UCHWAŁA NR XLIV/434/17

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie i uchwały Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 lipca 2015 r., w sprawie zmiany uchwały  Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 roku, uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie”, zwaną dalej „zmianą planu”, w granicach określonych na rysunku zmiany planu.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1)      załączniki nr 1, 2 – stanowiące część graficzną zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opracowane w skali 1:1000 i zatytułowane: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie”;

2)      załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3)      załącznik nr 4 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu.

 

§2. W zmianie planu nie określa się:

1)      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

2)      sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

3)      granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

4)      granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5)      granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

6)      granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a, ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7)      granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

8)      granic terenów organizacji imprez masowych, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

9)      granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników oraz ich stref.

 

§3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      budynku mieszkalno – usługowym – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz jednego lokalu usługowego o powierzchni nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku;

2)      dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º;

3)      działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)      infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

5)      linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach zmiany planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

7)      przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

8)      przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

9)      przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje, przeważa w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

10)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach zmiany planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;

11)  terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;

12)  usługach sakralnych – należy przez to rozumieć świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne;

13)  wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną wysokość budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

14)  zieleni krajobrazowej – należy przez to rozumieć zieleń nieurządzoną, w tym drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, trawy i zioła lub zieleń urządzoną, w tym parki, ogrody.

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu

 

§4.1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi w zmianie planu:

1)      granica obszaru objętego zmianą planu;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)      nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)      symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zdefiniowane oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie terenu;

5)      stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków obszar AZP nr 7/7/68-19 - cmentarzysko ciałopalne - kultura łużycka;

6)      obiekty budowlane wpisane do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych;

7)      granica strefy A ochrony konserwatorskiej;

8)      granica strefy B ochrony konserwatorskiej – obszar przylegający od północnego – zachodu do strefy A z terenem cmentarza żydowskiego;

9)      granica strefy obserwacji archeologicznej "OW";

10)  pas technologiczny wzdłuż linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV;

11)  pas technologiczny wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV;

12)  pas technologiczny wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Żukowice – GPZ Brzegowa;

13)  pas technologiczny wzdłuż dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji istniejąca linia 110kV Huta Głogów II Wschowa - GPZ Brzegowa;

14)  obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach udokumentowanego złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437;

15)  granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302 „Pradolina Barycz- Głogów”;

16)  granice terenów zamkniętych;

17)  granice obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);

18)  granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%);

19)  granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%);

20)  wymiary charakterystycznych odległości.

2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku planu stanowią elementy informacyjne:

1)      linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV;

2)      linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20kV;

3)      napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV relacji Żukowice – GPZ Brzegowa;

4)      dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV relacji istniejąca linia 110kV Huta Głogów II Wschowa - GPZ Brzegowa.

 

§5. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U;

2)      tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu  symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW;

3)      teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MW/U;

4)      tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, 5U/MN, 6U/MN, 7U/MN;

5)      tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U;

6)      teren zabudowy kolejowej z dopuszczeniem usług, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KK/U;

7)      tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P;

8)      teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem E;

9)      teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy usługowej i magazynowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem E/U;

10)  tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KS, 2KS, 3KS;

11)  teren zabudowy kolejowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KK;

12)  teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem ZP;

13)  tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1ZK, 2ZK;

14)  teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem WS;

15)  teren drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDZ;

16)  tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL;

17)  tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDD, 2KDD;

18)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDW, 2KDW.

 

§6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu i zmiany sposobu użytkowania zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale;

2)      dopuszczenie na każdym terenie lokalizacji urządzeń technicznych, w tym infrastruktury technicznej, zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przyłącza i urządzenia instalacyjne, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, place postojowe, pompownie wody, zbiorniki przeciwpożarowe, stacje redukcyjne gazu, zbiorniki retencyjno – odparowujące oraz urządzenia rozsączające;

3)      dopuszczenie wbudowania urządzeń technicznych w obiekty trwałe;

4)      lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku zmiany planu z uwzględnieniem pkt 5 - 7 oraz zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi;

5)      dopuszczenie przekroczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej przez takie elementy budynku jak okapy i gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy, jednak nie więcej niż o 1,5m oraz schody zewnętrzne, pochylnie i spoczniki dla osób niepełnosprawnych;

6)      dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontu budynków wykraczających poza nieprzekraczalne linie zabudowy, bez prawa rozbudowy i nadbudowy w kierunku linii rozgraniczającej;

8)      dla budynków nie spełniających warunków określonych w Rozdziale 3 niniejszej uchwały, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, dopuszcza się:

a)    przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remonty i zmianę sposobu użytkowania budynku z zachowaniem istniejących parametrów budynków i wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem pkt 9 – 11,

b)   budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remonty i zmianę sposobu użytkowania zabudowy, zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3 niniejszej uchwały;

9)      dla istniejących budynków o wysokości wyższej niż ustalonej w niniejszej uchwale dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą maksymalną wysokość budynku;

10)  dla istniejących budynków o liczbie kondygnacji większej niż ustalonej w niniejszej uchwale dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku do liczby istniejących kondygnacji z zakazem nadbudowy o kolejną kondygnację;

11)  dla istniejących budynków z dachami o innej geometrii niż ustalonej w niniejszej uchwale dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem istniejącej geometrii dachów;

12)  dopuszczenie niwelacji terenu względem istniejącego poziomu terenu oraz niwelacji dróg i zbiorników wodnych, retencyjnych, przeciwpożarowych bez naruszania interesu osób trzecich.

 

§7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2)      dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem pkt 3;

3)      na terenach MN/U, MW, MW/U zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

4)      zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

5)      zakaz przenikania zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych z terenów utwardzonych w tym dróg, miejsc parkingowych, placów postojowych, placów manewrowych;

6)      nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 7;

7)      w zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi tereny oznaczone symbolem:

a)      MN/U, MW/U, U/MN zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych,

b)      MW zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

c)      w przypadku lokalizacji w granicach terenu U, 4U/P, KK/U hoteli i pensjonatów teren zalicza się do terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)     w przypadku lokalizacji w granicach terenu U, 4U/P, KK/U przedszkoli i placówek edukacyjnych teren zalicza się do terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami odrębnymi,

e)      w przypadku lokalizacji w granicach terenu U, 4U/P, KK/U domu opieki społecznej teren zalicza się do terenów domów opieki społecznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      na terenach 3U/MN, 4U/MN na obszarze stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków obszar AZP nr 7/7/68-19 - cmentarzysko ciałopalne - kultura łużycka, określonego na rysunku zmiany planu, ustala się ochronę zabytku archeologicznego i wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      na terenach 1MN/U, KK/U, E/U, 1ZK ochronę obiektów budowlanych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, określonych na rysunku zmiany planu, z uwzględnieniem pkt 3;

3)      dla obiektów budowlanych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ustala się:

a)      zachowanie historycznej formy architektonicznej budynku, w tym zachowanie gabarytów wysokościowych, formy, kształtu dachu i rodzaju pokrycia dachowego, kompozycji i wystroju architektonicznego elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej,

b)      w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej:

-  dopuszcza się wymianę stolarki okiennej z odtworzeniem oryginalnych podziałów słupków i szprosów,

-  zakazuje się stosowania podziałów imitujących szprosy wewnątrz szyb,

-  nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku,

-  w przypadku zachowanej ozdobnej, drewnianej stolarki okiennej należy stolarkę zachować lub odtworzyć,

-  w przypadku zachowanej zabytkowej stolarki drzwiowej należy stolarkę zachować lub odtworzyć,

-  nakaz zachowania oryginalnego wyglądu elewacji budynku, w tym kompozycji osi, otworów okiennych i drzwiowych, architektonicznych detali wystroju elewacji, oryginalnych konstrukcji murów, oryginalnych drewnianych ganków i balkonów,

c)      zakaz umieszczania technicznego wyposażenia budynków na fasadach, w tym klimatyzatorów, anten satelitarnych, przewodów dymowych i wentylacyjnych, niezwiązanych z prowadzoną w danym obiekcie działalnością,

d)     zakaz ocieplania od zewnątrz,

e)      zakaz stosowania sztucznych okładzin na elewacjach, w tym siding,

f)       nakaz kolorystyki elewacji w odcieniach naturalnych, elewacje należy malować monochromatycznie - jednobarwnie;

4)      na terenach E/U, 1ZK, 2ZK, KK/U, 3KDL ochronę obiektów budowlanych położonych w granicy strefy A ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 6;

5)      na terenach E/U, 1ZK ochronę obiektów budowlanych położonych w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej – obszar przylegający od północnego – zachodu do strefy A z terenem cmentarza żydowskiego, określonej na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 6;

6)      w granicach strefy ochrony konserwatorskiej A i B ustala się:

a)      ochronę istniejącej zabudowy, układu dróg wraz z historyczną nawierzchnią,

b)      trwałe zachowanie i rewaloryzację historycznego układu przestrzennego we wszystkich jego elementach,

c)      zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacjach budynków istniejących i projektowanych,

d)     zakaz lokalizacji nowych masztów, wież, elektrowni wiatrowych oraz innych dominant architektonicznych, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

e)      uzyskanie pozwolenia właściwej służby ochrony zabytków na prowadzenie robót budowlanych lub podejmowanie innych działań, które mogą prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku;

7)      na terenach KK/U, 3KDL, E/U, 1ZK, 2ZK ochronę konserwatorską, obszaru położonego w granicach strefy obserwacji archeologicznej „OW” określonej na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

 

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  ustala się:

1)      na terenach: E/U, 1ZK, 2ZK uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek zagrożenia wynikającego z położenia na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%), określonego na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że obszar ten nie dotyczy koryt rzecznych oraz zbiorników wód stojących;

2)      na terenach: E/U, 1ZK, 2ZK uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z położenia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%), określonego na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami prawa wodnego, z uwzględnieniem że obszar zagrożony powodzią nie dotyczy koryt rzecznych oraz zbiorników wód stojących;

3)      na terenach: E/U, 1ZK, 2ZK uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z położenia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), określonego na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami prawa wodnego, z uwzględnieniem że obszar zagrożony powodzią nie dotyczy koryt rzecznych oraz zbiorników wód stojących;

4)      w granicy obszaru objętego zmianą planu ochronę obszaru złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszą zmianą planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

5)      na terenach: 1MW, 3U/MN, 2U, 2U/P, 3U/P, E, ZP, 1KS, 2KS, 2KDL, 2KDW, zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu, ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 „Pradolina Barycz - Głogów” granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszą zmianą planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się:

1)      uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z zasięgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, zgodnie z przepisami odrębnymi do czasu jej skablowania;

3)      uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV, zgodnie z przepisami odrębnymi do czasu jej skablowania;

4)      na terenie E/U uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z przebiegu napowietrznych sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 5;

5)      w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV ustala się:

a)      lokalizację linii elektroenergetycznej 110kV i słupów zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)      nakaz zachowania ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującymi normami, w tym:

-  zakaz budowy obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały i czasowy pobyt ludzi,

-  zakaz nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, których wysokość może przekraczać 2,5m;

6)      na terenach: 5U/MN, 6U/MN, 3U, KK/U, 1U/P, 2U/P, 4U/P, E/U, 2ZK, WS, KK, 1KDW obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu w sąsiedztwie linii kolejowej, przylegającej do granicy obszaru objętego zmianą planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym dotyczącymi wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, z uwzględnieniem pkt 7, 8, 9, 10;

7)      na terenach sąsiadujących z linią kolejową przeznaczenie terenu nie może być związane z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego;

8)      zakazuje się wprowadzania zmian stosunków wodnych w sąsiedztwie linii kolejowych mogących negatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe;

9)      na terenach sąsiadujących z linią kolejową zakazuje się lokalizowanie obiektów i urządzeń mogących w jakikolwiek sposób uniemożliwić, ograniczyć lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego;

10)  na terenach sąsiadujących z linią kolejową należy zachować przepisy odrębne, w tym przy lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych typu wieżowego.

 

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1)      dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w drogach publicznych i drogach wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg publicznych i dróg wewnętrznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego oraz poprzez istniejące i projektowane dojazdy;

3)      lokalizację miejsc do parkowania na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, z uwzględnieniem pkt 4, 5, 6, 7;

4)      minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a) na terenach MN/U, U/MN:

-   dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając w to miejsca w garażu,

-   dla funkcji usługowej: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku – dla usług o powierzchni użytkowej do 100,0 m2 i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni użytkowej budynku – dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100,0 m2,

b)      na terenach MW nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,

c) na terenach MW/U:

-   dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny,

-   dla funkcji usługowej: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku – dla usług o powierzchni użytkowej do 100,0 m2 i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni użytkowej budynku - dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100,0 m2,

d)     na terenach U, KK/U nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku - dla usług o powierzchni użytkowej do 100,0 m2 i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni użytkowej budynku – dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100,0 m2,

e) na terenach U/P, KK:

-   dla funkcji usługowej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku - dla usług o powierzchni użytkowej do 100,0 m2 i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni użytkowej budynku – dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100,0 m2,

-   dla funkcji produkcyjnej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 100,0m2 powierzchni użytkowej budynku,

f)       na terenie E/U nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku - dla usług o powierzchni użytkowej do 100,0 m2  i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni użytkowej budynku – dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100,0 m2;

5)      na terenach U, U/P nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów dostawczych i stanowisk do przeładunku towarów na terenie, na którym usytuowany jest obiekt;

6)      zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt 3 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia.

 

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1)      dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej;

2)      nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem pkt 4;

4)      odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 3 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

5)      dopuszczenie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem;

6)      dopuszczenie wydzielenia działek zgodnie z przepisami odrębnymi, przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej;

7)      zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)      odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z uwzględnieniem §9 pkt 1, 2, 3:

a)    z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,

b)   z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c)    do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,  dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)   zakazuje się odprowadzanie wód opadowych na tereny linii kolejowej, przylegające do terenów, znajdujące się poza granicami obszaru objętego zmianą planu;

10)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)      zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z zakazem budowy elektrowni wiatrowych,

b)      realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c)      na terenie E/U budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont, usuwanie awarii jednotorowych i dwutorowych linii elektroenergetycznych 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)     budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont, usuwanie awarii napowietrznych, napowietrzno – kablowych, kablowych linii elektroenergetycznych 20kV, 0,4kV oraz wnętrzowych i wbudowanych elektroenergetycznych stacji transformatorowych 110/20kV i 20/0,4kV, zgodnie z przepisami odrębnymi,

e)      dopuszczenie realizacji stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolno stojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem do nich dojazdu, dopuszczenie usytuowania budynku stacji transformatorowej w granicy działki i w odległości 1,5m od granicy działki;

11)  zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)  dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, teletechniczną, w tym sieci szerokopasmowe;

13)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)      zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

-  gazem,

-  energią elektryczną,

-  z sieci ciepłowniczej,

-  paliwami stałymi,

-  z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW, z uwzględnieniem §7 pkt 4,

b)      nakaz stosowania urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

14)  w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

15)  w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi;

16)  zasady ochrony przeciwpożarowej – należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

 

§13. W zakresie granic terenów zamkniętych i granic ochronnych terenów zamkniętych ustala się:

1)      na terenach KK, 1KDL, 2KDL oznaczono granice terenów zamkniętych, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla których obowiązują ustalenia niniejszej uchwały oraz przepisy odrębne;

2)      granicę ochronną terenów zamkniętych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:

1)      dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN/U, MW, MW/U, U/MN, U, KK/U, U/P, E/U:

a)      wielkość powierzchni wydzielanych działek tak jak w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w niniejszej uchwale,

b)      szerokość frontów działek nie mniejszą niż 9,0m,

2)      dla pozostałych terenów niewymienionych w pkt 1 z uwzględnieniem pkt 3:

a)      wielkość powierzchni wydzielanych działek nie mniejszą niż 10,0m2,

b)      szerokość frontów działek nie mniejszą niż 4,0m,

3)      pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ciągów pieszych oraz miejsc postojowych dopuszcza się na obszarze zmiany planu wydzielanie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;

4)      kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi nie może być mniejszy niż 60°.

 

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów

 

§15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliźniacza;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   usługi w parterze budynku mieszkalnego,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      dla terenu 1MN/U nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 6,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      dla terenu 2MN/U nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

c)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,60,

d)     powierzchnię zabudowy: do 40% powierzchni działki,

e)      powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 30% powierzchni działki,

f)       wysokość zabudowy:

-   budynku mieszkalnego: do 12,5m, mieszkalno-usługowego: do 14,0m z zastrzeżeniem że dla budynków w zabudowie bliźniaczej nakazuje się zachowanie jednolitej wysokości budynków,

-   budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 8,0m,

g)      liczba kondygnacji nadziemnych:

-   budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego: 3 z zastrzeżeniem że dla budynków w zabudowie bliźniaczej nakazuje się zachowanie jednolitej liczby kondygnacji nadziemnych,

-   budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 2,

h)      dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

i)        geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, z zastrzeżeniem że dla budynków w zabudowie bliźniaczej nakazuje się zachowanie jednolitej geometrii dachu budynków,

j)        nachylenie połaci dachowych: 35°-50°,

k)      pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

l)        dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

m)    dla zabudowy bliźniaczej dopuszczenie lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działek;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej wolno stojącej: nie mniejszą niż 350,0m2, z uwzględnieniem lit. c,

b)      dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej bliźniaczej: nie mniejszą niż 250,0m2 i nie mniej niż dwóch działek w celu zrealizowania dwóch segmentów bliźniaka na wspólnej granicy, z uwzględnieniem lit. c,

c)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4 lit. a, pkt 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;

8)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z §8 niniejszej uchwały.

 

§16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)    dla terenu 1MW nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0m i 15,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)   dla terenu 2MW nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 3,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

c)    dla terenu 3MW nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

d)   dla terenu 4MW nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 9,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

e)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 2,0,

f)       powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki,

g)      powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 25% powierzchni działki,

h)      wysokość zabudowy:

-   budynku mieszkalnego: do 14,0m,

-   budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 6,0m,

i)        liczba kondygnacji nadziemnych:

-   budynku mieszkalnego: do 3,

-   budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1,

j)        dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

k)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

l)        nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich: 25° - 40°,

m) pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

n)      dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż 600,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4 lit. b, pkt 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MW/U ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   usługi wolno stojące,

-   usługi w parterach budynku mieszkalnego,

-   zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontów, rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   garaże podziemne,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 1,0m oraz 5,0m, 6,0m, 7,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 2,5,

c)      powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki,

d)     powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20,0% powierzchni działki,

e)      wysokość zabudowy:

-   budynku mieszkalnego, mieszkalno - usługowego: do 16,0m,

-   budynku usługowego: do 12,0m,

-   budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 6,0m,

f)       liczba kondygnacji nadziemnych:

-   budynku mieszkalnego, mieszkalno - usługowego: do 4,

-   budynku usługowego: do 2,

-   budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1,

g)      dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

h)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

i)        nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich: 25° - 40°,

j)        pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

k)      dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

l)        dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż 1000,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4 lit. c, pkt 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§18. Dla terenów zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, 5U/MN, 6U/MN, 7U/MN ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa wolno stojąca, bliźniacza lub szeregowa;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   budynki mieszkalno – usługowe wolno stojące, bliźniacze lub szeregowe,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      dla terenu 1U/MN nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      dla terenu 2U/MN nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 4,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

c)      dla terenu 3U/MN nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 6,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

d)     dla terenu 4U/MN nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

e)      dla terenu 5U/MN nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

f)       dla terenu 6U/MN nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0m, 6,0m, 15,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

g)      dla terenu 7U/MN nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

h)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 2,4,

i)        powierzchnie zabudowy: do 60% powierzchni działki,

j)        powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 15% powierzchni działki,

k)      wysokość zabudowy z uwzględnieniem lit. l: do 14,0m,

l)        wysokość budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 6,0m,

m)    liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. n: do 3,

n)      liczba kondygnacji nadziemnych budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1,

o)      dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

p)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

q)      nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich: 25°- 45°,

r)       pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

s)       dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

t)       dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej dopuszczenie lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działek,

u)      dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż: 600,0m2 dla zabudowy wolno stojącej, 400m2 dla zabudowy bliźniaczej i 200m2 dla zabudowy szeregowej, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4 lit. a, pkt 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;

8)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z §8 niniejszej uchwały.

 

§19. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa wolno stojąca, bliźniacza lub szeregowa, w tym na terenie 4U dopuszczenie usług sakralnych;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   na terenach 3U, 4U, 5U budynki magazynowe, składy,

-   na terenach 3U, 5U obiekty produkcyjne,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      dla terenu 1U nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0m i 5,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      dla terenu 2U, 3U, 5U nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 6,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

c)      dla terenu 4U nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0m i od 15,0m do 17,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

d)     wskaźnik intensywności zabudowy:

-        dla terenów 1U, 2U, 3U, 5U: od 0,1 do 2,

-        dla terenu 4U: od 0,1 do 3,0,

e)      powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki,

f)       powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20% powierzchni działki,

g)      wysokość zabudowy z uwzględnieniem lit. h:

-        dla terenów 1U, 2U, 3U, 5U: do 14,0m,

-        dla terenu 4U: do 18,0m,

h)      wysokość budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 6,0m,

i)        liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. j:

-        dla terenów 1U, 2U, 3U, 5U: do 3,

-        dla terenu 4U: do 5,

j)        liczba kondygnacji nadziemnych budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1,

k)      dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

l)        geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie, dachy jednospadowe,

m)    nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich: 25°- 45°,

n)      pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

o)      dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

p)      dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej dopuszczenie lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działek,

q)      dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż: 600,0m2 dla zabudowy wolno stojącej, 400m2 dla zabudowy bliźniaczej i 200m2 dla zabudowy szeregowej, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4 lit. d, pkt 5, 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§20. Dla terenu zabudowy kolejowej z dopuszczeniem usług, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KK/U ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa kolejowa;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   usługi towarzyszące zabudowie kolejowej,

-   zabudowa usługowa,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 10,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 2,4,

c)      powierzchnię zabudowy: do 60% powierzchni działki,

d)     powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 15% powierzchni działki,

e)      wysokość zabudowy z uwzględnieniem lit. f: do 12,0m,

f)       wysokość zabudowy budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 6,0m,

g)      liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. h: do 3,

h)      liczba kondygnacji nadziemnych budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1,

i)        dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

j)        geometrię dachów: dachy płaskie,

k)      nachylenie połaci dachowych: do 12°,

l)        dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

m)    dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż 600,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4 lit. d, pkt 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;

8)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z §8 niniejszej uchwały.

 

§21. Dla terenów zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe z uwzględnieniem pkt 3: zabudowa usługowa;

2)      przeznaczenie uzupełniające z uwzględnieniem pkt 3:

-   obiekty produkcyjne,

-   na terenach 1U/P, 2U/P, 4U/P składy, magazyny,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   na terenie 4U/P zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z dopuszczeniem przebudowy i remontów,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      na terenach 1U/P, 2U/P, 3U/P zakaz lokalizacji hoteli, pensjonatów, przedszkoli, placówek edukacyjnych, domu opieki społecznej, szpitali oraz na terenie 4U/P zakaz lokalizacji szpitali;

4)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      dla terenu 1U/P nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      dla terenu 2U/P nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 5,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

c)      dla terenu 3U/P nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 2,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

d)     dla terenu 4U/P nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 5,0m do 10,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

e)      wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 2,60,

f)       powierzchnię zabudowy: do 65% powierzchni działki,

g)      powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 15% powierzchni działki,

h)      wysokość zabudowy z uwzględnieniem lit. i do 15,0m,

i)        wysokość budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 6,0m,

j)        liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. k: do 3,

k)      liczba kondygnacji nadziemnych budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1,

l)        dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

m)    geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie, dachy jednospadowe,

n)      nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich, jednospadowych: 25°- 45°,

o)      pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich, jednospadowych: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

p)      dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

q)      dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

5)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 6:

a)      nie mniejszą niż 600,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

6)      ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

7)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych: z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4 lit. e, pkt 5, 6, 7;

8)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§22. Dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem E, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 10,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,2,

c)      powierzchnię zabudowy: do 60% powierzchni działki,

d)     powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 10% powierzchni działki,

e)      wysokość zabudowy: do 8,0m,

f)       liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

g)      geometrię dachów: dachy płaskie,

h)      nachylenie połaci dachowych: do 12°;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż 50,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych: nie ustala się;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§23. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy usługowej i magazynowej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem E/U ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, w tym główny punkt zasilania;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   zabudowa usługowa towarzysząca elektroenergetyce,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zabytkowy cmentarz żydowski,

-   linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 73,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 3,0,

c)      powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki,

d)     powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20% powierzchni działki,

e)      wysokość zabudowy z uwzględnieniem lit. f: do 17,0m, wysokość ta nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

f)       wysokość budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 9,0m,

g)      liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. h: do 5,

h)      budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 2,

i)        dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

j)        geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

k)      nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich: 30°- 50°,

l)        pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

m)    dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

n)      dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż 600,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4, lit. f, pkt 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;

8)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z §8 niniejszej uchwały;

9)      w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi: zgodnie z §9 niniejszej uchwały.

 

§24. Dla terenów obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1KS, 2KS, 3KS ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe :

-   dla terenu 1KS: teren obsługi komunikacji samochodowej – parkingi,

-   dla terenów 2KS, 3KS teren obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, budynki garażowe;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      zakaz budowy budynków na terenie 1KS,

b)      dla terenu 2KS nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 25,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

c)      dla terenu 3KS nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 9,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

d)     wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,35,

e)      powierzchnię zabudowy: do 35% powierzchni działki,

f)       powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 15% powierzchni działki,

g)      wysokość zabudowy: do 5,0m,

h)      liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

i)        geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy płaskie,

j)        nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich: do 20°,

k)      dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

l)        dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych: nie ustala się;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§25. Dla terenu zabudowy kolejowej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KK ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa kolejowa;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   usługi towarzyszące zabudowie kolejowej,

-   obiekty budowlane towarzyszące zabudowie kolejowej,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna, infrastruktura kolejowa,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 3,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 2,4,

c)      powierzchnię zabudowy: do 60% powierzchni działki,

d)     powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 15% powierzchni działki,

e)      wysokość zabudowy z uwzględnieniem lit. f: do 15,0m,

f)       wysokość zabudowy budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 6,0m,

g)      liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. h: do 3,

h)      liczba kondygnacji nadziemnych budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1,

i)        dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

j)        geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie, dachy jednospadowe,

k)      nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich, jednospadowych: 25°- 45°,

l)        pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich, jednospadowych: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

m)    dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

n)      dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a)      nie mniejszą niż 600,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b)      za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 3, 4, lit. e, pkt 6, 7;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§26. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem ZP ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   infrastruktura techniczna,

-   urządzenia hydrotechniczne,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   urządzenia sportu i rekreacji;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 70% powierzchni terenu,

b)      zakaz budowy budynków;

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§27. Dla terenów zieleni krajobrazowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1ZK, 2ZK ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zieleń krajobrazowa;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   infrastruktura techniczna,

-   urządzenia hydrotechniczne,

-   dojścia, dojazdy;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 70% powierzchni terenu,  

b)      zakaz budowy budynków;

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;

6)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z §8 niniejszej uchwały;

7)      w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi: zgodnie z §9 niniejszej uchwały.

 

§28. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem WS ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   zieleń krajobrazowa,

-   urządzenia hydrotechniczne,

-   przepusty, przejścia dla pieszych;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      zachowanie cieku jako otwartego,

b)      powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 70% powierzchni terenu, 

c)      zakaz budowy budynków;

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: obsługa komunikacyjna zgodnie z §11 pkt 2;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§29. Dla terenu drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDZ ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: poszerzenie istniejącej drogi publicznej – droga klasy zbiorczej;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   ciągi pieszo – rowerowe, ciągi piesze,

-   infrastruktura techniczna,

-   pasy zieleni przyulicznej;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

b)      szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna do 6,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§30. Dla terenów dróg publicznych – drogi klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – droga klasy lokalnej;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   ciągi pieszo – rowerowe, ciągi piesze,

-   infrastruktura techniczna,

-   pasy zieleni przyulicznej;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

b)      szerokość w liniach rozgraniczających:

-   terenu 1KDL zgodnie z rysunkiem zmiany planu, ścięcie narożne 3,0m x 3,0m,

-   terenu 2KDL zmienna od 8,0 do 24,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

-   terenu 3KDL zmienna od 4,0m do 24,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

5)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z §8 niniejszej uchwały;

6)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§31. Dla terenów dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDD, 2KDD ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – droga klasy dojazdowej;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   ciągi pieszo – rowerowe, ciągi piesze,

-   infrastruktura techniczna,

-   pasy zieleni przyulicznej;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

b)      szerokość w liniach rozgraniczających:

-   terenu 1KDD 9,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

-   terenu 2KDD zmienna od 9,0m do 17,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

§32. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 1KDW, 2KDW ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna,

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   ciągi pieszo – rowerowe, ciągi piesze,

-   infrastruktura techniczna,

-   pasy zieleni przyulicznej;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających:

a)      terenu 1KDW zmienna od 6,0m do 23,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      terenu 2KDW zmienna od 7,0 do 23,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 

§33. Dla terenów objętych zmianą planu, o której mowa w §1 ust.1. uchwały, ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu w wysokości 0,1%.

 

§34. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

 

§35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

 

 

Opublikowano 02.02.2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.509