UCHWAŁA Nr XXIV/200/16
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778), oraz w związku z uchwałą Nr XIX/165/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:

§1. 

  1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVII/390/98 z dnia 24 marca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 10, poz. 94 z 11 maja 1998 r.), zmienionego przez Radę Miejską uchwałami: Nr VII/56/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 77 poz. 1649 z dnia 10 czerwca 2003 r.), Nr XXVIII/240/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 95 poz. 2073 z dnia 30 maja 2005 r.), Nr XIX/178/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 224 poz. 2520 z 25 sierpnia 2008 r.) oraz Nr XXI/119/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. (Dz. urz. Woj. Dolnośląskiego z 23 lutego 2012 r. poz.787. 
  2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej planem, obejmuje obszar położony w Głogowie w obrębie II Matejki, w granicach określonych na rysunku planu.

§2. 

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1.

§3. 

  1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących budowlami infrastruktury technicznej; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków, urządzeń budowlanych i urządzeń reklamowych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; 

2) powierzchnia zabudowy - powierzchnia zajęta przez budynek w stanie wykończonym wyznaczona przez obrys ścian budynku, do której nie wlicza się: 

     a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, 

b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy itp; 

3) przeznaczenie podstawowe terenu - jest to część przeznaczenia, która dominuje na terenie w sposób określony ustaleniami planu; 

4) przeznaczenie uzupełniające terenu - rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu lub poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe; 

5) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego. 

  1. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§4. 

  1. Pełen zakres warunków zabudowy terenu i jego zagospodarowania obejmuje: 

        1) ustalenia niniejszej uchwały; 

        2) ustalenia zawarte na rysunku planu. 

  1. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu. 
  2. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.

§5. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 

2) przeznaczenie uzupełniające na usługi nieuciążliwe.

§6. 

Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w uchwale.

§7. 

W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się: 

1) działalność usługowa prowadzona na terenie nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

2) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

§8. 

W zakresie zasad ochrony oraz kształtowania krajobrazu ustala się zakaz lokalizacji masztów, wież, wolnostojących nośników reklamowych oraz siłowni wiatrowych lub innych dominant architektonicznych.

§9. 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: 

1) strefę ochrony konserwatorskiej "OW" ochrony zabytków archeologicznych, oznaczoną na rysunku planu w której granicach dla robót ziemnych lub zmiany charakteru działalności, obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) teren jest zlokalizowany w obszarze pasa ochrony krajobrazowej Starego Miasta w Głogowie, które jest wpisane do rejestru zabytków pod nr A/2641/89 decyzją z dnia 16.04.1958 r.

§10. 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się: 

1) zakaz ogrodzenia terenu od strony dróg publicznych; 

2) zakaz umieszczania tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z obiektem.

§11. 

W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów ustala się: 

1) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 2,0 do 3,2; 

2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni terenu, 

3) minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej 15%, 

4) wysokość zabudowy nie może przekraczać 24 m; 

5) liczbę kondygnacji w przedziale od 5 do 8; 

6) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia; 

7) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacjach budynków; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic przyległych do terenu odpowiednio w odległości 1,5 m od ulicy Nadbrzeżnej, 2,0 m od ulicy Strzeleckiej oraz w linii rozgraniczającej teren od strony południowej, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) liczba miejsc do parkowania nie może być mniejsza niż 0,5 stanowiska na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług, w tym co najmniej 50 % w garażach podziemnych, pozostałe na parkingach terenowych o nawierzchni utwardzonej; 

10) w ramach miejsc do parkowania, o których mowa w pkt. 6 należy uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.

§12. 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej; 2) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

    a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi, do systemu kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, 

    b) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych, 

    c) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym, 

    d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. c; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

    a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, 

    b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem obiektów i urządzeń wykorzystujących energię wiatru, 

    c) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych jako obiekty wolnostojące lub wbudowane, 

    d) linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia należy realizować wyłącznie jako kablowe; 

5) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej; 

6) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§13. 

Ze względu na brak przedmiotu ustaleń planu nie określa się: 

    1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

    2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości; 

    3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

    4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§14. 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

§15. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§16. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

 

 

Opublikowano 20.07.2016r.  DZ. URZ. WOJ. 2016.3665