UCHWAŁA NR XLVII/386/98
RADY MIASTA GŁOGOWA
z dnia 24 marca 1998 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ul. Polnej i T. Kościuszki w Głogowie

  

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885, Nr 144, poz. 943) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Polnej i T. Kościuszki w Głogowie w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Plan ustala:

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

 

2. Na ustalenia, o których mowa w ust składają się:

1) Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2,

2) Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale 3.

 

§ 3.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2)   rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3)  przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4)  terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5)   funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

6)     uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

 

 

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§ 4.

1.    Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

       1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

       2) przerywane - oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2.     Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3.     Wewnętrzne podziały terenów zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

4.    O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają linii zabudowy obowiązują przepisy szczególne.

 

§ 5.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologii.

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie obszaru objętego stanowiskiem archeologicznym wymagają uprzedniego zgłoszenia Inspekcji Zabytków Archeologicznych PSOZ.

 

§ 6.

Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska. Dopuszcza się możliwość rozdysponowania mas gruzowo-ziemnych ze Starego Miasta do zagospodarowania terenów położonych w granicach niniejszego planu.

 

§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1.  Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2.  Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

     Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

3.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

 

§ 8.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

     1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

     2) rozbudowę i przebudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2.  W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji.

Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej.

3.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach określonych w rysunku planu.

5.       Ogrzewanie budynków mieszkalnych zaleca się z zasilania siecią gazową lub elektryczną Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego.

6.  W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem

 

§ 9.

1.  Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

2.  Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3.  Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4.  W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

5.  We wszystkich nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych stosować wyłącznie symetryczną stolarkę okienną.

6.  Kioski i inne obiekty tymczasowe mogą być lokalizowane wyłącznie na terenach publicznych.

 

 

Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

 

§ 10.

Dla poszczególnych terenów ustala się:

 

1 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym

4.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

5.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed istniejącymi liniami zabudowy.

6.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

2 EE       

           Przeznaczenie terenu na lokalizację wnętrzowej stacji transformatorowej.

 

3 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

5.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

6.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

7.  Obowiązująca linia zabudowy 6 m od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 4 KD.

 

4 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

5.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

6.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

7.  Obowiązująca linia zabudowy 6 m, od granic działek wzdłuż ulic dojazdowych 3 KD i 4 KD.

 

5 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

5.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

6.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

6 UC       

           Teren przeznacza się na usługi komercyjne z zakresu handlu lub gastronomii.

 

7 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

5.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

6.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).

7.  Obowiązująca linia zabudowy w odległości 6 - 8 m (w nawiązaniu do istniejącej zabudowy) od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 1 KL oraz 8 m wzdłuż ul. Orbitalnej.

8.  Wymóg dostosowania do 2003 roku systemów ogrzewania istniejących na terenie szklarni do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

9.  Zabrania się rozbudowy, powiększania, adaptacji i modernizacji obiektów ogrodniczych, na rzecz stopniowego ich przekształcania i likwidacji.

10. Zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz wydzielania działek w wewnętrznej części obszaru.

 

8 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

5.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

6.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).

7.  Obowiązująca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 - 8 m (w nawiązaniu do istniejącej zabudowy) od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 1 KL.

8.  Zabrania się rozbudowy, powiększania, adaptacji i modernizacji obiektów ogrodniczych, na rzecz stopniowego ich przekształcania i likwidacji.

9. Zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz wydzielania działek w wewnętrznej części obszaru.

 

9 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia parterów budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

5.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).

6.  Obowiązująca zabudowa szeregowa. Obowiązujące linie zabudowy 6 m od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 3 KD.

 

10 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia parterów budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

5.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).

6.  Obowiązująca zabudowa szeregowa. Obowiązujące linie zabudowy 6 m od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 3 KD.

 

11 KSP

1.  Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego, związanego z istniejącym cmentarzem oraz terenami osiedlowymi. Dopuszcza się lokalizację niewielkich obiektów handlowych o indywidualnej architekturze.

2.  Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

3.  Należy zapewnić dojazd z ulic 5 KD i 6 KD oraz przejście piesze pomiędzy 3 KD i bramą cmentarza.

4.  Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu z terenem MN.

 

12 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

5.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).

6.  Obowiązująca zabudowa szeregowa. Obowiązujące linie zabudowy 8 m od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 3 KD.

 

13 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

5.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).

6.  Zabudowa szeregowa jako obowiązującą. Obowiązujące linie zabudowy 8 m, od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 3 KD.

7.  Możliwość wydzielenia przejścia pieszego pomiędzy ulicą 3 KD i ciągiem 11 KP z dopuszczeniem realizacji łącznika pomiędzy terenem szpitala i terenem 14 UP, przy zachowaniu warunku bezkolizyjnego przekroczenia ulicy 3 KD i ciągu 11 KP.

 

14 UPZ

1.  Przeznaczenie terenu na usługi z zakresu ochrony zdrowia.

2.  Dopuszcza się możliwość wewnętrznych podziałów terenu działki dla lokalizacji obiektów usługowych, o funkcji zgodnej z podstawowym przeznaczeniem terenu. Część terenu położona u zbiegu ulic Obrońców Pokoju i Kościuszki o powierzchni nieprzekraczającej 0,35 ha może być przeznaczona na usługi komercyjne.

3. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20 m od granicy terenu z ulicą Obrońców Pokoju i ulicą Tadeusza Kościuszki.

4.  Wyklucza się obsługę terenu z ulicy Obrońców Pokoju.

 

15 UPZ

1.  Przeznaczenie terenu na techniczne zaplecze służby zdrowia, oraz zakład remontowy środków transportu, przeniesiony z ul. Sikorskiego.

2.  Dopuszcza się przeznaczenie terenu na składy, magazyny, hurtownie lub inne nieuciążliwe obiekty działalności gospodarczej.

2.  Dojazd do terenu możliwy z ulicy 5 KD lub terenu 14 Upz oraz 12 KP.

 

16 ZC

1.  Przeznaczenie terenu na cmentarz i ośrodek parafialny Parafii Rz. Kat. P.w. Św. Maksymiliana M Kolbe.

2.  Dopuszcza się realizacje obiektów budowlanych, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

3.  Ustala się 50-metrową strefę ochrony sanitarnej wokół cmentarza, w obrębie której obowiązuje wymóg uzgodnienia lokalizacji nowych obiektów budowlanych z PTIS.

 

17 UCH

1.  Przeznaczenie terenu na usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych, diagnostycznych i naprawczych).

2.  Obowiązująca linia zabudowy od ulicy Obrońców Pokoju wyznaczoną przez istniejące budynki oraz nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m, od granicy terenu z ciągiem pieszo-jezdnym 12 KP.

3.  Wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji + poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Ustala się wymóg realizacji obiektów o zindywidualizowanej formie.

4.  Ustala się obowiązek wykonania parkingu dla klientów.

  

18 MW

Dotychczasowy sposób użytkowania. Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację budynku dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20 m od granicy terenu z ulicą Obrońców Pokoju.

 

19 UC

1.  Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne w tym urządzenia obsługi samochodowej.

2. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20 m od granicy terenu z ulicą Obrońców Pokoju i ulicą Tadeusza Kościuszki.

3.  Wyklucza się obsługę terenu z ulicy Obrońców Pokoju.

4.  Forma architektoniczna projektowanych obiektów winna uwzględniać ekspozycję przestrzenną terenu i stanowić dominantę architektoniczną o min. wysokości 2 kondygnacji.

 

§ 11.

Dla terenów komunikacji ustala się:

1.     Obowiązujące linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.

2.     Szerokość ulic lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających:

     1 KL - ok.10 - 24 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

     2 KL - ok. 16 - 22 m, przy szerokości jezdni 8 m, z obustronnymi chodnikami.

     3 KD - ok.12 - 20 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5

     4 KD - 10 - 17 m, przy szerokości jezdni 5.5 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych prostopadle do jezdni w części ulicy o szerokości 17 m Teren miejsc postojowych odizolować zielenią od terenów mieszkaniowych.

     5 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni 5.5 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5.

     6 KD - ok. 10 - 15 m, przy szerokości jezdni 5.5 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5.

     7 KD - ok. 18 - 28 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

3.  Szerokości ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, 8 KP, 9 KP, 10 KP, 11 KP, 12 KP ustala się na min. 4,5 m.

  

Rozdział 4
Przepisy końcowe

 

§ 12.

Dla terenu określonego w § 1 ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415).

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głogowie

 

Edward Murzyński

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego, Legnica, dnia 11 maja 1998 r., Nr 10, poz. 90.