiczne;

9) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

10) obowiązek oświetlenia głównych ciągów pieszych.

§ 43.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 85.1.KK ustala się następujące przeznaczenie: tereny komunikacji kolejowej i obsługi kolejowej w tym: linie kolejowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związanej z ruchem kolejowym.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren przeznaczony do włączenia w obszar istniejącej linii PKP;

2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

3) dopuszcza się kładkę pieszo - rowerową nad zelektryfikowanymi torami kolejowymi zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2)-5) i rzeką Odrą, mającą na celu połączenie Starego Miasta z Ostrowem Tumskim;

4) kładka nad linią kolejową powinna charakteryzować się lekką konstrukcją, dopasowaną do specyfiki terenu i uwzględniającą skrajnię trakcji elektrycznych (minimalna skrajnia pionowa 7,0m ponad główkę szyny);

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, nie związaną z prowadzeniem ruchu kolejowego i jej skrzyżowanie z linią kolejową, na warunkach podanych przez właściwego zarządcę linii PKP.

§ 44.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 149.2.KK ustala się następujące przeznaczenie: tereny komunikacji kolejowej i obsługi kolejowej w tym: linie kolejowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związanej z ruchem kolejowym.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren przeznaczony do włączenia w obszar istniejącej linii PKP;

2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, nie związaną z prowadzeniem ruchu kolejowego i jej skrzyżowanie z linią kolejową, na warunkach podanych przez właściwego zarządcę linii PKP.

§ 45.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.2.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: parking;

2) uzupełniające:

a) garaże,

b) zieleń izolacyjna;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem pkt. 2) i 3);

2) dopuszcza się murowany zespół boksów garażowych, jednokondygnacyjnych, o maksymalnej wysokości zabudowy 4m, wykonany według jednolitego projektu oraz adaptację istniejących garaży murowanych, które należy w formie i wyglądzie dostosować do nowych garaży (kolorystyka ścian, kształt i pokrycie dachu, typ drzwi garażowych, orynnowanie, itp.); istniejące garaże tymczasowe - do likwidacji;

3) dopuszcza się lokalizację słupowej stacji transformatorowej w miejscu wskazanym na rysunku planu, z możliwością wydzielenia działki;

4) dopuszcza się elementy małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) parking naziemny z zielenią towarzyszącą, nawierzchnię należy wykonać z zastosowaniem historycznych materiałów, takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, z zakazem wygradzania;

2) dojazd, chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się wydzielenie ulicy wewnętrznej do obsługi terenu 7.1.MW/U i 75.1.ZP;

4) Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 138.1.KD-D.

§ 46.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 102.1.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: parking;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) ciąg pieszy,

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz zabudowy kubaturowej z zastrzeżeniem pkt 2) i pkt 3);

2) dopuszcza się zlokalizowanie słupowej stacji transformatorowej, w miejscu oznaczonym na rysunku planu;

3) dopuszcza się elementy małej architektury;

4) należy zachować istniejący starodrzew od strony ul. Świętojańskiej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu - dopuszcza się odtworzenie historycznego ogrodzenia od strony ulicy Świętojańskiej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu 138.1.KD-D.

§ 47.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 150.1.KDW ustala się następujące przeznaczenie: ulica wewnętrzna wraz z placami manewrowymi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren należy projektować funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie w powiązaniu z terenami sąsiednimi;

2) chodnik, zieleń w tym zieleń ozdobna, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie;

4) od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej należy pozostawić pas gruntu kolejowego o szerokości 4,0m dla potrzeb tzw. kolejowej drogi technologicznej wykorzystywanej m.in. przez służby ratownicze.

§ 48.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 153.2.KDW ustala się następujące przeznaczenie: ulica wewnętrzna o incydentalnym ruchu kołowym.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

<1) obowiązek utrzymania publicznego ciągu pieszego, łączącego plac publiczny przed Ratuszem z północną częścią Rynku;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z organizacją imprez masowych, obiekty te powinny mieć jednolity charakter w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, a ich projekty podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym usług, ogródków gastronomicznych z zakazem budowy budynków; obiekty te powinny mieć jednolity charakter i wysoki poziom estetyczny w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;

3) w miarę możliwości odtworzenie historycznej posadzki z zaznaczeniem historycznych linii zabudowy i parcelacji działek;

4) w miarę możliwości odtworzenie historycznych elementów małej architektury; elementów małej architektury;

5) chodniki, zieleń ozdobna, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 49.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 50.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 51.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 48 poz. 718 z 16.03.2010 r.