UCHWAŁA NR XXXVII/371/17

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 17 lipca 2017 r.

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z uchwałą Nr XXX/267/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogów, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie uchwalonego uchwałą Nr XXI/295/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 2, poz. 28 z 23 stycznia 2001 r.), zwaną dalej „zmianą planu”, w granicach określonych na rysunku zmiany planu.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1)      załącznik nr 1 – stanowiący rysunek zmiany planu w skali 1:1000;

2)      załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3)      załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

§ 2. W zmianie planu nie określa się:

1)      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak takich przestrzeni w zmianie planu;

2)      granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych, ze względu na brak takich terenów;

3)      sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

 

§ 3.Oznaczenia zawarte w uchwale oznaczają:

1)        uchwała – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie;

2)        nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach zmiany planu rodzajów budowli naziemnych. Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy przez takie elementy budynku jak: okapy, gzymsy, balkony, schody zewnętrzne, galerie, wiatrołapy, wykusze, werandy, tarasy, loggie, zadaszenia nad wejściem, rampy, pochylnie i spoczniki dla osób niepełnosprawnych jest dopuszczalne, jednak nie więcej niż o 1,5 m. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy, o ile ustalenia zmiany planu nie stanowią inaczej:

a)         podziemnych obiektów budowlanych,

b)        budowli infrastruktury technicznej,

c)         urządzeń reklamowych,

d)        urządzeń budowlanych;

3)        przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4)        przeznaczenie terenu – należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

5)        przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% sumy powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów budowlanych w granicach poszczególnych działek budowlanych, a w przypadku terenów nieprzeznaczonych w zmianie planu pod zabudowę, ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;

6)        przeznaczeniu uzupełniające terenu – należy przez to rozumieć, przeznaczenie inne niż podstawowe, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, dopuszczone na działce budowlanej lub terenie, na warunkach określonych w zmianie planu;

7)        wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć:

a)      w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami: wyłącznie określoną w ustaleniach szczegółowych wysokość liczoną w metrach od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu,

b)      w przypadku budynków: wysokość budynku, rozumianą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, określoną w ustaleniach szczegółowych;

8)        dachy płaskie – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º;

9)        działka – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10)    infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

11)    linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

12)    teren – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;

13)    usługi – należy przez to rozumieć działalność związaną z obsługą ludności i firm, handel, drobną wytwórczość, rzemiosło i projektowanie, magazyny i składy.

14)    komunikacja wewnętrzna – należy przez to rozumieć elementy komunikacji nie będące drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w szczególności: dojścia i dojazdy, place manewrowe, miejsca parkingowe, wraz z zielenią oraz niezbędną infrastrukturą;

15)    elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna – zespół połączonych wzajemnie linii elektroenergetycznych WN, SN, nN i przyłączy nN oraz stacji elektroenergetycznych WN/SN, SN/SN, SN/nN przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego (skrót OSD).

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu

 

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi w zmianie planu:

1)   granica obszaru objętego zmianą planu, na którym występuje udokumentowane złoże rudy miedzi „Głogów” nr 6437;

2)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)   symbole określające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5)   linie wymiarowe z oznaczeniem wymiarów;

6)   stanowisko archeologiczne – obszar AZP nr 82/252/68-19 – osada – wczesna epoka brązu – kultura unietycka;

7)   granica strefy ochrony konserwatorskiej "OW" ochrony zabytków archeologicznych.

2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu stanowią elementy informacyjne:

1)   napowietrzna linia elektroenergetyczna (dwutorowa) średniego napięcia (SN) 20kV wraz z pasem technologicznym;

2)   napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (WN) 110kV wraz z pasem technologicznym.

§ 5. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1)   teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem U;

2)   tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami EE;

3)   teren infrastruktury technicznej – kanalizacja,  oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem K.

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1)        dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych na działkach z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale oraz zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi;

2)        dopuszcza się na każdym terenie lokalizację urządzeń budowlanych;

3)        dopuszcza się wbudowania urządzeń technicznych w obiekty trwałe;

4)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku zmiany planu z uwzględnieniem pkt 5 oraz zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi;

5)        dopuszcza się lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        dopuszcza się niwelację terenu względem istniejącego poziomu terenu bez naruszania interesu osób trzecich.

 

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)  dla udokumentowanego złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437 obowiązują przepisy odrębne;

2)  utrzymanie standardów ochrony środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)  zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

4) zakaz odprowadzania zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych z terenów utwardzonych w tym dróg, miejsc parkingowych, placów postojowych, placów manewrowych;

5) w zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)  zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      na terenach 1 U, 2 EE oraz 1 K na obszarze stanowiska archeologicznego obszar AZP nr 82/252/68-19 – wczesna epoka brązu – kultura unietycka, określonego na rysunku zmiany planu, ustala się ochronę zabytku archeologicznego i wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      na obszarze objętym granicą opracowania, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej "OW" ochrony zabytków archeologicznych, w granicach której, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się:

1)      należy uwzględnić wynikające z lokalizacji istniejącej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w pasach technologicznych;

2)      ustala się pasy technologiczne wzdłuż przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych będących częścią elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, odpowiednio:

a)        40 m dla linii napowietrznych WN 110kV (po 20 m od osi w obu kierunkach),

b)        15 m dla linii napowietrznych SN 20kV (po 7,5 m od osi w obu kierunkach);

pasy technologiczne dla w/w linii uwidocznione są na rysunku zmiany planu. Projektowanie zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      obowiązuje zapewnienie dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawidłowej ich eksploatacji;

4)      dopuszcza się przebudowę, modernizację i rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w formie linii napowietrznych i/lub kablowych wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych;

5)      dopuszcza się lokalizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na terenach innych niż ogólnie dostępne dla prowadzenia sieci, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i właścicielem sieci;

6)      zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejącej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej i/lub z projektowanej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;

7)      ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejącej i projektowanej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;

8)      dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;

9)      dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych napowietrznych WN 110kV będących częścią elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na linie dwutorowe;

10)  na terenie 1 U mają zastosowanie przepisy o transporcie kolejowym.

 

§ 10.       W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1)      obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie poprzez podłączenie do istniejącego układu komunikacyjnego poza obszarem opracowania;

2)      lokalizację miejsc do parkowania na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, z uwzględnieniem pkt 4, 5, 6;

3)      minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a)        na terenie 1U: nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej budynku,

b)        na terenach 1EE, 2EE i 1K:  nie przewiduje się miejsc do parkowania;

4)      odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt 3 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

5)      na terenie U nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów dostawczych i stanowisk do przeładunku towarów na terenie, na którym usytuowany jest obiekt;

6)      zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 11.      Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)      w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy wszystkich systemów infrastruktury technicznej:

a)        sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i innych terenów publicznych, z uwzględnieniem lit. b,

b)        odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c)        nakazuje się zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)       dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę i remont sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej,

e)        dopuszcza się rozbiórkę lub zabezpieczenie, przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

f)         dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z łącznością publiczną, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

g)        dopuszcza się wydzielenia działek zgodnie z przepisami odrębnymi, przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej;

2)      zaopatrzenie w wodę:

a)        zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)        z indywidualnych ujęć;

3)      odprowadzenie ścieków:

a)        odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)        dopuszcza się budowę nowych i rozbudowę oraz przebudowę istniejących sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej;

4)      odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a)        z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,

b)        z terenów utwardzonych, w tym dróg, placów i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c)        do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych, lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)       dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej;

5)      w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)        zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą i projektowaną dystrybucyjną sieć elektroenergetyczną,

b)        dopuszcza się stosowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych zastrzeżeniem §7 pkt 3 o mocy do 100 kW,

c)        realizacja inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)       na terenie EE budowa, przebudowa, rozbudowa, odbudowa, rozbiórka, remont, usuwanie awarii jednotorowych i dwutorowych linii elektroenergetycznych oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów zgodnie z przepisami odrębnymi,

e)        dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont, usuwanie awarii napowietrznych, napowietrzno – kablowych, kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, linii wielonapięciowych wraz z przyłączami,

f)         dopuszcza się budowę stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolno stojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem do nich dojazdu, dopuszczenie usytuowania budynku stacji transformatorowej w granicy działki i w odległości 1,5 m od granicy działki;

6)      w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)        zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)        dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy gazowych;

7)      w zakresie zaopatrzenia rozwoju uzbrojenia telekomunikacyjnego: ustala się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy telekomunikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem, w tym sieci szerokopasmowych;

8)      w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)        zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

-  gazem,

-  energią elektryczną,

-  z sieci ciepłowniczej,

-  paliwami stałymi,

-  z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW,

b)        nakaz stosowania urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

9)      w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami;

 

§ 12.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego ustala się:

1)  dla terenu 1 U:

a)      powierzchnia działki – nie mniejsza niż 600,0 m2,

b)      szerokość frontu działki – nie mniejsza niż 10,0 m,

c)      kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi – nie mniejszy niż 60°;

2)  dla pozostałych terenów, ze względu na przeznaczenie, nie ustala się: minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki, szerokości frontu działki i kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego.

 

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów

 

§ 13.      Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1 U ustala się następujące przeznaczenie:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa – usługi;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   mieszkanie funkcyjne,

-   budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze,

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

-   zieleń;

3)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)      ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej teren od strony północnej, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b)      ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie,

c)      ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

-     dla budynków usługowych: 12 m,

-     dla budynków wolnostojących garażowych i gospodarczych: 6 m,

-     dla obiektów budowlanych: 12 m,

d)     ustala się wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów 1U: od 0,1 do 2,0,

e)      ustala się powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki,

f)       ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20% powierzchni działki,

g)      dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

h)      ustala się geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie, dachy jednospadowe,

i)        nachylenie połaci dachowych za wyjątkiem dachów płaskich: 25° – 45°,

j)        pokrycie dachów nowoprojektowanych budynków za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka lub materiał dachówkopodobny, blachodachówka, blacha trapezowa, membrana PVC,

k)      dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczych, garażowo–gospodarczych w formie zgrupowanej;

4)      Ustala się powierzchnię nowo wydzielanej działki dla zabudowy usługowej z uwzględnieniem pkt 5:

a)      dla zabudowy usługowej –nie mniejszą niż 600 m2,

b)      dla działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów – nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5)      ustalenia pkt 4 lit. a nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6)      ustalenia zasad obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §10 pkt 1,

b)      lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §10 pkt 2, 3, 4, 5, 6;

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §11 niniejszej uchwały.

 

 

§ 14.      Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1EE oraz 2EE, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe,

-   zieleń;

 

§ 15.      Dla terenu infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1K, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej – kanalizacja;

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe,

-   zieleń;

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 

§ 16.      Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla 1U i 0,1% dla pozostałych terenów.

§ 17.      Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 18.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Koliński

Opublikowano 25.07.2017r. DZ. URZ. WOJ. 2017.3378