UCHWAŁA NR XXV/199/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ostrowa Tumskiego w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z uchwałą nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 z dnia 30 marca 2017 r. przez Radę Miejską w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2,

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

4. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych ze względu na brak takich terenów,

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

§ 2. Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) obowiązująca linia zabudowy – linia, na której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku, linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, budynków i budowli infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5 m,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, budynków i budowli infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5 m,

3) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) przeznaczenie terenu – planowany sposób użytkowania lub zagospodarowania terenu, który jest określony na danym terenie lub w obiekcie,

5) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje (przeważa) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

6) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

7) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

8) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego oraz obiekty i urządzenia im towarzyszące,

9) komunikacja wewnętrzna – należy przez to rozumieć elementy komunikacji nie będące drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w szczególności: dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe, wraz z zielenią oraz niezbędną infrastrukturą,

10) usługi – jest to działalność taka jak: administracja, łączność, gastronomia, handel (o powierzchni sprzedaży do 2000 m2), kultura, obsługa firm, obsługa ludności, usługi weterynaryjne, oświata i wychowanie, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, turystyka, rozrywka i wypoczynek, rzemiosło oraz inna nie kwalifikująca się do mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi,

11) akcent architektoniczny - obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze ze względu na swoją wyróżniającą formę architektoniczną, przy zachowaniu wysokości obiektu, określonej w planie.

Rozdział 2.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem tożsama z strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefą ochrony konserwatorskiej „OW” oraz terenem na którym występuje złoże rud miedzi i GZWP nr 302 „Pradolina Barycz-Głogów”,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole określające przeznaczenie terenów,

5) budynek zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków,

6) stanowisko archeologiczne.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW,

2) teren zabudowy zamieszkania zbiorowego – MZ,

3) teren zabudowy usługowej – U,

4) teren drogi publicznej – klasy dojazdowej – KD-D,

5) teren obsługi komunikacji samochodowej – KS,

6) teren obsługi komunikacji wodnej – ZK

7) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja – K.

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

2) na każdym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych,

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) dla złóż rud miedzi „Głogów” RM 6437 znajdujących się na obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne,

2) ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 „Pradolina Barycz-Głogów”, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

4) przeznaczenie powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń,

5) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi, w tym:

a) dla terenów 11.2.MW, 11.3.MW, 11.4.MZ jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

b) dla terenu 11.1.U jak dla mieszkaniowo-usługowego.

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/2641/89, decyzją z dnia 16.04.1958r. ustala się:

a) ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony zabytków,

b) zakazuje się umieszczania elementów technicznych wyposażenia budynków na elewacjach

(klimatyzatorów, anten satelitarnych, przewodów dymowych i wentylacyjnych),

c) na elewacjach budynków mogą być umieszczane szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego, logo firmy i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności w danym budynku lub nieruchomości,

d) zakazuje się lokalizacji masztów, wież, wolnostojących nośników reklamowych lub innych dominant architektonicznych,

2) dla budynków zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków ustala się:

a) ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony zabytków,

b) zachowanie bryły budynku i jego gabarytów,

c) zachowanie sposobu wykończenia elewacji, w tym dekoracji: gzymsy, opaski okienne i drzwiowe, portale, pilastry, lizeny, dekoracja ramowa/pasowa, płyciny, boniowanie, pod- i nadokienniki, ornament roślinny, geometryczny, wszelkiego rodzaju symbole, sceny, dekoracyjne elementy ślusarsko-kowalskie oraz ozdobne elementy ceramiczne, kamienne betonowe i drewniane,

d) zakaz docieplania od zewnątrz,

e) zachowanie na elewacjach układu oraz wielkości otworów okiennych i drzwiowych,

f) stosowanie historycznych materiałów wykończenia elewacji: kolorystyka elewacji winna nawiązywać do kolorystyki historycznej,

g) zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (klimatyzatory, przewody dymowe i wentylacyjne, panele fotowoltaiczne) na eksponowanych elewacjach i połaciach dachowych,

h) w przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej, nowe okna winny mieć tę samą wielkość, kształt i podziały oraz wymiary poszczególnych listew, jak okna oryginalne, okna w całym budynku winny być jednakowe, nakaz zachowania oryginalnych drzwi wejściowych do budynku, w przypadku konieczności ich wymiany nowe winny odtwarzać drzwi pierwotne,

i) w przypadku konieczności wymiany pokrycia dachowego, nowe pokrycie wykonać w formie i materiale, jak historyczne, z zachowaniem elementów, jak: okna powiekowe, lukarny,

3) w strefie ochrony konserwatorskiej „OW”, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony zabytków,

4) dla stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 2/2/68-19, ustala się ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony zabytków,

5) nie wprowadza się ustaleń dla krajobrazów kulturowych ze względu na brak takich obszarów,

6) ze względu na brak dóbr kultury współczesnej nie ustala się ich ochrony.

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki:

a) dla terenów 11.2.MW, 11.4.MZ nie może być mniejsza niż 1000 m2, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni działki,

b) dla terenu 11.3.MW nie może być mniejsza niż 900 m2, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni działki,

c) dla terenów 11.1.U, 18.1.U nie może być mniejsza niż 500 m2, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni działki,

d) dla pozostałych terenów nie ustala się minimalnej powierzchni działki,

2) szerokość frontu działki:

a) dla terenów 11.2.MW, 11.3.MW, 11.4.MZ, 11.1.U, 18.1.U nie może być mniejsza niż 10m, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki,

b) dla pozostałych terenów nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki,

3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi:

a) dla terenów 11.2.MW, 11.3.MW, 11.4.MZ, 11.1.U, 18.1.U nie może być mniejszy niż 500, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi,

b) dla pozostałych terenów nie ustala się kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi.

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów, w tym budowy chodników i ścieżek rowerowych,

2) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg,

3) lokalizacja miejsc parkingowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą,

4) ustala się:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie, wliczając w to miejsce w garażu,

b) dla zabudowy zamieszkania zbiorowego minimum 1 miejsce parkingowe na 1 zatrudnionego,

c) dla zabudowy usługowej, usług i usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług nie przekracza 100 m2, minimum 1 miejsce parkingowe na każde 75 m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług przekracza 100 m2,

5) lokalizacja miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej:

a) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

b) odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a) dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej,

d) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e) dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej a ich wielkość powinna odpowiadać potrzebom,

f) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

g) parametry infrastruktury technicznej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych,

2) zaopatrzenie w wodę:

a) z dystrybucyjnej sieci wodociągowej,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci wodociągowych,

3) odprowadzanie ścieków:

a) odprowadzenie ścieków do dystrybucyjnej sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej,

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzenie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych:

- systemem istniejącej lub planowanej dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej lub do innych odbiorników wód opadowych,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) dopuszcza się budowę dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej,

5) w zakresie melioracji: obowiązują przepisy odrębne,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, sieci dystrybucyjnych napowietrznych, napowietrzno-kablowych i kablowych, średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w formie linii napowietrznych, kablowych, napowietrzno-kablowych, średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych,

c) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora, z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w granicy działki,

7) ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w tym wykorzystujących energię wiatru o mocy mikroinstalacji,

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci gazowych,

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

- gazem,

- energią elektryczną,

- paliwami ciekłymi i stałymi,

- z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

- z dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej,

b) obowiązuje stosowanie instalacji o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego,

c) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych,

10) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci teletechnicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem,

11) w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego.

§ 11. 1. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym:

1) prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

2) prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, obowiązują przepisy odrębne.

2. Wskazuje się obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%).

3. Nie wskazuje się obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia

lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, ze względu na brak takiego obszaru.

§ 12. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów:

1) wzdłuż terenów komunikacji kolejowej obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) wzdłuż istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej ustala się pasy technologiczne o szerokości:

a) 15 m dla linii napowietrznych SN (po 7,5 m od osi w obu kierunkach),

b) 3 m dla linii napowietrznych nN (po 1,5 m od osi w obu kierunkach),

c) 3 m dla linii kablowych SN (po 1,5 m od osi w obu kierunkach),

d) 2 m dla linii kablowych nN (po 1m od osi w obu kierunkach), ustalone w powyższy sposób szerokości pasów technologicznych nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o przepisy odrębne,

3) pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległościach mniejszych niż:

a) 6 m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii SN,

b) 1 m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii nN, ustala się zakaz sadzenia drzew, krzewów i innej zielne o wysokości powyżej 3m.

Rozdział 3.

Ustalenia dla terenów

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11.2.MW, 11.3.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) uzupełniające:

a) usługi,

b) komunikacja wewnętrzna,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń,

e) parkingi,

f) ciągi piesze, pieszo-rowerowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 11.2.MW ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu oraz nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4 m, 5 m, 6 m, 8 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2) dla terenu 11.3.MW ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy jak na rysunku planu,

3) na terenie 11.2.MW dla budynku zabytkowego ujętego w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7,

4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 15 m:

5) ustala się minimum dwie kondygnacje nadziemne z wyłączeniem infrastruktury technicznej, maksimum cztery kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,

6) ustala się kształt dachu płaski, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7) ustala się elewacje: tynkowane, ceramiczne – cegła klinkierowa w kolorze naturalnym – czerwonym, inne nowoczesne materiały elewacyjne z wyłączeniem okładzin z blachy falistych i trapezowych, kolorystyka stonowana, monochromatyczna,

8) ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 3,5,

9) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej,

10) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

11) ustala się wyeksponowanie zabudowy od strony nadbrzeża i placu publicznego, zabudowa o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych,

12) dopuszcza się bramy przechodnie i wjazdowe jako element przenikania się przestrzeni i łączenia wnętrz urbanistycznych,

13) w budynku mieszkalnym dopuszcza się usługi tylko na pierwszej kondygnacji nadziemnej,

14) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne,

15) zabudowa śródmiejska,

16) na terenie 11.2.MW ustala się lokalizację akcentu architektonicznego jak na rysunku planu,

17) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a) remonty,

b) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.4.MZ ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa zamieszkania zbiorowego,

2) uzupełniające:

a) usługi,

b) komunikacja wewnętrzna,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń,

e) parkingi,

f) ciągi piesze, pieszo-rowerowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu oraz nieprzekraczalną linię zabudowy jak na rysunku planu,

2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 18 m:

3) ustala się minimum trzy kondygnacje nadziemne z wyłączeniem infrastruktury technicznej, maksimum pięć kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe dla dachów ukośnych,

4) ustala się kształt dachu: płaski, stromy dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych od 300 do 500,

5) dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka ceramiczna lub cementowa, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6) zakaz stosowania: dachów o mijających się połaciach, dachów asymetrycznych,

7) ustala się elewacje: tynkowane, ceramiczne – cegła klinkierowa w kolorze naturalnym – czerwonym, inne nowoczesne materiały elewacyjne z wyłączeniem okładzin z blachy falistych i trapezowych, kolorystyka stonowana, monochromatyczna,

8) ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,01, maksymalną 3,5,

9) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej,

10) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

11) ustala się wyeksponowanie zabudowy od strony nadbrzeża i placu publicznego, zabudowa o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych,

12) dopuszcza się bramy przechodnie i wjazdowe jako element przenikania się przestrzeni i łączenia wnętrz urbanistycznych,

13) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne,

14) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a) remonty,

b) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa,

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

b) komunikacja wewnętrzna,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń,

e) parkingi,

f) ciągi piesze, pieszo-rowerowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m, 10 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2) dla budynku zabytkowego ujętego w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia §7,

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 18 m,

4) ustala się minimum dwie kondygnacje nadziemne z wyłączeniem infrastruktury technicznej, maksimum pięć kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe dla dachów ukośnych,

5) ustala się kształt dachu: płaski, stromy dwuspadowy lub czterospadowy, maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych od 300 do 500,

6) dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka ceramiczna lub cementowa, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7) zakaz stosowania: dachów o mijających się połaciach, dachów asymetrycznych,

8) ustala się elewacje: tynkowane, ceramiczne – cegła klinkierowa w kolorze naturalnym – czerwonym, inne nowoczesne materiały elewacyjne z wyłączeniem okładzin z blachy falistych i trapezowych, kolorystyka stonowana, monochromatyczna,

9) ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,01, maksymalną 3,5,

10) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej,

11) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

12) ustala się wyeksponowanie zabudowy od strony nadbrzeża, zabudowa o wysokich walorach

architektonicznych i estetycznych,

13) dopuszcza się bramy przechodnie i wjazdowe jako element przenikania się przestrzeni i łączenia wnętrz urbanistycznych,

14) w budynku usługowym dopuszcza się mieszkania tylko powyżej trzeciej kondygnacji nadziemnej,

15) dopuszcza się parkingi i garaże podziemne,

16) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a) remonty,

b) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa – usługi – plac publiczny,

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) infrastruktura techniczna,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) ustala się zakaz zabudowy,

2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej,

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.1.KD-D, 10.1.KD-D, 18.3.KD-D ustala się

następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: droga publiczna – klasy dojazdowej,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 9.1.KD-D szerokość w liniach rozgraniczających od 10 m do 15 m oraz jak na rysunku planu,

2) dla terenu 10.1.KD-D szerokość w liniach rozgraniczających od 8 m do 14 m oraz jak na rysunku planu,

3) dla terenu 18.3.KD-D szerokość w liniach rozgraniczających od 10 m do 12 m oraz jak na rysunku planu,

4) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w § 9 pkt 1,

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

6) na terenach 9.1.KD-D i 10.1.KD-D nakazuje się zachowanie historycznych nawierzchni dróg.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.2.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: obsługa komunikacyjnej samochodowej – parking,

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleń.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) ustala się urządzenie miejsc postojowych,

2) dopuszcza się chodnik, oświetlenie i zieleń,

3) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 1% powierzchni działki budowlanej.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20.1.ZK ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: obsługa komunikacji wodnej – bulwar nadodrzański,

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa – usługi z wyłączeniem usług: weterynaryjnych, pomocy społecznej,

b) sport i rekreacja,

c) komunikacja wewnętrzna,

d) infrastruktura techniczna,

e) zieleń urządzona,

f) parkingi,

g) ciągi piesze, pieszo-rowerowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego

i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 7 m,

2) ustala się jedną kondygnacje naziemną,

3) ustala się kształty dachów: płaski, stromy i inne, projektowane współcześnie formy i kształty dachów,

4) nie ustala wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

5) ustala się elewacje: tynkowane, ceramiczne – cegła klinkierowa w kolorze naturalnym – czerwonym, inne nowoczesne materiały elewacyjne z wyłączeniem okładzin z blachy falistych i trapezowych, kolorystyka stonowana, monochromatyczna

6) ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,01, maksymalną 3,0,

7) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki budowlanej,

8) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

9) dopuszcza się modernizację nabrzeża rzeki Odry i jej zatoki, w tym wykonanie urządzeń wodnych, będących częścią bulwaru,

10) dopuszcza się lokalizacje nadbrzeża dla statków oraz przystani służącej rekreacji wodnej, wraz z dostępem do niej,

11) dopuszcza się pomosty, plac manewrowy wraz ze slipem, przystań wodną (marinę, stanicę wodną), wraz z niezbędną infrastrukturą,

12) dopuszcza się lokalizację "kawiarenek na wodzie" przy brzegu zatoki (nad wodą jak i na wodzie),

13) dopuszcza się wykonanie kładki pieszej, przejścia podziemnego, ciągu pieszego przy zjeździe z mostu Tolerancji, umożliwiającego połączenie pasaży pieszych, biegnących wzdłuż kanału zatoki,

14) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:

a) remonty,

b) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20.2.K ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna – kanalizacja – przepompownia ścieków.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) przepompownia ścieków typu miejskiego, możliwość jej przebudowy lub rozbudowy oraz wymiany, z zastosowaniem przepompowni w dowolnej technologii wykonania,

2) ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,01, maksymalną 1,0,

3) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 100%,

4) nie ustala się maksymalnej wysokości zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej z uwagi na brak takiej potrzeby,

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną,

6) dopuszcza się wykonanie kładki pieszej, przejścia podziemnego, ciągu pieszego przy zjeździe z mostu Tolerancji, umożliwiającego połączenie pasaży pieszych, biegnących wzdłuż kanału zatoki.

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe

§ 21. N podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następującą wielkości stawki procentowej:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11.2.MW, 11.3.MW w wysokości 30%,

2) dla pozostałych terenów, w wysokości 0,5%.

§ 22. Wykonie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/199/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 14 maja 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie, do publicznego wglądu (w okresie od 20.12.2019 r. do 10.01.2020 r.) oraz w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień 24.01.2020 r ., nie złożono żadnej uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

W związku z powyższym nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie, ze względu na brak takich uwag.

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/199/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 14 maja 2020 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.