UCHWAŁA NR XLIV/436/17

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – część I

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXII/297/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 roku, uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – część I, zwaną dalej „zmianą planu”:

1)      w granicach określonych na rysunku zmiany planu;

2)      w części tekstowej, w uchwale Nr V/45/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 695 z dnia 25 czerwca 1999r.;

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1)      załącznik nr 1– stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie - część I,”;

2)      załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3)      załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 określa rysunek zmiany planu.

 

§2. W zmianie planu nie określa się:

1)      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

2)      sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

3)      granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

4)      granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5)      granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

6)      granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a, ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7)      granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

8)      granic terenów zamkniętych i granic ochronnych terenów zamkniętych ze względu na brak takich terenów;

9)      granic terenów organizacji imprez masowych, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

10)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników oraz ich stref.

 

§3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2)      infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

3)      linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4)      przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5)      przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

6)      przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje, przeważa w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

7)      przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

8)      terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem.

 

Rozdział 2

Ustalenia dla zmiany planu o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2

 

§4. W uchwale, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)      w §22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się tereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku planu symbolami 151 do 159kX; na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią”;

2)      §23 otrzymuje brzmienie: „Ustala się tereny komunikacji kolejowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 160, 161, 162, 163 KK – granice i użytkowanie bez zmian; na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią”;

 

§5. Pozostałe ustalenia uchwały, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2 pozostają bez zmian, za wyjątkiem zmian wynikających z ustaleń niniejszej uchwały.

 

Rozdział 3

Ustalenia dla obszaru objętego zmianą planu o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1

 

§6.1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi w zmianie planu:

1)      granica obszaru objętego zmianą planu;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)      symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zdefiniowane oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie terenu;

4)      granica strefy ”A” ochrony konserwatorskiej – zespół urbanistyczno – krajobrazowy Głogowa, objęty wpisem do rejestru zabytków Nr A/2642/2178 decyzją z dnia 31.03.1975r.;

5)      granica obszaru Starego Miasta w Głogowie, objętego wpisem do rejestru zabytków pod nr A/2641/89, decyzją z dnia 16.04.1958r.;

6)      strefa ścisłej ochrony archeologicznej ”W”;

2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku planu stanowią elementy informacyjne: obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach udokumentowanego złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437.

 

§7. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole: teren obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KS.

 

§8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się dopuszczenie na terenie lokalizacji urządzeń technicznych, infrastruktury technicznej, w tym przyłącza i urządzenia instalacyjne, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, place postojowe, śmietniki, pompownie wody, zbiorniki przeciwpożarowe, stacje redukcyjne gazu, zbiorniki retencyjno – odparowujące oraz urządzenia rozsączające.

 

§9. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

1)      zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2)      zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:

a)      inwestycji celu publicznego,

b)      parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;

3)      zakaz przenikania zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych z terenów utwardzonych w tym miejsc parkingowych, placów postojowych, placów manewrowych;

4)      nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§10. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      ochronę obiektów budowlanych położonych w granicy strefy ”A” ochrony konserwatorskiej - zespół urbanistyczno - krajobrazowy Głogowa, objęty wpisem do rejestru zabytków nr A/2642/2178 decyzją z dnia 31.03.1975r., określonej na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 3;

2)      ochronę obiektów budowlanych położonych w granicy obszaru Starego Miasta w Głogowie, objętego wpisem do rejestru zabytków pod nr A/2641/89, decyzją z dnia 16.04.1958r., określonej na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 3;

3)      w strefie ochrony konserwatorskiej ”A” oraz w obszarze Starego Miasta w Głogowie, w granicach obszaru objętego zmianą planu ustala się:

a)      ochronę układu dróg wraz z historyczną nawierzchnią,

b)      trwałe zachowanie i rewaloryzację historycznego układu przestrzennego we wszystkich jego elementach,

c)      uzyskanie pozwolenia właściwej służby ochrony zabytków na prowadzenie robót budowlanych lub podejmowanie innych działań, które mogą prowadzić do naruszenia substancji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      ochronę konserwatorską, obszaru położonego w granicach strefy ścisłej ochrony archeologicznej ”W”, określonej na rysunku zmiany planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

 

§11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

1)      w granicy obszaru objętego zmianą planu ochronę terenu złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszą zmianą planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

2)      w granicy obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów poza wymienionym w pkt 1, w tym tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, dla których nie określa się granic i sposobu zagospodarowania.

 

§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się: uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z zasięgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1)      obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg publicznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego oraz poprzez istniejące i projektowane dojazdy;

2)      na terenie KS zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1)      dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej;

2)      nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      dopuszczenie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem;

4)      dopuszczenie wydzielenia działek zgodnie z przepisami odrębnymi, przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej;

5)      odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a)    z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości,

b)   z powierzchni utwardzonych, w tym parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c, d,

c)    do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d)   dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

6)      w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)      zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

b)      realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, teletechniczną, w tym sieci szerokopasmowe;

8)      zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sytemu gazowego;

9)      w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)  zasady ochrony przeciwpożarowej – należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

 

§15. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:

1)      minimalna szerokości frontu działki: 15,0m;

2)      minimalna powierzchnia działki: 600,0m2;

3)      kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi nie może być mniejszy niż 60°;

4)      pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia ciągów pieszych oraz miejsc postojowych dopuszcza się na obszarze zmiany planu wydzielanie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

 

 

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zmianą planu,

 o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1

 

§16. Dla terenu obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KS ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe : teren obsługi komunikacji samochodowej – parkingi,

2)      przeznaczenie uzupełniające:

-   infrastruktura techniczna,

-   dojścia, dojazdy,

-   zieleń;

3)      w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a)      zakaz budowy budynków,

b)      powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 10% powierzchni działki,

4)      zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a)      obsługa komunikacyjna zgodnie z §13 pkt 1,

b)      lokalizację miejsc postojowych, z uwzględnieniem §13 pkt 2;

5)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §14 niniejszej uchwały;

6)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z §10 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 5

Ustalenia końcowe

 

§17. Dla terenu objętego zmianą planu, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 uchwały, ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu w wysokości 0,1%.

 

§18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

 

 

 Opublikowano 22.01.2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.346