UCHWAŁA Nr LIII/439/2010
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 października 2010 r.

W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXVI/323/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

7) terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku;

3) pierzeja z pożądaną lokalizacją usług - pierzeja w budynkach mieszkaniowych, w której na parterach pożądane jest zlokalizowanie usług, w celu wykreowania ulicy o charakterze handlowo - usługowym, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, dopuszcza się wysuniecie zabudowy usługowej - usług w poziomie parteru przed ustalone w planie linie zabudowy z zachowaniem odległości 1,5m od linii rozgraniczających terenu ulic;

4) wskaźnik intensywności zabudowy terenu - stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggi i tarasów do powierzchni terenu;

5) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

6) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;

9) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

10) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

11) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

12) infrastruktura techniczna - rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

13) usługi - jest to działalność taka jak: administracja, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, oświata, turystyka, wypoczynek.

§3.

Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) symbole określające przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§7.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej - MN,

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW,

3) zabudowa usługowa - U,

4) zieleń urządzona - ZP,

5) parkingi - KS,

6) infrastruktura techniczna, elektroenergetyka - E,

7) ulice publiczne - KD,

8) ciąg pieszy lub pieszo-rowerowy - KD-P,

9) drogi wewnętrzne - KDW.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

§8.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki.

§9.

Na terenie objętym planem, zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy, z wyjątkiem zapleczy placów budowy i kiosków z prasą.

§10.

Na terenie objętym planem lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

§11.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP - ONO 302 Pradolina Barycz-Głogów (W);

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

4) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

5) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji;

6) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§12.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązuje:

1) w obrębie chronionego stanowiska archeologicznego oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa;

2) w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli jest to niemożliwe Prezydenta Miasta.

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§13.

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w §1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków, za zgodą właściciela sieci.

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii;

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych, oraz stacji transformatorowych zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

3) budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

4) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

5) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

6) na obszarze objętym planem znajduje się linia elektroenergetyczna 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi, ustala się pas ochronny wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV o szerokości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów o wymiarach nie mniejszych niż 15m.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci.

§14.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic publicznych i dróg wewnętrznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego;

2) zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci infrastruktury technicznej;

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach sąsiednich po uzyskaniu zgody właściciela terenu;

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (przy domach 1 - mieszkaniowych) i 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie (przy domach 2 - mieszkaniowych), wliczając w to miejsca w garażu;

5) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - minimum 2 miejsca postojowe na każdej działce, (dopuszcza się aby jedno z dwóch miejsc było w garażu) plus minimum 1 miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

6) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1,2 miejsca postojowego na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażu;

7) na terenie zabudowy usługowej - minimum 1 miejsce postojowe na każde 25m2 powierzchni użytkowej zabudowy.

§15.

W Uchwale Nr XL/359/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 roku, uchwalającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie §9 ust.3 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"4) w każdym kwartale zabudowy należy zapewnić co najmniej 1,2 stanowiska postojowego dla samochodów osobowych na parkingu naziemnym i podziemnym lub garażu podziemnym na mieszkanie".

Rozdział 6.
Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości.

§16.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się scalanie i podział działek.

DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4.1.MN, 5.1.MN, 6.1.MN i 7.1.MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi z udziałem nie przekraczającym 30% pow. całkowitej budynku;

b) drogi wewnętrzne;

c) infrastruktura techniczna;

d) parkingi i garaże.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) formy zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza, dla ciągów zabudowy usytuowanej przy ulicy 3.KD-L dopuszcza się dodatkowo formy zabudowy szeregową i atrialną, pod warunkiem jej realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym;

3) minimalna powierzchnia działki:

a) 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

b) 450 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

c) 350 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej atrialnej;

d) 250 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;

4) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce, z możliwością realizacji w nim max dwóch lokali mieszkalnych;

5) ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum trzy, w tym poddasze użytkowe;

6) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12,0m;

7) dopuszcza się piwnice w zależności od poziomu wód gruntowych;

8) dachy strome o kącie nachylenia połaci 300-450 oraz dachy mansardowe, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w przypadku realizacji zespołu zabudowy na jednym z terenów określonych w ust.1 przez jednego inwestora dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;

9) dopuszcza się realizację usług tylko w parterze budynku mieszkalnego;

10) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej, w przypadku realizacji zespołu zabudowy na jednym z terenów określonych w ust.1 przez jednego inwestora dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich nad garażami;

11) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku z wyjątkiem zespołów wejściowych;

12) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

13) zakaz stosowania:

a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu;

14) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów architektury ogrodowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - minimum 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu).

4. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów:

1) terenów 5.1. MN i 7.1.MN - z ulic 3.KD-L i 7.1.KD-D;

2) terenów 4.1.MN i 6.1.MN - z ulicy 7.1.KD-D.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.2.MN ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - teren przeznaczony na powiększenie przyległej działki w zabudowie jednorodzinnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: zakaz wznoszenia budynków, dopuszcza się infrastrukturę techniczną i obiekty architektury ogrodowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: dla ogrodzenia od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / terenów zabudowy usługowej.

§19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8.1.MN/U i 8.2.MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca) powiązana z usługami;

b) zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem warsztatów mechanicznych, samochodowych i stolarskich;

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne;

b) infrastruktura techniczna;

c) parkingi i garaże.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu, obowiązująca linia zabudowy jest nieprzekraczalną liną zabudowy dla budynków mieszkalnych;

2) budynki usługowe należy lokalizować od strony planowanej ulicy zbiorczej znajdującej się na wschód od terenów;

3) minimalna powierzchnia działki 1500m2, maksymalna powierzchnia działki 2100m2, zakaz łączenia działek;

4) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na terenie, z możliwością realizacji w nim max dwóch lokali mieszkalnych, ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum trzy, w tym poddasze użytkowe (w przypadku dachów stromych);

5) dopuszcza się realizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako wyodrębnionych, samodzielnych obiektów usługowych;

6) dla zabudowy usługowej ilość kondygnacji nadziemnych minimum jedna, maksimum dwie, w tym poddasze użytkowe (w przypadku dachów stromych);

7) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10,0m;

8) dopuszcza się piwnice w zależności od poziomu wód gruntowych;

9) dachy strome o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;

10) garaże w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich;

11) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

12) zakaz stosowania:

a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu;

13) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów architektury ogrodowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 15% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych do obsługi komunikacyjnej o minimalnej szerokości 5m wzdłuż planowanej od wschodu ulicy zbiorczej.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się obsługę komunikacyjnej od wschodu z planowanej ulicy zbiorczej oraz terenu 6.1.KD-D.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 9.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.MW ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - teren przeznaczony na powiększenie przyległej działki w zabudowie wielorodzinnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: zakaz wznoszenia budynków, dopuszcza się infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazdy wewnętrzne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla ogrodzenia od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) nawierzchnia chodników - z kostki betonowej, jezdni - z kostki betonowej lub bitumiczna;

3) wymagane oświetlenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§21.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.2.MW i 9.1.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) drogi wewnętrzne;

c) ciągi piesze, pieszo-rowerowe;

d) infrastruktura techniczna;

e) parkingi i garaże.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji nadziemnych cztery (w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych);

3) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu (łącznie z terenem sąsiednim zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) nie może przekroczyć 2,0;

4) dachy płaskie lub ukośne, symetryczne o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną; w obrębie jednego terenu dopuszczalny jest jeden rodzaj dachów;

5) komponowanie zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej według jednorodnego projektu w celu zachowania ładu przestrzennego;

6) dopuszcza się zlokalizowanie usług tylko w parterach budynków, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny;

7) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

8) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych z wyjątkiem kiosków z prasą;

9) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zagospodarowanie terenów wg jednolitych, całościowych koncepcji architektonicznych zagospodarowania przyległych terenów mieszkalnictwa wielorodzinnego z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

2) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

3) dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu zespołu garaży podziemnych pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;

4) dla usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.2.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) drogi wewnętrzne;

c) ciągi piesze, pieszo-rowerowe;

d) infrastruktura techniczna;

e) parkingi i garaże.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) pierzeja południowa i wschodnia z pożądaną lokalizacją usług;

3) ilość kondygnacji nadziemnych cztery (w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych);

4) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 2,0;

5) dachy płaskie lub ukośne, symetryczne o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w obrębie jednego terenu dopuszczalny jest jeden rodzaj dachów;

6) komponowanie zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej według jednorodnego projektu w celu zachowania ładu przestrzennego;

7) dopuszcza się zlokalizowanie usług tylko w parterach budynków, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny,

8) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

9) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych z wyjątkiem kiosków z prasą;

10) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) całościowe zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

4) dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu zespołu garaży podziemnych pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;

5) dla usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1.MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) drogi wewnętrzne;

c) ciągi piesze, pieszo-rowerowe;

d) infrastruktura techniczna;

e) parkingi i garaże.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) pierzeje wzdłuż ulicy 3.1.KD-D z pożądaną lokalizacją usług;

3) ilość kondygnacji nadziemnych cztery (w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych);

4) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu (łącznie z terenem sąsiednim zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) nie może przekroczyć 2,0;

5) dachy płaskie lub ukośne, symetryczne o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w obrębie jednego terenu dopuszczalny jest jeden rodzaj dachów;

6) komponowanie zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej według jednorodnego projektu w celu zachowania ładu przestrzennego;

7) dopuszcza się zlokalizowanie usług tylko w parterach budynków, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny;

8) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

9) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych z wyjątkiem kiosków z prasą;

10) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zagospodarowanie terenu wg jednolitej, całościowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania przyległego terenu mieszkalnictwa wielorodzinnego z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

2) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

3) dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu zespołu garaży podziemnych pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;

4) dla usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 10.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / terenów parkingów.

§24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.1.MW/KS, 3.1.MW/KS i 4.1.MW/KS ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe (łącznie lub alternatywnie):

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) parkingi, garaże

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne;

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

b) ilość kondygnacji nadziemnych cztery (w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych);

c) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu (łącznie z terenem sąsiednim zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) nie może przekroczyć 2,0;

d) dachy płaskie lub ukośne, symetryczne o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w obrębie jednego terenu dopuszczalny jest jeden rodzaj dachów;

e) komponowanie zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej łącznie z przyległymi terenami mieszkalnictwa wielorodzinnego, według jednorodnego projektu w celu zachowania ładu przestrzennego;

f) dopuszcza się zlokalizowanie usług tylko w parterach budynków, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny;

g) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

h) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;

i) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne;

2) w przypadku realizacji parkingów w tym garaży: dopuszcza się parkingi i garaże w formie zwartego parterowego zespołu (zespołów) boksów, przewidzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym, zgodnie z przepisami szczególnymi, dachy płaskie lub ukośne, nawiązujące formą do dachów zabudowy mieszkaniowej, wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) całościowe zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

b) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

c) dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu zespołu garaży podziemnych pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;

d) dla usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług

2) w przypadku realizacji parkingów w tym garaży:

a) obowiązek nasadzenia krzewów i drzew przy granicy z terenami oznaczonymi symbolami 2.MW, 3.MW i 4.MW;

b) urządzenie dojazdu i jezdni do zespołów parkingów lub garaży;

c) urządzenie chodnika i zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

d) dopuszcza się ogrodzenie terenu o wys. do 1,50m; wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,

e) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 11.
Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej.

§25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem warsztatów mechanicznych, samochodowych i stolarskich;

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona;

b) drogi wewnętrzne;

c) infrastruktura techniczna;

d) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie;

3) dach płaski;

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 11,0m;

5) wyeksponowanie zabudowy od strony ul. Kazimierza Sprawiedliwego;

6) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych; wymagana stonowana kolorystka;

7) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z blach falistych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu;

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych;

3) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z ul. Kazimierza Sprawiedliwego poprzez drogę wewnętrzną na terenie 1.MW oraz od wschodu z planowanej drogi wewnętrznej 1.1.KDW poprzez teren 1.KS.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 12.
Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej / terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.1.U/MW ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe (alternatywne):

a) zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem warsztatów mechanicznych, samochodowych i stolarskich;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) drogi wewnętrzne;

c) ciągi piesze, pieszo-rowerowe;

d) infrastruktura techniczna;

e) parkingi i garaże.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) w przypadku realizacji zabudowy usługowej:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie;

c) dach płaski;

d) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 11,0m;

e) wyeksponowanie zabudowy od strony ul. Księżnej Mechtyldy i ul. Henryka V-go Żelaznego;

f) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych; wymagana stonowana kolorystka;

g) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z blach falistych;

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

b) pierzeja z pożądaną lokalizacją usług;

c) ilość kondygnacji nadziemnych cztery (w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych);

d) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu (łącznie z terenem sąsiednim zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) nie może przekroczyć 2,0;

e) dachy płaskie lub ukośne, symetryczne o kącie nachylenia połaci 300-450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, w obrębie jednego terenu dopuszczalny jest jeden rodzaj dachów;

f) komponowanie zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej według jednorodnego projektu w celu zachowania ładu przestrzennego;

g) dopuszcza się zlokalizowanie usług tylko w parterach budynków, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny;

h) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

i) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;

j) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) w przypadku realizacji zabudowy usługowej:

a) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu;

b) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych;

c) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich.

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) urządzenie terenów zielonych takich jak np. plac zabaw;

b) całościowe zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

c) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

d) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

e) dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu zespołu garaży podziemnych pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;

f) dla usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 13.
Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej.

§27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.ZP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń urządzona - publiczna;

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna;

b) parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych oraz innych elementów małej architektury;

3) urządzenie miejsc do odpoczynku;

4) dopuszcza się wydzielenie placu zabaw dla dzieci;

5) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, rowerowymi i małą architekturą;

6) dopuszcza się wydzielenie wzdłuż ulic pasa terenu szer. max 5,0m z przeznaczeniem na lokalizację miejsc postojowych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 14.
Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej / terenu ciągu pieszo-rowerowego.

§28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1.ZP/KD-P ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń urządzona - publiczna;

b) ciąg pieszo-rowerowy;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym obiektów reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury;

3) obowiązek urządzenia oświetlonej ścieżki pieszej i rowerowej w zieleni parkowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 15.
Ustalenia dla terenu infrastruktury technicznej.

§29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.E ustala się przeznaczenie infrastruktura techniczna - elektroenergetyka - stacja transformatorowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) stacja transformatorowa typu miejskiego;

2) dopuszcza się jej wymianę lub przebudowę;

3) ustala się możliwość zastosowania stacji w dowolnej technologii wykonania.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 16.
Ustalenia dla terenów ulic publicznych.

§30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1.KD-L ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0 m;

2) szerokość jezdni min. 7,0m;

3) elementy wyposażenia ulicy, w tym oświetlenie;

4) przystanek komunikacji zbiorowej, chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§31.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.1.KD-D, 6.1.KD-D i 7.1.KD-D ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0 m;

2) szerokość jezdni min. 5,0m, zalecane 6,0m;

3) chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, elementy wyposażenia ulicy, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 17.
Ustalenia dla terenu ciągu pieszego.

§32.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1.KD-P ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: ciąg pieszy;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, drewno lub nowoczesne materiały ceramiczne;

3) obowiązek oświetlenia ciągu pieszego;

4) mała architektura, zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 18.
Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych.

§33.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.1.KDW, 2.1.KDW i 3.1.KDW ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1,0 m;

2) chodnik, elementy wyposażenia ulicy w tym oświetlenie, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.


DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

§34.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§35.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 5 poz. 46 z 07.01.2011 r.