UCHWAŁA Nr XXVI/164/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

Dział I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Głogowie.

§ 2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią zmiany planu są:

1) rysunek zmiany planu, w skali 1 : 1 000 - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu zmiany planu - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) zmiana planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwała - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunek zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z § 3 pkt 1;

4) teren - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

5) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

6) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć taką część przeznaczenia terenu, która może występować na danym terenie łącznie z przeznaczeniem podstawowym, w sposób określony w ustaleniach planu,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy ograniczającą teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia zmiany planu nie stanowią inaczej;

8) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku; linia ta może być skorygowana na podstawie badań archeologiczno-architektonicznych terenu;

9) dominanta architektoniczna - należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze ze względu na swoją wyróżniającą formę architektoniczną;

10) obiekty tymczasowe - obiekty tymczasowe związane bezpośrednio z organizacją imprez, w tym imprez masowych.

 

§ 5.

1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze nim objętym.

2. Zakres ustaleń niniejszej zmiany planu został wyznaczony uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XIV/78/11 z dnia 5 lipca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Głogowie.

3. Ustalenia niniejszej uchwały nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r.

 

§ 6.

1. Zmianą planu objęto obszar o powierzchni: 0,3893 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest w centralnej części miasta Głogowa i obejmuje część rynku z budynkiem ratusza oraz ruinami sukiennic.

3. Obszar objęty zmianą planu obejmuje część działki ozn. nr ewid. 28/28 oraz działkę ozn. nr ewid. 29, obręb geodezyjny 7-Stare Miasto.

§ 7. Granice obszaru objętego zmianą planu, będące granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

Dział II
Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 8. Na obszarze objętym zmianą planu, oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 41.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi administracji - działalność instytucji administracji publicznej (Ratusz Miejski);

2) uzupełniające :

a) usługi turystyczne - działalność związana z zagospodarowaniem sukiennic,

b) usługi z zakresu gastronomii lub finansów,

c) handel detaliczny,

d) plac publiczny,

e) zieleń publiczna,

f) ciągi pieszo-jezdne,

g) parkingi,

h) infrastruktura techniczna.

§ 9. Ustala się, że obszar objęty zmianą planu stanowi przestrzeń publiczną.

§ 10. Linią ciągłą oznaczono na rysunku zmiany planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 11. Przy realizacji zagospodarowania obszaru objętego zmianą planu ustala się zachowanie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określonych niniejszą uchwałą, w szczególności ustaleniami Rozdziału 6.

§ 12. Wszystkie projekty dotyczące zmiany w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, powinny uwzględniać związki funkcjonalno - przestrzenne z otaczającymi terenami.

§ 13. Zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding oraz obcej stylistyki regionalnej.

§ 14. Ustala się, że różnice w parametrach zabudowy, odnoszące się do wysokości zabudowy i kąta nachylenia połaci dachowych, nie mogą odbiegać więcej niż o 5% od wartości określonych w zmianie planu.

§ 15. Na obszarze objętym zmianą planu obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia zmiany planu nie stanowią inaczej.

 

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 16. Zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów (W).

§ 17. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego, w tym związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz z zakresu łączności publicznej.

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 na obszarze objętym zmianą planu należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu nie należy dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, przez niekorzystne przekształcanie jej budowy oraz poprzez gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków w sposób sprzeczny z przepisami prawa.

2. Warunek powyższy nie dotyczy koniecznych zmian, które wystąpią w czasie budowy.

3. Zakazuje się prowadzenia prac, trwale i niekorzystnie, naruszających stosunki gruntowo-wodne panujące na obszarze objętym zmianą planu oraz w jego sąsiedztwie.

4. Masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

§ 19. Ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

§ 20.

1. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na rożne formy zieleni z elementami małej architektury.

2. Należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych.

 

§ 21.

1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami.

2. Zgodnie z przepisami prawa obszar objęty zmianą planu należy zaliczyć do grupy terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 22. W związku z występowaniem strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony archeologicznej oraz obiektu wpisanego do rejestru zabytków ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zgodnie z przepisami prawa oraz Rozdziałem 6 niniejszej uchwały.

§ 23. W przypadku odbudowy bloku północnego zabudowy rynkowej przeprowadzić ją na podstawie jednolitego opracowania architektonicznego, które uwzględni projekt posadzki, oświetlenia, małej architektury oraz kolorystyki pierzei rynkowych i charakter elewacji parterów.

 

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 24. Wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych, o ile ustalenia zmiany planu nie stanowią inaczej.

§ 25.

1. Przy wprowadzaniu reklam należy uwzględnić staromiejski charakter i formę tych reklam.

2. Zakazuje się lokalizacji tablic reklamowych wielkoformatowych, dopuszcza się lokalizacje takich reklam na ogrodzeniach tymczasowych.

Rozdział 6
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 26.

1. Na terenie 41.1.U zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) utrzymuje się obecne parametry budynku ratusza wraz z wieżą stanowiącą dominantę architektoniczną, dopuszcza się jego modernizację;

2) wysokość nowoprojektowanej zabudowy północnej części terenu, tzw. "bloku północnego zabudowy rynkowej":

a) maksymalnie 4 kondygnacje, plus poddasze użytkowe,

b) minimalnie 3 kondygnacje, plus poddasze użytkowe,

c) dopuszcza się podpiwniczenie; w kondygnacji podziemnej należy wyeksponować ruiny sukiennic i udostępnić je publicznie w celach turystycznych;

3) rozbudowa obiektu istniejącego oraz nowe obiekty powinny nawiązywać formą i skalą do obiektów istniejących i do miejscowej tradycji budowlanej;

4) dopuszcza się odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji, historycznej różnorodności fasad oraz historycznych kształtów dachów;

5) okap dachu nowoprojektowanej zabudowy nie może przekraczać okapu dachu ratusza;

6) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

7) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie w formie wbudowanej lub przybudowanej do obiektu;

8) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed frontową elewację budynku.

2. Do czasu realizacji bloku północnego, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się realizację nowej zabudowy w formie przeszklonego pawilonu ekspozycji ruin sukiennic; należy ją kształtować z zachowaniem przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) maksymalna wysokość jedna kondygnacja do wysokości 5,00 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu połaci dachowej;

2) forma zabudowy prosta, dach dwuspadowy o kącie nachylenia do 200;

3) elewacje przeszklone z zastosowaniem materiałów elewacyjnych wysokiej jakości, w stonowanej kolorystyce.

§ 27. Na terenie, o którym mowa w § 26 zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne wnętrza bloku rynkowego należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki projektować z zastosowaniem historycznych materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, jeżeli istnieje taka możliwość należy odtworzyć kształt i formę historycznych posadzek oraz zarys zasięgu dawnych sukiennic;

2) wnętrze bloku rynkowego przeznaczać pod parkingi, zgodnie z § 30 oraz pod plac z dostępnymi publicznie ciągami pieszymi i zielenią;

3) należy utrzymać publiczny ciąg pieszy łączący południową i północną cześć rynku na przedłużeniu istniejącego w budynku przejścia między wschodnią a zachodnią częścią ratusza;

4) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych, stanowiących przedłużenie sal konsumenckich lokali gastronomicznych oraz tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych, na czas trwania imprez masowych;

5) ustala się możliwość odtworzenia historycznych elementów małej architektury;

6) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

§ 28. Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od 2,00 do 3,25.

§ 29. Ustala się udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej od 5% do 15% powierzchni zmiany planu.

§ 30. Dopuszcza się realizację miejsc parkingowych we wnętrzu bloku rynkowego w ilości od 3 do 10.

§ 31.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się nieprzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

2. Dopuszcza się lokalizację przeszklonego pawilonu ekspozycji ruin sukiennic w innych liniach zabudowy niż określone na rysunku zmiany planu, jeżeli wynika to z badań archeologiczno-architektonicznych terenu;


Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 32.

1. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefie ochrony archeologicznej oraz strefie obserwacji archeologicznej.

2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie z ustaleniami zmiany planu, w szczególności Rozdziału 4 i Rozdziału 6.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 33. 

1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady dotyczące dokonywania scaleń i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 70,0 m2;

3) szerokość frontów działek nie może być mniejsza niż 6,00 m i winna być oparta na historycznej parcelacji działek, ustalonej w ramach odkrywek archeologiczno-architektonicznych terenu;

4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających terenu nie może być mniejszy niż 800.

2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, sieci i obiekty infrastruktury technicznej oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Nie ustala się.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 34. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego zmianą planu ustala się od strony terenów 153.1.KD-D, 153.2.KDW, znajdujących się poza granicami zmiany planu.

§ 35. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;

5) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

§ 36. Ustala się następujące szczegółowe zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

a) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 35;

2) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych lub bytowych przyjmuje się następujące ustalenia:

a) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 35.

3) W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych:

b) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z warunkami określonymi w § 35.

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

a) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych, zgodnie z warunkami określonymi w § 35.

5) W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

a) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

b) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

c) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w § 35.

6) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, sieci średniego i niskiego napięcia na warunkach określonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

b) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej, wykonanej w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowana lub przybudowana do obiektu, z zapewnieniem dogodnego dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

c) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

d) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem elektroenergetycznym, przebudowa istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego będzie możliwa po uzyskaniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego warunków na przebudowę tych urządzeń i zawarciu stosownej umowy lub porozumienia o przebudowę sieci elektroenergetycznej.

7) W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w § 19.

8) W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

a) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

b) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

c) zakazuje się budowy na obszarze objętym zmianą planu wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej; dopuszcza się wykorzystanie na ten cel wnętrza wieży ratusza;

d) nakazuje się maskowanie anten na istniejących i projektowanych budynkach (nie dotyczy anten istniejących).

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 37. Tymczasowe zagospodarowanie ruin sukiennic zgodnie z ustaleniami § 26 ust. 2 uchwały.

Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust.4

§ 38. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0,5 %.

Dział III
Przepisy końcowe

§ 39. Traci moc uchwała nr XLI/358/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 48, poz. 718 z dnia 16.03.2010) w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

Opublikowano w DZ. URZ. WOJ. 2012.1750 dnia 14 maja 2012 r.