UCHWAŁA Nr XLIX/497/18

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1073 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIV/336/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 z dnia 30 marca 2017r. przez Radę Miejską w Głogowie, uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§1

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2.    Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2.

2)        rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

4.    W planie nie określa się:

1)        zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazów kulturowych,

2)        granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych, ze względu na brak takich terenów,

3)        sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

 

§2

Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)        obowiązująca linia zabudowy - linia, na której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku lub jej część; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, budowli infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5m; linia ta stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla zabudowy uzupełniającej,

2)        nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących budowlami infrastruktury technicznej; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5m,

3)        przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)        przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie,

5)        przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje (przeważa) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

6)        przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

7)        teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

8)        infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego oraz obiekty im towarzyszące,

9)        usługi – jest to działalność taka jak: administracja, łączność, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, opieka zdrowotna, usługi weterynaryjne, oświata i wychowanie, turystyka, rozrywka i wypoczynek, rzemiosło.

 

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

§3

1.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        granica obszaru objętego planem oraz terenu na którym występuje złoże rud miedzi,

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)        symbole określające przeznaczenie terenów,

4)        obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.

2.    Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§4

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1)        teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW,

2)        teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,

3)        teren zieleni urządzonej – ZP,

4)        teren drogi publicznej – dojazdowej – KD-D.

    

§5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1)        na terenach 1.MN, 2.MN obowiązuje minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 150m2,

2)        lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

3)        dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4)        na każdym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych.

 

§6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)        dla złoża rud miedzi „Głogów” RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne,

2)        dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

3)        wykonanie dróg, placów postojowych i do zawracania samochodów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych,

4)        powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni,

5)        należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

6)        masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji,

7)        zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi, w tym:

a)    dla terenów 1.MW, 2.MW, 3.MW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b)   dla terenów 1.MN, 2.MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

8)        nie wskazuje się:

a)    obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

b)   obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

c)    obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat,

d)   obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,

ze względu na brak takich obszarów.

 

§7

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości:

1)        powierzchnia działki:

a)    dla terenu 1.MW, 2.MW, 3.MW nie może być mniejsza niż 1000m2,

b)     dla terenów 1.MN i 2.MN dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, nie może być mniejsza niż 150m2,

c)      dla pozostałych terenów nie może być mniejsza niż 10m2,

2)        szerokość frontu działki:

a)    dla terenu 1.MW nie może być mniejsza niż 12m,

b)   dla terenów 1.MN i 2.MN dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, nie może być mniejsza niż 6m,

c)    dla pozostałych terenów nie może być mniejsza niż 1m,

3)        kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego:

a)      dla terenów 1.MW, 1.MN, 2.MN nie może być mniejszy niż 600,

b)     dla pozostałych terenów nie może być mniejszy niż 400.

 

§8

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)        dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów,

2)        obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg publicznych podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego,

3)        wykonanie nawierzchni nowych odcinków dróg, po realizacji niezbędnych sieci infrastruktury technicznej,

4)        lokalizacja miejsc parkingowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą:

a)    na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie, wliczając w to miejsce w garażu,

b)   na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe na każde mieszkanie, dopuszcza się możliwość lokalizacji obu miejsc parkingowych w garażu,

c)    dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług nie przekracza 100m2, minimum 1 miejsce parkingowe na każde 75m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług przekracza 100m2,

5)        lokalizacja miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§9

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)        w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a)   sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

b)   odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a) dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c)   dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej,

d)   dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e)   dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej a ich wielkość powinna odpowiadać potrzebom,

f)    dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

2)        zaopatrzenie w wodę:

a)   z dystrybucyjnej sieci wodociągowej,

b)   z indywidulanych ujęć wody,

c)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy wodociągowych,

3)        odprowadzanie ścieków:

a)   odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych systemem dystrybucyjnej kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy dystrybucyjnej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

c)   dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

4)        odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a)        odprowadzenie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych:

-      systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej lub do innych odbiorników wód opadowych,

-      retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b)        odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c)        do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem  kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)        dopuszcza się budowę dystrybucyjnej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej,

5)        w zakresie melioracji: w przypadku wystąpienia kolizji funkcjonujących sieci i systemów drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, sieci te i systemy drenarskie należy przebudować,

6)        w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)   dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, sieci dystrybucyjnych napowietrznych, napowietrzno-kablowych i kablowych, średniego i niskiego napięcia,

b)   dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w formie linii napowietrznych i kablowych wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych,

c)   dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora, z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki,

d)   ustala się wzdłuż istniejących i projektowanych sieci ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych,

7)        ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w tym wykorzystujących energię wiatru o mocy mikroinstalacji,

8)        w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)   dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy gazowych,

9)        w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)    ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

-      gazem,

-      energią elektryczną,

-      z dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej,

-      paliwami ciekłymi i stałymi,

-      z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

b)   obowiązuje stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego,

c)    dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy ciepłowniczych.

10)    w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację dystrybucyjnej sieci teletechnicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji,

11)    w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego.

 

 

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

 

§10

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MW, 2.MW, 3.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)   usługi,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   zieleń,

d)   parkingi, garaże.

2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        dla terenów 1.MW, 2.MW ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        dla terenu 3.MW ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4m i 10m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)      dla budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 14m dla dachów płaskich i 16m dla dachów ukośnych,

b)      dla budynków garaży: 6m,

c)      dla budowli: 12m,

4)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: cztery, w tym poddasze użytkowe dla dachów ukośnych,

5)        ustala się kształt dachów: płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 450 dla min 80% powierzchni dachu, dla pozostałych 20% powierzchni dachu dopuszcza się dowolny kształt dachu,

6)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 2,5,

8)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

9)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

10)    dopuszcza się usługi tylko w parterach budynków mieszkalnych,

11)    dopuszcza się parkingi i garaże podziemne.

 

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN ustala się następujące przeznaczenie:

§11

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - szeregowa,

2)        uzupełniające:

a)   usługi,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   zieleń,

d)   garaże.

2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        dla terenu 1.MN ustala się: obowiązującą linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu oraz nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        dla terenu 2.MN ustala się: obowiązującą linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu oraz nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4m, 6m i 10m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)      dla budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 8,5m dla dachów płaskich i 11m dla dachów ukośnych,

b)      dla budynków gospodarczych: 6m,

c)      dla budowli: 11m,

4)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie, w tym poddasze użytkowe dla dachów ukośnych,

5)        ustala się kształt dachów: stromy o minimum 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 dla min 80% powierzchni dachu lub płaski,

6)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,5,

8)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 20% powierzchni działki budowlanej,

9)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 65%,

10)    dopuszcza się usługi tylko w parterach budynków mieszkalnych,

11)    dopuszcza się garaże wbudowane w budynki mieszkalne, oraz budynki gospodarcze, wolnostojące, jednokondygnacyjne, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego.

 

§12

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZP, 2.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zieleń urządzona,

2)        uzupełniające:

a)   sport i rekreacja,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   parkingi.

2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        dopuszcza się obiekty służące rekreacji i wypoczynkowi,

2)        dopuszcza się wydzielenie wzdłuż ulic, pasa o szerokości maksymalnie 5m z przeznaczaniem na lokalizację miejsc parkingowych,

3)        dopuszcza się infrastrukturę techniczną, możliwość jej przebudowy lub rozbudowy oraz wymiany, z zastosowaniem dowolnej technologii wykonania,

4)        dla infrastruktury technicznej ustala się:

a)   maksymalną wysokość zabudowy na 5m,

b)   intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 0,8,

c)   maksymalny wskaźnik powierzchni  zabudowy do powierzchni działki budowlanej: 10%,

d)   minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 80% powierzchni działki budowlanej.

 

§13

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-D, 2.KD-D ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: droga publiczna dojazdowa,

2)        uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2.    Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        dla terenów 1.KD-D, 2.KD-D szerokość w liniach rozgraniczających 14m i jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 6,0m,

3)        dopuszcza się chodnik, oświetlenie, ścieżkę rowerową, zieleń,

4)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §8 pkt 1,

5)        zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 

§14

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące wielkości stawki procentowej:

1)        dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MW, 2.MW, 3.MW, 1.MN, 2.MN, w wysokości 30%,

2)        dla pozostałych terenów, w wysokości 0,5%.

 

§15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                              Andrzej Koliński

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 15 maja 2018 r. poz. 2586