UCHWAŁA NR XLV/447/18

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie oraz uchwały Nr XXXIV/331/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się co następuje:

 

§1.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, zwana dalej „zmianą planu”, dotyczy części tekstowej:

1)      uchwały Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich -jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 3, poz. 76 z dnia 8 marca 1999 r.;

2)      uchwały Nr XL/359/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 146, poz. 2244 z dnia 19 lipca 2006 r.

 

§2. W uchwałach, o których mowa w §1 wprowadza się następujące zmiany:

1)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 1, w §7, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

1)      odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a)    z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)   z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c)    do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.”

2)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 2, w §8, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1)      z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)      z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3,

3)      do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.”

 

§3. Pozostałe ustalenia uchwał, o których mowa w §1 pozostają bez zmian,

 

§4.1. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Koliński

 

 

 Opublikowano 26.01.2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.418