Uchwałą nr LIII/439/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 oraz Uchwałą nr XLV/447/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

Uchwała Nr XL/359/2006
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXIX/251/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, zwany dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym X - Piastów Śląskich:
1) działki nr geodezyjny 8/18, 8/50, 22/3, 25, 26/3, 27, 28, 29, 30, 31/2, 42/4, 42/5, 42/6, 43/4, 44/1, 45/7, 104/56, 104/67, 116/4, 117, 118, 119, 128, 131/1, 131/2, 131/3, 132/1, 132/2, 133, 134, 135 i 137;
2) części działek nr geodezyjny 8/39, 8/51 i 104/20;
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;
2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;
3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;
4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;
5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, ze względu na brak występowania takich terenów;
6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;
7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
2) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, określająca usytuowanie zewnętrznej ściany budynku, z możliwością wysunięcia balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
3) obszar zabudowany - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni;
4) wskaźnik intensywności zabudowy terenu - stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggii i tarasów do powierzchni terenu;
5) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;
7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
9) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;
10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.
11) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, rzemiosło, służba zdrowia, turystyka.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
3) symbole określające przeznaczenie terenów;
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) usługi:
a) finanse - działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe itp.;
b) gastronomia - działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.;
c) handel detaliczny - działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw;
d) kultura - działalność galerii sztuki, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym;
e) obsługa firm - działalność związana z prowadzeniem interesów w tym: doradztwo prawne, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, internetowe działania marketingowe, punkty obsługi klienta i biura organizacji, działalność związana z obsługą nieruchomości, biura projektowe, wynajęcie specjalistów, działalność przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, itp.,
f) rzemiosło - działalność związana z usługami dla ludności, w tym krawiectwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, zegarmistrzostwo, itp. z wyłączeniem branży motoryzacyjnej.;
g) służba zdrowia - działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, w tym działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, przychodni, aptek itp.;
h) turystyka - działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, informacja turystyczna itp.;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
4) plac publiczny;
5) zieleń publiczna urządzona;
6) ulice;
7) ciągi piesze;
8) parkingi i garaże;
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:
1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych w granicach działek poszczególnych właścicieli lub użytkowników;
2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi;

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:
1) zakaz lokalizacji punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza;
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;
3) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;
4) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi muszą być oczyszczone na terenie inwestora przed odprowadzeniem ich do odbiornika;
5) obowiązek urządzenia parkingów o powierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu;
6) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;
7) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
8) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.
9) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - w trakcie prowadzenia prac ziemnych w rejonie występowania stanowiska archeologicznego należy zapewnić nadzór archeologiczny, w razie konieczności należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Finansowanie prac archeologicznych zgodnie z przepisami szczególnymi. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.
6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,
2) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;
3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i bytowych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji rozdzielczej; przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej,
2) wyposażenie w sieć kanalizacji rozdzielczej wszystkich obszarów zainwestowania.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej; przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej,
2) dopuszcza się stosowanie urządzeń wodnych służących do retencjonowania wód opadowych;
3) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i innych związków chemicznych oraz zawiesin, jeśli przekroczą wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, na terenie własnym inwestora;
4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3.
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych na terenach mieszkalnictwa wielorodzinnego, zieleni publicznej oraz terenach komunikacji i parkingów;

4. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3,

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
2) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) dopuszcza się:
a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę sieci istniejącej na obszar zabudowy wyznaczony planem;
b) ogrzewanie gazem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub źródłami energii odnawialnej;
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
3) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci;
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) dostawa energii elektrycznej z sieci średniego i niskiego napięcia;
2) rozbudowa i budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu;
3) na obszarze objętym planem znajduje się linia elektroenergetyczna 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi;
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
1) przyłączenie do sieci telefonicznej;
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej.
10. Na obszarze objętym planem znajdują się rurociągi stalowe o średnicy ø 700 i 800 mm, odprowadzające wody nadosadowe ze składowiska Żelazny Most o ciśnieniu od 4 do 16 atmosfer. Pas terenu nad rurociągami pozostawić wolny od wszelkiego rodzaju zabudowy i nasadzeń drzew a w miejscach kolizji z ulicami przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia rurociągów.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 9

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MW, 2.MW, 3.MW, 4.MW, 5.MW, 6.MW, 7.MW, 8.MW i 9.MW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi;
b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo-rowerowe i pieszo-jezdne;
c) parkingi naziemne i podziemne, garaże podziemne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 4 kondygnacje, dachy płaskie lub ukośne - w obrębie każdego z terenów określonych w ust.1 dopuszczalny jeden rodzaj dachów;
3) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 2,0;
4) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych o charakterze usługowym z wyjątkiem kiosków z prasą;
5) ustala się dla poszczególnych terenów MW komponowanie zespołu budynków według jednorodnego projektu w celu zachowania ładu przestrzennego;
6) dopuszcza się lokalizowanie usług tylko w parterach budynków wzdłuż ulic, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, obowiązkowa lokalizacja usług w pierzejach wokół placu 1.ZP i pożądana wzdłuż ulic 2.KD-L i 4. KD-L;
7) dopuszcza się lokalizację podziemnych garaży i parkingów ;
8) dopuszcza się wbudowanie obiektów technicznych w obiekty trwałe;
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek urządzenia terenów zielonych takich jak np. place zabaw, boiska terenowe dla każdego wnętrza blokowego;
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
3) dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu zespołu garaży podziemnych pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;
4) w każdym kwartale zabudowy należy zapewnić co najmniej 1,5 stanowiska postojowego dla samochodów osobowych na parkingu naziemnym i podziemnym lub garażu podziemnym na mieszkanie;
4) w każdym kwartale zabudowy należy zapewnić co najmniej 1,2 stanowiska postojowego dla samochodów osobowych na parkingu naziemnym i podziemnym lub garażu podziemnym na mieszkanie;
5) dla usług zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dojazd do terenu 1.MW od strony terenów oznaczonych symbolem 1.KD-L, 1.KDW , ul. Kazimierza Sprawiedliwego lub terenu 1. KS;
2) dojazd do terenu 2.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.KD-L, 1.KDW , 2.KDW lub 1. KS;
3) dojazd do terenu 3.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.KD-L, 2.KDW, 3.KDW lub 1. KS;
4) dojazd do terenu 4.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.KD-L, 3.KDW lub 1. KS;
5) dojazd do terenu 5.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.KD-L, 2.KD-L, 4.KDW lub ul. Kazimierza Sprawiedliwego;
6) dojazd do terenu 6.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.KD-L, 2.KD-L, 1.KD-D lub 2.KD-D;
7) dojazd do terenu 7.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 2.KD-L, 1.KD-D lub 2.KD-D;
8) dojazd do terenu 8.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.KD-L, 2.KD-L, 3.KD-L, 2.KD-D lub 3.KD-D;
9) dojazd do terenu 9.MW od strony terenu oznaczonego symbolem: 1.KD-L, 3.KD-L lub 4.KD-L;

§ 10.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN i 8.MN ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające: usługi na terenach 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN i 8.MN z udziałem nie przekraczającym 30 % pow. całkowitej budynku;
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt.3);
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN i 4.MN, na działkach położonych przy ulicach 2.KD-L i 4.KD-L dopuszcza się udział funkcji uzupełniającej - usług w wysokości 40% pow. całkowitej budynku,
3) na działkach, o których mowa w ust.2 pkt.2, dopuszcza się możliwość wysunięcia zabudowy usługowej w poziomie parteru przed ustalone w planie linie zabudowy, z zachowaniem odległości min.1,50m od linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem 2.KD-L i 4.KD-L.
4) forma zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojąca; w przypadku realizacji zespołu zabudowy na terenie określonym w ust.1 przez jednego inwestora, dopuszcza się formy zabudowy bliźniaczej lub zwartej (szeregowa, atrialna);
5) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
6) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 30o-45o, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną; dopuszcza się fragmentarycznie kąty nachylenia w przedziale 15o - 60o. W przypadku realizacji zespołu zabudowy na terenie określonym w ust.1 przez jednego inwestora dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;
7) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;
8) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
2) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;
3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
4) należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dojazd do terenu 1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 2.KD-L, 3.KD-L lub 5.KD-D;
2) dojazd do terenu 2.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 4.KD-D, 5.KD-D, 5KDW, 6.KDW lub 1.KD-P;
3) dojazd do terenu 3.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 3.KD-L, 6.KDW lub 1.KD-P;
4) dojazd do terenu 4.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 4.KD-L lub 6.KD-D;
5) dojazd do terenu 5.MN i 7.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 7.KD-D;
6) dojazd do terenu 6.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 6.KD-D lub 7.KD-D;
7) dojazd do terenu 8.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 6.KD-D;

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U ustala się następujące przeznaczenie - usługi.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu nie może przekraczać 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje; dach o nachyleniu 5o - 30o;
3) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. Kazimierza Sprawiedliwego.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy zapewnić co najmniej 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej zabudowy;
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od ul. Kazimierza Sprawiedliwego lub od strony terenu oznaczonego symbolem 1.MW ulicą wewnętrzną lub z terenu 1.KDW poprzez teren 1.KS, po zyskaniu zgody zarządcy nieruchomości.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZP ustala się następujące przeznaczenie:
zieleń publiczna urządzona - park;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),
2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki oraz innych elementów małej architektury;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych;
2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem 2.KD-L, 2.KD-D lub 3.KD-D;

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.ZP/KD-P i ustala się następujące przeznaczenie: zieleń publiczna urządzona i ciąg pieszo-rowerowy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),
2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki oraz innych elementów małej architektury;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek urządzenia oświetlonej ścieżki pieszej i rowerowej w zieleni parkowej;
2) przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić wolny od jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń pas terenu nad rurociągami, o których mowa w § 8 ust. 10., z zapewnieniem dojazdu dla samochodów specjalnych.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem 3.KD-L lub 4.KD-D.

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.E ustala się następujące przeznaczenie: teren urządzeń elektroenergetycznych - stacja transformatorowa.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) stacja transformatorowa typu miejskiego;
2) ustala się możliwość zastosowania stacji w dowolnej technologii wykonania;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się korektę granic terenu, stosownie do typu przyjętej stacji;
2) teren stacji wygrodzić i zaopatrzyć w napisy ostrzegawcze;
3) minimalna odległość budynku stacji od granicy działki 1,5m;
4. Dla terenu, o którym mowa ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem 3.KD-L

§ 15.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-L, 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, z dopuszczalnością tolerancji o max 2,0 m;
2) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżki rowerowe w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3) jezdnię ulicy 3KD-L na odcinku południowym należy prowadzić poza obrębem rurociągów zrzutowych wód nadosadowych a w miejscach kolizji przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia rurociągów.
3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-D, 2.KD-D, 3.KD-D, 4.KD-D, 5.KD-D, 6.KD-D i 7.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
2) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW,4.KDW, 5.KDW i 6.KDW ustala się następujące przeznaczenie: ulica wewnętrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
2) chodnik, miejsca postojowe i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

§ 18.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-P, 2.KD-P i 3.KD-P ustala się następujące przeznaczenie: ciąg pieszy;
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
2) ciągi piesze o nawierzchni utwardzonej, oświetlone;

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KS ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - parkingi, garaże i drogi dojazdowe;
2) uzupełniające - zieleń urządzona;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek nasadzenia krzewów i drzew zimozielonych, przy granicy z trenami oznaczonymi symbolami 1.MW, 2.MW, 3.MW i 4.MW;
2) urządzenie zespołów parkingów, garaży, dojazdu i jezdni;
3) urządzenie chodnika i zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
4) dopuszcza się ogrodzenie terenu o wys. do 1,50m; wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,
5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDW, 2.KDW i 3.KDW.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 20.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 19 lipca 2006 r., Nr 146, poz. 2244.