UCHWAŁA Nr XXXIII/287/2005


Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 3 listopada 2005 r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej (część działki nr 188) rejonu osiedla Paulinów w Głogowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/212/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie uchwala się, co następuje:


Rozdział 1
Ustalenia ogólne


§ 1.

1.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie zwana dalej planem, obejmuje część działki nr 188 obręb „Kopernik” położoną w Głogowie.


2.   Integralną częścią planu są:
1)   tekst uchwały;
2)   rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;
3)   stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
4)   rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
5)   rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.


3.   Przedmiotem planu są:
1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)   szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
8)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
9)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).


4.   W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
1)   granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - nie dotyczy;
2)   granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;
3)   sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie dotyczy;


§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1)   przepisy szczególne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
2)   przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
3)   teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
4)   uchwała – niniejsza uchwała;
5)   urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.


§ 3.

1.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
a)   granice obszaru objętego planem;
b)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
c)   symbole określające przeznaczenie terenów;
2.   Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:
1)   obowiązuje zakaz lokalizacji punktowych i powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza;
2)   zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz - Głogów;

§ 5.

Na terenie objętym planem w przypadku ewentualnych odkryć zabytków archeologicznych należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Koszty tych prac archeologicznych i wykopaliskowych ponosi inwestor. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Rozdział 2
Ustalenia dla terenów


§ 6.

1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1-ZD ustala się następujące przeznaczenie ogrody działkowe.
2.   Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1)   zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 2);
2)   dopuszcza się budowę altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25m2 oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich;
3.   Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania: teren należy włączyć do kompleksu ogrodów działkowych POD im. „Dzieci Głogowskich”.


Rozdział 3
Ustalenia ogólne i szczegółowe w zakresie infrastruktury technicznej


§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1)   przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
2)   wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia wodę i energie elektryczną oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.


§ 8.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla celów gospodarczych wody z byłego ujęcia wód drenażowych
na dz. nr 188;


§ 9.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1)   rozbudowę i budowę: linii kablowych niskiego napięcia;
2)   linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż wewnętrznych ścieżek komunikacyjnych; dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy linii i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone;
3)   w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanym zagospodarowaniem koszty usunięcia kolizji ponosi wnioskodawca zmiany zagospodarowania terenu;

§ 10.

Na terenie objętym planem w zakresie usług telekomunikacyjnych – zakaz lokalizowania anten i masztów telefonii komórkowej;

§ 11.

Na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczegółowych i gminnych.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

 

§ 12.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12 i art. 36 ust 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wielkość stawki procentowej, na 5%.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 29 grudnia 2005 r., Nr 263, poz. 4650.